Vlaams Marxistisch Tijdschrift - Overzicht per nummer

1960 1970 1980 1990 2000


 

kaft

1975, nr. 3, jg. 9

Ten geleide, Dr. Guy Cooreman
Wat met de regie? Een rondetafelgesprek
Crisis, inflatie en de ontkoppeling lonen-indexcijfer, Ludo Cuyvers
Het “Armée Belge - Belgisch Leger”, S.M. Joë-Gom
Omtrent het reformisme, Dr. L. Michielsen
De politiek van het gezin: een marxistische visie, Monika Abicht en andere leden van het Kollontai-Kollektief
De crisis is afwendbaar: een commentaar, Ludo Cuyvers 

kaft

1976, nr. 1, jg. 10

Ten geleide, Dr. Guy Cooreman
Dossier van Extergem – Een beknopt stenografisch procesverslag
Een ‘ronde tafel’-gesprek over Van Extergem
Voor de zoveelste maal: Brussel. Een boekbespreking door Dr. Leo Michielsen
Het aconfessionele individu en de gemeenschap, R. Vrielynck
Enkele ideeën over de internationale machtverhoudingen na 1945 - II, Dr. Juul Verhelst 

kaft

1976, nr. 2, jg. 10

Ten geleide, Dr. Guy Cooreman
Lenin en het zelfbestuur, Pierre Joye
Kunst als negatie, Bert Brouwers
Historisch materialisme, Monika Abicht
De dialectiek van het subjectivisme in de DDR, Ludo Abicht
 

kaft

1976, nr. 3, jg. 10

Ten geleide, Guy Cooreman
Kristenen voor het socialisme, Jan De Smedt
De PCI en de Italiaanse grondwet, Frans Denissen
De gemeenschappelijke verklaring van de PCI en de PCF
Een ander Italië, Rosine Lewin
Roeren in het koffiedik van 10 oktober, Jef Turf
Rondetafel gesprek over de pers
Een antwoord: Neen aan het federalisme met drie!
Boekbesprekingen


 

kaft

1976, nr. 4, jg. 10

Ten geleide, De redactie
Politiek teater als onderdeel van een strijdkultuur, Bob Carlier
De avonturen van het “Doppersgezelschap”, Koen Calliauw
De techniek van het strijdteater, Hedwig de Weerdt
Inventaris van de bestaande Strijdteaters in Vlaanderen en Nederland
Humanisering van de arbeid, Paul Goossens
Nog even omtrent Brussel, L. Michielsen
Open brief betreffende oosteuropese dissidenten - Jongsocialisten
Waarom ik niet ondertekende, L. Michielsen


 

kaft

1978, nr. 3, jg. 12

Ten geleide, Jaak de Boever
Eurocommunisme en de KPB, Jef Turf
Iets over historische dimensie, Leo Michielsen
Dialoog: ‘Voor een marxistische filosofie die beantwoordt aan onze identiteit’ (VMT 1978, nr. 1)
— reactie van Robert Blansaer
— reactie van Jo Op de Beeck
In memoriam Lelio Basso, Koen Raes
Over arbeidersbeweging en Vlaamsgezindheid, Jan Debrouwere
Boekbesprekingen
– Van Isacker en de retro-mode (Leo Michielsen)
– Bij de Nederlandse vertaling van Emma Goldmans Memoires (Bob Carlier)
– Een dossier over de USSR (R. Gutwirth)
– Jean Rony: Trente ans de parti: un communiste s’interroge (Jan Vermeersch)
– Het onbehagen van Ivan Illich (Koen Raes)
– Bedenkingen bij een Kritak-dossier ... en bij de Sovjet-Unie (Jan Vermeersch) 

kaft

1978, nr. 4, jg. 12

Ten geleide, Jaak de Boever
Politiek Vlaanderen na december 1978, Redactioneel
Het beeld van het politieke doorheen de verkiezingspropaganda, Koen Raes
De KPB in Vlaanderen en haar electoraat, Rudi Van Doorslaer
Historische en politieke beschouwingen rondom welzijnswerk, Bob Carlier
Dialoog. De KPB en het “Eurocommunisme”, Bob Francis
Mandels theorie van het laatkapitalisme, Ludo Cuyvers
Karl Marx, Karl Popper en Tuur Van Wallendael, Leo Michielsen 

kaft

1979, nr. 1, jg. 13

Ten geleide, Jaak de Boever
Voorwoord van de Uil, Bubulus Bubb
Charles de Coster en het socio-culturele gegeven van zijn tijd, Eddy Rosseel
De Coster, zijn Tijl en de Vlaamse jeugd vandaag, Dirk Roelandt
Tijl in het licht van de toneelschijnwerpers, Jaak Van Schoor
Tijl en de film, Jan Temmerman
Tijl, een vuist in het hart. Interview met Paul Berkenman en Freek Neirynck, VMT
Lijst van illustraties 

kaft

1979, nr. 2, jg. 13

Ten geleide, Jaak de Boever
De Vlaamse socialisten en een progressief beleid in Vlaanderen – resultaat van een gesprek tussen 4 Jongsocialisten
Enkele bedenkingen nopens het eventueel verband tussen technologische ontwikkeling en tewerkstellingscrisis (het geval van de Belgische nijverheidssector), Marc Vandoorne
Dialoog
Waarom Aalst 1946-1955 en nadien?, R. De Smet
De strijd voor de hegemonie binnen het pluralisme, Bob Francis
Boekbespreking: “Over het Westers Marxisme” van Perry Anderson, Miel Dewilde
Vlaemsche kultuur – vertaling uit ‘France Nouvelle’ 

kaft

1979, nr. 3, jg. 13

Ten geleide
Dialektiek mag niet de taal van ‘Big Brother’ zijn. Een gesprek met Leo Apostel over dialectische logica, Werner Callebout
Poulantzas en de klassenstrijd in de theorie, Koen Raes
Energie te veel, energie te weinig..., Jef Turf
Voor een reorganisatie van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten, ACOD-RU Gent
Van Rossem bij het ziekbed van de Belgische economie, Ludo Cuyvers 

kaft

1979, nr. 4, jg. 13

Ten geleide, Jaak de Boever
“De Morgen” liep niet op rozen, Jan Van Doorslaer
Kernraketten en basisdemocratie, Jef Turf
Homoseksualiteit, het vergeten broertje van het socialisme, Bob Carlier
Vechten om de taal. Een boekbespreking van Les maîtres de la langue, Stens Schepers
De strategie van het politiserend vormingswerk (André Mommen) - een marxistische analyse, Raf Vandenbussche
Sociologische verbeeldingskracht en exemplarisch leren. De duistere fantasie van Oskar Negt, Mark Gielen
Boekbespreking van Siep Stuurman, Het reëel bestaande en het noodzakelijke socialisme, Jenny Walry   

kaft

1980, nr. 1, jg. 14

Ten Geleide, Jan Vermeersch
De “sterkte” van de sterke staat in functie van de klassenstrijd, Koen Raes en Ruddy Doom
Verzuiling: logische evolutie of doelbewuste politiek? Jan Turf
Marx contra de KPB. Een discussietekst, Luc Vanneste
Een repliek, Jef Turf
Voor een marxistische filosofie en haar opheffing, Mark Gielen
Hoe ernstig was Jean-Pierre van Rossem? Frank Vandenbroucke
 

kaft

1980, nr. 2, jg. 14

Ten geleide, Paula Burghgraeve
Uit de recente ideologische ontwikkelingen in West-Europa: Nieuw Rechts, Ronald Commers
Positie van de munt, exportobsessie en tewerkstelling, POLEKAR
Sartre, “l’idiot” van het marxisme?, Paula Burghgraeve en Mark Gielen
Probabiliteit en dialectiek in de vorming en ontwikkeling van eenvoudige sociaal-ekonomische systemen, Librecht van Hemelryck

 

kaft

1980, nr. 3, jg. 14

Ten geleide, Paula Burghgraeve
De aanhouding van de Luikse communisten op 22 juni 1941, A. Dejonghe
Een herschreven hoofdstuk productieve en niet-productieve arbeid, L. Michielsen
Vietnam: Eyskens bepleit een slecht dossier, J. Turf
Roland Barthes taal, macht en teken, F. Coppieters
Onderontwikkeling en emancipatie in Zwart Afrika: boekbespreking van Ruddy Dooms’ Maendeleo, K. Raes

 

kaft

1980, nr. 4, jg. 14

Ten geleide – De crisis
Polen: de laatste kans?, Jan Vermeersch
Economisme en strategie van de culturele strijd, André Mommen
“Ben je nu of was je ooit...?”
De slachtoffers van de McCarthy periode schrijven hun eigen geschiedenis
, John Dough
De onafhankelijkheidspolitiek: enkele aspecten van de Duits-Belgische economische betrekkingen, 1936-1940, Dirk Martin


kaft
 

1981, nr. 1, maart, jg. 15

Ten geleide, Paula Burghgraeve
De strijd voor het wonen: het Pand te Gent, Luc Emmery
De armoede van de linkerzijde. Een antwoord aan Ronald Commers, Paula Burghgraeve en Koen Raes
Oude wijn in nieuwe vaten? De visie van André Mommen op het ontstaan, de ontwikkeling en de betekenis van het reformisme in de Belgische Werkliedenpartij 1880-1914, Guy Van Schoenbeek
Psychoanalyse en maatschappij, Rudi Gutwirth
‘Als je ’t mij vraagt’ ... een ideologische interventie van de KP, Koen Raes
De tragedie van de Althussers, K.S. Karol
C. Lis en H. Soly, ‘Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa’, een boekbespreking, Dirk Vandamme 

kaft

1981, nr. 2, juni, jg. 15

Ten geleide, Koen Raes
Vrije Radio: Nee bedankt, liever Lokale Onafhankelijke Radio, Werkgroep Kommunikatie V.U.B.
De PCF: een KP in nood? – interview met J. Rony, Jan Vermeersch
Antifasistische strategie – bedenkingen van een AFF-er, Joris Van Cauter
Wat doe je met Hans Achterhuis? – Een politiek-ideologische balans van ‘De markt van welzijn en geluk’, Dirk Van Damme


kaft
 

1981, nr. 3, sept., jg. 15

Politieke apathie en de linkerzijde - Editoriaal, Koen Raes
Vlaamse en Friese beweging, Gjalt Zondergeld
Het presidentschap van Reagan, Jan Debrouwere
Leninisme, taylorisme en bureaucratie, Jenny Walry


kaft
 

1981, nr. 4, dec., jg. 15

De Sovjet-Unie en de Koude Oorlog – Editoriaal, Jan Vermeersch
De 150 dagen van Boel, Miel Dullaert
Technologie en werkloosheid, Ludo Cuyvers
Het Alternatief van Bahro, Paula Burghgraeve
Macht en tegenmacht in de gezondheidszorg, Henri De Ridder
‘Welzijnswerk en kapitalisme’, Magda Michielsens


kaft
 

1982, nr. 1, februari, jg. 16

Redactioneel - De crisis binnen de CVP, Jef Turf
Klassenstrijd en crisis van de welvaartsstaat, Dirk Van Damme
De sociale en politieke grondslagen van het ‘nieuwe’ liberalisme, Koen Raes
Antoon Roosens pleit een dossier, Koen Raes
Bij de Nederlandse vertaling van Mandels “Traité”, Ludo Cuyvers

kaft
 

1982, nr. 2, april, jg. 16

Kommer en kwel van de KPB - Editoriaal, Jan Vermeersch
Agalev en de arbeidersstrijd, Paula Burghgraeve
Reaganisme, Ludo Abicht
Over de zin van het werk, Rudolf Boehm
Lezers in de pen
Boeken: De Belgische socialisten in Londen, Dirk Martin

kaft
 

1982, nr. 3, juni, jg. 16

Het gelijk van de achterkant – Editoriaal, Koen Raes
Ontstaan en evolutie van het poujadisme, Pierre-Paul Maeter
Bewegingen, crisis en staat, Gabriël van den Brink
Kolakowski’s ontwaken uit de marxistische droom, Freddy Mortier
Boeken:
Verzuiling
Heerlijk aan het Ander Strand
Mijn verbeelding is jouw slaaf niet
De teloorgang van de Belgische bourgeoisie
Menselijk gedrag tijdens langdurige economische recessies

kaft
 

1982, nr. 4, september, jg. 16

Redactioneel, Koen Raes
De gemeente als lokale staat, Dirk Van Damme
De tussenoorlogse katholieke gemeenteraadskandidaat, Dirk Martin
Standpunten:
De socialistische progressieve eenheid in Leuven, Ludo Castro
Proeve van een progressief democratisch gemeentebeleid, Staf Schmidt
Gemeenteraadsverkiezingen en crisis, Jef Turf
Even voorstellen: Stad voor de Mens

kaft
 

1982, nr. 5, december, jg. 16

Redactioneel, L. F.
Over soldatenhardheid en opofferende moeders, Bob Carlier
De crisis van het Belgisch kapitalisme, André Mommen
Oproep tot eenheid, De KPE-onafhankelijken te Gent
Huishoudelijke arbeid in het kapitalisme, Carl Bartier
Ecologisme en arbeidersbeweging, Geert De Clercq
Boeken:
De Overbodigheid en de Noodzakelijkheid van de Moraal

kaft
 

1983, nr. 1, februari, jg. 17

Redactioneel, Koen Raes
Naar een materialistische kritiek van het leninisme, Marcel van der Linden
Negri’s lectuur van de Grundrisse, Koen Boey
Tolerantie en fascisme, Guy Quintelier
Boeken
- Marx en het wetenschappelijk socialisme, Freddy Mortier
- Staat en seksenstrijd, Jenny Walry
- Recht en politiek in de spiegel van het marxisme, Koen Raes
- Recente Gramsci-literatuur, Dirk Van Damme
kaft
 

1983, nr. 2, mei, jg. 17

Redactioneel: Coens’ leerplichtverlenging en de linkerzijde, Dirk Van Damme
Wallonië is nog in de maak, Claude Renard
De stijlkenmerken van Coens, Eddy Bonte
De ervaring van Fabelta, Jef Turf
Verzuiling, pacificatie en klassenstrijd, Dirk Van Damme
Het PCI-beheer in Italië, Jan Vermeersch
kaft
 

1983, nr. 3, ?, jg. 17 [Op de kaft staat: 16e jaargang - december 1982]

Vakbond en werkloosheid – Redactioneel, Freddy Mortier
Politieke beweging in het ACV, Juul Vereecken
Beweegt de Vlaamse beweging?, Jef Turf
Het racisme anders bekeken. Kent men de boom aan zijn vruchten?, Ludo Abicht
Staat of valt het marxisme met de arbeidswaardeleer, Willy Coolsaet
Het politocologen-debat: wat is politiek?, Koen Raes
Over Therborns ‘Ideologie en macht’, Freddy Mortier
Tien jaar vakbondsacties en eisblokjes in de Belgische pers en vooral in de fabrieken, Koen Raes
kaft
 

1983, nr. 4, oktober, jg. 17

Drieëntwintig oktober Redactioneel, Jan Vermeersch
In de greep van de derde industriële revolutie, Christ’l Van Raemdonck
Arbeidsvoldoening en -vervreemding, Jenny Walry
Over de hedendaagse betekenis van Marx-kritiek, Fernand Tanghe
Twee opmerkingen bij Coolsaets ‘Staat of valt het marxisme met de arbeidswaardeleer’, R. Stallaerts

Boeken:
En dat alles voor een paar tirannen
Homo jaarboek 2
De 200 rijkste families
Gezin, arbeid, welzijnswerk
Kleine voeten, grote voeten. Vrouwen in China
Onmacht der verdeelden. Katholieken tussen democratie en fascisme 1929-1940
kaft
 

1983, nr. 5, december, jg. 17

Redactioneel. Over Vlaanderens opiniepers, Koen Raes
Nieuwe Media, Jean-Claude Burgelman
De nieuwe media en het laatkapitalisme, Hans Verstraeten
De telematica verandert de Vlaamse samenleving niet ingrijpend, John Goubin
Standpunt. Utopisch escapisme i.p.v. politieke analyse en strijd, Hugo Van Den Enden
Politieke effectiviteit versus politieke rationaliteit. Een commentaar op H. Van Den Endens kritiek, Dirk Van Damme
kaft
 

1985, nr. 3, augustus, jg. 19

Vlaamse culturele autonomie – Redactioneel, Koen Raes
De volkse aard herrezen. Woordspeling nationalisme en de Europese doorbraak van nieuw rechts, Frank Joostens
De integriteit van de intellectueel: Walter Benjamin, Leo Loewenthal
Veertig jaar later : de rechterzijde en het verzet, Dirk Martin
Diogenes, Heidegger en de antifilosofie van Sloterdijk, Ludo Abicht
Standpunt
Vrede, mensenrechten en Oosteuropese vredesbewegingen, Lucien Bollaert
Boekbesprekingen: Europa eenmaal andermaal (André Mommen) – Karol Wojtyla (Ludo Abicht) – Wedstrijd zonder winnaars (Joop de Kort) – Operatie staatsveiligheid en Geheime oorlog in Europa (Koen Raes)
kaft
 

1985, nr. 4, oktober, jg. 19

Redactioneel, Koen Raes
Het nieuwe revisionisme, Ralph Miliband
Naar een bevrijdingstheologie, Carlos Lenkersdorf
De rol van wetenschappers in de moderne oorlogsvoering, Bruno Vitale
Recht op antwoord
Boekbesprekingen
The making of an Atlantic Ruling Class, Dany Jacobs
kaft
 

1986, nr. 3, augustus, jg. 20

Redactioneel. Heksenjacht, Marc Van Acker
Tien jaar na Mao: de liberalisering van de Chinese economie, André Mommen
De socialisten tijdens de bezetting: doctrine en programma, Chantal Kesteloot
Latijns-Amerika: de structurele nalatenschap van de autoritaire staten, A. E. Fernandez Jilberto
Een groene kijk op de economie, Leo Michielsen
Boekbespreking - Terreur in oorlogstijd. Het Limburgse drama , (R. Van Doorslaer) 

kaft

1986, nr. 4/5, okt.-dec., jg. 20

Redactioneel, Koen Raes
Typologie van crisissen in het wereldsysteem, Immanuel Wallerstein
Operatie Doorbraak: ideologisch instrument voor de verschuiving van de SP naar het centrum, Jos Gavel
IQ: gezelschapsspel of ideologische misleiding?, Philip de Roeck
Staat, racisme en migratie de recente Europese ervaringen, Robert Miles
Karl Marx’ terugkeer langsheen de welvaartstaat, Göran Therborn
Boekbesprekingen:
Geen winnaars in de Wetstraat (René Depreter)
Ricardo, Marx, Sraffa (Robert Stallaerts) 

kaft

1987, nr. 1, maart, jg. 21

Redactioneel. Perestrojka, Jan Vermeersch
Agalev tussen arbeidersstrijd en ontzuiling. Een waardegeladen analyse, Wim De Temmerman
De KPB, haar syndicale strategie en haar verhouding tot het renardistisch syndicalisme (1940-1944), Rik Hemmerijckx
Analytisch marxisme, Philippe van Parijs
“Analytisch marxisme”: nieuw paradigma, paraplu of parade?, Uwe Becker en Kees van Kersbergen
Standpunt:
- Reactie op Wallerstein, Leo Apostel
- Lieve Ludo Abicht!, Leo Michielsen
- Leo Michielsens Links Moralisme, Ludo Abicht
Boekbesprekingen - Jezuïeten in Congo met zwaard en kruis (Bie De Graeve) - Loonindexering en sociale vrede. Koopkracht en klassenstrijd in België tijdens het Interbellum (André Mommen) - L’étoile et le fusil. La traque des Juifs 1942-1944, volume 1 (Ludo Abicht) 

kaft

1988, nr. 3, november, jg. 22

Redactioneel: het migrantenvraagstuk en het Vlaams Blok, Dirk Van Damme
Werkloosheid: een kwestie van tewerkstelling?, André Mommen
Atheisme, marxisme, christendom 1988, Ludo Abicht
Tijdsgebonden evoluties en tendensen in recente literatuur over nazi-kampervaringen, Gie Van Den Berghe
Boekbesprekingen
— De ogen van de panda van E. Vermeersch (H. van den Enden)
— The Russian challenge van A. Yanov (J. Turf) 

kaft

1989, nr. 1, maart, jg. 23 ➜ PDF van dit nummer

Redactioneel. De echte voedingsbodem van extreem-rechts ligt niet in het migrantenprobleem, Jef Turf
De militaire sector : economische en politieke afhankelijkheid voor ontwikkelingslanden en industrielanden, Philip Nauwelaerts
De regulatietheorie voorbij. De kapitalistische ontwikkeling als open proces met een komplex referentiekader, Uwe Becker
Guatemala. De onderdrukte schreeuw naar land, Ludo Abicht
Discussie : migranten en racisme
Aankondiging
 

kaft
 

1991, nr. 1, maart, jg. 25

Redactioneel, Peter Scholliers
Het lange golven debat: de inzet, Ernest Mandel
Elke 25 jaar? Stakingsgolven en lange economische cycli, Giorgio Gattei
De klassenstrijd en de Kondratieff, Beverly J. Silver
Lange golven en cycli in de klassenstrijd. Enkele methodologische aantekeningen, Alain Meynen

kaft
 

1991, nr. 2, juni, jg. 25

Redactioneel, W. C.
Over idealisme en materialisme: Antonio Gramsci, Sonja Lavaert
Staat en burgerlijke samenleving in België: een Gramsciaanse analyse van een geblokkeerde revolutie, André Mommen
Is de democratie van de rechtvaardigheid en de gelijkheid een alternatief voor de democratie van de vrijheid en de tolerantie?, Lode Frederix
Latijns-Amerika: de neoliberale democratie en het einde van de organische intellectuelen, A.E. Fernndez Jilberto
De catastrofe van het stalinisme, Jan Debrouwere
Postmodernisme: de realiteit van een mythe, Ludo Abicht

kaft
 

1991, nr. 3/4, december, jg. 25

Redactioneel, Willy Courteaux
Wat verdwijnt en wat blijft, Marcus Bakker
Het einde van de Grote Dageraad, Göran Therborn
Na de putsch. Een gesprek met Roy Medvedev
De menopauze van het socialisme. Oost-Europa op zoek naar de markt, André Mommen
Welk Westen als toekomst voor het Oosten?, Bernard Tuyttens
Alternatief-linkse politiek en de nieuwe uitdagingen, Louis Van Geyt
Back to the future?, Jan Debrouwere
De vlam onder de asse, Jef Turf
Het communisme: het marxisme voorbij, Rudolf Boehm
Gesprek met Ludo Abicht, Robert Crivit - Jos Wolles
kaft
 

1992, nr. 1, maart, jg. 26

Redactioneel, Jos Wolles
Libertair socialisme in Vlaanderen: het experiment Wereldscholen, Roger Jacobs
De hedendaagse anarchist Murray Bookchin: uitdaging aan de moderne tijd, Roger Jacobs
De utopische context van democratie, Willy Deckers
Dood of verrijzenis van Lenin?, Gerard De Rooye
Het socialisme - van wetenschap terug naar utopie?, Rudolf Boehm
Boeken:
Waarom valt Icarus? (Jan Debrouwere)
De Schaduwkoningin (Assia Djebar)
Personalia 

kaft

1992, nr. 2, juni, jg. 26

Redactioneel, Willy Courteaux
HET INDIVIDU ALS COLLECTIEF PROJECT OF HET COLLECTIEF ALS INDIVIDUEEL PROJECT?, Eric Rosseel
HEEFT EEN COLLECTIEF SOCIALISTISCH PROJECT GEEN TOEKOMST MEER?, Paula Burghgraeve
HET INDIVIDU EN HET SOCIALISME ALS COLLECTIEF PROJECT Filosofische beschouwingen, Hubert Dethier
MARX EN DE MORAAL Het Angelsaksisch debat over Marx, ethiek en rechtvaardigheid, Stefano Petrucciani
‘DE VRUCHTEN VAN DE ARBEID’ Privé-eigendom en morele gelijkheid, Norman Geras
SIGNALEMENT
Personalia 

kaft

1992, nr. 3, september, jg. 26

Redactioneel, Willy Courteaux
Het Noord-Zuid conflict en de UNCED, Alex Fernéndez Jilberto
Business as usual. Industrie en democratie op UNCED, Mikaëi Nyberg - Bertram Zagema
Marxisme en ecologie: de noodzakelijke dialoog, Marijke Colle
De technologiekritiek van een groen socialist, Jef Peeters
Tegen of buiten de welvaartsstaat? De Groenen op zoek naar een nieuwe vorm van solidariteit, André Mommen
Murray Bookchins ecologisch humanisme. Een alternatief voor het diepte-ecologisch ecocentrisme?, Roger Jacobs
Boek – Het Belgisch Migrantendebat
Personalia
kaft
 

1993, nr. 1, april, jg. 27

Redactioneel, Jos Wollens – Robert Crivit
Immanuel Wallerstein en het wereldsysteem-denken, Eric Vanhaute
De inkomenskloof op wereldschaal en de toekomst van het socialisme, Giovanni Arrighi
De inzet van het socialisme, François Houtart
Het einde van de ontwikkeling?, Rudolf Boehm
De barcode van het kapitalistisch wereldsysteem, André Mommen
De uitdaging van de mondialisering, Samir Amin
Boeken: De architectuur van de welvaartsstaat (Herman Deleeck) – De cultuur van tevredenheid (J.K. Galbraith) – Herfsttij van de 20ste eeuw (Rudi Van Doorslaer c.s.)
Personalia
kaft
 

1993, nr. 2, juli, jg. 27

Het debat komt op gang, Jef Turf
Vlaanderen, de Belgische staat en Europa, Antoon Roosens
Een Vlaamse villa met een Belgische hypotheek? – Het manifest Vlaanderen-Europa 2002 onderzocht, André Mommen
Het hoe en waarom van sociale solidariteit – Individuele rechten en maatschappelijke verantwoordelijkheid, Koen Raes
De Vlaming: autonoom of autistisch, Ludo Abicht
De andere begrijpen, zo is de deemoed..., Maurits Coppieters
Boeken: Over de toekomst van Vlaanderen (Mark Grammens) – De maat van de techniek (Hans Achterhuis e.a.) – Filosofie is voor iedereen (Ludo Abicht) – Afscheid van Joegoslavië (Robert Stallaerts) – Besluitvorming in Politiek België (Wilfried Dewachter)
Personalia 

kaft

1994, nr. 1, maart, jg. 28

Begin 1994, Leo Michielsen
Basisinkomen en volledige tewerkstelling: de niet te vermijden alliantie, Philippe Van Parijs
Over het onderscheid tussen maatschappij en gemeenschap. Waarom een basisinkomen op zich van geen van beide een volwaardig lidmaatschap impliceert, André Gorz
Basisinkomen. Een feministische visie, Kitty Roggeman
Basisinkomen, voorwaarde voor een zinvol alternatief?, Guy Quintelier
Ontwikkeling via technologie?, Otto Ullrich
Solden op zijn belgisch? Of het vlaamse verankeringsdebat kritisch bekeken, André Mommen
Europees witboek: meer werk, minder regels?, Paul Verbraeken
Boeken:
Van Clovis tot Happart - La tiers-mondisation de l’ex-URSS? - De Russische burgeroorlog en de westerse interventie (1917-1920) - In verhouding
Personalia 

kaft

1994, nr. 2, juni, jg. 28

We concurreren ons dood, Koen Dille
De competitiviteit voorbij!, Dirk Van Evercooren
Voorbij egoïstisch liberalisme en solidaristische sociaaldemocratie, Eric Rosseel
Kunst en de multicultuur, Jan Blommaert
Crisis en conjunctuur in Duitsland, Hans Luft
Politiek en maatschappij bij Hannah Arendt, William Denayer
Boeken:
Muiters en dissonanten (Jan Debrouwere) - Ondanks Beperkt Zicht (Jaak Billiet) - Kiezen is Verliezen (Jaak Billiet e.a.) - Autarkeia (Willy Coolsaet) - Les fondemeuts de l’économie capitaliste (Jacques Gouverneur) - Signalement
Personalia 

kaft

1994, nr. 3, september, jg. 28

[Ten geleide]
De verloedering van de Derde Wereld, W.A.S. Cornelis
De nieuwe wereldoverheersing van het kapitalisme. Problemen en vooruitzichten, Samir Amin
Het postkoloniaal imperialisme. Polarisatie en bevrijding, P. De Vos, F. Merckx, M. Vandepitte, D. Van Duppen
Levensonderhoudende activiteiten voorbij de loonarbeid, Otto Ullrich
Politieke beweging in het ACW revisited, Jef Vermaere
Boeken:
Wereldorde en machtpolitiek. (Kees van der Pijl)
Een onvoltooid beleid. (Luc Reychier, red.)
Histoire de la Communauté Européenne du Charbon et Acier (D. Spierenburg en R. Poidevin)
Kiezen is verliezen. (Jaak Billiet, ed.)
Naar individuele rechten in de sociale zekerheid? (Nederlandtalige Nationale Vrouwenraad)
Het VLD-alternatief. (Hans Bonte, ed.)
Een verlangen naar ontroostbaarheid. (Patricia de Martelaere)
Personalia
kaft
 

1994, nr. 4, december, jg. 28

Wereldsysteem analyse en sociale wetenschappen, Pieter Saey
Ingebed etatisme en de sociale wetenschappen: een opening naar nieuwe ruimten, Peter J. Taylor
Over ongeljktijdigheid in de ideologische analyse, Ronald Commers
Immanuel Wallerstein en de industriële revolutie: hoe staat een metser-historicus tegenover de architect-modellenbouwer?, Eric Vanhaute
Over vooruitgang, wereldsysteem analyse en filosofie, Mark Saey
Wereldsysteem analyse en het probleem van territoriale integratie, Pieter Saey
Het wereldsysteem en de regionale geografie: de semi-periferie als ontmoetingsplaats?, Cornelis P. Terlouw
De verwestering van het wereldsysteem. Een benadering vanuit de Derde Wereld-realiteiten, Werner A.S. Cornelis
Afrika op een kruispunt. De oorzaken van de economische en politieke ineenstorting, André Mommen
Boeken:
De zure druiven van de oorlog (Ludo Abicht)
De revolutie ging in het rood gekleed (L. Boucharina)
Culturen sterven langzaam (Rik Pinxten)
Tussen verleden en toekomst (Hannah Arendt)
Van wereldburger tot ‘bange blanke man’ (H. Coryn red.)
Antiracisme (J. Blommaert & J. Verschueren)
Van revolutie tot perestrojka (Dirk Frantzen)
Personalia
kaft
 

1995, nr. 2, juni, jg. 29

Hoe verder na de verkiezingen zonder afrekening?, André Mommen
Jean-Luc Dehaenes kromme sleutels voor roeste sloten, Guy Quintelier
Milovan Djilas - bij het overlijden van een moralist uit Montenegro, Robert Stallaerts
Wat heet nationalisme?, Rudolf Boehm
Van nationalisme naar nationalismen, Sophie de Schaepdrijver
Nationalisme in Afrika: poging tot terminologische verduidelijking, Jan Blommaert
Arbeidersbeweging en nationalisme, Lode Wils
De “Top van Kopenhagen” of de VN Wereldtop voor sociale ontwikkeling, Dirk Van Evercooren
Stalin of Dostojevski?, Emmanuel Waegemans
Boeken:
Nationalisme. Kritische opstellen (R. Detrez, J. Blommaert red.)
Natie en nationalisme sedert 1780 (E.J. Hobsbawm)
België verkoopt (div.)
Oog in oog met de burgeroorlog (H.M. Enzensberger)
De waanzinnige twintigste eeuw (Mark Heirman)
Openbare Omroepen Morgen (M. Kerki, e.a.)
De la Nation à l’Europe (Mario Telo, red.)
De rode herinnering (Jan Vermeersch)
Dansen op de vulkaan (Liesbet Walckiers)
Tussen loyauteit en selectiviteit (Stefaan Walgrave)
Personalia
kaft
 

1995, nr. 3, september, jg. 29

Een dubbel afscheid, Willy Courteaux
Naar een wereldbeeldconcept. Een interview met Leo Apostel, Jean-Pierre Rondas
Hegemonie in de lange twintigste eeuw, Eric Vanhaute
Het handelsconcept van Giovanni Arrighi, Herman Van der Wee
Misleidende globalisatie?, Glenn Rayp
De kleine schaal of de grote schaal. Postmoderne apocalyps en tegensystemisch verzet, Ronny Lippens
Wat is er van het Vlaamse nationalisme?, Jaak Peeters
Is een positief nationalisme denkbaar?, Zygmunt Bauman, Eric Hobsbawm en K.S. Karol
De maakbaarheid van tijd, macht, normen, waarden, ... en de samenleving. Een interview met Mark Elchardus, Jaak Perquy
Boeken:
The Long Twentieth Century (G. Arrighi)
NGO’s, missionarissen van de nieuwe kolonisatie?
Stabiliteit, ontwikkeling, democratie (R. Doom)
De agressie voorbij (L. Reychler en R. Moreels)
Samenleving, natuur en duurzaamheid (W. Achterberg)
Gegrepen door techniek (R. Weiler, D. Holemans, red.)
De wijzen en de zotten (R. Commers)
Grove borstels (M. Spruyt)
De geschiedenis van het atheïsme (H. Dethier)
Na ons de zondvloed? (P. Bottelberghs)
Het proces Vindevogel (Davidsfonds, TAK)
Personalia
kaft
 

1995, nr. 4, december, jg. 29

Marx en het marxisme: dood en begraven?, Jos Wolles
Een eeuw reëel bestaand marxisme, André Mommen
De worsteling van Ernest Mandel, Paul Verbraeken
Lyotard en Marx, Marc Vandepitte
Omtrent Jacques Derrida’s Spectres de Marx, Ludo Abicht
Marxistische godsdienstanalyse versus postmoderne kritiek, François Houtart
Heeft Marx nog zin vandaag? Een feministisch perspectief, Monika Triest
Materialisme en kapitalisme. Twee hoofdpunten in de actualiteit van het marxisme, Rudolf Boehm
Heeft “Het Kapitaal” nog toekomst?, Willy Coolsaet
Reëel communisme of basisinkomen? Tegen het utopisch communisme van Philippe Van Parijs, Guy Quintelier
Marxisme: elementen voor een herijking, Pieter Saey
Boeken:
A.v.Bornstedt und seine Deutsche-Brüsseler Zeitung (Guido Ros)
De vakbeweging na de welvaartsstaat (B. Klandemans, J. Visser)
Novecento in Gent (Guy Van Schoenbeeck)
Stilstaan bij mobiliteit (Langzaam Verkeer vzw e.a.)
Madame est servie (Diane De Keyzer)
De verstomming van het kritische denken (N. Jacquemin, ed.)
Joris Van Severen (Lode Wils)
Personalia

kaft
 

1996, nr. 3, september, jg. 30

Redactioneel, ... rol uw matten, Willy Courteaux/Robert Crivit
De crisis van het Belgisch gerechtelijk apparaat, Lode Van Outrive
Vlaams Blok, geschiedschrijving en de socialistische beweging, Alain Meynen
POST, Lezersbrieven
SIENJAAL
- Een feministische lezing, Ida Dequeecker
- Het “sienjaal” van een impasse, Eric Corijn
- Progressieve intelligentsia en nationalisme, Jan Blommaert
- Ecologische modernisering als socialistisch beleid? Enkele vragen aan Norbert De Batselier, Guy Quintelier
ECONOMIE
Een kritische analyse van het economische neoclassicisme, Bert Mosselmans
FILOSOFIE
- Het kapitalisme oorzaak van de milieucrisis Barry Commoner over de kapitalistische productietechnologie, Willy Coolsaet
- Kritiek van het sociaal liberalisme. Het redelijke en haar verschillen: het politiek liberalisme van John Rawls, Stephen Bouquin
WERELD
De uitdaging van de mondialisatie, Samir Amin
GESPREK
Joos Wauters (Agalev) en Hans Bonte (SP) over de Sociale Zekerheid
BOEKEN
- Kiezen tussen Eco en Ego/Norbert De Batselier
- Vrouwenstudies in de jaren negentig/M. Brouns, M.Verloo e.a.
- Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen/R. Buikema, A.Smelik (red.)
- Van ‘Mei 68’ tot ‘Hand in Hand’/Staf Hellemans en Marc Hooghe (red.)
- De wortels van de democratie/Kris Deschouwer
- Participatie in sociale bewegingen/Ben Valkenburg
- Kinderen van het getto/Rudi van Doorslaer
- Het economisch denken van Che Guevara/Carlos Tablada
- Geschiedenis als verborgen verleidster/Fernand Vanhemelryck
- Ze komen uit het Oosten/Paul Vanden Bavière
- Wij verkiezen een Führer/Martin DeVlieghere