Marxists Internet Archive: македонски

 


Ерих Фром

(1900 - 1980)


 

БИОГРАФИЈА

1960: Нека победи човекот

1960: Хуманистичкиот социјализам

1962: Кредо

1963: Непослушноста како психолошки и морален проблем

1965: Вовед (кон „Социјалистички хуманизам: меѓународен симпозиум“)

1966: Психолошките аспекти на загарантираниот приход

1966: Психолошки проблеми на стареењето

1967: Пророци и свештеници