VMT-redactie

Redactioneel


Bron: Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 1983, nr. 1, februari, jg. 17
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:Dat dit eerste nummer van de jaargang 1983 wel erg laattijdig bij de lezers terecht komt heeft te maken met een aantal administratieve perikelen waardoorheen de redactie zich heeft moeten worstelen. Die perikelen worden met het verschijnen van dit nummer dan ook afgesloten en voor de volgende nummers beloven we u dan ook terug het regelmatige verschijnen waar de VMT-redactie sedert enige tijd prat op ging. Zonder regelmatig contact met de lezers verliest een tijdschrift immers veel van zijn functie.

In dit nummer vooreerst een uitvoerige bijdrage van Marcel Van der Linden, Oost-Europa specialist uit Nederland, over het zgn. ‘leninisme’. De auteur gaat op zoek naar de eenheid en de verschillen in Lenins politieke filosofie en in diens praktisch-politieke strategie, en situeert hem in de brede historisch-maatschappelijke context waarin de Oktoberrevolutie tot ontwikkeling kwam. Een belangrijke bijdrage in het debat over het statuut van het zgn. ‘leninisme’ als ideologie en strategisch concept voor de arbeiders- en boerenbeweging.

Koen Boey, werkzaam aan de Nijmeegse universiteit, gaat in op de originele interpretatie die Negri maakte van Marx’ Grundrisse. Hij benadrukt het verschil in programmatisch opzicht tussen de Marx van de Grundrisse en de latere Marx van Das Kapital, terwijl hij tegelijk de althusseriaanse lezing van de tegenstelling tussen de ‘jonge’ en de ‘oude’ Marx verwerpt.

In een korte bijdrage problematiseert Guy Quintelier verder de noties ‘tolerantie’ en ‘links en rechts’ tegenover fascistische maatschappelijke houdingen.

Verder vindt u in dit nummer enkele min of meer uitgebreide besprekingen van boeken die in het marxismedebat een belangrijke rol vervullen, evenals een overzicht van recente Gramsci-literatuur in het Nederlands.

Tegen het opzet van de redactie in is dit een nummer waarin het accent wel sterk op ‘het theoretische’ is komen te liggen. Dat is niet alleen een blijk van het feit dat er, zoals steeds, tussen opzet en resultaat kloven kunnen groeien. Tegelijk is het voor ons een reden ons te bezinnen over de vraag of ‘marxisme’ in onze contreien niet inderdaad eerder een theoretische bedrijvigheid, dan wel een praktisch engagement aan het worden is.

We zouden het grondig betreuren indien het marxistisch denken, als gevolg van zijn specifieke taal en zijn specifieke kijk op de maatschappelijke werkelijkheid, slechts tot voer voor (zij het dan geëngageerde) intellectuelen zou zijn gereduceerd. Dat wil zeggen: dat marxisme wel een uiterst boeiende theorie kan zijn om maatschappelijke problemen mee te analyseren, maar dat het afhaakt waar het een bijdrage zou kunnen zijn in de praktisch-politieke strijd die vandaag de dag tegen de irrationaliteit van het kapitalisme wordt gevoerd.

We zijn er vurig van overtuigd dat dit niet het geval is en dat een dergelijke tendens de doodsteek zou zijn voor een relevant marxisme. Tegelijk beseffen we dat we deze overtuiging in dit nummer niet hebben kunnen sterk maken.

In de volgende nummers van het VMT vindt u o.a. een verslag over de bezetting van Fabelta te Zwijnaarde, een artikel over ontwikkelingen in de Waalse arbeidersbeweging, kritische beschouwingen bij theorieën over alternatieve defensie en sociale verdediging, een emancipatorische taakstelling voor het welzijnswerk, een analyse en een kritiek op het Belgische mediabeleid, het cultuurpact vanuit marxistisch perspectief e.d.m. Redenen te over om u te abonneren. Doe het nu: 500 fr. voor 5 nummers over te schrijven op ASLK 001-0867697-11 en, gecombineerd met het lidmaatschap van het Masereelfonds: 650 fr.een rode leeszetel

QRcode MIA-Nederlandstalig
Lezen
Marxistisch Internet Archief
Algemeen Archief
Selectie marxisten
Documenten
Filosofie
Thema’s
Arbeidersbeweging
Woordenboek
Wat ?
Wat is marxisme
Over ons
Andere talen
Auteurswet
Citeren
Disclaimer
Doen
Zoeken
Nieuwe teksten
Werk mee
Contact
Reclame

RSS

Volg ons op twitter