Grigori Zinovjev

De Executieve aan het congres der VKPD

Documenten tot de geschiedenis der Communistische Internationale

Geschreven: 13 augustus 1921
Bron: De Nieuwe Tijd, 26e jaargang, 1921 - Via: kb.nl
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:


Verwant:
De Russische en de Duitse Revolutie
De koersverandering van de Communistische Internationale en de toestand in Duitsland

Waarde Partijgenoten!

Het Executief-comité van de CI brengt aan de roemwaardige partij van het Duitse proletariaat zijn hartelijkste groet.

Bij de aanvang van het congres begroet het Executief-comité in het bijzonder die vele duizenden leden der VKPD die zich tegenwoordig in de gevangenissen bevinden waarin zij door de regering der bourgeoisie en sociaaldemocraten geworpen zijn, omdat zij een heldenstrijd voerden tegen het kapitalistische juk. Het Executief-comité van de CI houdt het voor zijn plicht voor uw Congres zijn meningen over een hele reeks van actuele vraagstukken in de beweging te ontvouwen.

1. De betekenis van het 3e wereldcongres der Communistische internationale

Van de besluiten van het onlangs gehouden Derde Congres wordt in de burgerlijke en socialistische pers tegenwoordig een verkeerde uitleg gegeven. Uw Congres zal van zijn gedelegeerden uitvoerige verslagen over het congres kunnen tegemoet zien en wij hopen dat gij u op grond van deze verslagen overtuigen zult, dat het Derde Wereldcongres volkomen beantwoordde aan de hem gestelde moeilijke vraagstukken.

Het Derde Congres kwam bijeen in een overgangsperiode, waarin het ontwikkelingstempo van de revolutionaire beweging enigszins vertraagde en tegelijkertijd kleinere groepen en organisaties, die tot de Communistische Internationale behoorden, tot ernstige proletarische massapartijen aangroeiden. Het Derde Congres onderzocht zeer nauwkeurig de economische en politieke toestand en kwam op grond van dit objectief onderzoek nogmaals tot de vaststaande conclusie:

dat de proletarische wereldrevolutie in aantocht is, dat zij nadert met dezelfde onvermijdelijkheid, als waarmee na de nacht de morgen aanbreekt.

Te gelijkertijd echter kwam het Derde Congres op grond der analyse van de beweging der laatste jaren in een reeks van landen tot de conclusie, dat onze in West-Europa werkende partijen de actie degelijker en rustiger moeten voorbereiden, dan tot nog toe geschiedde. Onze in West-Europa werkende partijen staan tegenover een tot de tanden gewapende bourgeoisie. Deze bourgeoisie ondersteunt overal de sociaaldemocratie en de Onafhankelijken. De tegenstander in Europa is onvergelijkelijk sterker dan hij het in 1917 in Rusland was. De vijand is listig, hij heeft voortreffelijke strategen, hij is er met alle macht op uit om onze jonge partijen voortijdig tot de beslissende strijd uit te lokken om ze door een aderlating te verzwakken en te onderdrukken, nog vóór zij de sympathieën van de overwegende meerderheid van het proletariaat veroveren kunnen.

Het offensief tegen het kapitalisme is beslist noodzakelijk, zei het Derde Congres. Wie de aanvalsstrijd tegen het kapitalisme niet wil, is geen revolutionair, is geen communist, is een dienaar van de kapitalisten. Opdat deze aanvallen echter resultaten zullen brengen, moeten onze in West-Europa werkende partijen deze offensieven honderdmaal voorzichtiger voorbereiden. De hoofdzaak is, dat wij de meerderheid van het proletariaat en in de eerste plaats de meerderheid van de in de vakbeweging georganiseerde arbeiders op onze hand krijgen. Wij moeten voldoende energie en geduld aan de dag leggen om deze taak, de verovering van de meerderheid van het proletariaat, tot elke prijs te vervullen. Als de meerderheid der arbeiders aan onze kant zal zijn, zal er voor de bourgeoisie en de sociaalverraders, ondanks al hun strategie, geen uitweg meer zijn en zij zullen aan vernietiging ten prooi vallen.

“In de massa’s”, dat is het voornaamste parool van het Derde Wereldcongres, in de diepte van de proletarische arbeidersklasse, in de diepte van de arbeidersmassa’s in de vakverenigingen tot de verovering der meerderheid in al deze organisaties tot elke prijs en ondanks alles!

Onze tegenstanders uit de 2e en 21/2e Internationale willen de zaak zó voorstellen alsof het besluit van het Derde Congres een zwenking naar rechts moet beduiden. Nu, de tegenstanders mogen zeggen wat zij willen, de arbeidersmassa’s zullen des te eerder in onze rijen komen en des te sneller zullen wij de door het Derde Congres gestelde voornaamste taak, de verovering van de meerderheid der arbeiders in ieder land, volbrengen.

2. Het Derde Congres en de VKPD

Bij de debatten op het Derde Congres werd aan de arbeidersbeweging in Duitsland en aan de meningsverschillen in de VKPD, veel aandacht geschonken.

De Duitse delegatie kwam kort na het einde van de Maartgevechten op het congres, nog geheel onder de indruk van deze strijd. Het standpunt van het Derde Congres ten opzichte van de Maartactie komt in het besluit van het congres voldoende duidelijk uit. Het Derde Congres onthield zich in geen enkel opzicht van de scherpste kritiek op de in de Maartdagen gemaakte fouten. Het veroordeelde ten sterkste alle pogingen tot verdoezeling van deze fouten en sprak onomwonden zijn mening uit. De Derde Internationale onderscheidt zich juist daarin van andere organisaties, dat zij nooit voor zelfkritiek terugschrikt en de door de een of andere broederpartij gemaakte fouten onbevreesd blootlegt. De arbeiders van Duitsland en van de hele wereld zullen zich uit de houding van het Derde Congres ten opzichte van de Maartbeweging kunnen overtuigen dat wij eindelijk een ernstige internationale proletarische organisatie hebben, die de beweging in ieder land weet te onderzoeken, tot het zien van de goede en slechte zijden der beweging in staat is, fouten goed kan maken en de zwakke punten van de een of andere partij niet verzwijgt.

Het Derde Congres verwierp volkomen de “theorie” van het offensief-tot-elke-prijs en verlangde van de VKPD de wijziging van haar oriëntering in bovengenoemde geest. De grote meerderheid van de leden der delegatie van uw Partij ging met het besluit van het congres akkoord en wij zijn overtuigd, dat ook de overwegende meerderheid van uw congres zich met dit besluit verenigen zal. Wij hebben een internationale proletarische strijdorganisatie, zoals de Communistische Internationale er een is, juist daarom nodig, opdat iedere troep van deze Internationale zijn handelingen met de besluiten van deze Internationale in overeenstemming brengt.

3. Twee afwijkingen in de VKPD

In uw partij kwamen in de laatste tijd twee afwijkingen met volkomen helderheid tot uitdrukking. Aan de ene kant enige erg linksstaande partijgenoten, die de Berlijnse organisatie in hun macht wilden krijgen en bij wie ieder woord een vergissing of een holle frase was. De hele geschiedenis van onze beweging in de laatste jaren bewijst, dat de Partij aan de Berlijnse organisatie tot iedere prijs veel meer aandacht moet schenken, dan tot nu toe geschiedde. De Berlijnse communistische arbeiders zullen met steun van de Partij de onbeduidende schreeuwers onschadelijk kunnen maken. Deze buitengewoon linkse partijgenoten doen sterk aan de groep van de Russische “otsowitsch” herinneren, die in de tussen beide revolutiegolven liggende jaren een zekere historische rol in de Russische beweging speelden. Aan de Europese partijgenoten zijn de karakteristieke streken van het mensjewisme thans wel bekend. Het begrip “mensjewisme” werd een internationaal begrip. De Europese partijgenoten zullen zich nu ook met een andere Russische richting op de hoogte moeten stellen, die eventueel ook internationaal zal worden, nl. met het otsowisme.

De groep der otsowisten scheidde zich in 1909 van de partij der bolsjewieken af en bestond zelfstandig gedurende een zeer korte tijd. De otsowisten, die met een buitengewoon scherpe linkse kritiek begonnen, welke tegen de bolsjewieken gericht was, verenigden zich inderdaad niet zelden met de mensjewieken tegen de revolutionaire kern van de Russische partij. De otsowisten verklaarden zich tegen het parlementarisme, tegen het gebruikmaken van legale mogelijkheden; de Otsowisten hadden steeds de uiterst linkse frase in de mond, de otsowisten begrepen niet, dat in een periode tussen twee revolutionaire golven een proletarische partij met geduld en volharding haar krachten verzamelen en voorbereiden moet, in de massa’s heeft door te dringen en het kleine alledaagse werk niet verwaarlozen mag, om de meerderheid der arbeiders aan haar zijde te krijgen. Later keerde een belangrijk deel van de otsowisten van zijn dwalingen in de rijen der Bolsjewistische Partij terug.

De Communistische Internationale is er juist voor, dat de ene partij van de andere leert. In een periode, zoals de Duitse arbeidersbeweging die thans doormaakt, kan een otsowistische afwijking tot ontelbare verliezen voor de partij leiden. Het Uitvoerend Comité hoopt, dat uw congres in Jena deze in woorden linkse maar in werkelijkheid bijzonder schadelijk en objectief reactionaire tendensen grondig zal uitroeien.

Een andere afwijking, die in uw partij tot uiting kwam, is de opportunistische, welke door Paul Levi het sterkst naar voren werd gebracht. Het 3e Congres der Communistische Internationale heeft Paul Levi uit uw Partij en uit de Communistische Internationale gezet. Dit besluit werd eenstemmig genomen. Mocht het al een tijdlang schijnen dat de tegen Paul Levi gerichte voornaamste aanklacht bestond in de door hem begane monstrueuze inbreuk op de discipline, uit ieder nummer van het door Paul Levi uitgegeven tijdschrift wordt het steeds meer duidelijk dat het hier geen inbreuk op de discipline betreft. Paul Levi kwam zover, dat bij de concessiepolitiek en in het algemeen de hele politiek der Russische Sovjetregering in de geest van het mensjewisme bekritiseerde. En in iedere regel van Paul Levi’s geschriften komt het zelfde mensjewistische standpunt ten opzichte van de overige bestanddelen der Communistische Internationale tot uitdrukking. De zaak van de politiek der Sovjetregering en van de Russische Communistische Partij is geen zaak, die alleen de Russen aangaat, maar die ongetwijfeld van internationale betekenis is. Het Derde Wereldcongres der Communistische Internationale plaatste de politiek van de Sovjetregering in Rusland als een bijzonder punt op de agenda en nam met betrekking hierop eenstemmig een besluit aan. Het aannemen van een mensjewistische houding ten opzichte van de Russische Sovjetregering zal onvermijdelijk ook in de overige belangrijke kwesties der internationale politiek en van de communistische beweging tot mensjewistische meningen leiden. Paul Levi kwam al zover, dat hij in zijn tijdschrift over de kwestie van de belastingpolitiek en over andere vraagstukken van binnenlands-politieke aard verklaart, dat in de naaste toekomst de taak van de KPD moet zijn: de strijd om hervormingen op de grondslag van de bestaande maatschappelijke orde. In het kort, wij zien hier de tamelijk snelle vorming van een halfmensjewistische vleugel, die de VKPD achter zich wil krijgen.

Over Paul Levi moeten wij niet veel woorden vuil maken: Levi legde zijn Rijksdagmandaat niet neer, ondanks herhaalde besluiten, niet alleen van zijn partij, maar ook van het Derde Wereldcongres. Levi houdt vast aan zijn parlementsmandaat, hoewel dit tegenwoordig een gestolen mandaat is. Levi is buiten de Partij gezet...

Betreffende de handelwijze van zekere geestverwanten van Levi, zal uw congres echter een beslissend woord moeten spreken. Het Derde Congres van de CI verbood aan de communisten iedere medewerking in de organen van Levi. Een groep leden van uw Partij antwoordde hierop, dat zij nu anoniem aan het tijdschrift van Levi zullen meewerken. Zulk een handelwijze is geen bewijs voor de moed van degenen die hiertoe hun toevlucht nemen. De Partij zal echter de weg en de middelen vinden om aan zulk een bedenkelijke toestand een einde te maken.

Het presidium en het Centraal Comité van de KPR kwamen in een reeks van beraadslagingen met uit Duitsland aangekomen partijgenoten tot volle overeenstemming op grond van de besluiten van het Derde Congres. De besluiten moeten tot elke prijs loyaal, eerlijk en oprecht uitgevoerd worden, zoals het werkelijke revolutionairen betaamt. Het Derde Congres besloot voorts, dat tegen degenen, die zich een schending van de discipline in de VKPD veroorloven, onverwijld de ernstigste en onverbiddelijkste maatregelen genomen moeten worden.

Uw Congres te Jena heeft dit te verwezenlijken. Zij, die deze besluiten eerlijk willen uitvoeren, kunnen niet met eisen over samenstelling met gelijke rechten van het Centraal Comité voor de dag komen; zij mogen in het algemeen niet als verhandelende partij optreden. Het Congres der Partij is hun voornaamste vertegenwoordigende lichaam. De besluiten van dit congres moeten voor allen wet zijn.

4. Actuele vraagstukken van de VKPD

Hoe belangrijk de meningsverschillen, die in verband met de Maartbeweging ontstonden, ook mogen zijn, de taak van de Partij kan niet bestaan in teruggaan naar het verleden. De Partij moet naar de toekomst kijken. De meningsverschillen over het gebeurde zullen des te eerder verdwijnen, naarmate de Partij in staat zal zijn haar gehele aandacht op nieuwe belangrijke en actuele problemen te concentreren.

De kwestie van de nieuwe duurtegolf wordt een belangrijke zaak voor de hele binnenlandse politiek van Duitsland. De VKPD moet in staat zijn in deze kwestie een leidende plaats in te nemen. Door versterking van de band met de massa’s en door deelneming aan de zich ontketenende alledaagse strijd moet de Partij in deze zaak een waarachtig revolutionair, niet-reformistisch program kunnen opstellen. De Partij moet een actie ontketenen om de betaling der belastingen en de door de Entente aan Duitsland opgelegde lasten op de schouders der Duitse kapitalisten te leggen en niet op die van de arbeiders en in het algemeen op de bezitloze lagen der bevolking.

De Partij moet met eisen voor de dag komen, zodanig, dat niet alleen de arbeiders, maar al degenen, die als gewone soldaten aan de oorlog deelnamen, van iedere belasting vrijgesteld worden. Door agitatie tegen nieuwe financiële lasten moet de Partij zich een weg banen naar die lagen van de bevolking,waaronder zij tot nog toe geen voldoende invloed bezat. Door de houding, ten opzichte van de belastingpolitiek aan te nemen, moet de Partij aan de arbeiders van Duitsland de hele omvang van het verraad der sociaaldemocraten en der onafhankelijken duidelijk maken.

De ontstane levendige discussie over de vraag van vereniging van de SPD met de USPD stelt de VKPD voor nieuwe vraagstukken. Het spreekt vanzelf, dat deze vereniging, in zover zij door de leiders der beide genoemde partijen voorbereid wordt, een nieuwe poging tot bedrog der arbeiders betekent. De communisten moeten dit nieuwe bedrog onthullen; tegelijkertijd moeten de Duitse communisten echter begrijpen dat het vele praten over vereniging der beide partijen een symptoom van zeer ernstige verschijnselen is. Als bovenaan de Scheidemanns en de Hilferdings over de vereniging zo’n boom kunnen opzetten, dan betekent dit:

dat beneden in de diepste lagen van het proletariaat inderdaad een krachtige gisting plaats heeft, die werkt in de richting van werkelijke aaneensluiting der proletarische rijen.

Dit is zeer begrijpelijk... In 1914, bij de aanvang van het imperialistische moorden, scheurden de sociaaldemocraten het wereldproletariaat uiteen, door naar de zijde van de “eigen” regeringen over te lopen. Door splitsing van het wereldproletariaat maakten de sociaaldemocraten het de bourgeoisie bij het voeren van de imperialistische oorlog gemakkelijk. In 1918 bij het begin van de grote revolutionaire beweging in Europa brachten de sociaaldemocraten en de onafhankelijken opnieuw verdeeldheid onder de arbeidersklasse. De Duitse sociaaldemocraten zouden niet in staat geweest zijn de met elementaire kracht ontstane arbeidersraden van Duitsland uit elkaar te drijven, als hun de versnippering en de verdeling van het Duitse proletariaat niet gelukt was.

Na 1918 verliepen 3 jaren, drie lange jaren vol ontberingen en teleurstellingen voor de Duitse arbeiders. De massa, de Duitse arbeidersklasse, voelt – en de ervaring van de actie van het Duitse proletariaat tegen de Kapp-putsch bewijst dit duidelijk – dat zonder herstel der eenheid van de proletarische massa’s geen sprake kan zijn van enigerlei veroveringen, van een succesvol verzet tegen het offensief van het kapitaal. Vandaar het uit de diepte, uit het innerlijke wezen der massa’s komende streven der arbeiders om tot eenheid te geraken. De sociaaldemocraten en de onafhankelijken hebben dikwijls een goed voorgevoel. De Scheidemanns en de Hilferdings, die deze onbepaalde gistingen in de diepte der proletarische massa’s bemerken, willen de arbeiders nogmaals om de tuin leiden, door hun de komedie van de vereniging der leiders voor te spelen om dan met verenigde krachten het Duitse proletariaat als machteloze buit neer te werpen. De taak van de VKPD wordt daardoor ingewikkelder. Het is niet voldoende, dat de verenigingskomedie van Scheidemann en Hilferding onthuld wordt, maar het is ook noodzakelijk dat de partij zich aan het hoofd van de verenigingspogingen stelt. Tegenover de van boven komende verenigingskomedie van de sociaalpatriotten en onafhankelijken is het parool van de vereniging van onderop te geven. Bij iedere schrede in de dagelijkse strijd moet zulk een program opgesteld worden dat het waarachtig de breedste massa’s der arbeiders in zich verenigen zal.

Gij wilt de eenheid, arbeiders-partijgenoten gij hebt gelijk: zonder deze eenheid kan de bourgeoisie niet overwonnen worden. Laat ons daarom hierin eensgezind worden, dat de kosten van de imperialistische oorlog door de bourgeoisie gedragen worden en niet door het proletariaat. Laten wij eensgezind worden opdat wij de bourgeoiszoontjes ontwapenen; laten wij ons verenigen onder de leuze: controle van de productie; gij hebt geen woningen; laten wij de inbeslagname der woningen van de bourgeoisie voorbereiden; gij ziet, dat het burgerlijk parlement een middel tot onderdrukking der massa’s is – laten wij strijden voor de oprichting van arbeidersraden, enz. enz.

Zo moet de agitatie van de Duitse communisten in de genoemde vraagstukken zijn. De zaak van hulpverlening aan de hongerende districten van Sovjet-Rusland is een van de belangrijkste actuele politieke kwesties. De campagne voor deze zaak begint pas en er zal ongetwijfeld een politieke strijd over ontbranden. De internationale sociaaldemocraten en onafhankelijken, zowel als ook hun beschermheren, de bourgeois, werpen elke dag hun masker meer van zich af en tonen de ware aard van hun “ondersteuning.” De VKPD moet in staat zijn, zich aan het hoofd der beweging te stellen en alle arbeiders, die Sovjet-Rusland helpen willen, om zich te verenigen.

Het werk in de vakverenigingen werd door de Duitse communisten tot nu toe niet intensief genoeg verricht.

Gij bereikte in Duitsland niet eens de resultaten, die de linkse revolutionaire vleugel van de vakbeweging in Frankrijk bereikt heeft. Meer organisatie in de verovering van de vakverenigingen; binnendringen in iedere afdeling van iedere vakvereniging, de vakverenigingen tot elke prijs uit de handen der sociaaldemocraten en onafhankelijken scheuren, dat is de voornaamste taak van uw partij.

Ten slotte is een der belangrijkste punten, waarop wij uw congres zouden willen wijzen (voor zover wij oordelen kunnen) het vraagstuk der organisatie. Na de splitsing in Halle heeft de Partij nog niet voldoende tijd en mogelijkheden gehad voor een afdoende bevestiging van haar organisaties. Er moet veel meer aandacht dan tot nu toe geschonken worden aan de aangelegenheid tot ernstige stichting van een illegale proletarische organisatie, een organisatie, die de ononderbroken werkzaamheid der Partij zou kunnen verzekeren, ondanks alle mogelijke wraaknemingen der bourgeoisie, ondanks de staat van beleg. Het is beslist noodzakelijk dat de plaatselijke organisaties en de plaatselijke organen zelfstandig worden. In de organisatie moet meer klaarheid en bepaaldheid gebracht worden, zowel in het centrum als in het gehele land. Bereikt moet worden dat het centralisme niet alleen in woorden, maar ook in werkelijkheid bestaat. Zonder strenge proletarische discipline, zonder waarachtige leiding uit een centrum kunnen geen ernstige resultaten bereikt worden.

5. De houding ten opzichte van de KAPD

Gij weet, partijgenoten, dat het Derde Congres aan de KAPD als ultimatum de eis stelde zich bij de VKPD aan te sluiten en aan de KAPD verklaarde, dat zij, als zij aan de gestelde eis niet voldeed, geacht zou worden uit de Communistische Internationale te zijn getreden. Voor zover uit de pers te oordelen valt, zal de KAPD aan de gestelde eis niet voldoen en kan daarom beschouwd worden als buiten de CI te zijn getreden.

Het Executief-Comité der Communistische Internationale meent, dat het volkomen juist handelde, toen het enige maanden geleden de bedoelde partij als sympathiserende opnam. Met de gehele geschiedenis van onze wederzijdse betrekkingen tot deze partij bewezen wij aan de hele wereld, dat wij al het mogelijke deden om de waarachtig revolutionaire elementen van deze partij in onze gelederen te brengen. Wij zijn overtuigd, dat wij ten slotte de beste arbeiders uit deze partij inderdaad tot ons zullen brengen. De leiders der KAPD beginnen met zulk een agitatie tegen de Communistische Internationale en tegen de Sovjetregering, dat zij objectief bij de voorbeeldigste contrarevolutionairen te rangschikken zijn. De beste arbeiders, die leden van deze partij zijn, zullen nu inzien waarheen zij door de genoemde leiders gevoerd worden. Het is de taak van de VKPD om zich ten opzichte van de door de leiders der KAPD begonnen agitatie rustig te houden. Men moet de arbeiders kunnen duidelijk maken dat er onder de anarchisten in bijna alle landen twee stromingen zijn, waarvan de ene de Sovjetregering en de Communistische Internationale ondersteunt, de andere daarentegen een halfzwarte agitatie tegen haar voert. De leiders der KAPD behoren blijkbaar tot deze tweede groep. Wij moeten over deze “leiders”, die ongetwijfeld zeer spoedig in een bepaald kamp zullen zijn, heen om toenadering tot de arbeidersleden der KAPD te krijgen en ze in het kamp der revolutionaire strijders van de VKPD te brengen. De verdiende halfironische en ironische houding der revolutionairen ten opzichte van deze schreeuwerige agitatie, die door de leiders der KAPD thans gevoerd wordt, mag niet verhinderen, dat wij aan de arbeiders, die lid van die partij zijn, de nodige broederlijke aandacht schenken.

Onder de Duitse communisten was er voor enige maanden nog een warme strijd gaande over de vraag van de betrekkingen tussen de CI en de Italiaanse Socialistische Partij. Het Executief-Comité van de CI kon aan het Derde Congres met feiten en documenten in handen de volkomen juistheid van zijn standpunt bewijzen ten opzichte van de Italiaanse kwestie en de onjuistheid der meningen aantonen, die tegenover het standpunt van het Executief-Comité in deze aangelegenheid geuit werden. Het Derde Congres billijkte volkomen het optreden van het Executief-Comité in deze zaak en de vertegenwoordigers van de Duitse oppositiegroep erkenden hierbij hun vergissing. Wij zijn overtuigd dat uw Congres in Jena eensgezind de jonge Communistische Partij van Italië ondersteunen zal tegenover degenen, die op Italiaanse grondslag centristische ideeën doorvoeren willen.

Uw congres is het eerste congres van een grote communistische massapartij na het Derde Congres der CI. De besluiten van uw congres over de door het Derde Congres aangenomen resoluties zullen ongetwijfeld van internationale betekenis zijn.

Wij zijn overtuigd dat elk van uw besluiten door het streven gedicteerd zal worden, om de andere communistische partijen in hun strijd te helpen en het Derde Congres zijn moeilijk werk te verlichten.

Hoe moeilijk het overgangstijdvak ook moge zijn, de CI zal de taak, waarvoor de geschiedenis haar gesteld heeft, kunnen vervullen. En haar broederpartij, de VKPD zal om haar roemrijke vaandels alle denkende en strijdbereide elementen van het Duitse proletariaat verenigen. Bepaal een zuivere rechte richting voor de Partij en laat op geen enkele zijde afwijkingen toe. Schept een ijzeren proletarische discipline in uw gelederen en vertienvoudigt het werk onder de massa’s.

Organiseert u! Organiseert u en nogmaals, organiseert u! Dringt verder in de diepten der proletarische massa’s!

Gedenkt, dat de propaganda niet tegenover de actie gesteld mag worden. Een goede revolutionaire propaganda en agitatie bereiden een succesvolle actie voor. Een goed geslaagde actie weer versterkt meer dan iets de communistische propaganda en agitatie.

De tegenstander zal u niet veel tijd tot vreedzame voorbereiding laten – benut iedere dag en ieder uur ... Beslissende gevechten naderen. Na al de zware nederlagen die het Duitse proletariaat leed, wil het nu niet alleen strijden, maar ook overwinnen. De Verenigde Communistische Partij van Duitsland zal de overwinning van het Duitse proletariaat organiseren.

Leve de Verenigde Communistische Partij van Duitsland, een der roemrijkste troepen van de Communistische Internationale!

Het Executief-comité van de Communistische Internationale
De voorzitter van de Communistische Internationale,
Moskou, 13 aug. 1921
G. Zinovjeveen rode leeszetel Lezen
Marxistisch Internet Archief
Algemeen Archief
Selectie marxisten
Documenten
Filosofie
Thema’s
Arbeidersbeweging
Woordenboek
Wat ?
Wat is marxisme
Over ons
Andere talen
Auteurswet
Citeren
Disclaimer
Doen
Zoeken
Nieuwe teksten
Werk mee
Contact
Reclame

RSS