Marxists Internet Archive: Македонски


Kоста Солев Рацин
(1908 - 1943)


БИОГРАФИЈА

Поезија

1930: Да бидеш човек

1932: Огномет

1936: До еден работник

1937: Испанска балада

1937: Смртта на астурискиот рудар

1938: Балада за стапалката

1939: Бели мугри

1943: Сандански

постхумно: Сказна

Проза

1928: Резултат

постхумно: Радоста е голема

Огледи и статии

1931: Хегел

1939: Значењето на Хегеловата филозофија

1939: Блазирани глупости за насмевката на Мона Лиза

1939: Богомилите

1939: Селското движење на богомилите во Средниот век

1940: Развитокот и значењето на една нова наша книжевност

1940: Значението на Илинден

постхумно: Драговитските богомили

постхумно: Националното прашање во Македонија

___________

За Рацин

Сеќавања и написи за животот и делото на Рацин