LAO ĐỘNG LÀM THUÊ VÀ TƯ BẢN

Tác giả: K. Marx
Năm viết: 1847
HTML Markup: Vanya
Nguồn: Dịch từ bản tiếng Anh năm 1891, có tham khảo một số tài liệu khác

Lời tựa của Engels cho bản tiếng Anh năm 1891
Mở đầu
Tiền lương là ǵ?
Cái ǵ xác định giá của hàng hóa?
Cái ǵ xác định tiền lương?
Bản chất và sự phát triển của tư bản
Quan hệ giữa lao động làm thuê và tư bản
Nguyên tắc chung quyết định sự tăng giảm của tiền lương và lợi nhuận
Lợi ích của tư bản và lao động làm thuê là hoàn toàn đối lập
Tác động của cạnh tranh giữa các nhà tư bản tới giai cấp các nhà tư bản, giai cấp trung gian, và giai cấp công nhân