Marxists Internet Archive: Македонски

 


Југославија


 

1910: Резолуција на Првата балканска социјалдемократска конференција

1920: Манифест на Опозицијата на КПЈ

1922: Проглас против белиот терор во Југославија

1927: Воислав Вујовиќ Изјава пред Централната контролна комисија на СКП(б)

1939: Јосип Броз Тито Исклучувања

1939: Јосип Броз Тито Троцкизмот и неговите помагачи

1940: Живоин Павловиќ Билансот на советскиот термидор (глава 4)

1941: Задачата на народно-ослободителните партизански одреди

1959: Јосип Броз Тито 40 години револуционерна борба на КПЈ

1961: Анте Цилига Како Тито ја презеде Комунистичката партија на Југославија

1967: Извештај по повод демонстрациите против Виетнамската војна во Белград 1966

1968: Јосип Броз Тито Говор на Шестиот конгрес на Сојузот на синдикатите на Југославија

1969: Три илјади зборови

1969: Фреди Перлман Раѓање на револуционерно движење во Југославија

1970: Милан Недков, Димитар Мирчев Студентската 1968 година

ПРАКСИС ШКОЛА

МАКЕДОНСКА ТЕМАТСКА АРХИВА