Karl Marx

Capitalul, vol. II

Procesul de circulație a capitalului


Publicat: pentru prima oară în K. Marx: „Capitalul. Critica economiei politice“, vol. II. Cartea a II-a. Procesul de circulație a capitalului. Editat sub redacția lui Friedrich Engels. Hamburg, 1885
Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, vol. 24, 1967, Editura Politică
Descărcare: vol. 24
Transcriere: Levos, 2021


Cuprins

  Friedrich Engels. Prefață

7

  Friedrich Engels. Prefață la ediția a doua

26

 

 

CARTEA A DOUA

 

PROCESUL DE CIRCULAŢIE A CAPITALULUI

 

SECŢIUNEA ÎNTÎI

 

Metamorfozele capitalului şi circuitul lor

 

Capitolul întîi. Circuitul capitalului bănesc

31

        I. Stadiul întîi. B — M

32

        II. Stadiul al doilea. Funcția capitalului productiv

40

        III. Stadiul al treilea. M' — B'

44

        IV. Circuitul total

55

Capitolul doi. Circuitul capitalului productiv

70

        I. Reproducția simplă

71

        II. Acumularea şi reproducția pe scară lărgită

84

        III. Acumularea banilor

89

        IV. Fondul de rezervă

91

Capitolul trei. Circuitul capitalului-marfă

93

Capitolul patru. Cele trei figuri ale procesului circuitului

107

Capitolul cinci. Timpul de circulație

129

Capitolul şase. Cheltuielile de circulație

137

        I. Cheltuieli de circulație propriu-zise

137

               1. Timp de cumpărare şi de vînzare

137

               2. Contabilitate

141

               3. Bani

144

        II. Cheltuieli de păstrare

145

               1. Formarea de stocuri în general

145

               2. Stoc de mărfuri propriu-zis

152

        III. Cheltuieli de transport

157

 

 

SECŢIUNEA A DOUA

 

Rotația capitalului

 

Capitolul şapte. Timp de rotație şi număr de rotații

161

Capitolul opt. Capital fix şi capital circulant

165

        I. Deosebirile formei

165

        II. Componente, înlocuire, reparații, acumulare de capital fix

177

Capitolul nouă. Rotația totală a capitalului avansat. Ciclurile de rotație

192

Capitolul zece. Teorii asupra capitalului fix şi asupra celui circulant. Fiziocrații şi Adam Smith

198

Capitolul unsprezece. Teorii asupra capitalului fix şi asupra celui circulant. Ricardo

227

Capitolul doisprezece. Perioada de muncă

241

Capitolul treisprezece. Timpul de producție

251

Capitolul paisprezece. Timpul de circulație

261

Capitolul cincisprezece. Influența timpului de rotație asupra mărimii capitalului avansat

270

        I. Perioada de muncă este egală cu perioada de circulație

280

        II. Perioada de muncă este mai mare decît perioada de circulație

284

        III. Perioada de muncă este mai mică decît perioada de circulație

288

        IV. Concluzii

293

        V. Urmările schimbării prețurilor

299

Capitolul şaisprezece. Rotația capitalului variabil

308

        I. Rata anuală a plusvalorii

308

        II. Rotația capitalului variabil individual

322

        III. Rotația capitalului variabil privită din punct de vedere social

327

Capitolul şaptesprezece. Circulația plusvalorii

334

        I. Reproducția simplă

339

        II. Acumularea şi reproducția lărgită

359

 

 

SECŢIUNEA A TREIA

 

Reproducția şi circulația capitalului social total

 

Capitolul optsprezece. Introducere

366

        I. Obiectul analizei

366

        II. Rolul capitalului bănesc

369

Capitolul nouăsprezece. Prezentări anterioare ale problemei

375

        I. Fiziocrații

375

        II. Adam Smith

378

               1. Punctele de vedere generale ale lui Smith

378

               2. Descompunerea valorii de schimb în v + p la Smith

386

               3. Partea constantă a capitalului

389

               4. Capitalul şi venitul la A. Smith

394

               5. Rezumat

401

        III. Economiştii de mai tîrziu

406

Capitolul douăzeci. Reproducția simplă

409

        I. Modul de a pune problema

409

        II. Cele două sectoare ale producției sociale

412

        III. Schimbul dintre cele două sectoare : I(v+p) contra IIc

415

        IV. Schimbul în cadrul sectorului II. Mijloace de subzistență necesare şi obiecte de lux

420

        V. Mijlocirea schimbului prin circulația banilor

430

        VI. Capitalul constant al sectorului I

441

        VII. Capitalul variabil şi plusvaloarea în ambele sectoare

444

        VIII. Capitalul constant în ambele sectoare

418

        IX. Privire retrospectivă asupra lui A. Smith, Storch şi Ramsay

453

        X. Capital şi venit : capital variabil şi salariu

457

        XI. Înlocuirea capitalului fix

469

        XII. Reproducția materialului bănesc

491

        XIII. Teoria reproducției la Destutt de Tracy

503

Capitolul douăzeci şi unu. Acumularea şi reproducția lărgită

512

        I. Acumularea în sectorul I

515

               1. Formarea tezaurului

515

               2. Capitalul constant adițional

519

               3. Capitalul variabil adițional

524

        II. Acumularea în sectorul II

525

        III. Prezentarea schematică a acumulării

529

               1. Primul exemplu

534

               2. Al doilea exemplu

538

               3. Schimbul lui IIc în caz de acumulare

544

        IV. Observații suplimentare

546

 

 

Indici şi adnotări

 

Citate în limbi străine

548

Adnotări

550

Indice bibliografic

556

Indice de lucrări citate, apărute şi în limba română

562

Indice de nume

563

Indice de materii

568

Tablou de greutăți, măsuri şi monede

588

 

 

Ilustrații

 

Coperta primei ediții a volumului al II-lea al „Capitalului“

9

O pagină a manuscrisului lui Marx din volumul al II-lea al „Capitalului“

53

O pagină a manuscrisului redactat şi transcris de Engels din volumul al II-lea al „Capitalului“

57

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 24, Editura politică, Bucureşti, 1967

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacție al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1963, completat cu unele note din ediția rusă, apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1961.

Volumul 24 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde volumul II al „Capitalului“ lui K. Marx, precum şi prefețele scrise de F. Engels la edițiile I şi a II-a.

Pentru noua versiune în limba română a volumului II al „Capitalului“ s-a revizuit traducerea anterioară şi, cu acest prilej, s-au făcut unele precizări şi îndreptări. În afară de aparatul ştiințific obişnuit, adnotări, indice de nume, indice bibliografic, indice de materii, volumul cuprinde şi un scurt indice de lucrări economice citate de Marx, care există şi în limba română, precum şi o scurtă anexă cuprinzînd citate în original.

Notele de subsol ale lui K. Marx şi F. Engels sînt date cu cifre şi paranteze rotunde, iar adnotările sînt date cu cifre fără paranteze. Numai unele din notele de subsol ale lui Engels sînt semnate cu inițialele F. E. Traducerea expresiilor străine din note este dată alături, între paranteze drepte.

Spre deosebire de notele lui K. Marx şi F. Engels, notele aparținînd redacției sînt date la subsol cu asterisc şi cu mențiunea Nota red. Traducerea expresiilor străine din text se dă tot la subsol cu asterisc şi cu mențiunea Nota trad. În cazurile cînd unele cuvinte germane nu au putut fi traduse exact s-a dat, alături de traducere, în paranteze drepte, expresia germană. [Nota red.]