Милан Недков, Димитар Мирчев

Студентската 1968 година


Извор: Д-р Милан Недков, Димитар Мирчев, „Студентската 1968 година (избор на текстови)“, „Студентски збор“, Скопје, 1970.
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: јануари-февруари 2018


Содржина

I УВОД

1. Милан Недков: Кон темата: политиката и студентското раздвижување
2. Димитар Мирчев: Студентската 1968: смисла, мотиви и значење
3. Хронологија на студентските настани во 1968 година
3.1. Хронологија на настаните на југословенските универзитети во јуни 1968 година

II ТЕКСТОВИ

1. Пол Ноаро: Студентското движење во Франција
2. Андре Фонтен: Бунт или револуција
3. Меѓународна тркалеста маса на публицистите во Париз
4. Новиот бран во светот
5. Ричард Питерсон: Студентските левичари во високото школство во Америка
6. Маркузе за студентите и револуцијата
7. Карел Хемала: За што се борат чехословачките студенти и младина
8. Бранко Прибичевиќ: Студентските движења во современиот свет
9. Цирил Бошковиќ: Продолжение?
10. Милан Војновиќ: Улогата на младината во современата политика

III ДОКУМЕНТИ

1. Акционо-политичка програма на белградските студенти
2. Соопштение на Претседателството и ИК на ЦК на Сојузот на комунистите на Србија
3. Говор на претседателот Тито на Југословенската радио телевизија
4. Ставови на Претседателството на Сојузот на студентите на Југославија
5. „За што се бори Сојузот на комунистите на Скопскиот универзитет“
6. Дел од заклучоците на ЦК СКМ: „Универзитетот — вистинска самоуправна заедница“
7. Избор на пароли лансирани од француските студенти 1968 годинаАрхива на социјалните движења во 1968

Југословенска тематска архива

марксистичка интернет архива