Vladimir Lenin

Teokset


Osa 33

Elokuu 1921 — maaliskuu 1923


Suomennos: L. Holm, R. Sykiäinen
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 33. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Vieraskielisen kirjallisuuden kustannusliike, Moskova [ei julk. vuotta].
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX—XII
         
1921
Uudet ajat, vanhat virheet uudessa muodossa 1–9
Kirjeitä tilastolliseen keskushallintoon 10–15
  1) Tilastollisen keskushallinnon johtajalle 10
  2) tilastollisen keskushallinnon johtajalle tai hänen sijaiselleen 13
Kirje »Ekonomitsheskaja Zhizn» lehden toimitukselle 16–19
Puoluepuhdistuksesta 20–22
Työläis- ja talonpoikaisinspektion tehtävistä, niiden käsittämisestä ja täyttämisestä 23–29
Sähköteknikkojen VIII yleisvenäläisen edustajakokouksen puhemiehistölle 30–31
Lokakuun vallankumouksen neljännen vuosipäivän johdosta 32–40
Uusi talouspolitiikka ja poliittisen valistustyön laitosten tehtävät. Selostus poliittisen valistustyön tekijäin II yleisvenäläisessä edustajakokouksessa lokakuun 17 pnä 1921 41–60
  Neuvostovallan ja VKP:n jyrkkä käännös 41
  Yleisvenäläinen TpKK talonpoikaisten osuudesta — vuonna 1918 42
  Virheemme 43
  Strateginen perääntyminen 44
  Uuden talouspolitiikan olemus 45
  Kumpi voittaa — kapitalistiko vai Neuvostovalta? 46
  Taistelu muodostuu yhä ankarammaksi 47
  Viimeinenkö taistelu? 49
  Emme voi luottaa välittömään kommunismiin-siirtymiseen 50
  Henkilökohtaisen kiinnostuksen periaate 50
  Kykenemmekö tekemään työtä omaksi hyväksemme? 52
  Vanhentuneita menetelmiä 54
  Suurin ihme 55
  Poliittisen valistustyön tekijäin tehtävät 56
  Kolme päävihollista 58
    Ensimmäinen vihollinen — kommunistinen pöyhkeys 58
    Toinen vihollinen — lukutaidottomuus 58
    Kolmas vihollinen — lahjusten otto 59
  Sotilaallisten ja kulttuuritehtävien välinen ero 59
Moskovan kuvernementin VII puoluekonferenssi 29.–31. lokakuuta 1921 61–88
  Uudesta talouspolitiikasta
    1. Vuoden 1921 lokakuun 29 pn istunnossa pidetty alustus 63
    2. Loppulausunto 82
Kullan merkityksestä nykyään ja sosialismin täydellisen voiton jälkeen 89–97
Puhe lokakuun vallankumouksen nelivuotispäivälle omistetussa Prohorovin tekstiilitehtaan työläisten juhlakokouksessa marraskuun 6 pnä 1921. Lyhyt lehtiselostus 98
Puhe lokakuun vallankumouksen nelivuotispäivälle omistetussa Hamovnikin kaupunginosan työläisten, puna-armeijalaisten ja nuorison juhlakokouksessa marraskuun 7 pnä 1921 99–101
Puhe lokakuun vallankumouksen nelivuotispäivälle omistetussa »Elektrosila» tehtaan No 3 (ent. »Dynamon») työläisten juhlakokouksessa marraskuun 7 pnä 1921. Lyhyt lehtiselostus 102
Esipuhe kirjaseen »Uudesta talouspolitiikasta (kaksi vanhaa artikkelia ja vieläkin vanhemmat jälkisanat)» 103–105
Sähke Azerbaidzhanin kansankomissaarien neuvoston puheenjohtajalle Narimanoville. Baku 106
Lahjakkaasti kirjoitettu kirjanen 107–108
Alustava ehdotus Takakaukasian tasavaltojen federaation muodostamisesta 109
Puhe Moskovan kuvernementin ensimmäisessä maataloustyöntekijäin edustajakokouksessa marraskuun 29 pnä 1921. Lyhyt lehtiselostus 110–111
Ranskan kommunistisen puolueen agraariteeseistä 112–118
Kirje poliittisen byroon jäsenille puoluepuhdistuksesta ja puolueen jäseneksi hyväksymisen ehdoista 119–120
Kirje poliittiselle byroolle ulkopoliittista tilannetta koskevasta neuvostojen IX yleisvenäläisen edustajakokouksen päätöksestä 121–122
Neuvostojen IX yleisvenäläinen edustajakokous 23.–28. joulukuuta 1921 123–165
  1. Tasavallan sisä- ja ulkopolitiikka. Yleisvenäläisen TpKK:n ja kansankomissaarien neuvoston toimintaselostus neuvostojen IX yleisvenäläiselle edustajakokoukselle joulukuun 23 pnä 1921 125
  2. Taloudellisen toiminnan kysymyksiä koskeva evästys. Hyväksytty neuvostojen IX yleisvenäläisessä edustajakokouksessa joulukuun 28 pnä 1921 162
Englannin työväenpuolueen politiikasta. Kirje VKP(b):n KK:lle 166–167
 
1922
Ammattiyhdistysten merkitys ja tehtävät uuden talouspolitiikan aikana. VKP(b):n KK:n tammikuun 12 pnä 1922 tekemä päätös 168–179
  1. Uusi talouspolitiikka ja ammattiyhdistykset 168
  2. Valtiokapitatismi proletaarisessa valtiossa ja ammattiyhdistykset 169
  3. Ammattiyhdistykset ja niin sanotun itsekannattavuuden pohjalle siirrettävät valtion tuotantolaitokset 169
  4. Luokkataistelu, jota proletariaatti käy valtiossa, missä tunnustetaan maan, tehtaiden y.m. yksityisomistus ja poliittinen valta on kapitalistiluokan käsissä, eroaa oleellisesti siitä taloudellisesta taistelusta, jota proletariaatti käy valtiossa, missä ei tunnusteta maan eikä suurtuotantolaitosten valtaosan yksityisomistusta ja poliittinen valta on proletariaatin käsissä 170
  5. Paluu vapaaehtoiseen ammattiyhdistysjäsenyyteen 172
  6. Ammattiyhdistykset ja tuotantolaitosten johtaminen 172
  7. Ammattiyhdistysten osuus ja osallistuminen proletaarisen maan talous- ja valtioelinten toimintaan 173
  8. Yhteys joukkoihin on ammattiyhdistysten kaiken toiminnan perusehto 175
  9. Ammattiyhdistysten aseman ristiriitaisuus proletariaatin diktatuurin oloissa 176
  10. Ammattiyhdistykset ja spesialistit 177
  11. Ammattiyhdistykset ja pikkuporvariston vaikutus työväenluokkaan 179
VKP(b):n kk:n poliittisen byroon ohjekirjelmä uudesta talouspolitiikasta. Luonnos 180–181
Dagestanin työtätekeville 182
Kirje tov. Ordzhonikidzelle Gruusian punaisen armeijan voimistamisesta 183–184
Kirje D. I. Kurskille 185–186
Publisistin kirjoituksia. Korkealle vuorelle nousemisesta, masennuksen vahingollisuudesta, kaupankäynnin hyödyllisyydestä, suhtautumisesta menshevikkeihin j.n.e 187–195
  I. Esimerkin tapainen 187
  II. Ilman metaforia 189
  III. Kettujahdista; Levistä; Serratista 191
Neuvostotasavallan ulko- ja sisäpoliittisesta tilanteesta. Puhe metallimiesten yleisvenäläisen edustajakokouksen kommunistiryhmän istunnossa maaliskuun 6 pnä 1922 196–211
Taistelevan materialismin merkityksestä 212–222
Tov. Molotoville poliittisen byroon jäseniä varten. Tov. Preobrazhenskin teeseistä 223–228
E. Vanderveldelle osoitetun vastauksen luonnos 229
Esipuhe I. I. Stepanovin kirjaan »VSFNT:n sähköistäminen ja maailmantalouden välivaihe» 230–232
Kirje J. V. Stalinille varapuheenjohtajien (kansankomissaarien neuvoston ja työ- ja puolustusneuvoston varapuheenjohtajien) työstä 233–234
»Bednotan» nelivuotispäivän johdosta 235–236
Kirje V. M. Molotoville puolueen XI edustajakokouksessa pidettävän poliittisen selostuksen jäsennyksestä 237–239
Uusien jäsenten puolueeseen hyväksymisen ehdoista. Kirjeitä V. M. Molotoville 240–244
  1 240
  2 242
VKP(b):n XI edustajakokous maaliskuun 27:nnestä — huhtikuun 2:een 1922 245–311
  1. Edustajakokouksen avajaispuhe maaliskuun 27 pnä 247
  2. VKP(b):n keskuskomitean poliittinen toimintaselostus maaliskuun 27 pnä 249
  3. Loppulausunto VKP(b):n KK:n poliittisen toimintaselostuksen johdosta maaliskuun 28 pnä 295
  4. Edustajakokouksen päättäjäispuhe huhtikuun 2 pnä 309
Ehdotus puolueen XI edustajakokouksen päätöslauselmaksi maaseututyostä. Kirje N. Osinskille 312–314
Olemme maksaneet liian paljon 315–319
Päätöslauselma varapuheenjohtajien (kansankomissaarien neuvoston ja työ- ja puolustusneuvoston varapuheenjohtajien) työstä 320–328
  I. Varapuheenjohtajien yleiset ja varsinaiset tehtävät 320
  II. Varapuheenjohtajien työtä koskevia erikoiskysymyksiä 321
  III. Varapuheenjohtajien työmenetelmät; niiden alainen henkilökunta 324
  IV. Varapuheenjohtajien yhteistoiminnasta 326
  V. Varapuheenjohtajien keskeinen työnjako 326
Kirje J. V. Stalinille. Toveri Stalinille (Poliittista byroota varten) 329–330
Esipuhe kirjaseen »Vanhoja kirjoituksia miltei uusista aiheista». Esipuhe vuoden 1922 laitokseen 331–333
Sähke Azneftin työläisille ja insinööreille. Baku 334
»Pravdan» kymmenvuotispäivän johdosta 335–339
Kirje J. V. stalinille poliittisen byroon jäseniä varten. Vastaus varapuheenjohtajien (kansankomissaarien neuvoston varapuheenjohtajien) työtä koskeviin huomautuksiin 340–342
ehdotus yleisvenäläisen TpKK:n päätökseksi Genovan konferenssiin osallistuneen valtuuston toimintaselostuksen johdosta 343–344
Kirje D. I. Kurskille 345–346
Kirjeitä J. V. Stalinille radiotekniikan kehittämisestä 347–349
  1 347
  2 349
»Kahdenkertaisesta» alaisuudesta ja laillisuudesta. Toveri Stalinille poliittista byroota varten 350–354
Lusikallinen tervaa hunajatynnyrissä 355–356
Kirje ammattiliittojen V yleisvenäläiselle edustajakokoukselle 357–358
Kirjelappu poliittiselle byroolle taistelusta suurvaltaista shovinismia vastaan 359
Bakun kaupungin työläisille 360
Venäjän kommunistisen nuorisoliiton viidennelle edustajakokoukselle 361
Kirje J. V. Stalinille ulkomaankauppamonopolista. KK:n sihteerille toveri Stalinille 362–365
Finanssityöntekijäin yleisvenäläiselle edustajakokoukselle 366
Neuvosto-Venäjän ystävien seuralle (Amerikassa) 367–368
Neuvosto-Venäjän teknillisen avustamisen seuralle 369–370
Tervehdys vapautetulle Primorjelle. Tshita. Kaukoidän tasavallan Ministerineuvoston puheenjohtajalle 371
»The Observer» ja »The Manchester Guardian» lehtien kirjeenvaihtajalle Farbmanille myönnetty haastattelu 372–378
Puhe yleisvenälaisen TpKK:n IX vaalikauden IV kokouksessa lokakuun 31 pnä 1922 379–384
»Petrogradskaja Pravdalle» 385
»Pravdalle» 386
Kommunististen osuustoimintamiesten ensimmäiselle kansainväliselle konferenssille 387
Tilastomiesten yleisvenäläiselle edustajakokoukselle 388
»The Manchester Guardian» lehden kirjeenvaihtajalle A. Ransome'ille myönnetty haastattelu 389–398
  Ensimmäinen variantti 389
  Toinen variantti (keskeneräinen) 395
Moskovan kaupungin ja kuvernementin työläis- ja talonpoikaisnaisten puolueettomalle konferenssille 399
Ent. Michelsonin tehtaan työläisille 400
Valtion »Elektroperedatsha» voimalaitoksen työläisille ja toimihenkilöille 401
Klintsyn Stodolin verkatehtaan työläisille 402
Kommunistisen Internationalen IV kongressi marraskuun 5. – joulukuun 5. 1922 403–421
  1. Kominternin IV maailmankongressille, Pietarin työläisten ja puna-armeijalaisten edustajain neuvostolle 405
  2. Venäjän vallankumouksen viisivuotispäivä ja maailmanvallankumouksen näköalat. Selostus kominternin IV kongressissa marraskuun 13 pnä 1922 407
Tervehdys yleisvenäläiselle maatalousnäyttelylle 422
»Clarté» ryhmälle 423
Puhe Moskovan neuvoston täysistunnossa marraskuun 20 pnä 1922 424–432
Neuvostotyöntekijäin ammattiliiton V yleisvenäläisen edustajakokouksen puhemiehistölle 433
Valistustyöntekijäin edustajakokoukselle 434
Kommunistisen nuorisointernationalen kolmannelle maailmankongressille moskovassa 435
Huomautuksia valtuuskuntamme tehtävistä Haagissa 436–440
Muutama sana N. J. Fedosejevista 441–442
Ukrainan neuvostojen edustajakokoukselle 443
Ulkomaankauppamonopolista. Toveri Stalinille Keskuskomitean täysistuntoa varten 444–448
Kirje J. V. Stalinille keskuskomitean jäseniä varten neuvostojen X yleisvenäläisessä edustajakokouksessa pidettävän puheen johdosta 449
 
1923
Päiväkirjan sivuja 450–455
Osuustoiminnasta 456–464
  I 456
  II 461
Vallankumouksestamme. (N. Suhanovin kirjoitelmien johdosta) 465–470
  I 465
  II 469
Miten meidän olisi uudelleenjärjestettävä työläis- ja talonpoikaisinspektio. (Ehdotelma puolueen XII edustajakokoukselle) 471–476
Mieluummin vähemmän, mutta parempaa 477–492
 
Huomautuksia 493–519
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 521–542
 
Kuvat
V. I. Lenin. 1921 XII—1
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Lokakuun vallankumouksen neljännen vuosipäivän johdosta». — Lokakuun 14 pnä 1921 32–33
 
Lataa Teosten 33. osa kokonaisena