Chống Duhring[1]


Mục lục

Lời tựa

Lời tựa lần xuất bản thứ nhất: (Tại Luân đôn ngày 11/6/1878)
Lời tựa năm 1885: (Tại Luân đôn ngày 23/9/1885)
Lời tựa năm 1894: (Tại Luân đôn ngày 23/5/1894)

Lời mở đầu:

Chương 1: Nhận xét chung
Chương 2: ông Duhring hứa những gì

Phần thứ nhất: Triết học

Chương 3:  Phân loại. Chủ nghĩa tiên nghiệm
Chương 4:  Đồ luận thức về vũ trụ

Triết học về tự nhiên

Chương 5:  Triết học về không gian, thời gian
Chương 6:  Triết học về tự nhiên, thiên thể học, vật lý học, hoá học
Chương 7:  Triết học về tự nhiện, giới hữu cơ
Chương 8:  Triết học về tự nhiện, giới hữu cơ (hết)

Đạo đức và Luật pháp

Chương 9:  Chân lý vĩnh cửu
Chương 10: Bình đẳng
Chương 11: Quyền tự do và tất yếu

Biện chứng

Chương 12: Lượng và chất
Chương 13: Phủ định cái phủ định.
Chương 14: Kết luận.

Phần thứ hai: Kinh tế chính trị học

Chương 1:  Đối tượng và phương pháp
Chương 2:  Lý luận về bạo lực
Chương 3:  Lý luận về bạo lực (Tiếp theo)
Chương 4:  Lý luận về bạo lực (Kết luận)
Chương 5:  Lý luận về giá trị
Chương 6:  Lao động đơn giản và lao động phức tạp
Chương 7:  Tư bản và giá trị thặng dư
Chương 8:  Tư bản và giá trị thặng dư (Tiếp theo)
Chương 9:  Những quy luật tự nhiên của kinh tế địa tô
Chương 10: Về quyền lịch sử phê phán.

Phần thứ ba: Xã hội chủ nghĩa

Chương 1:  Lịch sử
Chương 2:  Lý luận
Chương 3:  Sản xuất
Chương 4:  Phân phối
Chương 5:  Nhà nước, gia đình, giáo dục.


  Tác giả: Ăngghen
  Ngày viết: Năm - 1877
  HTML Markup: Chu Đình Châu   2003