Karel MarxRevoluční Španělsko[238][a]
I (Přehled španělské revoluční historie počátkem 19. století)
II (Vyhnání Bonapartů a restaurace španělské koruny)
III (Neshody mezi provinčními juntami)
IV (Královská rada [Consejo Real] a Inkvizice [Santo Oficio])
V (Gerilová válka)
VI (Přijetí jakobínské ústavy mimořádnými kortesy)
VII (Zklamání mas)
VIII (Revoluce v r. 1820)

Napsal K. Marx v srpnu až listopadu 1854
Otištěno v „New-York Daily Tribune“,
z 9. a 25. září, 20., 27. a 30. října, 24. listopadu,
1. a 2. prosince 1854
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a V českém tištěném vydání spisů jsou uvedeny pouze čísla článků. Jejich názvy (zde uváděné v závorkách) jsou převzaté z verze publikované v anglické sekci MIA. (Pozn. MIA)

238 Sérii článků „Revoluční Španělsko“ napsal Marx pro „New-York Daily Tribune“ od srpna do prosince 1854. Marx, který sledoval všechny příznaky revolučního hnutí v Evropě, si pozorně všímal událostí, k nimž došlo ve Španělsku v létě 1854. Domníval se totiž, že revoluční boje ve Španělsku mohou znovu roznítit revoluční hnutí i v ostatních evropských zemích. Aby lépe pochopil specifický charakter a zvláštnosti nové španělské revoluce, prostudoval pozorně dějiny španělských revolucí v první polovině 19. století. Zachovalo se pět Marxových sešitů s výpisky z děl anglických, francouzských a španělských spisovatelů. Z Marxova zápisníku se dovídáme, že do „New-York Daily Tribune“ poslal jedenáct článků, pojednávajících o období první (1808—1814), druhé (1820—1823) a třetí (1834—1843) španělské buržoazní revoluce. Z těchto článků vyšlo v „Tribune“ pouze prvních osm (do roku 1820). Další tři články, věnované událostem z let 1820—1822 a z roku 1833, nebyly uveřejněny. Z těchto neuveřejněných článků se zachoval jen zlomek rukopisu o příčinách porážky druhé buržoazní revoluce, který je zařazen zde.