Marxists Internet Archive: македонски

 


Сеќавања и написи
за животот и делото на Кочо РацинСеќавања за повеќе епизоди од животот на Рацин

1986: Антун Колендиќ Рацин на робија


Учеството на Четвртиот конгрес на КПЈ

1972: Мито Станисавлевиќ На Четвртиот конгрес на КПЈ во Дрезден

1973: Славко Николов Учеството на Кочо Рацин на Четвртиот конгрес на КПЈ во Дрезден


Судирот на книжевната левица

1974: Воислав И. Илиќ Усмевот на Мoнa Лиза и Рациновиот критички аспект


Исклучувањето од КПЈ и бојкотот

1972: Перо Ивановски Осуда без сослушување

1972: Перо Коробар Монтирана измислица за Рацин

1974: Иван Катарџиев Одлуката за бојкотот на Рацин и неговиот однос спрема неа


Учеството во НОБ

1972: Стоилко Ивановски – Планински 3агадочниот трговец (една Рацинова посета на Азот)


Загинувањето на Лопушник

1972: Митре Инадески Рацин на Лопушник и неговата смрт

1973: Мино Минов Извадок од Автобиографијата

1974: Коце Солунски Сведоштва за последните мигови на Рацин

1976: Страхил Гигов Така загина Рацин

1984: Мино Миновски Писмо до Митре Инадески

1980-ти: Јосиф Ќаевски – Перо Последните денови на Кочо Рацин

1990: Злате Тренески Несреќен случај или...?

1990: Здравко Божиновски Дали „вистината е тука“?!

1990: Антун Колендиќ Рацин — меѓу поезијата и бојкотот

1990: Јосиф Ќаевски – Перо Сеќавање за смртта на Кочо Рацин