Koen Raes

Redactioneel


Bron: Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 1982, nr. 4, september, jg. 16
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:Het was de bedoeling van de VMT-redactie om in dit nummer over de gemeenteraadsverkiezingen een geheel aan bijdragen te publiceren waarin de problematiek van ‘de’ gemeente en van politieke verkiezingen, binnen een dergelijke omschrijving werd opengetrokken. En dit zowel aan de hand van een algemene analyse als van verslagen over basisinitiatieven m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen.

In dit opzet zijn we niet helemaal geslaagd. Het blijkt moeilijk de gemeente in de totaliteit van het politieke gebeuren en van de staatsapparatuur te situeren.

Even problematisch blijkt het om stellingnamen m.b.t. politieke strategie en overwegingen van partijpolitieke opportuniteit in elkaar te laten vervloeien.

Nochtans is dit precies een eerste vereiste die men aan een linkerzijde kan stellen. De relatie tussen zgn. ‘nationale’ politiek en zgn. ‘gemeentelijke’ politiek is niet zo duidelijk. Alle nationale partijen reproduceren hun politieke praktijk op regionaal vlak. Zij passen hun programma’s aan, in functie van zgn. lokale belangstellingspunten, maar hun profiel blijft in wezen een nationaal profiel. Anderzijds is er de gemeente als politiek-administratief onderdeel van de staatsapparatuur. Een ‘ondergeschikt’ bestuur? Een ‘gedecentraliseerd’ bestuur? Of een ‘andere macht’? Staat de gemeente tegenover de nationale staatsapparatuur in eenzelfde verhouding als het gemeentelijke partijapparaat tegenover de nationale partij? Dat is duidelijk niet het geval, ook al verschillen de partijstructuren van de diverse partijformaties in grote mate.


Dan is er de kwestie van de ‘louter’ gemeentelijke lijst. Zij wil of kan zich niet nationaal profileren. Zij wil of moet werken vanuit de niet zo duidelijke gemeentelijke autonomie. Er is daarom vanuit diverse kanten gepleit om op gemeentelijk vlak precies datgene te realiseren, wat op nationaal vlak niet mogelijk blijkt: frontvorming.

En er zijn velerlei zgn. ‘fronten’ tot stand gekomen, fronten die vaak enkel het feit dat ze alle voor de verkiezingen zullen ‘opkomen’ gemeenschappelijk hebben.


Daar hadden we gaarne een min of meer representatieve kaart van voorgelegd.

Dat is echter niet gelukt, en de fundamentele motivaties voor het vormen van fronten, heden ten dage, op dit specifieke lokale vlak met dit specifieke programma vanuit deze specifieke strategische visie, blijven wazig.

Wat is de verhouding van een politieke partij tegenover een ‘front’. Wat is een front. Waartegenover vormt men eigenlijk ‘front’. En wie of wat meent een front te vertegenwoordigen? Die vragen blijven open, en het zal wellicht pas op het ogenblik zijn dat her en der verkozenen van de verschillende fronten in een gemeenteraad zullen zetelen, dat de discussies daarover praktisch belang zullen krijgen.

Immers, er is een niet gering verschil tussen een front dat wordt gevormd door één bepaald strijdpunt – kernraketten, huurwetgeving, abortus – en een front dat zich richt op één welomschreven orgaan van de staatsapparatuur.

We zullen daar zeker in de komende maanden op terug moeten komen. En we hopen dat dan minder de opportuniteitsvraag, maar wel de vraag naar de politieke implicaties van het ter linkerzijde op ‘grote’ schaal overstappen van partijlijsten naar partij-kartellijsten of zgn. ‘niet (partij)gebonden lijsten’ wat dat ook moge betekenen aan bod zal komen.

We zijn namelijk van oordeel dat in dit hele proces de traditionele ter linkerzijde geldende visie op de functie van ‘de’ partij in meer dan één opzicht gewijzigd is. En dat zulks, los van de verkiezingskwestie, heel wat perspectieven kan openen voor het ontwikkelen van een nieuwe visie op het politieke. Daarom alleen al hopen we op een zeker electoraal succes van die lijsten.