Graficus

ANGB: maakt royementen ongedaan


Bron: De Internationale, orgaan van de Nederlandse sectie van de IVe Internationale, juni 1965, jg. 8.
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren? — Graag bronvermelding !

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Begin mei hield de afdeling Amsterdam van de Algemene Nederlandse Grafische Bond haar jaarlijkse ledenvergadering. Van de ruim 6.000 leden die de bond in dit grafisch bolwerk telt hadden plm. 130 de stoute schoenen aangetrokken om maar weer eens te komen kijken. Immers een jaar geleden was het in Artis op de vergadering een ware beestenboel geworden en of de aanwezigen het met de aanleiding tot de opwinding eens waren of niet, opwinding was er wel en dat was lang niet meer voor gekomen.

Maar na de schandelijke royementen van de leden van de Centrale Commissie van Vertegenwoordigers van Dagbladbedrijven en Grafische Industrieën was het zelfs in het altijd wat roeriger Amsterdam akelig stil geworden in de grafische sector. Dat de CAO 1965 die op 1 febr. jl. van kracht had moeten worden nog niet “erdoor” is, merkt blijkbaar geen graficus.

Wel werd een groot deel van de avond verdaan met mededelingen over feestcommissies, kosten jaarverslag, en andere bijkomstige werkzaamheden van gesalarieerde bestuurders waaruit toch moet blijken hoeveel ze voor “hun” leden over hebben.

Zonder slag of stoot wordt het bestuursbeleid goedgekeurd en het bestuur herkozen. De aanvulling voor de vakgroepcommissies gaf ook al geen moeilijkheden, immers bij enkele kandidaatstelling wordt men snel verkozen.

Na een korte discussie bleek dat de aanwezigen het toch wel wat te ver vonden gaan om van de werkgevers een deel van hun contributie terug te krijgen omdat ze zo lief en gedwee vakbondsleden zijn. De gevaren voor de vakbond om op deze wijze nog meer onder controle van de werkgevers te komen werd onderkend. Maar een uitspraak namens de Afd. Amsterdam werd NIET gedaan.

Voorzitter A. Laane deed tenslotte mededelingen over de nog steeds niet goedgekeurde cao. De eerste was, dat hij OOK niets wist. Waaruit helaas bleek, dat deze afdelingsbestuurder, op een vergadering waar eens wat meer mensen dan het gebruikelijke handje vol aanwezig zijn, over het belangrijkste deel van het vakbondswerk niets kon vertellen.

Een klein tipje van de sluier van stilzwijgen wilde hij wel oplichten. Het grote struikelblok blijkt de eis voor het gelijktrekken van de vrouwenlonen zoals dat volgens Europese richtlijnen dit jaar geregeld moet zijn. Men wil dit doen uit de 5 % die voor de gehele grafische sector beschikbaar is.

Maar daarin zit al de AOW-premieverhoging, zodat er niet veel overblijft voor een werkelijke loonsverhoging.

Wel zijn enkele eisen die vorig jaar reeds door de Grafische Commissie werden gesteld nu aanvaard zoals: afschaffing van de gemeenteclassificatie, optrekken van de jeugdlonen. (belangrijke onderdelen.)

Maar of deze cao werkelijk enige verbetering zal brengen valt ten sterkste te betwijfelen. Immers de eisen zijn zo aan de lage kant en het levensonderhoud stijgt onevenredig hard dat we er weer bekaaid af zullen komen.

Enkele andere belangrijke eisen van de Commissie, die ook nu verdedigd hadden moeten worden, zijn: volledige compensatie van de op handen zijnde huurverhoging die Suurhoff en Vondeling wel goedkeuren maar een arbeider niet kan betalen.

Een permanente openbreekclausule in de cao waardoor de prijsverhogingen direct gevolgd kunnen worden door loonsverhoging.

Uitbreiding van de vakantie en verhoging van de vakantietoeslag.

Onmiddellijke invoering 5 daagse werkweek.

Erkenning van het onbeperkt stakingsrecht in de cao.

Maar zolang door de leden zelf deze eisen niet gesteld worden en zij zonder enig animo de bondsvergadering bijwonen zal er de eerste jaren in de ANGB geen beeldenstorm, laat staan enig democratisch bondswerk, te zien zijn. De eerste eis die overigens gesteld moet worden is: het ongedaan maken van de royementen van de leden van de Centrale Commissie.

Graficus