Vladimir Lenin

Teokset


Osa 32

Joulukuu 1920 — elokuu 1921


Suomennos: O. Kukkonen, M. Mylläri
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 32. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Vieraskielisen kirjallisuuden kustannusliike, Moskova [ei julk. vuotta].
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1920
Ammattiliitoista, nykytilanteesta ja Trotskin virheistä. Puhe neuvostojen VIII edustajakokoukseen osallistuneiden sekä yleisvenäläisen ammattiliittojen keskusneuvoston ja Moskovan kaupungin ammattiliittoneuvoston jäsenistön — VKP(b):n jäsenten — yhteisessä istunnossa joulukuun 30 pnä 1920 1–24
 
1921
Kriisi puolueessa 25–35
Vuorityöläisten II yleisvenäläinen edustajakokous 36–51
  1. Alustus ammattiliittojen merkityksestä ja tehtävistä, pidetty edustajakokouksen kommunisti ryhmän kokouksessa tammikuun 23 pnä 36
  2. Loppulausunto ammattiliittojen merkitystä ja tehtäviä koskevasta alustuksesta käydyn keskustelun johdosta edustajakokouksen kommunistiryhmän kokouksessa tammikuun 24 pnä 47
Akateemikko I. P. Pavlovin ja hänen työtovereidensa tieteellisen työn edellytysten turvaamisesta. Kansankomissaarien neuvoston päätös 52
Vielä kerran ammattiliitoista, nykytilanteesta sekä Trotskin ja Buharinin virheistä 53–93
  Ryhmäkuntien esiintyminen on puolueelle vaarallista 51
  Muodollinen demokraattisuus ja vallankumouksellinen tarkoituksenmukaisuus 57
  Hajaannukset ammatillisessa liikkeessä ovat poliittisesti vaarallisia 58
  Periaatteellisista erimielisyyksistä 64
  Politiikka ja talouselämä. Dialektiikka ja eklektisismi 67
  Dialektiikka ja eklektisismi. »Koulu» ja »koneisto» 75
  Loppusanat 85
Puhe Moskovan metallityöläisten suurkonferenssissa helmikuun 4 pnä 1921 94–97
Puhe vaatetusteollisuuden työläisten IV yleisvenäläisessä edustajakokouksessa helmikuun 6 pnä 1921 98–105
Keskuskomitean ohjeet valistusasiain kansankomissariaatissa työskenteleville kommunisteille 106–107
Valistusasiain kansankomissariaatin toiminnasta 108–118
Talonpoikia koskevien teesien alustelma 119
Kirje J. V. Stalinille ja muille poliittisen byroon jäsenille 120–122
Yhtenäisestä taloussuunnitelmasta 123–132
Tervehdys Ukrainan neuvostojen V edustajakokoukselle 133
Puhe Moskovan työläisten ja talonpoikain edustajain neuvoston täysistunnossa helmikuun 28 pnä 1921 134–147
Kirje G. K. Ordzhonikidzelle 148–149
Kansainvälinen työläisnaisten päivä 150–152
VKP(b):n X edustajakokous 8.—16. maaliskuuta 1921 153–262
  1. Puhe edustajakokouksen avajaistilaisuudessa maaliskuun 8 pnä 155
  2. Selostus vkp(b):n kk:n poliittisesta toiminnasta. Pidetty maaliskuun 8 pnä 158
  3. Loppulausunto VKP(b):n KK:n toimintaselostuksesta käydyn keskustelun johdosta maaliskuun 9 pnä 181
  4. Päätöslauselma työläisten ja puutetta kärsivien talonpoikain aseman parantamisesta. Alustava luonnos 198
  5. Puhe ammattiliitoista maaliskuun 14 pnä 200
  6. Alustus elintarvikeylijäämien luovutusvelvollisuuden korvaamisesta luontoisverotuksella. Pidetty maaliskuun 15 pnä 204
  7. Loppulausunto elintarvikeylijäämien luovutusvelvollisuuden luontoisverotuksella-korvaamisesta käydyn keskustelun johdosta maaliskuun 15 pnä 220
  8. VKP:n X edustajakokouksen päätöslauselma puolueen yhtenäisyydestä. Alustava luonnos 231
  9. VKP:n X edustajakokouksen päätöslauselma syndikalistisesta ja anarkistisesta poikkeamasta puolueessamme. Alustava luonnos 235
  10. Alustus puolueen yhtenäisyydestä ja anarkosyndikalistisesta poikkeamasta maaliskuun 16 pnä 239
  11. Loppulausunto puolueen yhtenäisyydestä ja anarkosyndikalistisesta poikkeamasta käydyn keskustelun johdosta maaliskuun 16 pnä 247
  12. Huomautuksia Rjazanovin ehdottamasta korjauksesta puolueen yhtenäisyyttä koskevaan päätöslauselmaan maaliskuun 16 pnä 252
  13. Puhe polttoainekysymyksestä maaliskuun 16 pnä 253
  14. Ehdotus polttoainekysymyksestä maaliskuun 16 pnä 254
  15. Puhe edustajakokouksen paattäjäistilaisuudessa maaliskuun 16 pnä 255
Puhe liikennetyöläisten yleisvenäläisessä edustajakokouksessa maaliskuun 27 pnä 1921 263–276
Valtion 1. autotehtaan ammattiliittokomitealle ja kaikille työläisille 277
Alustus elintarvikeverosta Moskovan kaupungin ja Moskovan kuvernementin puoluesolujen sihteerien ja vastaavien edustajain kokouksessa huhtikuun 9 pnä 1921 278–292
Tervehdys neuvostoalueilla ja -tasavalloissa asuvien idän kansojen naisosastojen edustajien neuvottelukokoukselle 293
Alustus toimiluvista yleisvenäläisen ammattiliittojen keskusneuvoston kommunistiryhmän kokouksessa huhtikuun 11 pnä 1921 294–310
Azerbaidzhanin, Gruusian, Armenian, Dagestanin ja vuoristotasavallan kommunistitovereille 311–313
Pietarin puolueettomien työläisten neuvottelukokoukselle 314
Jäsennys kirjaseen »Elintarvikeverosta» 315–323
  I 315
  II 316
  III 321
  IV 322
Elintarvikeverosta. (Uuden politiikan merkitys ja ehdot) 324–361
  Johdannon asemesta 324
  Venäjän nykyisestä taloudesta (vuoden 1918 kirjasesta) 325
  Elintarvikeverosta, kauppavapaudesta, toimiluvista 336
  Poliittisia yhteenvetoja ja johtopäätöksiä 354
  Loppusanat 360
Äänilevyihin tallennettuja puheita 362–366
  1. Elintarvikeverosta 362
  2. Toimiluvista ja kapitalismin kehityksestä 364
  3. Kulutus- ja tuotanto-osuuskunnista 366
Tov. Krzhizhanovskille. Valtion suunnittelukomission puhemiehistö 367–370
TPN:n (Työ- ja puolustusneuvoston) evästys paikallisille neuvostolaitoksille. Luonnos 371–396
  Ensimmäinen kysymysryhmä 380
    1. Tavaranvaihto talonpoikaisten kanssa 380
    2. Valtion suhde kapitalisteihin 381
    3. Oma-aloitteisuuden kannustaminen tavaranvaihdon ja yleensä taloudellisen rakennustyön alalla 382
    4. Eri hallinnonalojen taloudellisen työn yhtenäistäminen paikallisten hallintoyksikköjen: volostien, ujestien ja kuvernementtien puitteissa 383
    5. Työläisten — ja 6. talonpoikien aseman parantaminen 384
    7. Valtion työntekijäin piirin laajentaminen taloudellisen rakennustyön alalla 384
    8. Menetelmät byrokratian ja virastokankeuden hävittämiseksi ja asiassa saavutetut tulokset 386
  Toinen kysymysryhmä 387
    9. Maatalouden kohottaminen: a) talonpoikaistalous; b) neuvostotilat; c) kommuunit; d) arttelit; e) osuuskunnat; f) muut yhteistalouden muodot 387
    10. Teollisuuden kohottaminen: a) yksinomaisesti keskuksen johdon alainen suurteollisuus; b) osittain tai kokonaan paikallisten elinten johdon alainen suurteollisuus; c) pienteollisuus, käsi- ja kotiteollisuus y.m.s. 387
    11. Polttoaineet: a) halot; b) hiili; c) öljy; d) palavakivi; e) muut polttoaineet (jätepolttoaineet j.n.e.) 388
    12. Elintarvikkeet 388
    13. Rakennusteollisuus 389
    14. Mallikelpoiset ja toivottomat laitokset 389
    15. Parannukset taloudellisen työn alalla 389
    16. Luontoispalkintojen jako 389
    17. Ammattiliitot, niiden osallistuminen tuotantoon 390
    18. Varastelu 391
    19. Säkkimiesten toiminta 391
    20. Sotilasyksikköjen käyttäminen työtarkoituksiin 392
    21. Työvelvollisuus ja työhön mobilisointi 392
  Kolmas kysymysryhmä 392
    22. Alue- ja paikalliset talousneuvostot 392
    23. TPN:n yhteydessä toimiva valtion yleinen suunnittelukomissio ja sen suhteet paikallisiin talouselimiin 393
    24. Sähköistäminen 393
    25. Tavaranvaihto ulkomaiden kanssa 394
    26. Rautatie- ja jokiliikennelaitos, paikallinen kulkulaitos 394
    27. Lehdistö taloudellisen työn palvelussa 394
  Neljäs kysymysryhmä 395
VKP(b):n X yleisvenäläinen konferenssi 26.–28. toukokuuta 1921 397–435
  1. Konferenssin avajaispuhe toukokuun 26 pnä 399
  2. Alustus elintarvikeverosta toukokuun 26 pnä 400
  3. Loppulausunto elintarvikeveroa koskevasta alustuksesta käydyn keskustelun johdosta toukokuun 27 pnä 416
  4. Luonnos päätöslauselmaksi uuden talouspolitiikan kysymyksistä 431
  5. Puhe konferenssin päättäjäistilaisuudessa toukokuun 28 pnä 434
Puhe paikallisista talouselimistä, pidetty yleisvenäläisen TpKK:n istunnossa toukokuun 30 pnä 1921 436–438
Puhe III yleisvenäläisessä elintarvikealan neuvottelussa kesäkuun 16 pnä 1921 439–448
Kommunistisen internationalen III kongressi 22. kesäkuuta — 12. heinäkuuta 1921 449–495
  1. Kommunistisen internationalen III kongressissa VKP:n taktiikasta tehdyn alustuksen teesit (Alustava luonnos) 451
    1. VSFNT:n kansainvälinen asema 451
    2. Luokkien voimasuhde kansainvälisessä mitassa 452
    3. Luokkien voimasuhde Venäjällä 453
    4. Proletariaatti ja talonpoikaisto Venäjällä 453
    5. Proletariaatin ja talonpoikaisten sotilaallinen liitto VSFNT:ssa 454
    6. Siirtyminen proletariaatin ja talonpoikaisten oikeihin taloudellisiin keskinäissuhteisiin 455
    7. Kapitalismin ja toimilupien sallittavuuden merkitys ja ehdot, joilla neuvostovalta niitä sallii 455
    8. Elintarvikepolitiikkamme saavutukset 456
    9. Sosialismin aineellinen perusta ja Venäjän sähköistämissuunnitelma 457
    10. »Puhtaan demokratian», II ja II12 Internationalen, eserrien ja menshevikkien merkitys pääoman liittolaisina 458
  2. Puhe Italian kysymyksestä kesäkuun 28 pnä 460
  3. Puhe kommunistisen internationalen taktiikan puolustukseksi heinäkuun 1 pnä 466
  4. Alustus VKP:n taktiikasta heinäkuun 5 pnä 477
Ajatuksia valtiontalouden »suunnitelman» johdosta 496–498
Tervehdys kulutusosuuskuntien keskusliiton valtuutettujen kokoukselle 499–500
Tervehdys vallankumouksellisten ammattiyhdistysten ja tuotannollisten liittojen I kansainväliselle kongressille 501
Vetoomus kansainväliselle proletariaatille 502
Vetoomus Ukrainan talonpojille 503
Kirje G. Mjasnikoville 504–509
Toveri Thomas Bellille 510–512
Kirje Saksan kommunisteille 513–524
 
Huomautuksia 525–542
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 543–555
 
Kuvat
V. I. Lenin. — Toukokuu 1921 XII—1
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »VKP:n X edustajakokouksen päätöslauselma puolueen yhtenäisyydestä. Alustava luonnos». — Maaliskuu 1921 229
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »TPN:n (Työ- ja Puolustusneuvoston) evästys paikallisille neuvostolaitoksille. Luonnos». — Toukokuu 1921 373
 
Lataa Teosten 32. osa kokonaisena