Vlaams Marxistisch Tijdschrift - Overzicht per nummer

Toestemming tot publicatie door IMAVO op DEZE site

1960 1970 1980 1990 2000

Gebruik CTRL-F om te zoeken in deze pagina In uw browser een onleesbare pdf? Bewaar eerst de pdf, lees hem dan.


 

kaft

1975, nr. 3, jg. 9

Ten geleide, Dr. Guy Cooreman
Wat met de regie? Een rondetafelgesprek
Crisis, inflatie en de ontkoppeling lonen-indexcijfer, Ludo Cuyvers
Het “Armée Belge - Belgisch Leger”, S.M. Joë-Gom
Omtrent het reformisme, Dr. L. Michielsen
De politiek van het gezin: een marxistische visie, Monika Abicht en andere leden van het Kollontai-Kollektief
De crisis is afwendbaar: een commentaar, Ludo Cuyvers 

kaft

1976, nr. 1, jg. 10

Ten geleide, Dr. Guy Cooreman
Dossier van Extergem – Een beknopt stenografisch procesverslag
Een ‘ronde tafel’-gesprek over Van Extergem
Voor de zoveelste maal: Brussel. Een boekbespreking door Dr. Leo Michielsen
Het aconfessionele individu en de gemeenschap, R. Vrielynck
Enkele ideeën over de internationale machtverhoudingen na 1945 - II, Dr. Juul Verhelst 

kaft

1976, nr. 2, jg. 10

Ten geleide, Dr. Guy Cooreman
Lenin en het zelfbestuur, Pierre Joye
Kunst als negatie, Bert Brouwers
Historisch materialisme, Monika Abicht
De dialectiek van het subjectivisme in de DDR, Ludo Abicht
 

kaft

1976, nr. 3, jg. 10

Ten geleide, Guy Cooreman
Kristenen voor het socialisme, Jan De Smedt
De PCI en de Italiaanse grondwet, Frans Denissen
De gemeenschappelijke verklaring van de PCI en de PCF
Een ander Italië, Rosine Lewin
Roeren in het koffiedik van 10 oktober, Jef Turf
Rondetafel gesprek over de pers
Een antwoord: Neen aan het federalisme met drie!
Boekbesprekingen


 

kaft

1976, nr. 4, jg. 10

Ten geleide, De redactie
Politiek teater als onderdeel van een strijdkultuur, Bob Carlier
De avonturen van het “Doppersgezelschap”, Koen Calliauw
De techniek van het strijdteater, Hedwig de Weerdt
Inventaris van de bestaande Strijdteaters in Vlaanderen en Nederland
Humanisering van de arbeid, Paul Goossens
Nog even omtrent Brussel, L. Michielsen
Open brief betreffende oosteuropese dissidenten - Jongsocialisten
Waarom ik niet ondertekende, L. Michielsen


 

kaft

1977, nr. 1, jg. 11

Ten geleide, De redactie
Dossier Acec, Pierre Joye
Het Egmont-gemeenschapspact, Antoon Roosens
Het congres van de Internationale Liga tegen het Imperialisme, André Mommen
Taal en context, Prof. Vandamme
Industriële archeologie, Adriaan Linters 

kaft

1978, nr. 3, jg. 12

Ten geleide, Jaak de Boever
Eurocommunisme en de KPB, Jef Turf
Iets over historische dimensie, Leo Michielsen
Dialoog: ‘Voor een marxistische filosofie die beantwoordt aan onze identiteit’ (VMT 1978, nr. 1)
— reactie van Robert Blansaer
— reactie van Jo Op de Beeck
In memoriam Lelio Basso, Koen Raes
Over arbeidersbeweging en Vlaamsgezindheid, Jan Debrouwere
Boekbesprekingen
– Van Isacker en de retro-mode (Leo Michielsen)
– Bij de Nederlandse vertaling van Emma Goldmans Memoires (Bob Carlier)
– Een dossier over de USSR (R. Gutwirth)
– Jean Rony: Trente ans de parti: un communiste s’interroge (Jan Vermeersch)
– Het onbehagen van Ivan Illich (Koen Raes)
– Bedenkingen bij een Kritak-dossier ... en bij de Sovjet-Unie (Jan Vermeersch) 

kaft

1978, nr. 4, jg. 12

Ten geleide, Jaak de Boever
Politiek Vlaanderen na december 1978, Redactioneel
Het beeld van het politieke doorheen de verkiezingspropaganda, Koen Raes
De KPB in Vlaanderen en haar electoraat, Rudi Van Doorslaer
Historische en politieke beschouwingen rondom welzijnswerk, Bob Carlier
Dialoog. De KPB en het “Eurocommunisme”, Bob Francis
Mandels theorie van het laatkapitalisme, Ludo Cuyvers
Karl Marx, Karl Popper en Tuur Van Wallendael, Leo Michielsen 

kaft

1979, nr. 1, jg. 13

Ten geleide, Jaak de Boever
Voorwoord van de Uil, Bubulus Bubb
Charles de Coster en het socio-culturele gegeven van zijn tijd, Eddy Rosseel
De Coster, zijn Tijl en de Vlaamse jeugd vandaag, Dirk Roelandt
Tijl in het licht van de toneelschijnwerpers, Jaak Van Schoor
Tijl en de film, Jan Temmerman
Tijl, een vuist in het hart. Interview met Paul Berkenman en Freek Neirynck, VMT
Lijst van illustraties 

kaft

1979, nr. 2, jg. 13

Ten geleide, Jaak de Boever
De Vlaamse socialisten en een progressief beleid in Vlaanderen – resultaat van een gesprek tussen 4 Jongsocialisten
Enkele bedenkingen nopens het eventueel verband tussen technologische ontwikkeling en tewerkstellingscrisis (het geval van de Belgische nijverheidssector), Marc Vandoorne
Dialoog
Waarom Aalst 1946-1955 en nadien?, R. De Smet
De strijd voor de hegemonie binnen het pluralisme, Bob Francis
Boekbespreking: “Over het Westers Marxisme” van Perry Anderson, Miel Dewilde
Vlaemsche kultuur – vertaling uit ‘France Nouvelle’ 

kaft

1979, nr. 3, jg. 13

Ten geleide
Dialektiek mag niet de taal van ‘Big Brother’ zijn. Een gesprek met Leo Apostel over dialectische logica, Werner Callebout
Poulantzas en de klassenstrijd in de theorie, Koen Raes
Energie te veel, energie te weinig..., Jef Turf
Voor een reorganisatie van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten, ACOD-RU Gent
Van Rossem bij het ziekbed van de Belgische economie, Ludo Cuyvers 

kaft

1979, nr. 4, jg. 13

Ten geleide, Jaak de Boever
“De Morgen” liep niet op rozen, Jan Van Doorslaer
Kernraketten en basisdemocratie, Jef Turf
Homoseksualiteit, het vergeten broertje van het socialisme, Bob Carlier
Vechten om de taal. Een boekbespreking van Les maîtres de la langue, Stens Schepers
De strategie van het politiserend vormingswerk (André Mommen) - een marxistische analyse, Raf Vandenbussche
Sociologische verbeeldingskracht en exemplarisch leren. De duistere fantasie van Oskar Negt, Mark Gielen
Boekbespreking van Siep Stuurman, Het reëel bestaande en het noodzakelijke socialisme, Jenny Walry   

kaft

1980, nr. 1, jg. 14

Ten Geleide, Jan Vermeersch
De “sterkte” van de sterke staat in functie van de klassenstrijd, Koen Raes en Ruddy Doom
Verzuiling: logische evolutie of doelbewuste politiek? Jan Turf
Marx contra de KPB. Een discussietekst, Luc Vanneste
Een repliek, Jef Turf
Voor een marxistische filosofie en haar opheffing, Mark Gielen
Hoe ernstig was Jean-Pierre van Rossem? Frank Vandenbroucke
 

kaft

1980, nr. 2, jg. 14

Ten geleide, Paula Burghgraeve
Uit de recente ideologische ontwikkelingen in West-Europa: Nieuw Rechts, Ronald Commers
Positie van de munt, exportobsessie en tewerkstelling, POLEKAR
Sartre, “l’idiot” van het marxisme?, Paula Burghgraeve en Mark Gielen
Probabiliteit en dialectiek in de vorming en ontwikkeling van eenvoudige sociaal-ekonomische systemen, Librecht van Hemelryck

 

kaft

1980, nr. 3, jg. 14

Ten geleide, Paula Burghgraeve
De aanhouding van de Luikse communisten op 22 juni 1941, A. Dejonghe
Een herschreven hoofdstuk productieve en niet-productieve arbeid, L. Michielsen
Vietnam: Eyskens bepleit een slecht dossier, J. Turf
Roland Barthes taal, macht en teken, F. Coppieters
Onderontwikkeling en emancipatie in Zwart Afrika: boekbespreking van Ruddy Dooms’ Maendeleo, K. Raes

 

kaft

1980, nr. 4, jg. 14

Ten geleide – De crisis
Polen: de laatste kans?, Jan Vermeersch
Economisme en strategie van de culturele strijd, André Mommen
“Ben je nu of was je ooit...?”
De slachtoffers van de McCarthy periode schrijven hun eigen geschiedenis
, John Dough
De onafhankelijkheidspolitiek: enkele aspecten van de Duits-Belgische economische betrekkingen, 1936-1940, Dirk Martin


kaft
 

1981, nr. 1, maart, jg. 15

Ten geleide, Paula Burghgraeve
De strijd voor het wonen: het Pand te Gent, Luc Emmery
De armoede van de linkerzijde. Een antwoord aan Ronald Commers, Paula Burghgraeve en Koen Raes
Oude wijn in nieuwe vaten? De visie van André Mommen op het ontstaan, de ontwikkeling en de betekenis van het reformisme in de Belgische Werkliedenpartij 1880-1914, Guy Van Schoenbeek
Psychoanalyse en maatschappij, Rudi Gutwirth
‘Als je ’t mij vraagt’ ... een ideologische interventie van de KP, Koen Raes
De tragedie van de Althussers, K.S. Karol
C. Lis en H. Soly, ‘Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa’, een boekbespreking, Dirk Vandamme 

kaft

1981, nr. 2, juni, jg. 15

Ten geleide, Koen Raes
Vrije Radio: Nee bedankt, liever Lokale Onafhankelijke Radio, Werkgroep Kommunikatie V.U.B.
De PCF: een KP in nood? – interview met J. Rony, Jan Vermeersch
Antifasistische strategie – bedenkingen van een AFF-er, Joris Van Cauter
Wat doe je met Hans Achterhuis? – Een politiek-ideologische balans van ‘De markt van welzijn en geluk’, Dirk Van Damme


kaft
 

1981, nr. 3, sept., jg. 15

Politieke apathie en de linkerzijde - Editoriaal, Koen Raes
Vlaamse en Friese beweging, Gjalt Zondergeld
Het presidentschap van Reagan, Jan Debrouwere
Leninisme, taylorisme en bureaucratie, Jenny Walry


kaft
 

1981, nr. 4, dec., jg. 15

De Sovjet-Unie en de Koude Oorlog – Editoriaal, Jan Vermeersch
De 150 dagen van Boel, Miel Dullaert
Technologie en werkloosheid, Ludo Cuyvers
Het Alternatief van Bahro, Paula Burghgraeve
Macht en tegenmacht in de gezondheidszorg, Henri De Ridder
‘Welzijnswerk en kapitalisme’, Magda Michielsens


kaft
 

1982, nr. 1, februari, jg. 16

Redactioneel - De crisis binnen de CVP, Jef Turf
Klassenstrijd en crisis van de welvaartsstaat, Dirk Van Damme
De sociale en politieke grondslagen van het ‘nieuwe’ liberalisme, Koen Raes
Antoon Roosens pleit een dossier, Koen Raes
Bij de Nederlandse vertaling van Mandels “Traité”, Ludo Cuyvers
 

kaft

1982, nr. 2, april, jg. 16

Kommer en kwel van de KPB - Editoriaal, Jan Vermeersch
Agalev en de arbeidersstrijd, Paula Burghgraeve
Reaganisme, Ludo Abicht
Over de zin van het werk, Rudolf Boehm
Lezers in de pen
Boeken: De Belgische socialisten in Londen, Dirk Martin
 

kaft

1982, nr. 3, juni, jg. 16

Het gelijk van de achterkant – Editoriaal, Koen Raes
Ontstaan en evolutie van het poujadisme, Pierre-Paul Maeter
Bewegingen, crisis en staat, Gabriël van den Brink
Kolakowski’s ontwaken uit de marxistische droom, Freddy Mortier
Boeken:
Verzuiling
Heerlijk aan het Ander Strand
Mijn verbeelding is jouw slaaf niet
De teloorgang van de Belgische bourgeoisie
Menselijk gedrag tijdens langdurige economische recessies


 

kaft

1982, nr. 4, september, jg. 16

Redactioneel, Koen Raes
De gemeente als lokale staat, Dirk Van Damme
De tussenoorlogse katholieke gemeenteraadskandidaat, Dirk Martin
Standpunten:
De socialistische progressieve eenheid in Leuven, Ludo Castro
Proeve van een progressief democratisch gemeentebeleid, Staf Schmidt
Gemeenteraadsverkiezingen en crisis, Jef Turf
Even voorstellen: Stad voor de Mens
kaft
 

1982, nr. 5, december, jg. 16

Redactioneel, L. F.
Over soldatenhardheid en opofferende moeders, Bob Carlier
De crisis van het Belgisch kapitalisme, André Mommen
Oproep tot eenheid, De KPE-onafhankelijken te Gent
Huishoudelijke arbeid in het kapitalisme, Carl Bartier
Ecologisme en arbeidersbeweging, Geert De Clercq
Boeken:
De Overbodigheid en de Noodzakelijkheid van de Moraal
kaft
 

1983, nr. 1, februari, jg. 17

Redactioneel, Koen Raes
Naar een materialistische kritiek van het leninisme, Marcel van der Linden
Negri’s lectuur van de Grundrisse, Koen Boey
Tolerantie en fascisme, Guy Quintelier
Boeken
- Marx en het wetenschappelijk socialisme, Freddy Mortier
- Staat en seksenstrijd, Jenny Walry
- Recht en politiek in de spiegel van het marxisme, Koen Raes
- Recente Gramsci-literatuur, Dirk Van Damme
kaft
 

1983, nr. 2, mei, jg. 17

Redactioneel: Coens’ leerplichtverlenging en de linkerzijde, Dirk Van Damme
Wallonië is nog in de maak, Claude Renard
De stijlkenmerken van Coens, Eddy Bonte
De ervaring van Fabelta, Jef Turf
Verzuiling, pacificatie en klassenstrijd, Dirk Van Damme
Het PCI-beheer in Italië, Jan Vermeersch
kaft
 

1983, nr. 3, ?, jg. 17 [Op de kaft staat: 16e jaargang - december 1982]

Vakbond en werkloosheid – Redactioneel, Freddy Mortier
Politieke beweging in het ACV, Juul Vereecken
Beweegt de Vlaamse beweging?, Jef Turf
Het racisme anders bekeken. Kent men de boom aan zijn vruchten?, Ludo Abicht
Staat of valt het marxisme met de arbeidswaardeleer, Willy Coolsaet
Het politocologen-debat: wat is politiek?, Koen Raes
Over Therborns ‘Ideologie en macht’, Freddy Mortier
Tien jaar vakbondsacties en eisblokjes in de Belgische pers en vooral in de fabrieken, Koen Raes
kaft
 

1983, nr. 4, oktober, jg. 17

Drieëntwintig oktober Redactioneel, Jan Vermeersch
In de greep van de derde industriële revolutie, Christ’l Van Raemdonck
Arbeidsvoldoening en -vervreemding, Jenny Walry
Over de hedendaagse betekenis van Marx-kritiek, Fernand Tanghe
Twee opmerkingen bij Coolsaets ‘Staat of valt het marxisme met de arbeidswaardeleer’, R. Stallaerts

Boeken:
En dat alles voor een paar tirannen
Homo jaarboek 2
De 200 rijkste families
Gezin, arbeid, welzijnswerk
Kleine voeten, grote voeten. Vrouwen in China
Onmacht der verdeelden. Katholieken tussen democratie en fascisme 1929-1940 

kaft

1983, nr. 5, december, jg. 17

Redactioneel. Over Vlaanderens opiniepers, Koen Raes
Nieuwe Media, Jean-Claude Burgelman
De nieuwe media en het laatkapitalisme, Hans Verstraeten
De telematica verandert de Vlaamse samenleving niet ingrijpend, John Goubin
Standpunt. Utopisch escapisme i.p.v. politieke analyse en strijd, Hugo Van Den Enden
Politieke effectiviteit versus politieke rationaliteit. Een commentaar op H. Van Den Endens kritiek, Dirk Van Damme 

kaft

1984, nr. 1, maart, jg. 18

Redactioneel. De strijd om de sociale zekerheid, Dirk Van Damme
Laborem Excercens: opmerkingen over de concrete en theoretische samenhang, François Houtart
Discussietekst. Het maatschappelijk proces van politieke bewustwording, Antoon Roosens
Marx: een groene jongen?, Philippe Van Parijs
Standpunt. Vlaamse Vereniging voor Recht op Waardig Sterven / Organisatie van een Instituut voor Marxistische Studies
Boeken. Troeven en proeven van het marxisme (Paula Burghgraeve) / Classical and marxian Political Economy (Robert Stallaerts) / Aan hen de keuze (Dany Jacobs) 

kaft

1984, nr. 2, mei, jg. 18

Redactioneel. Politieke werklozenorganisatie. Voor wanneer?, Freddy Mortier
Een marxistische transcriptie: Poulantzas over belangen, K. Boey en P. Meijs
De vernieuwing van het Vlaams socialisme in historisch perspectief, André Mommen
Technologie en werkgelegenheid, E. Scholliers
Standpunt. Antwoord op het artikel van Hugo Van den Enden (Jos Ghijsels - Vaka)
Als het best mogelijk resultaat (?) ... een slag in de lucht is (Hugo Van den Enden)

Boekbesprekingen. Les pauvres et le pouvoir (Dirk Van Damme) - Nieuw rechts in Amerika (Dirk Martin) - Marx en de mensenrechten (Koen Raes) - Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen en Nederland (Bob Carlier)
Errata, nummer 5/1983


 

kaft

1984, nr. 3, augustus, jg. 18

Redactioneel. André Leysen en de eenheidsvakbond, Jenny Walry
Twintig jaar kritische maatschappijtheorie. Een kennismaking met Habermas, Alma van Bers
De sociobiologie: een brug tussen natuur en cultuur?, Marieke Höfte
Verleden en toekomst van de keynesiaanse economische politiek, Ludo Cuyvers
Standpunt. Gesprek over de ‘klassieke’ en de ‘alternatieve’ school (G. Grosemans) / Gresea, een voorstelling / Hoe effectief is de vredesbeweging? (Dany Jacobs)
Boekbesprekingen. Mijn wankele wereld (Dirk Martin) / Links en rechts (Ivan Ollevier) 

kaft

1984, nr. 4, oktober, jg. 18

Redactioneel. Arbeid en sociale mutatie, Jef Turf
Individualisme(n), klassen en sociale conflicten, Koen Raes
Politieke en economische problemen voor het Joegoslavisch zelfbestuur, Robert Stallaerts
Werklozenbeleid of tewerkstellingsbeleid?, Miel Dullaert
De Amerikaanse presidentsverkiezingen: nieuw rechts en regenboogcoalitie, R.A. McCormick
Boekbesprekingen. Dirk Van Damme Leven is ageren / Geschiedenis, psychologie, mentaliteit / Zorgen om de verzorgingsstaat / Pamflet over een verborgen verleden / De Vlaamse kwestie 

kaft

1984, nr. 5, december, jg. 18

Redactioneel, Ivan Ollevier
TV-beleid: leve de mediocriteit, Jef Turf
De nieuwe media, Cees Hamelink
De media internationale is al aan ’t heersen over d’aard, Ludo Abicht
Mensenrechten en vrede, Jan Vermeersch
De nieuwe koude oorlog en de toekomst van de handel tussen Oost en West, André Mommen
Boekbespreking. Misdadigers tussen rechter en beul, Ivan Ollevier 

kaft

1985, nr. 1, maart, jg. 19

Redactioneel, Koen Raes
Het intellectueel panorama van Michel Foucault, Mark Lambrechts
Rechtvaardigheid en maatschappelijke machteloosheid, Koen Raes
Schuldencrisis en democratie in Latijns-Amerika, Otto Holman en Henk Overbeek
Honderd jaar socialistische pers in België, Hans Verstraeten
Boekbesprekingen:
Het geld van de CVP (René Depreter) - Appeasement en aanpassing (Dirk Martin) - De totalitaire paradox (Kees van Kersbergen) - Staal (René Depreter) - De gebroken welvaartscirkel (Koen Raes) 

kaft

1985, nr. 2, mei, jg. 19

De “VS-locomotief”: het einde van een mythe - Redactioneel, Ludo Cuyvers
Loonindexering en koopkracht binnen het Belgische systeem van sociaal overleg, 1918-1940, Peter Scholliers
Het einde van de rebelse droom. De Gentse calvinistische republiek, Joost Vandommele
Marx, Freud en de dichters, Ludo Abicht
Het economisch programma van Reagan, Andrew Winnick
Boekbesprekingen:
Mythe en macht ( Raf Vandenbussche)
Aesthetik des Widerstands ( Ludo Abicht)
Een gulzig leven (Dirk Martin)
Westers marxisme als sociale wetenschap (Danny Jacobs)


 

kaft

1985, nr. 3, augustus, jg. 19

Vlaamse culturele autonomie – Redactioneel, Koen Raes
De volkse aard herrezen. Woordspeling nationalisme en de Europese doorbraak van nieuw rechts, Frank Joostens
De integriteit van de intellectueel: Walter Benjamin, Leo Loewenthal
Veertig jaar later : de rechterzijde en het verzet, Dirk Martin
Diogenes, Heidegger en de antifilosofie van Sloterdijk, Ludo Abicht
Standpunt
Vrede, mensenrechten en Oosteuropese vredesbewegingen, Lucien Bollaert
Boekbesprekingen: Europa eenmaal andermaal (André Mommen) – Karol Wojtyla (Ludo Abicht) – Wedstrijd zonder winnaars (Joop de Kort) – Operatie staatsveiligheid en Geheime oorlog in Europa (Koen Raes)
kaft
 

1985, nr. 4, oktober, jg. 19

Redactioneel, Koen Raes
Het nieuwe revisionisme, Ralph Miliband
Naar een bevrijdingstheologie, Carlos Lenkersdorf
De rol van wetenschappers in de moderne oorlogsvoering, Bruno Vitale
Recht op antwoord
Boekbesprekingen
The making of an Atlantic Ruling Class, Dany Jacobs 

kaft

1985, nr. 5, december, jg. 19

Redactioneel, Dirk Van Damme
Een voorbeeld van neo-liberale aanpassingspolitiek. De Regering Martens V, André Mommen
Een inleiding tot Pierre Bourdieu’s algemene theorie van het symbolisch geweld, Magda Michielsens
Schrijven is anarchie, Ludo Abicht
Potsdam en de vergeten Derde Wereld, Rudy Doom
Boekbesprekingen: Kleine landen in crisistijd (Dirk Martin) Hendrik de Man en “De psychologie van het socialisme” (Dirk Martin) De mens aan de grens (Ludo Abicht) In naam van de Islam (Koen Raes) Towards 2000 (Dany Jacobs) 

kaft

1986, nr. 1, maart, jg. 20

Redactioneel, Jef Turf
Strategische aspecten van Azië in het wereldsysteem, Tariq Ali
De kwestie Westland: Botsende visies op de toekomst van Groot-Brittannië, Henk Overbeek
“Nationaal-Bolsjewisme” en Nationaal-Revolutionairen, Patrick Moreau
Hoe belangrijk is politiek? Een onderzoek naar het politiek bewustzijn bij 20 gewone mensen, John Gilbert
Boekbesprekingen: De labyrintische Staat (Dirk Van Damme) De werkdag - geschiedenis van de arbeidsduurvermindering (Juul Vereecken) Why some people are more unemployed than others (Dany Jacobs) 

kaft

1986, nr. 2, mei, jg. 20

Redactioneel, Jan Vermeersch
Het gematigde socialisme in Spanje, Portugal en Griekenland, Otto Holman & Ruud Mascini
Interview met Göran Therborn, Dany Jacobs, Jan van Dijk & Bas Streef
Implementatie van zelfbeheer in België, E. De Baere
Omtrent de Sovjet-Unie, Leo Michielsen
Boekbesprekingen: Theater en vrede (Carlos Tindemans), Johnson Moordenaar! De kwestie Vietnam in de Nederlandse politiek, 1965-1975 (André Mommen) 

kaft

1986, nr. 3, augustus, jg. 20

Redactioneel. Heksenjacht, Marc Van Acker
Tien jaar na Mao: de liberalisering van de Chinese economie, André Mommen
De socialisten tijdens de bezetting: doctrine en programma, Chantal Kesteloot
Latijns-Amerika: de structurele nalatenschap van de autoritaire staten, A. E. Fernandez Jilberto
Een groene kijk op de economie, Leo Michielsen
Boekbespreking - Terreur in oorlogstijd. Het Limburgse drama , (R. Van Doorslaer)
 

kaft

1986, nr. 4/5, okt.-dec., jg. 20

Redactioneel, Koen Raes
Typologie van crisissen in het wereldsysteem, Immanuel Wallerstein
Operatie Doorbraak: ideologisch instrument voor de verschuiving van de SP naar het centrum, Jos Gavel
IQ: gezelschapsspel of ideologische misleiding?, Philip de Roeck
Staat, racisme en migratie de recente Europese ervaringen, Robert Miles
Karl Marx’ terugkeer langsheen de welvaartstaat, Göran Therborn
Boekbesprekingen:
Geen winnaars in de Wetstraat (René Depreter)
Ricardo, Marx, Sraffa (Robert Stallaerts)


 

kaft

1987, nr. 1, maart, jg. 21

Redactioneel. Perestrojka, Jan Vermeersch
Agalev tussen arbeidersstrijd en ontzuiling. Een waardegeladen analyse, Wim De Temmerman
De KPB, haar syndicale strategie en haar verhouding tot het renardistisch syndicalisme (1940-1944), Rik Hemmerijckx
Analytisch marxisme, Philippe van Parijs
“Analytisch marxisme”: nieuw paradigma, paraplu of parade?, Uwe Becker en Kees van Kersbergen
Standpunt:
- Reactie op Wallerstein, Leo Apostel
- Lieve Ludo Abicht!, Leo Michielsen
- Leo Michielsens Links Moralisme, Ludo Abicht
Boekbesprekingen - Jezuïeten in Congo met zwaard en kruis (Bie De Graeve) - Loonindexering en sociale vrede. Koopkracht en klassenstrijd in België tijdens het Interbellum (André Mommen) - L’étoile et le Fusil. La Traque des Juifs 1942-1944, volume 1 (Ludo Abicht)


 

kaft

1987, nr. 2, juni, jg. 21

Redactioneel, René De Preter
Lange golven, regulatiewijzen of sociale accumulatiestructuren?, Jörg Glombowski
Socio-economische geografie van het fordisme en postfordisme, F. Moulaert, F. Swyngedouw, P. Wilson
Crisis in de economische politiek, Ludo Cuyvers
Boekbesprekingen - L’étoile et le Fusil. La Traque des Juifs 1942-1944, volume 2 (Ludo Abicht) - De vrouw in de media (Eric Hulsens) - Advances in the economic analysis of participatory and labor-managed firms (Robert Stallaerts)
 

kaft

1987, nr. 3, september, jg. 21

Redactioneel, Koen Raes
De Sartriaanse opvatting van de verankering van de mens in de wereld, Rudolf Gutwirth
Joegoslavië op een keerpunt?, Robert Stallaerts
De joden van Wenen. Tussen zelfhaat en zionisme, Ludo Abicht
Glasnost-debat:
Waar zijn de taarten ’t best?, L. Popkova
Waar de regenboog slechts twee kleuren heeft, Jef Turf
Boekbesprekingen - Meneer Theodor Mundstock (Gie Van den Berghe) - Beiroet (Bie De Graeve) 

kaft

1987, nr. 4, december, jg. 21

Redactioneel, Marc Van Acker
Van Thatcher naar Kinnock? De Labour Party en de politiek der gematigden, André Mommen
Waarom ik vrijzinnig ben? Dialoog met Edward Schillebeeckx, Leo Apostel
Waarom ik godgelovig ben?, Edward Schillebeeckx
De economische positie van de vrouw in vergelijkend perspectief. Een ruwe schets, Uwe Becker
Uiterst rechts in Vlaanderen vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, Bruno De Wever
Boekbesprekingen - Het Vaticaan. De kleinste grootmacht ter wereld ( Ludo Abicht) - Het gebrand kind zoekt het vuur (Bie De Graeve) - Buitenlandse Zaken (André Mommen) 

kaft

1988, nr. 1, maart, jg. 22

Redactioneel, Freddy Mortier
Dialectiek en biologie. Een antwoord op het reductionistisch denken van Nieuw Rechts, Bie De Graeve
Marxismen als Utopieën. Ideologieën in evolutie, Immanuel Wallerstein
Nieuwe ontwikkelingen in het Latijns-Amerikaans marxisme, A. Fernandez Jilberto
Standpunt. Comaverschijnselen van de KP, Jef Turf
Boekbesprekingen - Met de dood voor ogen. Begrip en onbegrip tussen overlevenden van nazikampen (Bie De Graeve) - Ik woon, zoals je weet, drie hoog (Gie Van den Berghe) - De uitgedaagde werkelijkheid (Ludo Abicht) - De derde weg (Jef Turf) - Brood met rozen op de plank? (Jan Mestdagh) 

kaft

1988, nr. 2, juni, jg. 22

Redactioneel
Is er nog socialisme in de postmoderniteit?, Koen Raes
Masereelfonds, sociaal-cultureel werk: sociaal of cultureel?, John Goubin
Holdings in de schijnwerper, Ludo Cuyvers
Economie en ethiek. Prolegomena, Robert Stallaerts
Boekbesprekingen - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de 18de en 19de eeuw (Gie Van den Berghe) - And the band played on. Polities, people and the aids epidemie (Bob Carlier) - Chemins de la ville (Rudolf Gutwirth) - Het recht op privacy en de sluiers van het recht (Bob Carlier) - Global capitalism and Britain's decline (Dany Jacobs & Wibo Koole) 

kaft

1988, nr. 3, november, jg. 22

Redactioneel: het migrantenvraagstuk en het Vlaams Blok, Dirk Van Damme
Werkloosheid: een kwestie van tewerkstelling?, André Mommen
Atheisme, marxisme, christendom 1988, Ludo Abicht
Tijdsgebonden evoluties en tendensen in recente literatuur over nazi-kampervaringen, Gie Van Den Berghe
Boekbesprekingen
— De ogen van de panda van E. Vermeersch (H. van den Enden)
— The Russian challenge van A. Yanov (J. Turf) 

kaft

1988, nr. 4, december, jg. 22

Redactioneel, Koen Raes
Abortus Provocatus en de Gerechtelijke Scheve Schaatsen, Hugo van den Enden
Marxisme in de Medische Sociologie: Vicente Navarro, Freddy Mortier
Een Kritiek op de Ideologische en Politieke Standpunten van het Willy Brandt-rapport en van de Alma-Verklaring van de WHO, Vicente Navarro
Wie buit wie uit? Een kritiek van Eric Wrights klassentheorie, Jenny Walry
 

kaft

1989, nr. 1, maart, jg. 23 ➜ PDF van dit nummer

Redactioneel. De echte voedingsbodem van extreem-rechts ligt niet in het migrantenprobleem, Jef Turf
De militaire sector : economische en politieke afhankelijkheid voor ontwikkelingslanden en industrielanden, Philip Nauwelaerts
De regulatietheorie voorbij. De kapitalistische ontwikkeling als open proces met een komplex referentiekader, Uwe Becker
Guatemala. De onderdrukte schreeuw naar land, Ludo Abicht
Discussie : migranten en racisme
Aankondiging
   

kaft

1990, nr. 1, maart, jg. 24

Redactioneel, Willy Courteaux
Klassenmaatschappij en democratie, vrije verkiezingen en partijenstelsel, Rudolf Boehm
Waarheen drijft de Sovjet-Unie?, Ernest Mandel
Markt en Plan: water en vuur?, Een gesprek met Jacky Nagels en Gérard Roland
De nieuwe kaart van Europa, Filip Delmotte
Scheiding der machten in het socialisme, Wolfgang Ruge / Commentaar, Sonja Lavaert
De crisis van het kapitalisme en de crisisoorzaken, André Mommen
Boekbesprekingen: Luc Vanneste, RUST (Jef Turf) / L’URSS de Lénine à Gorbatchev (Francis Zelck) 

kaft

1990, nr. 2, juni, jg. 24

Redactioneel, Francis Zelck
Nationalisme, een blijvende kracht?, Antoon Roosens
Nationalisme in Vlaanderen: “een zekere afkeer voor het vreemde ...”, Hugo Gijsels
Bedenkingen bij de lectuur van “De groene idee, Mens en Natie” van Ludo Dierickx, Jef Turf
Het nationalisme in Joegoslavië. Eigen identiteit en gemeenschap, Robert Stallaerts
Heeft de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken een toekomst? [Correctie van een drukfout], Jean-Marie Chauvier
Israël, veilige thuishaven?, Albert De Coninck
Russische roulette: Groot-Russisch nationalisme of sociaaldemocratie?, Charlie Leadbeater
Boekbesprekingen: Noam Chomsky, Over ideologie en macht (Bart Vonck) 

kaft

1990, nr. 3, oktober, jg. 24

Redactioneel, Willy Courteaux
De revolutie had de juiste verliezers, zal ze ook de juiste winnaars hebben? Overwegingen vanuit historisch standpunt, Manfred Kossok
De sociaaleconomische problemen van de overgangsperiode in de Oost-Europese landen, Rudi Mondelaers
De stille revolutie van de neoliberale herstructurering, Alex Eugenio Jilberto
Een onvoltooid oedipuscomplex: de Vlaamse Basiskerk tussen recuperatie en marginalisatie, Geert Kerkhofs
De moeizame en lange weg van een progressief militant in de christelijke arbeidersbeweging, P. Van Trier
Trombone of trombose? De dubbelzinnige strijd voor arbeidstijdverkorting, André Mommen
Marx’ Zur judentrage en het gebruik van deze tekst binnen de Duitse socialistische partij, William Denayer
Boekbesprekingen: Gerard Aalders en Cees Wiebers, Zaken doen tot elke prijs (André Mommen) 

kaft

1990, nr. 3, oktober, jg. 24

Redactioneel, Jos Wollens
Met Leopold II aan tafel (eten en drinken van een rijk Brussels echtpaar in het laatste kwart van de 19e eeuw), Peter Scholliers
De monarchie in België: breuken en continuïteit, Claude Renard
Een liberale visie op het grondwettelijk koningschap, Herman Van Impe
Voor vorst en vaderland ? De houding van de Belgische vrijmetselarij tegenover de monarchie, Michel Huysseune
De monarchie en de Vlaamse beweging, Mark Grammens
Extreemrechts en monarchisme in Frankrijk, Maurice Weyembergh
De komende 500 dagen van Gorbatsjov, André Mommen
Lenin en het nationaliteitenvraagstuk, Frank Slegers
Boekbesprekingen: Frank Vandenbroucke, Over dromen en mensen (Jaak Perquy) / Braem en Doumen, Mijn slinger is die van David (Toon Danhieux) 

kaft

1991, nr. 1, maart, jg. 25

Redactioneel, Peter Scholliers
Het lange golven debat: de inzet, Ernest Mandel
Elke 25 jaar? Stakingsgolven en lange economische cycli, Giorgio Gattei
De klassenstrijd en de Kondratieff, Beverly J. Silver
Lange golven en cycli in de klassenstrijd. Enkele methodologische aantekeningen, Alain Meynen

kaft
 

1991, nr. 2, juni, jg. 25

Redactioneel, W. C.
Over idealisme en materialisme: Antonio Gramsci, Sonja Lavaert
Staat en burgerlijke samenleving in België: een Gramsciaanse analyse van een geblokkeerde revolutie, André Mommen
Is de democratie van de rechtvaardigheid en de gelijkheid een alternatief voor de democratie van de vrijheid en de tolerantie?, Lode Frederix
Latijns-Amerika: de neoliberale democratie en het einde van de organische intellectuelen, A.E. Fernndez Jilberto
De catastrofe van het stalinisme, Jan Debrouwere
Postmodernisme: de realiteit van een mythe, Ludo Abicht

kaft
 

1991, nr. 3/4, december, jg. 25

Redactioneel, Willy Courteaux
Wat verdwijnt en wat blijft, Marcus Bakker
Het einde van de Grote Dageraad, Göran Therborn
Na de putsch. Een gesprek met Roy Medvedev
De menopauze van het socialisme. Oost-Europa op zoek naar de markt, André Mommen
Welk Westen als toekomst voor het Oosten?, Bernard Tuyttens
Alternatief-linkse politiek en de nieuwe uitdagingen, Louis Van Geyt
Back to the future?, Jan Debrouwere
De vlam onder de asse, Jef Turf
Het communisme: het marxisme voorbij, Rudolf Boehm
Gesprek met Ludo Abicht, Robert Crivit - Jos Wolles
kaft
 

1992, nr. 1, maart, jg. 26

Redactioneel, Jos Wolles
Libertair socialisme in Vlaanderen: het experiment Wereldscholen, Roger Jacobs
De hedendaagse anarchist Murray Bookchin: uitdaging aan de moderne tijd, Roger Jacobs
De utopische context van democratie, Willy Deckers
Dood of verrijzenis van Lenin?, Gerard De Rooye
Het socialisme - van wetenschap terug naar utopie?, Rudolf Boehm
Boeken:
Waarom valt Icarus? (Jan Debrouwere)
De Schaduwkoningin (Assia Djebar)
Personalia 

kaft

1992, nr. 2, juni, jg. 26

Redactioneel, Willy Courteaux
HET INDIVIDU ALS COLLECTIEF PROJECT OF HET COLLECTIEF ALS INDIVIDUEEL PROJECT?, Eric Rosseel
HEEFT EEN COLLECTIEF SOCIALISTISCH PROJECT GEEN TOEKOMST MEER?, Paula Burghgraeve
HET INDIVIDU EN HET SOCIALISME ALS COLLECTIEF PROJECT Filosofische beschouwingen, Hubert Dethier
MARX EN DE MORAAL Het Angelsaksisch debat over Marx, ethiek en rechtvaardigheid, Stefano Petrucciani
‘DE VRUCHTEN VAN DE ARBEID’ Privé-eigendom en morele gelijkheid, Norman Geras
SIGNALEMENT
Personalia 

kaft

1992, nr. 3, september, jg. 26

Redactioneel, Willy Courteaux
Het Noord-Zuid conflict en de UNCED, Alex Fernéndez Jilberto
Business as usual. Industrie en democratie op UNCED, Mikaëi Nyberg - Bertram Zagema
Marxisme en ecologie: de noodzakelijke dialoog, Marijke Colle
De technologiekritiek van een groen socialist, Jef Peeters
Tegen of buiten de welvaartsstaat? De Groenen op zoek naar een nieuwe vorm van solidariteit, André Mommen
Murray Bookchins ecologisch humanisme. Een alternatief voor het diepte-ecologisch ecocentrisme?, Roger Jacobs
Boek – Het Belgisch Migrantendebat
Personalia
kaft
 

1993, nr. 1, april, jg. 27

Redactioneel, Jos Wollens – Robert Crivit
Immanuel Wallerstein en het wereldsysteem-denken, Eric Vanhaute
De inkomenskloof op wereldschaal en de toekomst van het socialisme, Giovanni Arrighi
De inzet van het socialisme, François Houtart
Het einde van de ontwikkeling?, Rudolf Boehm
De barcode van het kapitalistisch wereldsysteem, André Mommen
De uitdaging van de mondialisering, Samir Amin
Boeken: De architectuur van de welvaartsstaat (Herman Deleeck) – De cultuur van tevredenheid (J.K. Galbraith) – Herfsttij van de 20ste eeuw (Rudi Van Doorslaer c.s.)
Personalia
kaft
 

1993, nr. 2, juli, jg. 27

Het debat komt op gang, Jef Turf
Vlaanderen, de Belgische staat en Europa, Antoon Roosens
Een Vlaamse villa met een Belgische hypotheek? – Het manifest Vlaanderen-Europa 2002 onderzocht, André Mommen
Het hoe en waarom van sociale solidariteit – Individuele rechten en maatschappelijke verantwoordelijkheid, Koen Raes
De Vlaming: autonoom of autistisch, Ludo Abicht
De andere begrijpen, zo is de deemoed..., Maurits Coppieters
Boeken: Over de toekomst van Vlaanderen (Mark Grammens) – De maat van de techniek (Hans Achterhuis e.a.) – Filosofie is voor iedereen (Ludo Abicht) – Afscheid van Joegoslavië (Robert Stallaerts) – Besluitvorming in Politiek België (Wilfried Dewachter)
Personalia 

kaft

1994, nr. 1, maart, jg. 28

Begin 1994, Leo Michielsen
Basisinkomen en volledige tewerkstelling: de niet te vermijden alliantie, Philippe Van Parijs
Over het onderscheid tussen maatschappij en gemeenschap. Waarom een basisinkomen op zich van geen van beide een volwaardig lidmaatschap impliceert, André Gorz
Basisinkomen. Een feministische visie, Kitty Roggeman
Basisinkomen, voorwaarde voor een zinvol alternatief?, Guy Quintelier
Ontwikkeling via technologie?, Otto Ullrich
Solden op zijn belgisch? Of het vlaamse verankeringsdebat kritisch bekeken, André Mommen
Europees witboek: meer werk, minder regels?, Paul Verbraeken
Boeken:
Van Clovis tot Happart - La tiers-mondisation de l’ex-URSS? - De Russische burgeroorlog en de westerse interventie (1917-1920) - In verhouding
Personalia 

kaft

1994, nr. 2, juni, jg. 28

We concurreren ons dood, Koen Dille
De competitiviteit voorbij!, Dirk Van Evercooren
Voorbij egoïstisch liberalisme en solidaristische sociaaldemocratie, Eric Rosseel
Kunst en de multicultuur, Jan Blommaert
Crisis en conjunctuur in Duitsland, Hans Luft
Politiek en maatschappij bij Hannah Arendt, William Denayer
Boeken:
Muiters en dissonanten (Jan Debrouwere) - Ondanks Beperkt Zicht (Jaak Billiet) - Kiezen is Verliezen (Jaak Billiet e.a.) - Autarkeia (Willy Coolsaet) - Les fondemeuts de l’économie capitaliste (Jacques Gouverneur) - Signalement
Personalia 

kaft

1994, nr. 3, september, jg. 28

[Ten geleide]
De verloedering van de Derde Wereld, W.A.S. Cornelis
De nieuwe wereldoverheersing van het kapitalisme. Problemen en vooruitzichten, Samir Amin
Het postkoloniaal imperialisme. Polarisatie en bevrijding, P. De Vos, F. Merckx, M. Vandepitte, D. Van Duppen
Levensonderhoudende activiteiten voorbij de loonarbeid, Otto Ullrich
Politieke beweging in het ACW revisited, Jef Vermaere
Boeken:
Wereldorde en machtpolitiek. (Kees van der Pijl)
Een onvoltooid beleid. (Luc Reychier, red.)
Histoire de la Communauté Européenne du Charbon et Acier (D. Spierenburg en R. Poidevin)
Kiezen is verliezen. (Jaak Billiet, ed.)
Naar individuele rechten in de sociale zekerheid? (Nederlandtalige Nationale Vrouwenraad)
Het VLD-alternatief. (Hans Bonte, ed.)
Een verlangen naar ontroostbaarheid. (Patricia de Martelaere)
Personalia
kaft
 

1994, nr. 4, december, jg. 28

Wereldsysteem analyse en sociale wetenschappen, Pieter Saey
Ingebed etatisme en de sociale wetenschappen: een opening naar nieuwe ruimten, Peter J. Taylor
Over ongeljktijdigheid in de ideologische analyse, Ronald Commers
Immanuel Wallerstein en de industriële revolutie: hoe staat een metser-historicus tegenover de architect-modellenbouwer?, Eric Vanhaute
Over vooruitgang, wereldsysteem analyse en filosofie, Mark Saey
Wereldsysteem analyse en het probleem van territoriale integratie, Pieter Saey
Het wereldsysteem en de regionale geografie: de semi-periferie als ontmoetingsplaats?, Cornelis P. Terlouw
De verwestering van het wereldsysteem. Een benadering vanuit de Derde Wereld-realiteiten, Werner A.S. Cornelis
Afrika op een kruispunt. De oorzaken van de economische en politieke ineenstorting, André Mommen
Boeken:
De zure druiven van de oorlog (Ludo Abicht)
De revolutie ging in het rood gekleed (L. Boucharina)
Culturen sterven langzaam (Rik Pinxten)
Tussen verleden en toekomst (Hannah Arendt)
Van wereldburger tot ‘bange blanke man’ (H. Coryn red.)
Antiracisme (J. Blommaert & J. Verschueren)
Van revolutie tot perestrojka (Dirk Frantzen)
Personalia


 

kaft

1995, nr. 1, maart, jg. 29

De logica van het vacuüm, Willy Courteaux
De gecorrumpeerde macht of de onderhandse besluitvorming, André Mommen
Franse presidentsverkiezingen en Europa, Bernard Tuyttens
Europa en de toekomst van de Franse welvaartsstaat, André Mommen
Italië, van “zwakke” naar “sterke” staat, Freddy De Pauw
Het Europees syndicalisme: toekijken in de coulissen?, Jos Janssens
Over de tewerkstellingscrisis en de arbeidsduurverkorting, Dirk Frantzen
Sociale spanning en politieke beroering in Nicaragua, François Houtart
Mexico: anatomie van een crisis, Paul Verbraeken
Van Hecke’s spiritualisme, Lode Frederix
Een vergeten document, Werner Vandenabeele
Boeken:
De politiek voorbij (Luc Huyse) - Greep naar de Macht (Bruno De Wever) - Liberalism, Fascism, or Social Democracy (G. Luebbert) - The Belgian Economy in the 20th Century (A. Mommen) - Culturele globalisering en lokale identiteit (L.Van Poecke, H.Van den Buick, red.) - Kan kennis troosten? (Herman De Dijn) - Wegwijs politiek (M. Deweerdt c.s. red.)
Personaliakaft
 

1995, nr. 2, juni, jg. 29

Hoe verder na de verkiezingen zonder afrekening?, André Mommen
Jean-Luc Dehaenes kromme sleutels voor roeste sloten, Guy Quintelier
Milovan Djilas - bij het overlijden van een moralist uit Montenegro, Robert Stallaerts
Wat heet nationalisme?, Rudolf Boehm
Van nationalisme naar nationalismen, Sophie de Schaepdrijver
Nationalisme in Afrika: poging tot terminologische verduidelijking, Jan Blommaert
Arbeidersbeweging en nationalisme, Lode Wils
De “Top van Kopenhagen” of de VN Wereldtop voor sociale ontwikkeling, Dirk Van Evercooren
Stalin of Dostojevski?, Emmanuel Waegemans
Boeken:
Nationalisme. Kritische opstellen (R. Detrez, J. Blommaert red.)
Natie en nationalisme sedert 1780 (E.J. Hobsbawm)
België verkoopt (div.)
Oog in oog met de burgeroorlog (H.M. Enzensberger)
De waanzinnige twintigste eeuw (Mark Heirman)
Openbare Omroepen Morgen (M. Kerki, e.a.)
De la Nation à l’Europe (Mario Telo, red.)
De rode herinnering (Jan Vermeersch)
Dansen op de vulkaan (Liesbet Walckiers)
Tussen loyauteit en selectiviteit (Stefaan Walgrave)
Personaliakaft
 

1995, nr. 3, september, jg. 29

Een dubbel afscheid, Willy Courteaux
Naar een wereldbeeldconcept. Een interview met Leo Apostel, Jean-Pierre Rondas
Hegemonie in de lange twintigste eeuw, Eric Vanhaute
Het handelsconcept van Giovanni Arrighi, Herman Van der Wee
Misleidende globalisatie?, Glenn Rayp
De kleine schaal of de grote schaal. Postmoderne apocalyps en tegensystemisch verzet, Ronny Lippens
Wat is er van het Vlaamse nationalisme?, Jaak Peeters
Is een positief nationalisme denkbaar?, Zygmunt Bauman, Eric Hobsbawm en K.S. Karol
De maakbaarheid van tijd, macht, normen, waarden, ... en de samenleving. Een interview met Mark Elchardus, Jaak Perquy
Boeken:
The Long Twentieth Century (G. Arrighi)
NGO’s, missionarissen van de nieuwe kolonisatie?
Stabiliteit, ontwikkeling, democratie (R. Doom)
De agressie voorbij (L. Reychler en R. Moreels)
Samenleving, natuur en duurzaamheid (W. Achterberg)
Gegrepen door techniek (R. Weiler, D. Holemans, red.)
De wijzen en de zotten (R. Commers)
Grove borstels (M. Spruyt)
De geschiedenis van het atheïsme (H. Dethier)
Na ons de zondvloed? (P. Bottelberghs)
Het proces Vindevogel (Davidsfonds, TAK)
Personalia
kaft
 

1995, nr. 4, december, jg. 29

Marx en het marxisme: dood en begraven?, Jos Wolles
Een eeuw reëel bestaand marxisme, André Mommen
De worsteling van Ernest Mandel, Paul Verbraeken
Lyotard en Marx, Marc Vandepitte
Omtrent Jacques Derrida’s Spectres de Marx, Ludo Abicht
Marxistische godsdienstanalyse versus postmoderne kritiek, François Houtart
Heeft Marx nog zin vandaag? Een feministisch perspectief, Monika Triest
Materialisme en kapitalisme. Twee hoofdpunten in de actualiteit van het marxisme, Rudolf Boehm
Heeft “Het Kapitaal” nog toekomst?, Willy Coolsaet
Reëel communisme of basisinkomen? Tegen het utopisch communisme van Philippe Van Parijs, Guy Quintelier
Marxisme: elementen voor een herijking, Pieter Saey
Boeken:
A.v.Bornstedt und seine Deutsche-Brüsseler Zeitung (Guido Ros)
De vakbeweging na de welvaartsstaat (B. Klandemans, J. Visser)
Novecento in Gent (Guy Van Schoenbeeck)
Stilstaan bij mobiliteit (Langzaam Verkeer vzw e.a.)
Madame est servie (Diane De Keyzer)
De verstomming van het kritische denken (N. Jacquemin, ed.)
Joris Van Severen (Lode Wils)
Personalia
kaft
 

1996, nr. 1, maart, jg. 30

Redactioneel, Omtrent Coppieters, Willy Courteaux
BINNENLAND
Elchardus-Tobback, het klikt wel maar het klopt niet, Koen Dille
FORUM
Bij zwart op wit, Dylan Casaer
Hoe respectabel is extreem-rechts?, Bert Herregods
EUROPA
De privatisering van de staat en de liberalisering van de economie, André Mommen
Monetaire politiek en werkgelegenheid, Joekels
WERELD
De UNO-vrouwenconferentie te Beijing, Mieke Van Haegendoren
ECONOMIE
Diensten, waarde en meerwaarde, Antoon Roosens
Endogene technische vooruitgang, macro-economische structuur en de naoorlogse economische groei, D.J. Frantzen en C. Macharis
IDEOLOGIE
Murray Bookchin versus Marx: een libertaire kritiek, Roger Jacobs
GESCHIEDENIS
Mythen in de kapitalistische economie, Willy Coolsaet
GESPREK
Een gesprek met Eric Hobsbawm. De eeuw 20ste eeuw en zijn historicus, Jean Pierre Rondas
BOEKEN
- Een Schip met acht zeilen (Marijke Van Hemeldonck)
- Willy-Gate (Ann Bats)
- De Agusta-crash (Rik Van Cauwelaert)
- Age of Extremes. The short twentieth century 1914-1991 (Eric Hobsbawm)
- The Rotten Heart of Europe. The Dirty War for Europe's Money (Bernard Connolly)
- Worldcities in a world-system (P.L. Knox en PJ. Taylor eds.)
- 200 jaar filiaal. De Franse greep op de Vlaamse economie (Hans Brockmans)
- Novecento in Gent. De wortels van de sociaaldemocratie in Vlaanderen (Guy Vanschoenbeek)
- Rood en zwart. De anarchistische beweging in België (Jan Moulaert)
- Natuur tussen mythe en techniek (Hans Achterhuis)
- Duurzaamheid en democratie. Sociaal-filosofische beschouwingen over milieubeleid, wetenschap en technologie (Michiel Korthals)
Over de auteurs


 

kaft

1996, nr. 2, juni, jg. 30

Redactioneel, Naar een Vlaamse linkerzijde?, Robert Crivit
SIENJAAL
Vlaams, radicaal en toch democratisch?, André Mommen
Van utopie tot strategie, Monika Triest
Na Het Sienjaal: het debat?, Jef Vermaere
BINNENLAND
De onzekere toekomst van het overleg, Dirk Luyten
SOCIAAL
Een crisismanagement zonder manager, Stephen Bouquin
FORUM
Peking en de internationale vrouwenbeweging (een reactie op Mieke Van Haegendoren 96/1), Yvette Deploige
EUROPA
De Europese integratie: erop of eronder, Anne Van Lancker
Eén munt, één Europa, Olivier de Cock
MARXISME
Opmerkingen over de klassestrijd, Jaques Kergoat
DEBAT
Het klauwen van de Leeuw. Een debat met Eric Defoort, Marc Reynebeau en Harry Van Velthoven
BOEKEN
- Sociaal- economisch overleg in België sedert 1918, Dirk Luyten (André Mommen)
- Het Sociaal Pact van 1914, Dirk Luyten, Guy Vantemsche (eds) (André Mommen)
- Federalisme voor onze sociale zekerheid, Danny Pieters (André Mommen)
- Gerard Romsée Een ongewone man Evrard Raskin (André Mommen, Dirk Luyten)
- Want buiten is het koud. De katholieken en hun verzwegen schisma, Frans Verleyen (Jan Soetewey)
- De zot van Rekem & Gott mit uns, Gie van den Berghe (André Mommen)
- Vilain XIII, Piet Lenders S.J. (André Mommen)
- De beet van de adder, deel 2, Hubert Dethier (Ludo Abicht)
- Het gras onder onze voeten, Over interculturaliteit in tijden van global change, Willy Weyns (Jaak Perquy)
- Het altaar van de politiek, Marc Platel (André Mommen)
- Tussen staat en maatschappij. 1945-1995 Christendemocratie in België, (André Mommen)
- De verovering van Amerika, Hans Koning (Jacques Lagrou)
Over de auteurs


 

kaft

1996, nr. 3, september, jg. 30

Redactioneel, ... rol uw matten, Willy Courteaux/Robert Crivit
De crisis van het Belgisch gerechtelijk apparaat, Lode Van Outrive
Vlaams Blok, geschiedschrijving en de socialistische beweging, Alain Meynen
POST, Lezersbrieven
SIENJAAL
- Een feministische lezing, Ida Dequeecker
- Het “sienjaal” van een impasse, Eric Corijn
- Progressieve intelligentsia en nationalisme, Jan Blommaert
- Ecologische modernisering als socialistisch beleid? Enkele vragen aan Norbert De Batselier, Guy Quintelier
ECONOMIE
Een kritische analyse van het economische neoclassicisme, Bert Mosselmans
FILOSOFIE
- Het kapitalisme oorzaak van de milieucrisis Barry Commoner over de kapitalistische productietechnologie, Willy Coolsaet
- Kritiek van het sociaal liberalisme. Het redelijke en haar verschillen: het politiek liberalisme van John Rawls, Stephen Bouquin
WERELD
De uitdaging van de mondialisatie, Samir Amin
GESPREK
Joos Wauters (Agalev) en Hans Bonte (SP) over de Sociale Zekerheid
BOEKEN
- Kiezen tussen Eco en Ego/Norbert De Batselier
- Vrouwenstudies in de jaren negentig/M. Brouns, M.Verloo e.a.
- Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen/R. Buikema, A.Smelik (red.)
- Van ‘Mei 68’ tot ‘Hand in Hand’/Staf Hellemans en Marc Hooghe (red.)
- De wortels van de democratie/Kris Deschouwer
- Participatie in sociale bewegingen/Ben Valkenburg
- Kinderen van het getto/Rudi van Doorslaer
- Het economisch denken van Che Guevara/Carlos Tablada
- Geschiedenis als verborgen verleidster/Fernand Vanhemelryck
- Ze komen uit het Oosten/Paul Vanden Bavière
- Wij verkiezen een Führer/Martin DeVlieghere


 

kaft

1996, nr. 4, december, jg. 30

Redactioneel, Fuck the system, Jaak Perquy
BINNENLAND
De witte mars door de instellingen, André Mommen
FILOSOFIE
Democratische glasnost?, Lode Frederix
HET SIENJAAL
Een kritiek op Het Sienjaal, Pieter Saey [Opgelet: wegens lay-out fout in het origineel, geen volledige pdf.]
Beschouwingen naar aanleiding van een Sienjaal, Ronny Lippens
ECONOMIE
Deregulatie en mondialisatie van de kapitaalmarkt, Antoon Roosens
POLITOLOGIE
Democratiën, Uwe Becker
MARXISME
Vijf stellingen over het reëel bestaand marxisme, Frederic Jameson
WERELD-SYSTEEM-ANALYSE
Herstructureren van de sociale wetenschappen, Mark Saey
BOEKEN
- De Europese Leugen. De onzin van de Europese munitie / Peter Vanderbruggen - Belastingsparadijzen / Peter Vanderbruggen
- Niet aan de arbeid voorbij / I. Glorieux, M. Elchardus
- En attendant l'emploi... / Philippe Séguin
- Vlaanderen in Europa. Problemen bij de integratie van een regio / H. Wuyts e.a.
- Met uitzicht op Europa / A. Daelemans e.a.
- De meerderheid een minderheid / Renée Van Machelen
- Cuba. De zeven levens van de kaaiman / Rik Baeten, Bernard Desmet e.a.
- Het Belgisch buitenlandse beleid. Een inzicht in de internationale actuele omgeving / P.I. Thuysbaert
- Pierre-Theodore Verhaegen (1796-1862)
- De vrijzinnige traditie in België / Jeffrey Tyssens en Els Witte
- De grote mythes uit de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië / Anne Morelli
- Hergé. Biografie / Pierre Assouline
Over de auteurs


 

kaft

1997, nr. 2, juni, jg. 31

Redactioneel, Leidt normalisering naar populisme?, Alain Tondeur
INTERNATIONAAL
La machine a perdre: de nederlaag van rechts bij Franse verkiezingen, André Mommen
Leve Kabila! Bij de machtswissel in Kinshasa, Ludo De Witte / Geert Seynaeve
FORUM
Eerste Europese Conventie voor Volledige Werkgelegenheid
ECONOMIE
Diensteneconomie: postindustrieel of postkapitalistisch?, Antoon Roosens
GEOGRAFIE
Het socialisme als geografisch project. David Harvey's historisch-geografisch materialisme, Erik Swyngedouw
De vraag van de globalisatie, David Harvey
FILOSOFIE
Mijn vrijheid tegen de ander. Het radicaal altruïsme van Emmanuel Levinas, Rudolf Boehm
GESCHIEDENIS
Over “postmoderne” en andere valstrikken. Beschouwingen bij Het Klauwen van de Historicus, Patricia Van den Eeckhout
COMMENTAAR
Dirk Diels’ Ondergesneeuwde Sporen: een andere visie op arbeid en burgerschap, Monika Triest
DEBAT
De toekomst van de vakbeweging. gesprek met Martine Klaasen, Jan Bundervoet en Luc Vanneste
BOEKEN
- Kritische reflecties omtrent de Zaak Dutroux / Chris Eliaerts (red.) - Aujourd’hui le futur / Philippe Busquin - Kinderen van de hoop / Bert Anciaux - De Dorpsstraat is de Wetstraat niet / Jo Buelens en Kris Deschouwer (red.) - Voorspelbaar ongeluk / M. Elchardus, I. Glorieux, A. Derks, K. Pelleriaux - De kampen van Congo: Arbeid, kapitaal en rasveredeling in de koloniale planning / Bruno De Meulder - Liberalization in the Developing World. Institutional and Economic Changes in Latin America, Africa and Asia / Alex E. Fernandez Jilberto en André Mommen (red.) - De tocht door de woestijn / Ludo Abicht - Voeten in de aarde. Radicale groene denkers / Frederik Janssens en Ullrich Melle (red.) - Kritiek van de technische rede. Een onderzoek naar de invloed van de techniek op ons denken / Marc Van den Bossche - Natuur tussen mythe en techniek / Hans Achterhuis - De Rode Baron (1847-1917) / Jan De Maeyer, Arthur Verhaegen - Liefde in meervoud / Else Walravens (red.) - Ontbijt met Haile Selassie. Ethiopische wederwaardigheden / Fred van Leeuwen
Over de auteurs


 

kaft

1997, nr. 3, oktober, jg. 31

Redactioneel, Consensus als links perspectief?, Guy Quintelier
BINNENLAND
Het Verdrag van Leuven versus Poldermodel, André Mommen
SOCIAAL
De vakbeweging uitgedaagd, Jan Bundervoet
COMMENTAAR
De Witte Mars is nog geen geschiedenis, Gita Deneckere
FORUM
Volledige werkgelegenheid, sociale cohesie en billijkheid voor Europa. Alternatieven in de strijd tegen de soberheid. Verklaring van Europese economisten
EUROPA
Een alternatief project voor Europa, Jacques Nagels
INTERNATIONAAL
Revolutie in Congo?, Erik Kennes
De kolonisatie van de Palestijnse steden, Griet Van Meulder, Daniël Liebmann
FILOSOFIE
Rechtvaardigheid? Radicaal democratisch surfen op hypermoderne ambivalentie, Ronnie Lippens
GESCHIEDENIS
Het Vlaams Marxistisch Tijdschrift: een bron voor de studie van de ideologische conjunctuur (deel II), Alain Meynen
DEBAT
De toekomst van de vrouwenbeweging. Debat bij 25 jaar VOK
BOEKEN
- Het algemeen belang / Ricardo Petrella - De kraak van de eeuw / Gérard de Sélys - De herinnering is een vorm van hoop / Ludo Abicht - Het Midden-Oosten hertekend / Ruddy Doom en Gerd Nonneman (eds.) - De tocht door de woestijn / Ludo Abicht - Terreur africaine / Colette Braeckman - Groene conflicten / Ludo De Brabander - Camille Huysmans. De man van Stockholm / Wim Geldolf - De schoolkwestie in de jaren vijftig / Jeffrey Tyssens
Over de auteurs


 

kaft

1997, nr. 4, december, jg. 31

Redactioneel, Brussel scheef bekeken, Eric Corijn
SOCIAAL
De sociaaldemocratie en de toekomst van de welvaartsstaat, André Mommen
Sterk voor werk, André Mommen
INTERNATIONAAL
De Luxemburgse wijn was geen grand cru - Bedenkingen bij de Europese Top voor werkgelegenheid, Anne Van Lancker
Mondialisering, de nefaste sociale gevolgen en de aangeboden remedies, Jenny Walry
COMMUNISME EN CONFLICT
Communisme en conflict: uitnodiging tot discusssie, Johan Moyaert
De aftrekkken van Gotha, Rudolf Boehm
SOCIOLOGIE
Cultuur is onvermijdelijk politiek geladen - Heeft emancipatie onvermijdelijk een vervreemdend effect?, Frederik Haentjens
GESCHIEDENIS
Jef Van Extergem en zijn tijd, Jan Debrouwere
DEBAT
Volledige werkegelegenheid en arbeidsduurvermindering - De 35 uren week ook in België?
BOEKEN
De Witte Mars. Een jaar later. Van emotie tot politieke commotie - De laatste communisten. Hun passies, hun idealen - De gelaagde religie. Islam voor ongelovigen - Mens tegenover mens. Solidariteit en zelfgenoegzaamheid in de menselijke verhoudingen - Afbraak en opbouw. Dialogen met Leo Apostel - Memoires van Wies Moens - Naar de dageraad. Kroniek en getuigenis van de oorlogsjaren 1943-1945 - School onder schot: de democratisering van het onderwijs niet bestand tegen de crisis
Over de auteurs


 

kaft

1998, nr. 1, maart, jg. 32

Redactioneel, Vergadertechniek?, Jan Ploem en Jaak Perquy
BINNENLAND
Wat voor politiehervorming: een groene visie op blauw, Eddy Boutmans
SOCIAAL
Sociale activering: worden de slachtoffers schuldigen?, Dirk Geldof
Allochtone jongeren en de pijnpunten van het beleid, Guido Deraeck
INTERNATIONAAL
De prijs van paars - De parlementsverkiezingen in Nederland, André Mommen
Het overlijden van Deng Xiaoping en het vijftiende partijcongres: verandering en continuïteit in de Chinese politiek, Karel Depauw
FORUM
Gezocht: een communistische zweeppartij!, Guy Quintelier
ECONOMIE
De crisis in Zuidoost-Azië, Gerdie Everaert en Freddy Heylen
DISCUSSIE: COMMUNISME EN CONFLICT
Sociaaldemocratie of reëel-kritisch communisme, Luc Vanneste
FILOSOFIE
De actualiteit van Sartre’s denken, Rudolf Gutwirth
GESCHIEDENIS
Bibliografische aantekening bij “Klassenstrijd” (Leo Michielsen, 1939), Alain Meynen
Klassenstrijd, Leo Michielsen
BOEKEN
In Goede Staat. Een vooruitstrevende visie op institutionele hervormingen / Norbert De Batselier
Afscheid van het laatste dubbelparlement / Wilfried Dewachter, Inge Thomas en Sam Depauw
Het woonbeleid in Vlaanderen op een tweesprong / Pascal De Decker en Leo Peeters
In de ban van stad en wijk / Pascal De Decker, Bernard Hubeau en Stefan Nieuwinckel (red.)
Het moeilijke ontmoeten: Verhalen van alledaagse zedelijkheid / Koen Raes
Emancipation(s) / Ernesto Laclau
La morale et la pratique de Sartre / Rudolf Gutwirth
Democracy against capitalism. Renewing historical materialism / Ellen Meiksins Wood
Hopeloos gelukkig: leven in de postmoderne tijd / Apostel Leo & Jenny Walry, met medewerking van Bart Keunen
Euthanasia and Law in the Netherlands / J. Griffith, A. Bood en H. Weyers
Euthanasie van taboe tot recht / Favyts (red.)
Leven tot in de Dood. Omtrent Euthanasie/ E. De Groot
Ideologie en praktijk van het corporatisme tijdens de Tweede Wereldoorlog / Dirk Luyten
Het tijdperk van de machine. Industriecultuur in België en Nederland / Erik Nijhof en Peter Scholliers (red.)
De dochters van Marianne: 75 jaar Socialistische Vooruitziende Vrouwen / Denise De Weerdt (red.)
TIJDSCHRIFTEN
Over de auteurs


 

kaft

1998, nr. 2, juni, jg. 32

Redactioneel, 150 jaar Communistisch Manifest, W. Courteaux
BINNENLAND
De Generale is niet meer, André Mommen
SOCIAAL
Stakingsrecht begin van het einde? Rechtbank en staking: water en vuur, Lode Verschingel
INTERNATIONAAL
New Labour na achttien jaar Thatcherdominantie, Erik Swyngedouw
De moeder van alle verzorgingsstaten – op sterven na dood?, Raimund Feld
ECONOMIE
De financiële crisis in Zuidoost- en Oost-Azië, Batara Simatupang & Indra Wahab
DISCUSSIE
Het stalinistisch label: antwoord aan Alain Meynen, Jos Wolles
Omtrent geschiedenis, ideologie en de theorie van het “staatsmonopoliekapitalisme”. Een antwoord aan Jos Wolles, Alain Meynen
FILOSOFIE
Zygmunt Bauman of de kritiek van het moderne tuinieren, Ronny Lippens
CULTUUR
De (on)mogelijkheid van mediakritiek in een gemediatiseerde werkelijkheid, Jaak Perquy
MARXISME
Een kritische ethiek van de inhoud. De Manuscripten van 1844, Enrique Dussel
INTERVIEW
Over uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder papieren. Gesprek met Didier Vanderslycke, Guido Deraeck
BOEKEN
De prijs van de euro. De gevaren van de Europese monetaire unie / Geert Reuten e.a.
Taal en Politiek. De Belgische casus in een historisch perspectief / Els Witte, Harry Van Velthoven
De Gok van Fidel / Marc Vandepitte
Graven in Rwanda. De Senaatscommissie en persoonlijke getuigenissen / Katrien Van der Schoot
De tranen van de dictator. Van Mobutu tot Kabila / Guy Poppe
La morale et la pratique de Sartre / Rudolf Gutwirth
De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog / Sophie De Schaepdrijver
Ideologie en praktijk van het corporatisme tijdens de Tweede Wereldoorlog / Dirk Luyten
Herman Vos. Van Vlaams-nationalisme naar Socialisme / Bernard Van Causenbroeck
De terreur van de economie / Viviane Forrester
Kering 200, Christenen voor het socialisme / Jan Soetewey (red.)
De Gemobiliseerde Samenleving. Tussen de oude en een nieuwe ordening van de tijd / Marc Elchardus
TIJDSCHRIFTEN
Over de auteurs


 

kaft

1998, nr. 3, september, jg. 32

Redactioneel, Welk Brussel?, Robert Crivit
BINNENLAND
Na tien jaar rooms-rood de zondvloed?, André Mommen
SOCIAAL
Beter nieuwe arbeidsplaatsen scheppen dan de bestaande te verdelen, Hedwige Peemans-Poullet
BRUSSEL
Brussel. In het oog, in het hart?, Anja Detant, Rudi Janssens en Ann Mares
Brussel-Wallonië: ’t kan verkeren, Serge Govaert
Overleven in de grootstad Brussel, Henk Meert en Christian Kesteloot
INTEGRATIEBELEID
Zero tolerance in Lokeren, Jimmy Feys
BUITENLAND
Zuid-Afrika. Revolutie of reformisme?, Jaak Perquy
Pijlers voor een zinvol ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, Jan De Craemer
FORUM
Centraal-Afrika, de pers en de revisionisten, Didier Goyvaerts
FILOSOFIE
Depolitisering. De verklaring van Hannah Arendt en een tegenbetoog (dl. 1), Johan Moyaert
WETENSCHAPSBEDRIJF
De inslag van de “publish or perish” boemerang, Henk W. Plasmeijer
GESCHIEDENIS
Over zondaars en rechtschapenen in het geschiedenisbedrijf, Patricia Van den Eeckhout
BOEKEN
Het roodboek. Een politiek manifest / Jongsocialisten
Internationale politiek 1815-1945. Overzicht en interpretaties / Paul van de Meerssche
Onze planeet één wereld. Boodschappen voor de 21ste eeuw / Willy Claes
De wereld als risicomaatschappij – essays over de ecologische crisis en de politiek van de vooruitgang / Ulrich Beck
Geuzengeweld. Antiklerikaal straatrumoer in de politieke geschiedenis van België, 1831-1914 / Gita Deneckere
De messias van Vlaanderen, Frans van Cauwelaert, 1880-1910 / Lode Wils
Schimmenspel. Essays over de hedendaagse onwerkelijkheid / Rudi Laermans
TIJDSCHRIFTEN
Over de auteurs


 

kaft

1998, nr. 4, december, jg. 32

Redactioneel, Veiligheidsbeleid, Robert Crivit
BINNENLAND
De sirene van het neokeyniaanse stimuleringsbeleid, André Mommen
SOCIAAL
Arbeidsherverdeling als element in de ideologie van de solidariteit, Hans Bonte
Tussenkomsten van rechtbanken in collectieve arbeidsconflicten. Waait er een nieuwe wind binnen rechtbanken? De gevallen Forges de Clabecq en Renault Industries Belgium, Guy Notelaers en Albert Martens
INTERNATIONAAL
De anatomie van de politieke en economische crisis in Rusland, André Mommen
ECONOMIE
Economische groei, technologische werkloosheid en toenemende inkomensongelijkheid, Gaston Vandewalle
SAMENLEVING
Charles Taylors multiculturalisme. Of hoe naïviteit soms de wereld kan redden, Frederik Haentjens
FILOSOFIE
Depolitisering. De verklaring van Hannah Arendt. Een tegenbetoog (dl. 2), Johan Moyaert
MARXISME
Communisme en utopie, Joël Biard
GESCHIEDENIS
Mode en confectie in tijden van polarisatie: kanttekeningen bij de Westerse consumptie na 1945, Peter Scholliers
BOEKEN
Over de drempel van de angst / Manu Ruys
De paradoxen van de staat. Staat en vrije markt in historisch perspectief / Guy Vanthemsche
Douze mois chez Kabila (1997-1998); Kasa-Vubu et le Congo indépendant (1960-1969) / Justine M'Poyo Kasa-Vubu
Le rapt de Tshombe. La mise à mort du leader Congolais / Joseph Tshombe Kayomb
J'accuse Mobutu, l'assassin de mon père / Claude/ Lubaya
Durable Ineguality / Charles Tilly
Sire, het volk mort. Sociaal protest in België (1831-1918) / Gita Deneckere
De Republiek der Nederlanden. Pleidooien voor het afschaffen van de monarchie / Tom Rooduu
Nico Rost. De man die van Duitsland hield / Hans Olink
Media & Politics in Transition. Cultural Identity in the Age of Globalization / Jan Servaes en Rico Lie (red.)
TIJDSCHRIFTEN
Over de auteurs


 

kaft

1999, nr. 1, maart, jg. 33

Redactioneel, Om wat te doen?, Robert Crivit
BINNENLAND
De SP tussen paars en rooms-rood, André Mommen
De moeder der verkiezingen: ook in Franstalig België?, Serge Govaert
BUITENLAND
Sociale gevolgen van de economische crisis in Indonesië, Batara Simatupang
De lange mars van de Italiaanse communisten: van revolutie naar neoliberalisme? De economische politiek van de Italiaanse postcommunisten in historisch perpectief, Alberto Chilosi
FILOSOFIE
Kan postmodernisme een bijdrage leveren in de linkse politieke strijd? De veranderde maatschappelijke situatie waardoor het socialistisch betoog onvoldoende aanzet tot politieke actie, Jenny Walry
ECONOMIE
Institutionele Economie in Aanbouw Thorstein Veblen en zijn tijdgenoten, Wilfred Dolfsma
GESCHIEDENIS
De christelijke arbeidersbeweging en het mijnpatronaat in de beginfase van de Limburgse mijnontginning: een haat-liefdeverhouding?, Griet Van Meulder
BOEKEN: Politieke participatie van allochtonen / B. Hubeau, M.C. Fblets (eds.) — Migranten kleuren het recht in. Over de bijdragen van nieuwe minderheden tot het recht / B. Hubeau, M.C. Foblets, S. Parmentier (eds.) — Nieuwe burgers in de samenleving? Burgerschap en inburgering in België en Nederland / B. Hubeau en M.C. Foblets (eds.) — De burger en zijn staat / Bertrand de Clercq e.a. — De onredelijke kiezers. Onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen / Marc Swyngedouw, Jaak Billiet, Ann Carton en Roeland Beerten (red.) — Democratie. Legitimiteit. Nieuwe politieke cultuur / Rudolf Maes (red.). — Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 1998 / J. Vranken, D. Geldof, G. Van Menxel — Eerst optellen, dan delen / R. Lesthaeghe, W. Meeusen, K. Vandewalle — De ideologie van de markt. De koopman tussen staat en burger / Ph. Quarles van Ufford, F. Thomése en B. Verbeek (red.) — Minority Policy in Central and Eastern Europe: The Link Beween Domestic Policy, Foreign Policy and European Integration / Katlijn Malfliet en Ria Laenen (red.) — De Onbekende Lenin / Richard Pipes — Prinses Lilian. De vrouw die Leopold III ten val bracht / Evrard Raskin
Tijdschriften
Over de auteurs


 

kaft

1999, nr. 2, juni, jg. 33

Redactioneel, Impasse, W. Courteaux
BINNENLAND
De CVP als gezinspartij. De welvaartsstaat in de kering?, André Mommen
Vermogensbelasting: monster van Loch Ness?, Paul Verbraeken
Forum
Waarom ik koos voor de VU&ID in plaats van voor de SP? (1 mei 1999), Mieke Van Haegendoren
Europa
Van Emu tot werknemersparadijs?, Dirk Van Evercooren
Buitenland
Kosovo. De onvermijdelijke oorlog?, Robert Stallaerts
Nieuwe klassieken
Régis Debray: Revolutie in de revolutie?, André Mommen
Sociaal
Gorz: de utopie van het mogelijke, Koen Dille
Geschiedenis
Bert Van Hoorick was dan toch niet de eerste. De KPB en de repressie, Werner Vandenabeele
BOEKEN: Agalev / De Toekomst is groen — J. Visser en A. Hemelrijck / A Dutch Miracle. Job Growth, Welfare Reform and Corporatism in the Netherlands — Alex. E. Fernàndez Jilberto en André Mommen (eds.) / Regionalization and Globalization in the Modern World Economy. Perspectives on the Third World and transitional economies — Jacques D’Hondt / Hegel. Biographie — Sabine Alexander / De negentiende eeuw. Een betwiste erfenis — Gita Deneckere / Het katoenoproer van Gent in 1839. Collectieve actie en sociale geschiedenis — Hendrik Defoort / Mijnheer Slunse. Het socialisme van August Debunne 1872-1963. — Christian de Borchgrave / God of genot. Vlaanderen 1918-1940, een Kerk in strijd met de moderne zinnelijkheid — Robrecht Boudens o.f.i. / Kardinaal Van Roey en de Tweede Wereldoorlog
TIJDSCHRIFTEN
Over de auteurs


 

kaft

1999, nr. 4, juni, jg. 33

Redactioneel: De Europese linkerzijde tien jaar na de val van de muur, Eric Corijn
BINNENLAND
Hoe naakt is Verhofstadt na een half jaar Paars-Groen?, André Mommen
Stedelijkheid in Vlaanderen: een nieuwe politieke inzet, Christian Kesteloot
Bochten in het beleid. Ontwikkelingssamenwerking. Van Moreels naar Boutmans en verder?, Annelies Van Bauwel/Isabel Verplaetse
Buitenland
De neoliberale mislukking in de Tsjechische republiek, Vladimira Dvorakova en Jiri Kunc
De Hongaarse weg naar het neoliberalisme, André Mommen
Gewelddadig islamisme in transitie: over jihad en business, Sami Zemni
Filosofie
Oetopia: een kwestie van vertaling, Ludo Abicht
Superorganisme versus een humanistisch marxisme, Eric Rosseel
Het schommelpaard van Ludwig: is er leven na het communicatietijdperk?, Johan Sanctorum
Geschiedenis
Louis Paul Boon en De Roode Vaan, Werner Vandenabeele
BOEKEN: Jan Blommaert, Albert Martens / Van Blok tot Bouwsteen. Een visie voor een nieuw lokaal — John Schuster / Poortwachters over immigranten. Het debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittannië en Nederland — Chris Van Kerckhove (red.) / Grondslagen vrijzinnig humanisme — Robert Brenner / The Economics of Global Turbulence — Björn Rzoska / Zij komen allen aan de beurt, de zwarten. Het kamp van Lokeren. 1944-1947
TIJDSCHRIFTEN
Over de auteurs


   

kaft

2000, nr. 1, maart, jg. 34

De derde weg?, Guy Quintelier
De actieve welvaartsstaat als paarse synthese, André Mommen
“In de zelfbeperking toont zich de meester” Een gesprek met Dirk Geldof
Uitsluiting - insluiting: de grenzen van een paradigma, Rob Devos
De Derde Weg als concept van een nieuw denken in de DDR in de jaren ’80, Dirk Rochtus
Hoe moet Kroatië verder na Tudjmann, Mira Bogdanovic
De Tobin-taks: illusies en prioriteiten, Paul Verbraeken
Hoe globaal is globalisering?, Eric Vanhaute
Een ondeskundige lezing van de 11 thesen over Feuerbach, Eric Rosseel
BOEKEN: Pascal Delwit en Jean-Michel De Waele (red.), Les Partis verts en Europe (André Mommen) — Guido Deraeck, Cultuur in meervoud (Chris Bulcaen) — Vanden Bavière (red.). De zaak-Öcalan. Turkije, het Westen en de Koerden (Dirk Rochtus) — Terrel Carver, The Postmodern Marx (Eric Rosseel) — Dennis Smith, Zymunt Bauman: Prophet of Postmodernity (Eric Rosseel) — Olga Crapels & Edgar Karssing (red.), Filosoof in de praktijk (Griet Vandermassen) — Wim Geldolf, Camille Huysmans en Lode Craeybeckx 1922-1968. Het verhaal van een politieke relatie in goede en in kwade dagen (André Mommen) — Agnes Adriaenssen, Marie José. Laatste koningin van Italië (André Mommen) — Mario Danneels, Paola. Van de "Dolce vita" tot koningin (André Mommen)
TIJDSCHRIFTEN, (Jos Wolles)
Over de auteurs


 

kaft

2000, nr. 3, september, jg. 34

Standpunt. Met de stad als inzet, Eric Corijn
Inzet en achtergrond van de gemeenteraadsverkiezingen, André Mommen
De slag om Antwerpen. Met bijdragen van Johan Bijttebier, Lode Hancké, Patrick Janssens, Luc Lamote, Ludo Loose, Peter Veltmans (redactie: Guy Quintelier en Jos Wolles)
Doek over Doel, Bart Martens
Nieuw flinks was niet slinks en zeker niet links, Eric Rosseel
De neoliberalisering van de Amerikaanse democratische partij, Thomas Rochon en Ravi Roy (vertaling: André Mommen)
Uitbuiting, uitstoting en verrijking. Volstaat Marx' verklaring van de accumulatie?, Johan Moyaert
Toen het einde van de geschiedenis afgekondigd werd ... Over Lucien Goldman, Johny Lenaerts
Van referent naar argument en terug: de radicale cultuurkritiek van Ben Watson, Ernest Mathijs
BOEKEN: Pierre Van den Dungen, La foi du marbrier. Louis Bertrand (1856-1943) Acteur et témoin de la naissance du socialisme belge. (André Mommen) – Milantia Errera-Bourla, Une historie juive. Les Errreras. Parcours d'une assimilation. (André Mommen) – Joost Dessein, Aarzelen tussen uitersten. Over Ghanese landbouwers, markten en recht op zingeving. (André Mommen)
TIJDSCHRIFTEN
Over de auteurs


 

kaft

2000, nr. 4, december, jg. 34

Standpunt. De risico's van de mondialisering, André Mommen
De politieke kaart na de gemeenteraadsverkiezingen, André Mommen
Vlaanderen: wat we zelf doen, doen we beter ... niet, Paula Burggraeve, Eric Corijn, Paul Verbraeken
De Vlaamse identiteit en het Blok, Koen Dille
Vlaams Blok en Vlaamse Beweging, Antoon Roosens
Zeg mij voor wie jij in Brussel en Wallonië stemde ..., Serge Govaert
Het vredesproces in het Midden-Oosten. Processie van Echternach of Via Dolorosa?, Lucas Catherine
Hebreeuws, Arabisch en dood. Over de fatale gevolgen van een onhoudbare tussenoplossing, Ludo Abicht
De erfenis van Lumumba is er voor vandaag, niet voor gisteren, Erik Kennes
De totaalvisie van Jaap Kruithof, Marc Vandepitte
Het einde van de homo economicus?, Johny Lenaerts en Guy Quintelier
De bijdrage van Bernard-Henri Levy tot Sartres comeback, Rudolf Gutwirth
“De man die de weg wees”. Over Paul De Groot, Jan Debrouwere
Met Olivier Boehme op naar een Vlaamse Historikerstreit?, André Mommen
BOEKEN: Joachim Fest: Speer, een biografie (Willy Courteaux) – Adriaan Verhulst, Zoon van een "foute" Vlaming (André Mommen) – Foulek Ringelheim, Edmond Picard, jurisconsulte de Race (André Mommen) – Mathilde Jacob. Rosa Luxemburg. An Intimate Portrait (André Mommen)
Over de auteurs


 

kaft

2001, nr. 2, juni, jg. 35

Standpunt - De neoliberale welvaartsstaat en de globalisering, André Mommen
Het afwezige alternatief, Eric Rosseel
“Het systeem kraakt ...” De politieke strijd, morgen, Antoon Roosens
Sociaaldemocratie op de markt: gelijke korven voor iedereen? – Een gesprek met Frank Vandenbroucke over sociaal beleid en actieve welvaartsstaat
De Bologna-verklaring: Europese hogeronderwijsruimte of Europese hogeronderwijsmarkt?, Stijn Oosterlynck
De uitbreiding van de EU als uitdaging voor politieke verandering, Jörg Huffschmid
De grenzen van de Unie, Niko Gobbin
Poetins regionale hervormingen in het tijdperk van de globalisering, Andrey S. Makarychev
Politieke en veiligheidsaspecten van etniciteit. Het geval van de Zuidelijke Kaukasus, Bruno Coppieters
Van wie is de onderneming? Pleidooi voor een democratisch ondernemingsbestuur, Ewald Engelen

BOEKEN: Frans Buyens: Een jongen uit ’t Foort. Vlechtwerk van herinneringen (Wim Van Rooy) – René Mathot, Au Ravin du loup. Hitler en Belgique et en France. Mai-juin 1940 (André Mommen) – Roger Lallemand, Le songe du politique (André Mommen) – Mark Heirman, De twaalf zuilen van Israël. Een cultuurgeschiedenis van de joden (Ludo Abicht) – Patrick Loobuyck: Hoe ver-drijven intellectuelen de postmoderniteit? Vlaamse intellectuelen in de postmoderne wereld (Eric Rosseel) – Guy Bois, La grande depression médiévale. XIVe et XVe siècles. Le précédent d'une crise systémique (Jan Dumolyn) – Ellen Meiksins Wood, The Origins of Capitalism (Jan Dumolyn)


 

kaft

2001, nr. 3, september, jg. 35

Standpunt - Welke kansen heeft de antiglobaliseringsbeweging?, André Mommen
Een herverkaveling van het politieke landschap is weinig waarschijnlijk, Patrick Stouthuysen
Naar een politieke herverkaveling in Vlaanderen?, André Mommen
Voorwaarts en niets verdraaien. Bedenkingen bij het debat over collaboratie, verzet en repressie, Ludo Abicht
Voorwaarts en niks vergeten. Over Vlaanderens slecht verwerkt oorlogsverleden, Eric Corijn
NV Europa. Genese van een grootmacht, Marc Vandepitte
De effecten van financiële crisis: De moeizame ontwikkeling van het neoliberalisme in Latijns-Amerika, A.E. Fernandez Jilberto en Marieke Riethof
Globalisering, regionalisering en arbeidersbeweging: het geval van de MERCOSUR, Ronaldo Munck
De (vluchtige) weg naar het arbeidsparadijs: illusoir of imaginair?, Hans Stiens
De eenzaamheid van Machiavelli, Louis Althusser
Panoramisch overzicht van leven en werk van Henri Lefebvre, Rémi Hess
BOEKEN: P. Hoppenbrouwers & J.L Van Zanden (ed.), Peasants into Farmers? The Transformation of Rural Economy and Society in the Low Countries (Middle Ages - 19th Century) in Light of the Brenner Debate (Jan Dumolyn) – Geoffrey Miller, De parende geest. Seksuele selectie en de evolutie van het bewustzijn (Griet Vandermassen)
Tijdschriften
Over de auteurs


 

kaft

2001, nr. 4, september, jg. 35

Standpunt - “With God on our side”. Over religie en geweld, Guy Quintelier
Het Groene populisme van Agalev, André Mommen
Reacties op de brief van Verhofstadt aan de “antiglobalisten”, Jan Dumolyn en André Mommen — Bart Martens
De Bulgaarse socialistische partij tijdens de transitieperiode, Petia Georgieva
Over de economie en de politiek van de onbeperkte immigratie, Alberto Chilosi
“Emigranten buiten, immigranten binnen”. Enkele bedenkingen bij de tekst van Alberto Chilosi, Guy Quintelier
De bestrijding van de mensensmokkel. Vluchten kan niet meer?, Gily Coene
Kansen en limieten van multiculturalisme: een korte verkenning, Jenny Walry
De geschiedenis van de Vlaamse Beweging "from below"? Een stelling voor Driekoningen, Bart De Nil
De hausse en de zeepbel: de Amerikaanse economie vandaag, Robert Brenner
Lonen en winsten in het liberale tijdperk: een billijk onevenwicht?, Stephen Bouquin
“Il n’y a pas de rapport sexuel” - Liefde en macht: een denken over verhoudingsloosheid, Isabelle Quintens en Paul Verhaeghe

BOEKEN: Stefan Brijs, Villa Keetje Tippel (André Mommen) - Tine De Rijck en Griet Van Meulder, De ereburgers. Een sociale geschiedenis van de Limburgse mijnwerkers (André Mommen) - Jan Debrouwere, Stipmomenten (Willy Courteaux) - Patrick Nefors, Industriële collaboratie in België. De Galopindoctrine, de Emissiebank en de Belgische industrie in de Tweede Wereldoorlog (André Mommen) - Michel Collon, Blufpoker. De grootmachten, Joegoslavië en de komende oorlogen (Mira Bogdanoviae) - Jacques Bidet en Eustache Kouvélakis (red.), Dictionnaire Marx contemporain (Jos Wolles) - Mark Nelissen: De bril van Darwin. Op zoek naar de wortels van ons gedrag (Griet Vandermassen) - Immanuel Kant: Kleine Werken. Geschriften uit de periode 1784 tot 1795 (Guy Quintelier) - Nicole Vliegen en Christine Leroy (red.): Het Moederland? De vroegste relatie tussen moeder en kind in de psychoanalytische therapie (Guy Quintelier)

Tijdschriften


 

kaft

2002, nr. 1, maart, jg. 36

Standpunt - Europa na de Top van Laken, André Mommen, Koen Dille en Jan Dumolyn
De democratische revolutie van bovenaf? Over het paars-groene enthousiasme voor volksraadplegingen en interactieve beleidsvoering, Patrick Stouthuysen
De val van Sabena: een poging tot een verklaring, Michel Capron
Reacties op André Mommens “Het Groene populisme van Agalev” (VMT 2001-4):
1. Dirk Holemans: Hopelijk wordt investeren in nieuwe ideeën ooit populair
2. Henk Vandaele: De heer Mommen als een aartsconservatief denker
Na Porto Alegre: van ‘antiglobalisering’ naar antikapitalistische totaalkritiek en herovering van de publieke ruimte?, Jan Dumolyn
Porto Alegre II: Oproep van sociale bewegingen: Verzet tegen neoliberalisme, oorlog en militarisme: Voor vrede en sociale rechtvaardigheid
Neoliberalisme en antiglobaliseringsbeweging in Canada: de transformatie van de jaren negentig, William K. Carroll en William Little
Beslissende verkiezingen in Frankrijk, Roger Martelli
Negen antikapitalistische stellingen, Alex Callinicos
De mondiale controlemaatschappij, Michael Hardt
Het nieuwe racisme, André Mommen
Kapitalisme, socialisme en de belangrijkste drijfveren in de mens, Pieter Frantzen
Serge Mallet: “LA NOUVELLE CLASSE OUVRIÈRE”, Koen Dille

BOEKEN: Jos Geysels, Curieuze gedachten (André Mommen) / Patrick Dewael, Wederzijds respect. De gevaren van de het Blok (André Mommen) / Hendrik Bogaert, Het huis van Jolien (André Mommen) / Patrick Loobuyck, Vreemdelingen over de (werk)vloer. Het debat over arbeidsmigratie en de migratiestop in kaart (Ludo Abicht)

Tijdschriften


 

kaft

2002, nr. 2, juni, jg. 36

Standpunt - SHARON EN HET ISRAËLISCH-PALESTIJNS CONFLICT, André Mommen
DE KEERZIJDE VAN EEN PAARS PARADIJS IN NEDERLAND. OP ZOEK NAAR DE WORTELS VAN DE ONVREDE, Ewald Engelen
FORTUYN EN DE PAARSE SCHONE SCHIJN. ENKELE LESSEN VOOR VLAANDEREN, André Mommen
11 JULI: FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP: NIEUWE WIJN IN OUDE ZAKKEN, Veronique Lambert
KERNENERGIE, EEN TECHNOLOGIE UIT DE VORIGE EEUW, Dirk Knapen
POLITIEKE VERANDERING IN EEN GLOBALISERENDE WERELD, Hanspeter Kriesi
ZIMBABWE NA DE VERKIEZINGEN, Leo Zeilig en Peter Dwyer
OVER CLICHÉS, OPPERVLAKKIGE LECTUUR EN LIMBURGSE MIJNWERKERS, Griet Van Meulder
OVER CLICHÉS EN ANDERE OPPERVLAKKIGHEDEN, André Mommen
IN MEMORIAM PIERRE BOURDIEU, Jan Dumolyn
DE NIEUWE PLANETAIRE VULGAAT, Pierre Bourdieu en Loic Wacquant
HET HETERODOXE MARXISME VAN PIERRE BOURDIEU 'Ecrasons L'Infâme', Luc Vanmarcke
STRIJDEN OM SUBJECTEN. FOUCAULTS 'BEKERING' TOT DE SUBJECTFILOSOFIE?, Rob Devos
MURRAY BOOKCHIN EN HET ANARCHISME NA DE SCHAARSTE, Raf Grinfeld
ANARCHISME IN HET TIJDPERK NA DE SCHAARSTE, Murray Bookchin
OVER HET STATUUT VAN DE MORAAL IN HET MARXISME, Willy Coolsaet
SCHAARSTE, VRIJHEID EN GEWELD, Guy Quintelier

BOEKEN: Michael Parenti, Zwarthemden & Roden. Rationeel fascisme en de omverwerping van het communisme (André Mommen) Jelica Novakovic, Gelukkig is wie bijtijds waanzinnig wordt. Dagboek uit Belgrado (André Mommen) Jelica Novakovic-Lopusina, Echte mensen kunnen vliegen (Pravi ljudi umeju da lete). Blago onom ko rano poludi. Dnevnik (André Mommen) Simonne Claeys: Het Tweede Thema. Of de verwaarloosde geschiedenis van de componerende vrouw (Guy Quintelier)
Tijdschriften (Jos Wolles)


 

kaft

2002, nr. 3, september, jg. 36

Standpunt - Wat komt na Paars-Groen?, André Mommen
Recente herstructureringen in het Waalse staal, Michel Capron
De Post, van openbare dienst naar “klantgericht” bedrijf?, Jean Timbre
Naar een radicale ommekeer van het Belgische integratieconcept?, Dany Neudt en Younes Zarhoni
Samen of apart? Over verzuiling, multiculturaliteit en minderheidsrechten, Patrick Stouthuysen
Kritische noten bij het debat rond de islam, Sami Zemni
Latijns-Amerika: neoliberalisme, determinisme en alternatieven, Ronaldo Munck
Lula en de Braziliaanse verkiezingen. Van sociale beweging tot aanvaardbaar alternatief voor rechts?, Andréia Galvão
De Arabische landen en de globalisering, Gouda Abdel-Khalek en Karima Korayem
Een nieuwe toekomst voor de sociaaldemocratie?, Martin Seeleib-Kaiser
Neoliberale globalisering en armoede, Jenny Walry
Pierre Bourdieus geloof in de illusie van de retoriek, Paul Thoen en Luc Vanmarcke
De zich realiserende utopie van de onbeperkte uitbuiting. Het wezen van het neoliberalisme, Pierre Bourdieu

BOEKEN: Lode Hancké: Antwerpse burgemeesters van 1831 tot 2000, van Le Grelle tot Detiège (Jan Debrouwere) - Alex Callinicos, Against the Third Way (Guido Eekhaut) - Herman Deleeck, De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken (André Mommen) - Wilfried Dewachter, De mythe van de parlementaire democratie. Een Belgische analyse (André Mommen)
Tijdschriften


 

kaft

2002, nr. 4, december, jg. 36

Standpunt - Naar een tweede oorlog in de Golf?, André Mommen
Het neoliberale populisme van de VLD, André Mommen
De mislukking van de Derde Weg of de deproletarisering van West-Europees links, Dierk Hirschel
Over de toekomst van Links in Nederland, Klaas Bakker
De Franse linkerzijde op zoek naar strategieën, Roger Martelli
Voor een Links van Links, Pierre Bourdieu
Punctualiteiten. Kleine encyclopedie van het maatschappelijke engagement van Pierre Bourdieu, Bart Buseyne en Luc Vanmarcke
De economie na de hausse: een diagnose, Robert Brenner
Het Imperium in stellingen, Guy Quintelier
Het nationale vraagstuk van Marx tot Bauer: een korte samenvatting, Véronique Lambert
De entropische wereldorde - deel 1: de ondraaglijke zwaarte van het Westerse bestaan, Peter Tom Jones
Over de emergentie van het leven. Een briefwisseling tussen Philip Polk en Guy Quintelier

BOEKEN: Noël Slangen, Het gevecht om de taart. Over politieke herverkaveling in België (André Mommen) - Karel de Gucht & Johan Van Hecke, Het einde der pilaren. Een Toscaans gesprek (André Mommen) - Ward Beysen, Het Manifest van de Burger (André Mommen) - Frank Seberechts, Tussen Schelde en Wolchow (Jan Debrouwere) - Douglas Dowd, Capitalism and its Economics. A Critical History (Michel Huysseune) - Jeremy Rifkin, The Age of Access. How the shift from ownership to access is transforming modern life (Guido Eekhaut) - Mimount Bousakla, Couscous met Frieten (Jan Debrouwere)
Tijdschriften
Over de auteurs


 

kaft

2003, nr. 1, jg. 37

Standpunt - Gaat Verhofstadt verder zonder Groenen?, André Mommen
Mogelijkheden voor een links alternatief in Vlaanderen en Wallonië - Een interview met Michel Godard
De Vlaamse socialisten: het gestage afdrijven, Koen Dille
Dossier NMBS: 2002 was een jaar vol van risico’s voor het spoor, Michel Capron
Eén jaar na ‘Everberg’. Waar staan we en hebben we een oplossing voor de problemen?, Ingrid Van Welzenis
Economie en samenleving in Turkije. Een treurspel over kapitalistische onderontwikkeling, Hilmi Kaçar
Irak: kroniek van een aangekondigde oorlog om olie, Marc Vandepitte
Een linkse politiek voor de 21ste eeuw? Of: theorie en praxis eens te meer, Immanuel Wallerstein
Het einde van de natiestaat?, Guido Eekhaut
De entropische wereldorde - deel 2: het antropocentrisme als doos van Pandora?, Peter Tom Jones
Integraal waterbeleid: hoe en waarom, Wim Van Gils

Boeken: Sam Depauw, Rebellen in het parlement. Fractiecohesie in de Kamer van volksvertegenwoordigers (1991-1995) (André Mommen) - Jan Blommaert, Ik stel vast. Politiek taalgebruik, politieke vernieuwing en verrechtsing (André Mommen) - Lode Wils, Frans van Cauwelaert en de barst in België 1910-1919 (André Mommen) - Bart De Wilde (red.), The Past and Future of International Trade Unionism (André Mommen) - Bernard Lietaer: Het geld van de toekomst. Een nieuwe visie op welzijn, werk en een humanere wereld (Jenny Walry)
Tijdschriften
Auteurs en vertalers


 

kaft

2003, nr. 2, jg. 37

Standpunt - De wereld na de oorlog in Irak, André Mommen
Assimilatie of deportatie: Arabieren in Europa en hun strijd voor burgerrechten, Dyab Abou Jahjah
Culturele verschillen. Over de AEL, identaire politiek en de linkerzijde, Matthias Lievens
Religie en kritiek, Guy Quintelier
Ludwig Feuerbach over het verband tussen religie en menselijke eindigheid, Willy Coolsaet
Oostenrijk na de Wende. Vetospelers en welvaartsstaat, Herbert Obinger
Toni Negri in perspectief, Alex Callinicos
Negen opmerkingen bij Empire, Ronaldo Munck
De blijvende noodzaak van een klassenanalyse, Jenny Walry
De cinematografische verlegging van horizonten, Rudolf en Sonia Gutwirth

Boeken: Mark Elchardus en Wendy Smits, Anatomie en Oorzaken van het Wantrouwen (Jan-Pieter Everaerts) - Eric Corijn (red.), Collaboratie in Vlaanderen, vergeten en vergeven? (Rosine Lewin) - Ludo Abicht, Eén maat en één gewicht. Een kritisch essay over Israël-Palestina (Ludo De Brabander) - Guido Convents, Afrika verbeeld, Film en (de-)kolonisatie van de geesten (Jan-Pieter Everaerts)
Auteurs en vertalers


 

kaft

2003, nr. 3, jg. 37

Standpunt - De onzekere toekomst van Verhofstadt II, André Mommen
Extreem rechts en de socialistische partij. Hun sociologische relatie van het interbellum tot nu, Jeroen Adam
"Huilen met de wolven". Volstaat Wilhelm Reichs verklaring voor het succes van extreem rechts?, Guy Quintelier
De monarchie - een noodzakelijk euvel?, Philipp Bekaert
Vive la république!, José Fontaine
De Belgische republiek tussen droom en daad, André Mommen
Gingen ze naar het Oosten? De impact van buitenlandse investeringen in Oost-Europa op werkgelegenheid in West-Europa, Ludo Cuyvers, Michel Dumont en Glenn Rayp
Globalisering versus regionalisering van de wereldeconomie, André Mommen
Globalisering versus regionalisering: de wereldhandel in textiel en confectie, Kin-fan Au en N. Y. Chan
Het Caribisch regionalisme: naar een nieuw theoretisch kader?, Angel L. Viera-Tirado
De post-Hobbesiaanse wereld en de visie van Robert Kagan, Guido Eekhaut
Daniel Guérin, of het project van een synthese van het anarchisme en het marxisme, Patrice Spadoni
Het Sartriaanse néant en de moderne wereld, Johan Moyaert
Sartre drieëntwintig jaar later, Rudolf Gutwirth
En voyou. Jacques Derrida's streken, Bart Buseyne en Luc Vanmarcke
Boeken: International Communist Current, The Dutch and German Communist Left. A Contribution to the History of the Revolutionary Movement 1900-1950 (André Mommen) - Gerd-Rainer Horn en Emmanuel Gerard (red.) Left Catholicism 1943-1955. Catholics and Society in Western Europe at the Point of Liberation (André Mommen) - Mike Davis. Late Victorian Holocausts. El Nino, Famines and the Making of the Third World (Michel Huysseune) - Nico Van Campenhout (red.) Opstellen voor een inspirerende non-conformist. Een huldeboek voor Werner Vandenabeele (1926-2000) (André Mommen)
Tijdschriften (Jos Wolles)
Over auteurs en vertalers


 

kaft

2003, nr. 4, jg. 37

Standpunt - Met Vandenbroucke voor pensioen en werk, André Mommen
De neoliberalisering van de welvaartsstaat, André Mommen
Het pensioenbeleid in enkele Europese landen, Martin Schludi
De logica van het kapitalisatiestelsel. Europese pensioenhervormingen en de gevaren van financialisering, Ewald Engelen
Op weg naar vrede in Oost-Congo?, Koen Vlassenroot
Een Kleine Economie van Gedogen, Wilfred Dolfsma
De opgang en val van de nieuwe economie en daarna: een regulationistisch perspectief, Stijn Oosterlynck
“Agenten van Moskou”: communistische actiecomités in de Antwerpse haven 1930-1950, Stephan Vanfraechem
Spinoza, een actueel politiek denker, Sonja Lavaert
Inleiding bij het interview met Benasayag, Johny Lenaerts
“In dit tegenoffensief komt het erop aan concrete projecten te ontwikkelen die de triestheid van de bestaande maatschappij overstijgen.” Een interview met Miguel Benasayag, Anne Dufourmantelle
Het beschavend karakter van het kapitalisme. Voorbij de clichés over Marx: een lezing van de Grundrisse, Marc Vandepitte
Eindeloos kapitalisme?, Guido Eekhaut
Voorbij de moderniteit. Het laatste kunstwerk van Michelangelo Pistoletto, Pascal Gielen
Cultuurelitarisme, Guido Eekhaut
Brieven - Een briefwisseling over religie en onderdrukking Staf Schmidt en Guy Quintelier
Boeken: Rik Hemmerijckx: Van Verzet tot Koude Oorlog 1940-1949. Machtsstrijd om het ABVV (Jan Debrouwere)
Over auteurs en vertalers


 

kaft

2004, nr. 1, jg. 38

Standpunt - De Europese impasse, André Mommen
Het neopopulisme van de Vlaamse socialisten, André Mommen
Vergrijzing en pensioenen. Een interview met Frank Vandenbroucke
Pensionering en pensioenfondsen in Europa, Mateo Alaluf
Hoe diep is het water tussen sociaaldemocratie en andersglobaliseringsbeweging?, Peter Tom Jones en Herman Michiel
De plaats van de jongeren in de andersglobalistische beweging, Geoffrey Pleyers
Een politieke kameleon: over het aanpassingsvermogen van de Socialistische Partij in Nederland, Gerrit Voerman
Lichte en zware supermachten. De Verenigde Staten en het wereldgeweten, Guido Eekhaut
The Brussels Tribunal: Een onderzoek naar de Nieuwe Imperiale Wereldorde. Een internationale hoorzitting over “The Project for the New American Century” en zijn oorlogspolitiek uitgevoerd door de regering Bush met de invasie van Irak
Kapitalisme en vrijheid. Voorbij de clichés over Marx: een lezing van de Grundrisse, deel 2, Marc Vandepitte
Hij weigert te liegen. Over de vreemdeling van Albert Camus, Luc Vanneste
Harry Braverman en de arbeid in het monopoliekapitalisme, André Mommen
Boeken: Guy Verhofstadt, De vierde golf. Een liberaal project voor de nieuwe eeuw (André Mommen) - Rudi Vranckx, Van het front geen nieuws. Herinneringen aan de oorlogen in het Midden-Oosten (Jan Debrouwere) - 1302 herbekeken (André Mommen) - De mooiste van Hikmet (Nico Van Campenhout)
Over auteurs en vertalers


 

kaft

2004, nr. 2, jg. 38

Op zoek naar de subversieve rede, Eric Corijn
De dreiging van het neoconservatisme, André Mommen
Ford-Genk onderworpen aan de “wetten van de markt”, Michel Capron
Israël in beeld. Over het venijn van macht en mooie woorden, Ico Maly
Een ondemocratisch, asociaal en militaristisch project verpakt als Europese ‘grondwet’, Herman Michiel
EU-uitbreiding en de onzichtbare hand van macht, Carl Devos
Debat: Wat kan Hendrik De Man ons nog leren?, André Mommen
Terug naar Hendrik De Man: het liberaal socialisme zoekt een stamvader, Mateo Alaluf
Hendrik De Man: een intellectuele tragedie, Ernest Mandel
Een rehabilitatie van Hendrik De Man?, Jan Buelinckx en Griet Van Meulder
Rehabilitatie van H. De Man of ontwaarding van het socialisme?, Guy Desolre
Hendrik De Man, of de reactionaire stuiptrekkingen van de moderne kleinburgerij, Raf Verbeke
Ernest Mandel – Economie en Revolutie, Alain Meynen
De vlinder van Lorenz. Globalisering, ecologie en chaos, Peter Tom Jones en Roger Jacobs
Geschiedenis in de praktijk. Een essay over de maatschappelijke relevantie van theater, Bert De Munck
Over auteurs en vertalers


 

kaft

2004, nr. 3, jg. 38

Standpunt - Het Blok en het einde van Paars, André Mommen
Back to basics. Het Vlaams Blok: schoppen naar beneden, Pieter Saey en Mark Saey
Het Vlaams stedenbeleid: wat was en er komt nog iets?, Dirk Holemans
Het eerste jaar van de regering-Lula: de angst heeft de hoop overwonnen, Andréia Galvão en José Marcos N. Novelli
Giorgio Agambens onaffe filosofische bouwwerk, Sonja Lavaert
De onontkoombare ineenstorting van het kapitalisme. Voorbij de clichés over Marx: een lezing van de Grundrisse, deel 3, Marc Vandepitte
De explosie van de klassenstrijd: van neoliberalisme naar postmodern socialisme, Peter Sas
De hogere maar niet hoogste waarheid van het liberalisme. Een Nederlands voorbeeld, Wijnand Noot
In memoriam Frans Buyens (1924-2004): stamvader van de Belgische sociale cinema werd 80, Jan-Pieter Everaerts
Het verleden ensceneren. Over hoe het culturele erfgoed in Vlaanderen aan de man wordt gebracht, Pascal Gielen
Boeken: Geert Van Goethem, De internationale van Amsterdam. De wereld van het internationaal Vakverbond (IVV) 1913-1945 (André Mommen) - Bambi Ceuppens: Congo made in Flandres? Koloniale Vlaamse visies op "blank" en "zwart" in Belgisch Congo (Jan Debrouwere) - Florence Aubenas en Miguel Benasayag. Verzet als scheppende kracht (André Mommen) - Herman Hesse/Thomas Mann: Briefwisseling (Nico Campenhout)
Pro en contra (Tijdschriften) (Jos Wollens)
Over auteurs en vertalers


 

kaft

2004, nr. 4, jg. 38

Standpunt - De imperiale politiek van Bush, André Mommen

In memoriam Antoon Roosens

Een inleiding tot een huldebundel, Bernard Desmet

Ludo Abicht, Roger Bourgeois, Bernard Desmet, Paul Eyben en Alain Meynen: Politieke mijlpalen in het leven van Antoon Roosens
Toon Roosens en de poging tot links-radicale frontvorming in de jaren zestig, Roger Bourgeois
Convergenties en divergenties met Antoon Roosens. Een nabeschouwing bij vele dialogen, Louis Van Geyt
De blinde vlek van links, Freddy De Pauw
Het marxisme van Antoon Roosens, André Mommen
De Vlaamse kwestie, 25 jaar later, Joris Duytschaever
Roel Jacobs en Eric Corijn: Antoon Roosens over Brussel en Vlaanderen. Een kritische tweespraak
Kritiek van een Vlaams standpunt over Wallonië, José Fontaine
Actualiteit van Gramsci: Alleen de waarheid is revolutionair, Gerlinda Swillen
Vrijspraak voor Antoon Roosens, Ludo Abicht
De sociale politiek van Rood-Groen in Duitsland, Martin Seeleib-Kaiser
Wat als de olie niet meer in dollars wordt gefactureerd?, Elmar Altvater
Gebrek aan voedsel of gebrek aan morele verbeelding? Voorbij economisme en sciëntisme in het oplossen van de honger in de wereld, Rolando A. Tuazon
Boeken: Jan Blommaert, Eric Corijn, Marc Holthof, Dieter Lesage: Populisme (Pieter Saey) - Roland Willemyns en Wim Daniels (red): Het Verhaal van het Vlaams. (Jan Debrouwere)
Over auteurs en vertalers


 

kaft

2015, nr. 4, winter, jg. 49

Standpunt - De nieuwe rol van Poetin, André Mommen
Mondiale conflicten
Welke Grexit? De Euro en de App in het licht van de arbeidswaardeleer, Hugo Buyssens
Corbyn and McDonnell, Marx and Keynes, Michael Roberts
Soft power strategy in German foreign policy, Leyli Rustamova
De val een Russische neoliberale politicus: Boris Nemtsov (1959-2015), André Mommen
Oekraïne: einde van het conflict in zicht?, Hans van Zon
Canada: losing energy, Michael Roberts
Politieke economie
The next recession, Michael Roberts
Ben Bernanke: courage and confusion, Michael Roberts
Politieke filosofie
Labourism and socialism: Ralph Miliband's Marxism, Paul Blackledge
Geschiedenis
De KPB en de strijd tegen de EDG en de Duitse herbewapening (1950-1954), André Mommen
Wie heeft Lahaut vermoord? Nabeschouwingen bij een historisch onderzoek, Widukind De Ridder
Boekrecensie
Sabine Bode, Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen (André Mommen)
In memoriam
Pietro Ingrao. De tragedie van een man die te klein was voor zijn ideeën, Sonja Lavaert
De laatste column
Tekenen, Johan Moyaert
Over auteurs en vertalers