Vladimir Lenin

Teokset


Osa 27

Helmikuu—heinäkuu 1918


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 27. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1960.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
Helmikuu–heinäkuu 1918
Vallankumouksellisesta sanahelinästä 1–11
Sosialistinen isänmaa on vaarassa! 12–15
Lisäys kansankomissaarien neuvoston dekreettiin »Sosialistinen isänmaa on vaarassa!» 16–17
Syyhystä 18–21
Rauha vai sota? 22–23
Puhe yleisvenäläisen TpKK:n bolshevikkiryhmän ja »vasemmisto»-eserrien ryhmän yhteisessä istunnossa helmikuun 23 pnä 1918. Sanomalehtiselostus 24
Selostus yleisvenäläisen TpKK:n istunnossa helmikuun 23 pnä 1918 25–29
Missä virhe? 30–32
Onneton rauha 33–34
Puheenvuoroja VSDTP(b):n KK:n istunnossa helmikuun 24 pnä 1918. Pöytäkirjamerkintöjä 35–38
Rauhan allekirjoittamisen välttämättömyydestä 39
VSDTP:n (bolshevikkien) KK:n kannanotto aluevaltauksia edellyttävää erillisrauhaa koskevassa kysymyksessä 40–43
Raskas, mutta tarpeellinen opetus 44–48
Kansankomissaarien neuvoston päätöslauselmaehdotus hallituksen evakuoinnista 49
Kummallista ja hirvittävää 50–58
Asialliselle pohjalle 59–60
Kaikille edustajain neuvostoille lähetettävän määräyksen luonnos 61
Vakava opetus ja vakava vastuu 62–67
VKP(b):n seitsemäs edustajakokous maaliskuun 6-8 pnä 1918 69–141
  1. Selostus sodasta ja rauhasta maaliskuun 7 pnä 71
  2. Loppulause selostukseen sodasta ja rauhasta maaliskuun 8 pnä 94
  3. Päätöslauselma sodasta ja rauhasta 102
  4. Huomautuksia niitä korjauksia vastaan, joita Trotski ehdotti päätöslauselmaan sodasta ja rauhasta maaliskuun 8 pnä (aamulla) 104–105
    I 104
    II 105
  5. Huomautus sitä korjausta vastaan, jonka Radek ehdotti päätöslauselmaan sodasta ja rauhasta maaliskuun 8 pnä (aamulla) 106
  6. Lisäys päätöslauselmaan sodasta ja rauhasta 107
  7. Huomautus sitä korjausta vastaan, jonka Zinovjev ehdotti sotaa ja rauhaa koskevan päätöslauselman lisäykseen maaliskuun 8 pnä 108
  8. Ehdotus sotaa ja rauhaa koskevan päätöslauselman johdosta maaliskuun 8 pnä 109
    I 109
    II 109
  9. Selostus puolueohjelman tarkistuksesta ja puolueen nimen muutoksesta maaliskuun 8 pnä (illalla) 110
  10. Päätöslauselma puolueen nimen ja puolueohjelman muutoksesta 124
  11. Puolueen ohjelman tarkistusta koskeva ehdotus maaliskuun 8 pnä (illalla) 126
  12. Huomautus sen johdosta, että Mgeladze on ehdottanut suurimpien puoluejarjestöjen osallistumista puolueohjelman laadintaan maaliskuun 8 pnä (illalla) 128
  13. Huomautus puolueen nimeä koskevaa Larinin korjausehdotusta vastaan maaliskuun 8 pnä (illalla) 129
  14. Huomautus sitä korjausta vastaan, jonka Pelshe ehdotti puolueen ohjelmaa koskevaan päätöslauselmaan maaliskuun 8 pnä (illalla) 130
  15. Huomautuksia niitä korjauksia vastaan, joita Buharin ehdotti puolueen ohjelmaa koskevaan päätöslauselmaan maaliskuun 8 pnä (illalla) 131–132
    I 131
    II 132
  16. Puhe keskuskomitean vaalia koskevasta kysymyksestä maaliskuun 8 pnä (illalla) 133
  17. Päätöslauselma sen johdosta, että »vasemmistokommunistit» kieltäytyivät keskuskomitean jäsenyydestä 135
  18. Ohjelmaluonnoksen hahmotelma 136
Meidän päiviemme päätehtävä 142–146
Puhe moskovan työläisten, talonpoikain ja puna-armeijalaisten edustajain neuvostossa maaliskuun 12 pnä 1918. Pikakirjoitusseloste 147–152
Neuvostojen IV ylimääräinen yleisvenäläinen edustajakokous maaliskuun 14–16 pnä 1918 153–187
  1. Päätöslauselmaehdotus Wilsonin vetoomuksen johdosta 155
  2. Selostus rauhansopimuksen ratifioinnista maaliskuun 14 pnä 156
  3. Loppulause selostukseen rauhansopimuksen ratifioinnista maaliskuun 15 pnä 176
  4. Päätöslauselma Brestin sopimuksen ratifioinnista 186
Huomautus »vasemmistokommunistien» käytöksestä 188
Artikkelin »Neuvostovallan lähimmät tehtävät» alkuperäinen hahmotelma. Pikakirjoite 189–205
  X luku 189
  XI luku 195
  XII luku 200
  XIII luku 204
Vallankumoustribunaaleja koskevasta dekreetistä 206–207
  A. Oikeusasiain komissariaatin kollegion jäsenille ja jäljennös TpKK:n puheenjohtajalle 206
  B. Ehdotus kansankomissaarien neuvoston päätöslauselmaksi 206
Alkulause kokoelmaan »Vastavirtaan» 208
Pankkipolitiikan teesit 209–210
Puhe Aleksejevskin maneesissa pidetyssä joukkokokouksessa huhtikuun 7 pnä 1918. Sanomalehtiselostus 211–212
Toimintaohjeita Vladivostokin neuvostolle 213
Puhe finanssikysymyksestä yleisvenäläisen TpKK:n istunnossa huhtikuun 18 pnä 1918 214–215
Puhe Moskovan työläisten, talonpoikain ja puna-armeijalaisten edustajain neuvostossa huhtikuun 23 pnä 1918. Pikakirjoitussetoste 216–221
Neuvostovallan lähimmät tehtävät 223–265
  Venäjän neuvostotasavallan ulkopoliittinen asema ja sosialistisen vallankumouksen perustehtävät 225
  Ajankohdan yleinen tunnus 231
  Porvaristoa vastaan käytävän taistelun uusi vaihe 232
  Yleiskansallisen tilinpidon ja valvonnan puolesta käytävän taistelun merkitys 241
  Työn tuottavuuden kohottaminen 245
  Kilpailun järjestäminen 247
  »Joustava järjestö» ja diktatuuri 251
  Neuvosto-organisaation kehittäminen 260
  Yhteenveto 263
Yleisvenäläisen TpKK:n istunto huhtikuun 29 pnä 1918 267–303
  1. Selostus neuvostovallan lähimmistä tehtävistä 269
  2. Loppulause selostukseen lähimmistä tehtävistä 295
Kuusi teesiä neuvostovallan lähimmistä tehtävistä 304–307
Talouspolitiikan ja varsinkin pankkipolitiikan perusteesit 308–309
Tieteellis-teknillisten töiden suunnitelmaluonnos 310–311
VKP:n keskuskomiteaan 312
»Vasemmistolaisesta» lapsellisuudesta ja pikkuporvarillisuudesta 313–343
  I 315
  II 319
  III 323
  IV 329
  V 333
  VI 341
VKP(b):n keskuskomitean päätös maailmantilannetta koskevasta kysymyksestä 344
Elintarvikealalla voimaansaatettavaa diktatuurivaltaa koskevan dekreetin perusajatukset 345–346
Vastalause Saksan hallitukselle Krimin miehittämisen johdosta 347–348
Teesit nykyisestä poliittisesta tilanteesta 349–353
  I 349
  II 350
  III 350
  IV 351
  V 352
Selostus ulkopolitiikasta yleisvenäläisen TpKK:n ja Moskovan neuvoston yhteisessä istunnossa toukokuun 14 pnä 1918 354–371
Selostus nykyhetken tilanteesta VKP(b):n Moskovan aluekonferenssissa toukokuun 15 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 372
Selostus neuvostojen finanssiosastojen edustajain yleisvenäläisessa edustajakokouksessa toukokuun 18 pnä 1918 373–377
  Finanssitalouden keskitys 374
  Tulo- ja omaisuusverotus 374
  Työvelvollisuus 375
  Uudet setelit 376
Kirje kansallistettujen tuotantolaitosten edustajain konferenssille toukokuun 18 pnä 1918 378–379
Pietarin työläisille tarkoitetun sähkeen hahmotelma toukokuun 21 pnä 1918 380
Nälänhädästä. (Kirje Pietarin työläisille) 381–388
Puhe työkomissaarien edustajakokouksessa toukokuun 22 pnä 1918 389–393
Sosialistisesta yhteiskuntatieteiden akatemiasta 394–395
  I. Ehdotus kansankomissaarien neuvoston päätökseksi 394
  II. Ohjeita toimikunnalle 395
Teesit »päivän» tilanteesta 396–397
Puhe kansantalousneuvostojen I edustajakokouksessa toukokuun 26 pnä 1918 398–406
Vetoomus rautatieläisille, vesiliikenne- ja metallityöläisille 407–408
J. V. Stalinin nimittäminen elintarvikeasiain johtajaksi Etelä-Venäjälle 409
Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean, Moskovan työläisten, talonpoikien ja puna-armeijalaisten edustajain neuvoston ja ammattiliittojen yhteinen istunto kesäkuun 4 pnä 1918 411–436
  1. selostus taistelusta nälänhätää vastaan kesäkuun 4 pnä 1918 413
  2. Loppulause selostukseen kesäkuun 4 pnä 1918 432
  3. Päätöslauselmaehdotus taistelusta nälänhätää vastaan tehdyn selostuksen johdosta kesäkuun 4 pnä 1918 436
Puhe internationalistiopettajien yleisvenäläisessä edustajakokouksessa kesäkuun 5 pnä 1918. Lyhyt pöytäkirjamerkintä 437
Sähke J. V. Stalinille 438
Elintarvikehankintaryhmistä. Puhe Moskovan työläisten kokouksissa kesäkuun 20 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 439–440
Puhe joukkokokouksessa Sokolnikin klubilla kesäkuun 21 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 441–444
Sähke elintarvikehankintaryhmien muodostamisesta 445–446
Moskovan ammattiliittojen ja tehdaskomiteojden IV konferenssi kesäkuun 27— heinäkuun 2 pnä 1918 447–481
  1. Selostus nykyhetken tilanteesta kesäkuun 27 pnä 1918 449
  2. Loppulause selostukseen nykyhetken tilanteesta kesäkuun 28 pnä 1918 468
  3. Päätöslauselma nykyhetken tilanteesta tehdyn selostuksen johdosta 481
Puhe joukkokokouksessa Simonovskin kaupunkipiirissä kesäkuun 28 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 482–483
Profeetallisia sanoja 484–489
Puhe Aleksejevskin maneesissa pidetyssä joukkokokouksessa heinäkuun 2 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 490–491
Puhe neuvostojen V edustajakokouksen kommunistiryhmän kokouksessa heinäkuun 3 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 492–493
Työläisten, talonpoikien, sotilaiden ja puna-armeijalaisten edustajain neuvostojen V yleisvenäläinen edustajakokous heinäkuun 4-10 pnä 1918 495–523
  1. Kansankomissaarien neuvoston selostus heinäkuun 5 pnä 1918 497
  2. Loppulause selostukseen heinäkuun 5 pnä 1918 520
Sähkeiden vaihto J. V. Stalinin kanssa 524–525
Keskustelu »Izvestija vtsik» lehden avustajan kanssa »vasemmisto»-eserrien kapinasta. Lyhyt selostus 526–527
Pietarin työläisille 528–529
Puhe yleisvenäläisen TpKK:n istunnossa heinäkuun 15 pnä 1918 530–533
Puhe joukkokokouksessa Lefortovon kaupunkipiirissä heinäkuun 19 pnä 1918 534–535
Zinovjeville, Lashevitshille ja Stasovalle 536
Selostus Moskovan kuvernementin tehdaskomiteoiden konferenssissa heinäkuun 23 pnä 1918. Sanomalehtiselostus 537–541
Lennätinkeskustelu J. V. Stalinin kanssa heinäkuun 24 pnä 1918 542–545
Puhe joukkokokouksessa Hamovnikin kaupunkipiirissä heinäkuun 26 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 546
Lennätinsanoma. Pietari, Smolnyi, Zinovjeville 547
 
Huomautuksia 549–579
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 581–608
 
Kuvat
V. I. Leninin muotokuva. — 1918 XI–1
V. I. Leninin kirjoittama dekreetti »Sosialistinen isänmaa on vaarassa!». — Helmikuun 21 pnä 1918 13
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Päätöslauselma puolueen nimen ja puolueohjelman muutoksesta». — Maaliskuu 1918 124–125
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Teesit neuvostovallan tehtävistä nykyhetkellä». — Maalis- ja huhtikuu 1918 227
Muistiinpanot elintarviketilannetta koskevasta V. I. Leninin lennätinkeskustelusta J. V. Stalinin kanssa. — Heinäkuun 24 pnä 1918 543
 
Lataa Teosten 27. osa kokonaisena