Vladimir Lenin

Teokset


Osa 26

Syyskuu 1917 — helmikuu 1918


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 26. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1960.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX–XI
         
Syyskuu–joulukuu 1917
Bolshevikkien on otettava valta. Kirje VSDTP:n Keskuskomitealle sekä Pietarin ja Moskovan komiteoille 1–3
Marxilaisuus ja kapina. Kirje VSDTP:n Keskuskomitealle 4–9
Venäjän vallankumous ja kansalaissota. Pelotellaan kansalaissodalla 10–24
Petospelin sankareista ja bolshevikkien virheistä 25–33
Publisistin päiväkirjasta. Puolueemme virheitä 34–40
Vallankumouksen tehtävät 41–50
  Sovinnon hierominen kapitalistien kanssa on tuhoisaa 43
  Valta neuvostoille 43
  Rauha kansoille 44
  Maat työtätekeville 46
  Taistelu nälänhätää ja talouden rappiota vastaan 46
  Taistelu tilanherrain ja kapitalistien vastavallankumousta vastaan 48
  Vallankumouksen rauhanomainen kehitys 49
Kirje armeijan, laivaston ja työläisten suomen-aluekomitean puheenjohtajalle 51–55
  1 51
  2 52
  3 53
  4 53
  5 53
  6 54
  7 54
  8 54
  9 55
  10 55
Kriisi on kypsynyt 56–66
  I 56
  II 59
  III 61
  IV 63
  V 63
  VI 64
Kykenevätkö bolshevikit pitämään valtiovallan? 67–117
  Alkulause toiseen painokseen 69
  Loppulause 112
Työläisille, talonpojille ja sotilaille 118–120
Kirje keskuskomitealle, Moskovan komitealle, Pietarin komitealle sekä Pietarin ja Moskovan neuvostojen bolshevikkijäsenille 121—122
Pietarin järjestön konferenssissa lokakuun 8 pnä pidettävän selostuksen sekä päätöslauselman ja puolueen edustajakokoukseen valituille annettavien evästysten teesit 123–125
  Kysymys puolueen osallistumisesta esiparlamenttiin 123
  Tunnuksesta »kaikki valta neuvostoille» 123
  Huomautus päätöslauselmaan tunnuksesta »valta Neuvostoille» 125
Kirje Pietarin kaupunkikonferenssille. Suljetussa istunnossa luettavaksi 126–129
Puolueen ohjelman tarkistamisesta 131—160
  I 133
  II 136
  III 139
  IV 142
  V 144
  VI 149
  VII 151
  VIII 155
  IX 159
Syrjäisen neuvoja 161–163
Kirje pohjoisalueen neuvostojen edustajakokoukseen osallistuville bolshevikkitovereille 164–170
VSDTP:n Keskuskomitean istunto lokakuun 10 (23) pnä 1917. Pöytäkirjamerkintöjä 171–173
  1. Alustus 171
  2. Päätöslauselma 173
VSDTP:n Keskuskomitean istunto lokakuun 16 (29) pnä 1917. Pöytäkirjamerkintöjä 174–176
  1 174
  2 175
  3 176
  4 176
Kirje tovereille 177–197
  Jälkilause 196
Kirje bolshevikkipuolueen jäsenille 198–201
Puolueemme tehtävät Internationalessa. (Zimmerwaldin III konferenssin johdosta) 202–204
Kirje VSDTP:n Keskuskomitealle 205–209
Eserrapuolue pettämässä jälleen talonpoikia 210–215
Kirje keskuskomitean jäsenille 216–217
Venäjän kansalaisille! 218
Pietarin työläisten ja sotilaiden edustajain neuvoston istunto lokakuun 25 (marraskuun 7) pnä 1917 221–224
  1. Selostus neuvostovallan tehtävistä. Lyhyt sanomalehtiselostus 221
  2. Päätöslauselma 223
Työläisten ja sotilaiden edustajain neuvostojen toinen yleisvenäläinen edustajakokous lokakuun 25 ja 26 (marraskuun 7 ja 8) pnä 1917 225–246
  1. Työläisille, sotilaille ja talonpojille! 229
  2. Selostus rauhasta lokakuun 26 (marraskuun 8) pnä 231–235
  Dekreetti rauhasta 231
  3. Loppulausunto rauhaa koskevan selostuksen johdosta lokakuun 26 (marraskuun 8) pnä 236
  4. Selostus maasta lokakuun 26 (marraskuun 8) pnä 240–244
  Dekreetti maasta 241
  5. Päätös työläisten ja talonpoikain hallituksen muodostamisesta 245
Lennätinkeskustelu Helsingin kanssa lokakuun 27 (marraskuun 9) pnä 1917 247–250
  I. 247
  II. Keskustelu tov. Mihailovin kanssa 248
  III. Keskustelu Itämeren laivaston keskuskomitean puheenjohtajan sijaisen tov. Izmailovin kanssa 249
Pietarin varuskunnan rykmenttien edustajain neuvottelukokous lokakuun 29 (marraskuun 11) pnä 1917. Sanomalehtiselostus 251–254
  1. Tilannekatsaus 251
  2. Puheenvuoro joukko-osastojen aseistamisesta 253
  3. Puheenvuoro järjestyksen aikaansaamisesta kaupungissa 254
Kansankomissaarien neuvoston radiosanoma lokakuun 30 (marraskuun 12) pnä 1917 255–256
Virkailijain sääntöjen hahmotelma 257
Ehdotus säädökseksi tyovaenvalvonnasta 258–259
Puheenvuorot VSDTP(b):n Keskuskomitean istunnossa marraskuun 1 (14) pnä 1917. Pöytäkirjamerkinnöt 260
VSDTP(b):n Keskuskomitean päätöslauselma KK:n sisäistä oppositiota koskevasta kysymyksestä marraskuun 2 (15) pnä 1917 261–263
VSDTP(b):n Keskuskomitean enemmistön ultimaatumi vähemmistölle 264–266
Päätöslauselmaehdotus painovapaudesta 267–268
Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean istunto marraskuun 4 (17) pnä 1917 269–277
  1. Puhe lehd1stökysymyksestä 269
  2. Vastaus vasemmistoeserrien kyselyyn 272
  3. Kaksi puheenvuoroa vasemmistoeserrien kyselyn johdosta 274–275
    I 274
    II 275
  4. Puhe ja päätöslauselma sen johdosta, että Nogin ilmoitti eroavansa kansankomissaarien neuvostosta 276–277
    I 276
    II 277
Puhe pietarin työläisten ja sotilaiden edustajain neuvoston sekä rintaman edustajain yhteisessä istunnossa marraskuun 4 (17) pnä 1917. Sanomalehtiselostus 278–280
Vastaus talonpoikain kyselyihin 281–282
Väestölle 283–285
Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen (bolshevikkien) keskuskomitealta 286–287
Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen (bolshevikkien) keskuskomitealta. Kaikille puolueen jäsenille ja kaikille Venäjän työtätekeville luokille 288–292
Alkulause kirjaseen »Miten sosialistivallankumoukselliset ovat pettäneet kansaa ja mitä uusi bolshevikkihallitus on antanut kansalle» 293–294
Hallituksen ja päämajan välinen lennätinkeskustelu marraskuun 9 (22) pnä 1917 295–298
Radiosanoma kaikille. Kaikille rykmentti-, divisioona-, armeijakunta-, armeija- ynnä muille komiteoille, kaikille vallankumouksellisen armeijan sotilaille ja vallankumouksellisen laivaston matruuseille 299–300
Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean istunto marraskuun 10 (23) pnä 1917. Pöytäkirjamerkintöjä 301–304
  1. Selostus duhoninin kanssa käydyistä neuvotteluista 301
  2. Loppulausunto 303
Talonpoikain edustajain neuvostojen ylimääräinen yleisvenäläinen edustajakokous marraskuun 10–25 (marraskuun 23—joulukuun 8) pnä 1917 305–315
  1. Ilmoitus talonpoikain edustajain neuvostojen ylimääräisen yleisvenäläisen edustajakokouksen bolshevikkiryhmälle 307
  2. Puhe agraarikysymyksestä marraskuun 14 (27) pnä. Sanomalehtiselostus 308
  3. Päätöslauselmaehdotus 310
  4. Puhe Vikzhelin edustajan ilmoituksen johdosta marraskuun 18 (joulukuun 1) pnä. Sanomalehtiselostus 312
  5. Loppulausunto marraskuun 18 (joulukuun 1) pnä. Sanomalehtiselostus 314
Kansankomissaarien neuvosto sotilaalliselle vallankumouskomitealle 316
Pietarin yleisen kirjaston tehtävistä 317
Työläisten liitto työtätekevien ja riistettyjen talonpoikain kanssa. Kirje »Pravdan» toimitukselle 318–320
Ehdotus dekreetiksi poiskutsumisoikeudesta 321–322
Selostus poiskutsumisoikeudesta yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean istunnossa marraskuun 21 (joulukuun 4) pnä 1917 323–325
Puhe sotalaivaston ensimmäisessä yleisvenäläisessa edustajakokouksessa marraskuun 22 (joulukuun 5) pnä 1917. Pöytäkirjamerkinnöt 326–331
Esipuhe kirjaseen »Aineistoa agraarikysymyksestä» 332–333
Rauhanneuvottelujen ohjelman konsepti 334–335
Dekreetti vallankumouksenvastaisen kansalaissodan johtajien vangitsemisesta 336
Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean istunto joulukuun 1 (14) pnä 1917 337–340
  1. Puhe perustavaa kokousta koskevasta kysymyksestä 337
  2. Päätöslauselma kadettipuoluetta koskevasta dekreetistä 340
Puhe talonpoikain edustajain toisessa yleisvenäläisessä kokouksessa joulukuun 2 (15) pnä 1917 341–344
Manifesti Ukrainan kansalle ja ultimatiiviset vaatimukset Ukrainan radalle 345–347
Alustus Pietarin työläisten taloudellisesta asemasta ja työväenluokan tehtävistä. Pidetty Pietarin työläisten ja sotilaiden edustajain neuvoston tyoläisjaoston istunnossa joulukuun 4 (17) pnä 1917. Sanoma-lehtiselostus 348–350
Perustavan kokouksen avaamisesta 351
Ehdotus talonpoikain edustajain toisen yleisvenäläisen kokouksen julistukseksi talonpoikaistolle 352–357
Kirje F. E. Dzierzyńskille 358–360
Puhe VSDTP(b):n KK:n istunnossa joulukuun 11 (24) pnä 1917. Pöytäkirjamerkinnöt 361
Päätöslauselmaehdotus perustavan kokouksen bolshevikkiryhmän väliaikaisesta toimikunnasta 362
Perustavaa kokousta koskevat teesit 363–367
Puhe rautateiden rata- ja konepajatyöläisten ylimääräisessä yleisvenäläisessä edustajakokouksessa joulukuun 13 (26) pnä 1917 368–369
Puhe pankkien kansallistamisesta yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean istunnossa joulukuun 14 (27) pnä 1917. Pöytäkirjamerkinnöt 370–372
Leivän ja rauhan puolesta 373–374
Ehdotus dekreetiksi pankkien kansallistamisen toimeenpanosta ja sen yhteydessä välttämättömistä toimenpiteistä 375–378
Kysymyksiä armeijan kotiuttamista käsittelevän yleisarmeijalaisen edustajakokouksen osanottajille 379–380
Kansankomissaarien neuvoston päätöslauselmaehdotus 381
Kansankomissaarien neuvoston päätöslauselma neuvotteluista radan kanssa joulukuun 19 pnä 1917 (tammikuun 1 pnä 1918) 382–383
Entisyyden romahduksen pelastyttämiä ja uuden puolustajia 384–387
Miten kilpailu on järjestettävä? 388–399
Ehdotus dekreetiksi kulutuskommuuneista 400–402
Kansankomissaarien neuvoston päätöslauselma joulukuun 30 pltä 1917 (tammikuun 12 pltä 1918) radan vastauksesta kansankomissaarien neuvostolle 403–404
 
Tammi- ja helmikuu 1918
Puhe sosialistisen armeijan ensimmäisten sotilasjunien saattotilaisuudessa tammikuun 1 (14) pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 405
Lennätinkeskustelu 406
Työtätekevän ja riistetyn kansan oikeuksien julistus 409–411
Armeijan kotiuttamista käsittelevälle yleisarmeijalaiselle edustajakokoukselle 412
Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean päätöslauselma tammikuun 3 (16) pltä 1918 413
VSDTP:n (bolshevikkien) ryhmän julistus. Luettu perustavan kokouksen istunnossa tammikuun 5 (18) pnä 1918 414–415
Ihmisiä toisesta maailmasta 416–418
Ehdotus dekreetiksi perustavan kokouksen hajottamisesta 419–421
Puhe perustavan kokouksen hajottamisesta yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean istunnossa tammikuun 6 (19) pnä 1918 422–426
Onnetonta rauhaa koskevan kysymyksen historiaan 427–435
  Teesit aluevaltauksia edellyttävän erillisrauhan viipymättömästä solmimisesta 427
Jälkisanat teeseihin aluevaltauksia edellyttävän erillisrauhan viipymättömästä solmimisesta 436–437
Työläisten, sotilaiden ja talonpoikain edustajain neuvostojen kolmas yleisvenäläinen edustajakokous tammikuun 10–18 (23—31) pnä 1918 439–467
  1. Selostus kansankomissaarien neuvoston toiminnasta tammikuun 11 (24) pnä 441
  2. Loppulausunto kansankomissaarien neuvoston selostuksen johdosta tammikuun 12 (25) pnä 459
  3. Päättäjäispuhe edustajakokouksessa tammikuun 18 (31) pnä 464
Määräys punaisen kaartin esikunnalle 468
Rautatieläisten ylimääräinen yleisvenäläinen edustajakokous. Tammikuun 13 (26) päivän istunto 1918. Pikakirjoituspöytäkirja 469–486
  1. Kansankomissaarien neuvoston selostus 469
  2. Vastaus kysymyksiin 482
Pietarin neuvoston puhemiehistön ja elintarvikejärjestöjen edustajain neuvottelukokous tammikuun 14 (27) pnä 1918 487–490
  1. Nälänhätää vastaan suunnattuja toimenpiteita koskevia puheenvuoroja. pöytäkirjamerkinnöt 487
    I 487
    II 487
  2. Päätöslauselmaehdotus 489
Ehdotus dekreetiksi meri- ja jokikauppalaivaston kansallistamisesta tammikuun 18 (31) pnä 1918 491–492
  1. Ehdotus dekreetiksi 491
  2. Lisäys ehdotukseen 492
Puheenvuorot VSDTP(b):n KK:n istunnossa tammikuun 19 (helmikuun 1) pnä 1918. Pöytäkirjamerkinnöt 493–495
  1 493
  2 494
  3 494
  4 494
  5 494
  6 495
Radioitse. Kaikille. Brest-Litovskissa olevalle rauhanvaltuuskunnalle erikoisesti 496
Radiosanoma kaikille, kaikille 497
Puhe maaseudulle lähteville agitaattoreille. Sanomalehtiselostus 498–502
Brest-Litovsk. Venäjän rauhanvaltuuskunta. Trotskille. Vastaus 503
Puhe talonpoikain edustajain ja maakomiteain yleisvenäläisessä edustajakokouksessa tammikuun 28 (helmikuun 10) pnä 1918. Sanomalehtiselostus 504–505
Puheenvuorot VSDTP(b):n kk:n istunnossa helmikuun 18 pnä 1918 (päivällä). Pöytäkirjamerkinnöt 506–507
Puheet VSDTP(b):n KK:n istunnossa helmikuun 18 pnä 1918 (illalla). Pöytäkirjamerkinnöt 508–510
  1 508
  2 509
V. I. Leninin ja J. V. Stalinin lennätinkeskustelu väinänlinnan neuvoston jäsenten kanssa 511–512
Saksan valtakunnan hallitukselle lähetetyn radiosanoman alkuperäinen luonnos 513
Leninin vastaukset lennattimitse Moskovan neuvostolle 514
 
Huomautuksia 515–539
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 541–557
 
Kuvat
»Rabotshi Putj» lehden 30. numeron etusivu, lokakuun 20 (7) pnä 1917; siinä julkaistiin V. I. Leninin artikkeli »Kriisi on kypsynyt» 57
Vetoomus »Venäjän kansalaisille!», jonka V. I. Lenin kirjoitti lokakuun 25 (marraskuun 7) pnä 1917 219
»Rabotshi i Soldat» lehden 9. numeron etusivu lokakuun 26 (marraskuun 8) pnä 1917 227
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Miten kilpailu on järjestettävä?». — joulukuu 1917 389
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Työtätekevän ja riistetyn kansan oikeuksien julistus». — Tammikuu 1918 407
 
Lataa Teosten 26. osa kokonaisena