Marxists Internet Archive: македонски

 


Ерих Фром

(1900 - 1980)


1941: Бегство од слобода (извадок)

1955: Здраво општество (извадок)

1960: Нека победи човекот

1960: Хуманистичкиот социјализам

1960: Психоанализата и зен-будизмот (извадоци)

1962: Кредо

1963: Непослушноста како психолошки и морален проблем

1963: Догмата за Христос (извадок)

1965: Вовед (кон „Социјалистички хуманизам: меѓународен симпозиум“)

1965: Примената на хуманистичката психоанализа на Марксовата теорија (извадок)

1966: Хуманизмот како глобална филозофија на човекот

1966: Психолошките аспекти на загарантираниот приход

1966: Психолошки проблеми на стареењето

1967: Пророци и свештеници

1972: Работи што не ги сакам во современото општество

1974: Тривијалните разговори

 

Ерих Фром