De Internationale - Overzicht per nummer

Copyright: De Internationale


Zoekt u het strijdlied De Internationale? Klik hier

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Gebruik CTRL-F om te zoeken in deze pagina. In uw browser een onleesbare pdf? Bewaar eerst de pdf, lees hem dan.


 

kaft
 

1949, nr. 1, november

[Uitgave van de Revolutionair Communistische Partij, Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

De ontwikkeling van de Eenheids Vak Centrale
Het stalinisme in de vakbeweging, H. Langendijk






 

kaft
 

1961, nr. 1, driemaandelijks, 5e jg.

[Uitgave van de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Verklaring van het Internationaal Secretariaat van de Vierde Internationale
Communiqué van de Vierde Internationale
Verklaring van Jean-Paul Sartre

Voorbereidende discussie voor het 6e Wereldcongres

I. De oorzaken, die de ontwikkeling van de koloniale revolutie gaande houden
II. De koloniale revolutie en het imperialisme
III. De koloniale revolutie en de arbeidersstaten
IV. De rol van de nationale bourgeoisie
V. Kapitalistische of socialistische weg
VI. Het permanente karakter van de koloniale revolutie
VII. De nieuwe fase van de Latijns-Amerikaanse oorlog
VIII. De Arabische revolutie. In het Midden-Oosten
Het speciale geval Israël
De Algerijnse revolutie
IX. Zwart-Afrika
X. De nieuwe fase van de Latijns-Amerikaanse oorlog. De oorzaken van de onstabiele situatie in Latijns-Amerika
Het overgangsprogram en de voornaamste problemen van de Latijns-Amerikaanse revolutie
De afzonderlijke situaties
De koloniale oorlog en de Vierde Internationale
XI. Conclusies

Acht maanden voorarrest
Verklaring van de redactie inzake de arrestatie van de kam. Sal Santen en Michel Raptis
Het einde van de arbeidsvrede, Jan Blokker
Frankrijk op de tweesprong
De situatie van de arbeidersklasse
Het verzet van de intellectuelen
Perspectieven van de strijd, J. Roberts
Het IVV en Algerije
Resolutie over Algerije
Afrika – Enkele landen afzonderlijk



kaft
 

1961, nr. 2, driemaandelijks, 5e jg. ➜ PDF van dit nummer

[Uitgave van de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Enkele beschouwingen over de Cubaanse Revolutie
Schrijven aan Z.H. de Minister van Justitie te Den Haag over M. Raptis en S. Santen
574 handtekeningen voor het Raptis-Santen Comité
De veranderingen in de Sovjet-Unie.
De politieke oorzaak – De interne partijdemocratie – De economische oorzaken – De vreedzame co-existentie
De bevrijding der vrouw, M. Pablo
De Belgische staking, Andries Verstraten
758 handtekeningen voor het Raptis-Santen Comité
De Nederlandse politieke situatie, Jan Blokker
Cuba
Afschrift van een telegram van de Nederlandse sectie der IVe Internationale aan de Cubaanse regering
De anti-atoombom mars
1021 handtekeningen voor het Raptis-Santen Comité



  kaft

1961, nr. 3, driemaandelijks, 5e jg. ➜ PDF van dit nummer

[Uitgave van de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Raptis en Santen tot vijftien maanden veroordeeld
Dankbetuiging
Proces brochure
Telegram van J.P. Sartre en Simone de Beauvoir
Brochure The Arab Revolution
Brochure The Fourth International
Geschriften Leon Trotski
Eerste verklaring van Michel Raptis voor de rechtbank te Amsterdam
Tweede verklaring van Michel Raptis voor de rechtbank te Amsterdam
Derde verklaring van Michel Raptis voor de rechtbank te Amsterdam
De internationale toestand en de taken van de Internationale
- Algemene politieke resolutie

1 Een nieuwe fase van de koloniale revolutie
2 Bij de aanvang van een nieuwe recessie van de kapitalistische economie
3 Voortdurende economische, technologische en militaire opgang van de arbeidersstaten, maar nieuwe contradicties voor de bureaucratie
4 De reacties van het imperialisme en het oorlogsgevaar
5 Reacties van de massa’s in de ontwikkelde kapitalistische landen
6 Onze taken
Bizerta
Enige bladen van de IVe Internationale



  kaft

1961, bijlage augustus. ➜ PDF van de bijlage

[Uitgave van de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

1. Hoe wordt de eenheid van de Communistische beweging hersteld?, Rubens
2. Voor de ideologische eenheid van de Communistische wereldbeweging, Brochure van de CPSU

Het twintigste congres van de CPN, Bert Verdonk








  kaft

1962, nr. 1, maart, driemaandelijks, 6e jg. ➜ PDF van dit nummer

[Uitgave van de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

De vakbonden en de loonpolitiek
De gevolgen van het 22e congres van de CPSU en onze taken
Natalia Trotski – Een heldhaftige vrouw
Een van onze kameraden heeft als afgevaardigde van de Nederlandse sectie de crematie bijgewoond van Natalia Trotski
Voor het strijdende en gemartelde Algerije
Het beslissende uur van de Algerijnse Revolutie
Vrede of Wapenstilstand?
Prof. Paul A. Baran van Stanford University in zijn Reflections on the Cuban Revolution, gepubliceerd in Monthly Review



kaft
 

1962, nr. 3, juni, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

Communiqué, Het Internationaal Secretariaat van de Vierde Internationale
Nederland: het sociale paradijs, Herman Rubens
De Angolese Revolutie, Michel Pablo
Bij de bezettingstropen op West-Irian, Herman Rubens
Franco - Salazar en de Volkskrant, Herman Rubens
Indonesië: de huidige situatie, Kromo
Van de redactietafel




kaft
 

1962, nr. 4, juli, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer


Op gespannen voet met “De Waarheid”
De gemeenteraadsverkiezingen, Herman Rubens
Nog een provocatie
L.D.Trotski - De Verraden Revolutie
Indonesië, de huidige situatie II, Ed. Verheyen
Een lekker bakkie koffie: slavenzweet en bloed
De Spaanse arbeidersklasse in verzet, Pieter Elsing
Fris van de lever ... Redactie
De EEG: een roverssymphonie met vele dissonanten, Jan Blokker



 

kaft

1962, nr. 5, augustus, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

De Algerijnse Revolutie in het uur der beslissingen
Eduard Verheyen: H.J. van Mook
Verantwoording Persfonds
Annie van Deventer: Gelijk loon voor man en vrouw
Boekbespreking: Milovan Djilas
Herman Rubens: Het NVV-Congres
Antwoord aan kam. A.C.W.



 

kaft

1962, nr. 6, september, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

Irian, Eduard Verheyen
Oud en arm, Annie van Deventer
Algerije, Lucas Wessels
Indonesië, Eduard Verheyen
Interview met Ben Bella
De eerste zegevierende etappe van de socialistische fase van de Revolutie in Algerije, Abdelkrim



 

kaft

1962, nr. 7, oktober, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

Nog “vrijere” loonpolitiek, H. Rubens
De EEG en de Europese arbeidersbeweging, Jan Blokker
Het proces tegen l’Humanité en de Waarheid, Pieter Elsing
Indonesië (4), Eduard Verheyen
Ter verdediging van de Cubaanse Revolutie en het trotskisme, tegen de leugens van de Cubaanse stalinisten
Programma van Tripolis
Angola, Eduard Verheyen
Lof voor het trotskisme, Michel Pablo



 

kaft

1962, nr. 8, november, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

De Nederlandse Labour Party, Herman Rubens
Angola, vijf voor twaalf, Martin Veldkamp
Indonesië (5), Eduard Verheyen
Handen af van socialistisch Cuba, Herman Rubens
Lof voor het trotskisme, Michel Pablo
De regering van Ben Bella, Jan Blokker




 

kaft

1963, nr. 10, januari, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

Oorlog en Vrede, Jan Blokker
Hoe leven de arbeiders in Nederland, Herman Rubens
Indonesië (7), Eduard Verheyen
Indrukken en problemen van de Algerijnse Revolutie, Michel Pablo






 

kaft

1963, nr. 11, februari, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

Leven in de bouwerij, Henk de Vries
Het lot van de kinderen van Algerije, Joseph Hansen
Boekbespreking, Annie van Deventer
Vier politieke hoofdproblemen van onze tijd, Michel Pablo
Het congres van de Partij van de Arbeid, Henk Leusink
Een trotskiste in een stalinistisch concentratiekamp anno 1937
Boycot van de televisie, K. Dubois



 

kaft

1963, nr. 12, maart, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

De Metaal-cao 1963, een hoon voor de arbeiders
Wordt Modinette, Annie van Deventer
Uit de bouw, Henk de Vries
Ingezonden stuk: f85 schoon
Conferentie van de Nationalistische Organisaties van de Portugese Koloniën; 2e verjaardag van de Angolese oorlog, 4 februari 1963
De Gaulle en Engeland, Karel Verbiest
Vier politieke hoofdproblemen van onze tijd (de atoomoorlog), Michel Pablo



 

kaft

1963, nr. 13, april[?], jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

Heeft de vakbond geen bestaansrecht meer?, Annie van Deventer
Getuigenis van Angolese vluchtelingen
Malaysia, Ed. Verheyen
De Algerijnse kinderen verhongeren!!
Oproep van de Nederlandse Stichting “El Djil El Djadid”
Vier politieke hoofdproblemen van onze tijd (de destalinisatie en zijn vooruitzichten), Michel Pablo
België: het bedrog rond de antistakingswetten, L.v.d. Bossche
Boekbespreking door, Annie van Deventer
Revolutionair marxisme of arrivisme, H. Rubens



 

kaft

1963, nr. 1, mei, jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

De Nederlandse partijsituatie en de arbeiders tegenover de verkiezingen, K. Verbiest
Kort nieuws
Correspondentie uit India
De Antistakingswetten in België, v. d. Bosche
Vier politieke hoofdproblemen (slot), M. Pablo
Nieuwe mogelijkheden bij de studenten. De studentenvakbond, Gerrit Storm
“Spionnen voor de vrede”, W. L.
Boekenbal in Moskou?, H. Verkerk
Oproep van het Comité tegen kolonialisme. De revolutie in “Portugees” Guinee



 

kaft

1963, juni, jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

De verkiezingen en verder, Karel Verbiest
De strijd van de NTB, Wim Meulink
Algerije Nu, Michel Pablo
Tweede herziening van de partijgeschiedenis van de CPSU, H. Rubens
Metaalstaking in de Bondsrepubliek, W. de B.
Italiaanse communisten vooruit, Gerrit Storm




 

kaft

1963, juli, jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

Over de vakbeweging, H. Rubens
Voor teenagers in Amerika, geen werk, A. van Deventer
Waar wij voor bloeden, H. Rubens
De ontwikkeling van de Arabische revolutie en de positie van Israël, L. Wessels
De negers in de Verenigde Staten, E. Verheyen
Castro over het revolutionair proces
Gisting in de Belgische Communistische partij, L.v.d. B.
Waarom bewapent Zuid-Afrika sneller?



 

kaft

1963, aug., jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

Europese Conferentie in Algiers, L. Wessels
India, Engeland en de Ver. Staten, L. Wessels
Oproep van Algerijnse Conferentie aan Europese publieke opinie
Progressieve maatregelen in Perzië?, A. van Deventer
België – Verklaring van Actie Comité tegen kolonialisme en facisme
Kennedy, Europa en de arbeidersbeweging, E. Verheyen
De new look van de Katholieke Kerk, A. van Deventer
De voortgaande destalinisatie in Italië (boekbespreking), A.v.D.
Het China-Sovjet conflict, E. Verheyen



 

kaft

1963, sept., jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

Europese Conferentie in Algiers (slot)
Staking bij Van Eesteren, Henk de Vries
De Toonkunstenaars zetten de strijd om erkenning voort
Nieuw licht op de afstamming van de mens
De acht “vergetenen”
Correspondentie uit België?, L.v.d. Bossche
Hereniging van de Communistische Beweging is noodzakelijk, E. Verheyen
Arbeidsbemiddeling met winstoogmerk en de loonstop, H. Rubens
Automatisering



 

kaft

1963, nov., jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

De Nederlandse arbeiders kiezen de strijd, H. Rubens
Aan Bella Achmadoelina, Jevgeni Jevtoesjenko
CONCP (Conferentie van Nationalistische Organisaties der Portugese Koloniën)
Het China-Sovjet conflict, Michel Pablo Verklaring van de Afrikaanse Commissie van de Vierde Internationale
Hugo Blanco richt zich tot het Peruaanse volk
China’s economische betrekkingen met de Sovjet-Unie, L.W.
Het zevende wereldcongres van de Vierde Internationale
Het compromis van de Stichting van de Arbeid
De onbekende Lenin, Maxim Gorki
Solidariteit met Cuba
De verdediging van de Algerijnse revolutie
“Socialistische” oppositie in Algerije, Lucas Wessels
De CAO-onderhandelingen, Wim Bakki


 

kaft

1963, dec., jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

46 jaar Sovjet-Unie, L. Wessels
De Izvestia valt de IVe Internationale aan
De moord op Kennedy
Spaanse mijnwerkers gemarteld
Het grote bedrog, H. Rubens
Marokko, Ed. Verheyen



 

kaft

1964, jan., jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Hoe lang nog?, H. Rubens
Uit de bouw, Henk de Vries
Het eerste nationale congres der landarbeiders- en boerenraden te Algiers, L. Wessels
Nieuws uit Latijns-Amerika
Zuid-Afrika, Ed. Verheyen
Varia



 

kaft

1964, febr., jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Het eerste nationale congres der landarbeiders en boerenraden te Algiers (II), L. Wessels
The American way of life
Spaanse revolutionaire socialisten nemen initiatief tot discussie
Zou het zo ook nog eens een keer kunnen, Annie van Deventer
De vissersstaking en de democratische rechten, H. Rubens
Zuidoost-Azië en Maleisië, Ed. Verheyen
Boekbespreking: Deutscher over Trotski
Kort commentaar: Panama
Kort commentaar: Zanzibar
Fascisme, Karel Verbiest



 

kaft

1964, maart., jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Havenarbeiders en wethoudersloon, Verkerk
Politieke verdediging van “morele herbewapening”
Zuidoost-Azië en Maleisië (vervolg), Ed. Verheyen
Het andere Amerika
Apartheid in statistiek
Het vrouwelijk mysterie, Della Rossa
Enkele kanttekeningen van de vertaalster, Annie van Deventer
De Spaanse kwestie en het koningschap, Karel Verbiest
De moord op Lumumba, Annie van Deventer
Afrikaanse perspectieven
Uit de bouw, Henk de Vries
India, het land van het “heilige” privaatbezit
Concertbezoekers zeggen hun mening


 

kaft

1964, april, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Bureaucratie, plaag der arbeidersbeweging, Bertel
Het vrouwelijk mysterie
Cyprus
De koloniale revolutie en het China-Sovjet-conflict, Ed. Verheyen
Het “laatste kwartier” in Venezuela, Ismael Frias
Boycot-actie Zuid-Afrika




 

kaft

1964, mei, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Het 21ste partijcongres van de CPN, Dirk de Wit
Het vrouwelijk mysterie (slot)
De Sovjet-Unie en de landbouw, Gerard Barendregt







 

kaft

1964, juni, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

De ouden van dagen, Bert Dijkstra
India
Venezolaanse vrijheidstrijders stellen zich in op langdurige strijd
Spanje, G. Barendregt
Nogmaals de huurverhoging, W. Hendricks
De rede van Soeslow
Congo




 

kaft

1964, juli, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Van de drup in de regen, H. Rubens
Uit de bouw, Henk de Vries
Het rapport Soeslov
Berichten van de PAIGC
De Algerijnse Revolutie na het FLN-Congres, M. Pablo
Alimim overleden, Tjokro
De onuitgegeven brieven van Gramsci (1926), (K.S. Karol, Le Monde)
Commentaar op het artikel van Karol, G. Barendregt



 

kaft

1964, september, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Loonpauze?, H. Rubens
De emancipatie van de vrouw in de kunstbedrijven
Pagina’s uit de geschiedenis van de Algerijnse revolutie: “De Boerderijen van de Zon”
Hij die nog nooit gevaren heeft die weet niet hoe de zeeman leeft, Henk de Vries
“De Waarheid” na drie jaar ... in het licht van 30 jaar..., H. Rubens




 

kaft

1964, november, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Tsjombe en Verwoerd, R.
Guerilla en contra-guerilla, Ismael Frias
Algerijnse bureaucratie trekt ten strijde, W. Bosch
De kronkelwegen der destalinisatie. Chroesjtsjovs val, Gerard Barendregt






 

kaft

1965, maart, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

De crisis van de socialistische beweging in Nederland, H. Rubens
De CPN en de democratie, G.v.d. Sluis
Congo, G. Barendregt
De regeringscrisis, H. Rubens
De Verenigde Staten na de verkiezingen (3e deel – slot) de negerbeweging en de arbeidersbeweging, G. Barendregt
Maleisië in Zuidoost-Azië, Kromo
Bericht uit de Bouw, Henk de Vries



 

kaft

1965, mei, jg. 8

Een nieuwe Mei, Redactie
Amilcar Cabral was in Nederland, G.v.d. Sluis
Bouwpatroons in conflict met zich zelf, Henk de Vries
Een regering met “socialisten”, E.J.
Manifest van de Latijns-Amerikaanse bevrijdingsbeweging
De bureaucratie in de eerste arbeidersstaat, Gerard Barendregt
‘Een zomer in Sosnjaki’, M.J. Broekmeyer
Arbeidersstaat, thermidor en bonapartisme
‘Kontrast’ en Trotski, Leen Kempers
Politieke kat, G.B.L.


 

kaft

1965, juni, jg. 8

Lonen moeten beperkt blijven — 20 % huurverhoging, H. Rubens
Santo Domingo, G. Barendregt
Uitsluitingen in de bouw, Henk de Vries
Suriname, A.R. Haakmat
NVV en BVD
Jaagsysteem bij Kromhout, Piet Joosten
Asturië 12 maart 1965
Studentenvakbeweging en mythe, D.D.
ANGB: maakt royementen ongedaan!, Graficus
De resoluties van de CPN, E.J.
Vietnam, S.L.D.


 

kaft

1965, juli, jg. 8

Vóór de verdediging van de Algerijnse revolutie, Redactie
Indonesië en het staatssocialisme, Gerard Barendregt
Revolutionaire-marxisten in Polen
Voor de Republiek
Discussiebijdrage: Verplicht lidmaatschap?, E.J.
Algerije: de economie en de politiek, Abdelkrim
L. Trotski en de industrialisatie van de Sovjet-Unie, Leon Trotski
Afscheidsbrief A.A. Joffe
Vietnam, W. Timmers
Rehabilitatie van Stalin?, G. Barendregt
Naar een Internationaal Comité


 

kaft

1965, augustus, jg. 8

Leon Trotski 25 jaar geleden vermoord, Redactie
Grafici in discussie
Het IVVV-congres, K. Winkel
Handen af van Vietnam | Levend stalinisme, Redactie
Tegen het verplichte lidmaatschap, Jaap Sleutel
De guerrilla in Peru, Vincente Fuentes
Een nieuwe Internationale?, W.S.
Trotski en de collectivisering
Algerije op een kruispunt, R.T.
Roemers als huisbaas, H. Rubens
Hoe de BVD werkt, L.B.
Vijf plus twee is drie, E.J.
De pro-Chinese opposities in de CPN, G.v.d. Sluis


 

kaft

1965, september, jg. 8

Aan de kameraden van de SWP, Redactie
Waarom kwamen de Joden niet in verzet?, H. Rubens
Lonen en prijzen, Redactie
Het verplichte lidmaatschap (Brief uit België), G. D.
Een havenarbeider schrijft, G. R.
Klassenstrijd in feodaal Ethiopië, PD
Studenten Vakbeweging – Pleidooi voor actie, Galjt R. Zondergeld
Het stakingsrecht in de huidige verhoudingen, Rein van der Horst
De Griekse crisis – De massa’s strijden zonder leiding, Ed. Verheyen
Clementis
Mogelijkheden en moeilijkheden in de Sovjet-Unie, Gerard Barendregt


 

kaft

1965, oktober, jg. 8

De valstrikken van het imperialisme - Koninklijk bezoek aan Suriname, A. Haakmat
Nederlandse jongeren steunen Vietnamees Bevrijdingsfront, G. Van der Sluis
Geen meerjarige cao’s, Henk De Vries
Antwoord aan kameraad G.R.), Redactie
De oorlog tussen India en Pakistan (1), Ed. Verheijen
De Algerijnse revolutie gaat door, H. Rubens
De crisis in de EEG (Een voorlopige stellingname), G. Barendregt
Open de dossiers der GEPOE
West-Duitse verkiezingen en Europa, Willem Varekamp
Le Corbusier, architect van het socialisme, Henk Vos
Begroting 1966: Aanval op de arbeiders, W.
Vrijheid voor Ben Bella en Harbi


 

kaft

1965, november, jg. 8

Tegen de goedkeuringswet - Voor de sociale republiek, Redactie
Het verplichte lidmaatschap
Voor arbeiderskinderen
Prijzen en huren, Redactie
India en Pakistan (2), Ed. Verheijen
Mao’s echec, Redactie
Redt Christiane Etchaluz
Geen deelname aan herdenking Algerijnse revolutie
CPN en de monarchie
Spanje hulp
De PKI liep opnieuw in de val, Ed. Verheijen
Voor de vrijlating van Ben Bella e.a., Stichting Nederland-Algerije
Drie slechte resoluties - Het PSP-congres, E.J.
Hun ‘socialisme’ - Ingezonden, Kees Hil
BVD stemt tevree
De lange weg naar het arbeidersbeheer - Sovjet-Unie, Gerard Barendregt
NKV handelt in huizen - Ingezonden, J.L.


 

kaft

1965, december, jg. 8

Stalinisme in Nederland, G. van der Sluis
Methoden der BVD, A.P.
Vreemde vragen, K.Z.
Verkoop van vakcentralen - Oud dus arm - Klassejustitie, Redactie
Brief van een graficus, Kees Hil
Ben Bella
De Oktoberrevolutie en de koloniale wereld, Theodorus Dashan
Vietnam - Wat de Nederlandse pers niet bracht, Franz Nekula Berton
India-Pakistan (3), Ed Verheijen
Crisis in de Italiaanse arbeidersbeweging, H. R.
De derde golf van de Congolese revolutie, Give


 

kaft

1966, januari, jg. 9

Centrisme en communisme, Redactie
De lonen der grafici, H. Bekkers
Kapitalisme 1965 - Lonen en prijzen
Het verplichte lidmaatschap - Discussiebijdrage, E.J.
Bloemlezing Trotski, Rein van der Horst
Het wonderlijke boek van Paul de Groot, Willem Varekamp
Atoomwapens tegen de Vietcong? H. Rubens
Algerije Politiestaat, E.J.
Internationale Conferentie van revolutionaire marxisten, Redactie
Isaac Deutscher sprak over Trotski, Henk Vos
Togolese studenten veroordelen het imperialisme


 

kaft

1966, februari, jg. 9

Opnieuw een Chinese nederlaag, Vincente Fuentes
[Rubriek Ingezonden] De goedkeuringswet (Rein van der Horst) | Jeugdlonen (Dirk de Wit) | Huilen of lachen? (Typo) | Voor eenheid (D. Prins) | De broodprijzen (een huisvrouw)
Brieven uit België, E.J.
Bouwvaklonen, Redactie
Het failliet van de Chinese lijn, Ed Verheyen
Sneevliet en het trotskisme, Willem Varekamp
Toegang tot de PCF verboden, E. R.
Sovjet-schrijvers in verzet, G. Van der Sluis
Boeken en tijdschriften, De L.
India-Pakistan (slot), Ed Verheyen
Werktijdverkorting is mogelijk, H. Rubens


 

kaft

1966, maart, jg. 9

De verkiezingen, Redactie
Saluut aan de jeugd van Amsterdam
[Rubriek Ingezonden] Levensmiddelenprijzen (Tinie van der Meer) | Kosten van levensonderhoud (M.P.)
Fusies niet van de lucht, E.J.
Hulp aan Spaanse arbeiders, P.M.
De CPN: opportunisme troef, G. Van der Sluis
Verklaring van de Internationale Revolutionair-Marxistische Tendens naar aanleiding van een rede van Fidel Castro
De desertie uit het NVV, H. Rubens
Impressies van het loonfront, Henk de Vries
Willem Kraan, T.S.


 

kaft

1966, april/mei, jg. 9

Leve de Eerste Mei, Redactie
[Rubriek Ingezonden] De groeiende kracht van het communisme (P.R.) | Het royement van Baruch (W.T.) | Waar is het NVV bang voor? (J. Bos)
De provo’s en het gezag, Redactie
Naar eenheid van vakbeweging, E.J.
De Groot zoekt nieuwe slachtoffers, Leen Kempers
Bureaucratisering maar ook pluspunten, Gerard Barendregt
Het marxisme en onze tijd, Revolutionair-Marxistische Tendens van de Vierde Internationale
Klasse tegenover klasse!, G. van der Sluis
De tegenaanval van het Imperialisme, Ed. Verheyen
Vernietig het fascisme!, Redactie
Tegen het stalinisme, PCI-leden


 

kaft

1966, juni, jg. 9

Verklaring, Politiek Bureau van de Nederlandse Sectie van de IVe Internationale
Na de verkiezingen, Redactie
[Rubriek Ingezonden] Een nieuwe partij? Ja! (Kees Hermans)
Het loon van de angst, Redactie
Tegen de NAVO, Redactie
Franco’s economische moeilijkheden, Juan Bosch
Voor het onverkorte stakingsrecht, Dubois
Het marxisme en onze tijd (Slot), Revolutionair-Marxistische Tendens van de Vierde Internationale
Nogmaals: ‘De dertiger jaren’, H. Rubens
Polen: Open brief van Isaac Deutscher aan Gomulka


 

kaft

1966, juli-augustus, jg. 9

De internationale situatie
Koejemans contra Trotski, Henk Vos
Zelfbeheer!, H. Rubens
De Spaanse les, een laatste waarschuwing, Leon Trotski
Vietnam, Dubois
Kwestie van rechtvaardigheid, Een bouwvakker
De provo’s op de terugtocht, Leen Kempers
Wij gaan er tegenaan!, Een buschauffeur


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1966, september, jg. 9

De lessen van juni, G. van der Sluis
Help de Vietcong, Redactie
De periode Brezjnev-Kosygin in de destalinisatie, G. Barendregt
Leve de Spaanse revolutie, POUM
Economische notities, Theo Wiering
Trotski en de “trotskisten”
Anarchisme en marxisme, Redactie
Het “Testament van Lenin”, D. I.
Oproep aan de Amerikaanse soldaten in Europa, War Resisters International


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1966, oktober, jg. 9

Rookgordijn in Den Haag, Redactie
Vrijwilligers voor de Vietcong!, (Redactie?)
Doodstraf geëist tegen Hugo Blanco, De Internationale
Tegen de Navo!, Van L.
Filmnieuws in het kort, T.J.
Ingezonden
Lages moet terug in zijn cel / Paratyfus / Het salaris van de Koningin
China. Achtergronden van de “Culturele Revolutie”, Gerard Barendregt
Massale ontslagen, L. Barends
Inflatie en spaarloon
Den Uyl, “redder” van de PvdA, G. van der Sluis
CIA moordt in Nederland, H. Rubens


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1966, november, jg. 9

De bourgeoisie valt aan, G. van der Sluis
Johnsons Aziatische reis, Redactie
Algerije
Wat zeggen de jongeren, Ruud Soudijn
Over Mulischs Rattenkoning, Henk Vos
Kielmansegg, Van L.
Oktober 1917
Boedapest 1956 (1), H. Vos
Trotski en zijn epigonen (1), M. Pablo
Indonesië, Ed. Verheijen
Het NVV en de bankiers, Een NVV’er
De marxistische economie (1), T.W.
De Waarheid verlaat Moskou, P.
Vietnam: Cuba en Noord-Korea vóór vrijwilligers
Kolakowski geroyeerd
Wapensmokkel!, H. Rubens


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1966, december, jg. 9

Oorlogsverklaring van Zijlstra, Redactie
Redt Hugo Blanco, Redactie
Voor een onafhankelijke socialistische jeugdbeweging, Redactie
Boedapest 1956 (2), H. Vos
Solidariteit Provo-prole-tariaat, K. de Bruin
Vakbeweging en loonpolitiek, H. Rubens
Duitsland, een gevaar in Europa?!, G. Barendregt
Vietnam-discussie: vrijwilligers voor de Vietcong
Bij de dood van André Breton, H. Vos
André Breton – Diego Rivera: Voor een onafhankelijke revolutionaire kunst
Het buitengewoon slechte PvdA-congres, G. van der Sluis
6 uur van de wereld voor Vietnam, Parijse correspondent


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1967, januari, jg. 10

Voor een socialistisch Nederland, Redactie
Hugo Blanco moet vrij
Boedapest 1956 (3), H. Vos
Ingezonden – Trotskisme en de CPN
Anarchisme en marxisme, T.W.
Bernhard en Bilderberg, G. van der Sluis
Uit de bouw, Bouwvakker
Trotski en zijn epigonen (2), M. Pablo
Marxistische economie. De waar – gebruikswaarde en ruilwaarde, T.W.
Vietnam, G. Barendregt
Waar blijft het NVV, H. Rubens


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1967, februari/maart, jg. 10

Het eenheidsfront blijft noodzakelijk, Redactie
Vietnam. Wij roepen op voor vrijwilligers!
Ingezonden – PSP en pacifisme
Uit de bedrijven, Henk de Vries
Oorzaak werkloosheid in Nederland, Theo Wiering
Marxistische economie. De tweeslachtige aard van de arbeid, T.W.
China’s “Culturele revolutie”, G. Barendregt
Het EEG-gevaar, H. Rubens
Het proces tegen de Haagse Provo’s, G. van der Sluis
CIA in opspraak, Leen Kempers
De Joegoslavische ervaring en haar lasteraars, M. Pablo
Boekbespreking: Domela Nieuwenhuis, H. R.
De arbeiders en de EEG (1), H. Rubens
Trotski en zijn epigonen (3), M. Pablo
Von Kielmansegg en de feiten, K. T.
Loes Kuit overleden (Redactie) – De pers en de trotskisten (Leen Kempers) – Uniek Trotski nummer Nijmeeegse studenten (Siem P.)


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1967, april, jg. 10

Eenheid van actie, Redactie
Atoombommen in Vietnam? Redactie
De arbeiders en de EEG (Slot), T.W.
Baruch contra De Groot, G. van der Sluis
BVD in actie [Ingezonden]
Henk Sneevliet 1883 – 1942, G. Barendregt
Zij stierven voor De Internationale, H. Rubens
Rehabilitatie van Sneevliet en Vereeken, IS van de Revolutionair-Marxistische Tendens
Het Sociaal-Democratisch Centrum - Korte geschiedenis van een nederlaag, Dubois
Open brief - Aan NVV-voorzitter A.H. Kloos
Boekbespreking: Het witte gevaar, R.


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1967, mei, jg. 10

Over de regeringsverklaring, Politiek bureau Nederlandse Sectie 4e Internationale
Fascistisch Griekenland Redactie
Hans Metz vrij, Politiek bureau Nederlandse Sectie 4e Internationale
Fusie PSJW en SJ?, H. Rubens
Na de Sneevlietherdenking [Ingezonden]
Geen politiestaat!, R.
1 Mei wàs rood, L.K.
De crisis in de CPN, G. van der Sluis
Spanje: de agitatie ontwikkelt zich, S. Pilar
Tanzania: Ontwikkeling naar links, D. Anderson
Marxistische economie [over de waardevorm], T.W.
Het fatale jaar 1939, H. Rubens
Spanje: Arbeiderscomités, S.P.


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1967, juni-juli, jg. 10

100.000 werklozen - De arbeiderseisen nu op tafel, Redactie
Na de hysterie, Redactie
De CIA en de vakbeweging in Europa, R.
Aan de Griekse arbeiders en boeren
Verdedig de rechten der arbeiders, H. Rubens
Geen politiestaat!, R.
Ben Bella 2 jaar gevangen, Michel Pablo
Steun de bevrijdingsfronten – Ontwikkelingshulp is liefdadigheid, Hans Metz
Vietnam – de strijd gaat door, L.K.
Twee werelden – Vier continenten, Dubois
Koejemans over Wijnkoop, T.W.
Vrijwilligerskorps voor Vietnam
Griekenland
EXTRA, BROCHURE IN BIJLAGE: Het Arabisch – Israëlisch conflict – Voor een revolutionaire oriëntering, G. Barendrecht


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1967, aug.-sept., jg. 10

Voor een ontslagverbod!, Redactie
Meer Vietnams! Havana en de nieuwe Internationale, Henk Vos
De verdwenen miljoenen van Teixeira de Mattos, G. van der Sluis
Wat gebeurt er in de Sovjet-Unie?, H. Rubens
Is het kapitalisme hersteld in Joegoeslavië?, Dubois
Congo. De neokoloniale roof op grondstoffen, G. Vereeken
Wij staan achter Black Power, G. Barendregt
De stichting van de arbeid exit?, H. Rubens
Ingezonden. Op de verkeerde weg!, W. De Ruyter
De Arabische wereld na de oorlog, G. Barendregt
Gedichten over Vietnam, Hugues C. Boekraad
Goulooze: communist en verzetsman (boekbespreking), G.O.
Isaac Deutscher overleden, M.


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1967, okt., jg. 10

De Rode Dinsdag, Redactie
Interview met F. Prada
Het castrisme [Ingezonden], B.v.d.S.
De uitbuiting van de jeugd, Dubois
België: Alarm aan de regering, G. Vereeken
Ernest Mandel over de vakbeweging, T.W.
Max Reimanns brief aan de CPN
Loonstrijd en socialisme [Ingezonden], Wim Boerboom
Een stem uit het duister, P.T.
Bond beschouwt schrijvers niet als menselijke wezens, Andrei Woznesenski
Arbeiders [over Vietnam]
Griekenland: het verzet groeit, v.d. Sluis


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1967, november, jg. 10

Een revolutionair werd vermoord, Redactie
Voor een Revolutionaire Socialistische Partij – Congres Socialistische Jeugd, Henk Bergman
Zwendel aan de universiteit, L.K.
50 jaar Sovjet-Unie, Politiek Bureau van de Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale (revolutionair-marxistische tendens)
Invasie in Noord-Vietnam?, Redactie
De CPN en Moskou, L.K.
Opmars van het nazisme (1), G. v.d. Sluis
[Ingezonden] Loonstrijd en socialisme, W. De Ruyter
Indonsië, Ed Verheyen
Parlementaire democratie: Kiezen of Knoeien [boekbespreking], I.N. Stroomberg
Staking Bata
China in het isolement, G. Barendregt


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1967-1968, december/januari, jg. 11

Eenheid van actie, Redactie
Michel Raptis mag niet spreken, Redactie
Waar wordt pijn gedaan?, H. Rubens
Tegen de Griekse dictatuur, Rede Michel Pablo
De voorgeschiedenis [over Griekenland], Stefanos Elyros
Ernest Mandel over de vakbeweging, F.v.C., Antwerpen
Antwoord [op Mandel-artikel], T.W.
De BSP, het beroepsleger en de huurlingen, G. Vereeken
De geschiedenis van de Nyma, Hugues C. Boekraad
Wie betaalde Hitler?, G. Lutteken
De georganiseerde dictatuur, H.R.
Vietnam en de BB, Henk de Vries
Het verbond met Hitler [Opmars van het nazisme (2)], G. v.d. Sluis
Het NVV en de BVD


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1968, februari, jg. 11

Naar de overwinning in Vietnam, Redactie
De strijd in Leuven, Frank Wormer
De praktijk van de ondernemingsraden: verdeeldheid zaaien en “arbeidsvrede” bewaren, H. Rubens
Discussie met de PSP, H. R.
Zwendel van het GAB, E. J.
De provocatie tegen Noord-Korea, Redactie
Kim Il Sung: het imperialisme is in verval
Open brief aan een Noord-Vietnamese kameraad, Iwan Bernard Août
Stalin in de jaren dertig (3) Invloed van de Komintern, G. v.d. Sluis
Het NVV en de BVD


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1968, april(?), jg. 11

1 mei 1968, Redactie
Solidair met Rudi Dutschke, Redactie
Eenheid van actie en de PSP, T. W.
De Chinese crisis, G. Barendrecht
De CPN-leiding leerde niets, H. Rubens.
Vietnam, Dubois
De destalinisatie, G. Barendregt
De guerrilla in Latijns-Amerika
Herinneringen aan Lenin (boekbespreking), T. W.
De Belgische verkiezingen, Tr.
King vermoord


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1968, juni(?), jg. 11

Frankrijk het voorbeeld!! Nederland, Redactie
Frankrijk het voorbeeld!! Frankrijk, Redactie
Wat gebeurt er in Frankrijk?, Redactie
Het rapport Maris, G. Barendregt






 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1968, maand ?, jg. 11

Strijd tegen reactie, tegen de Jong, tegen de Gaulle, Redactie
Belgisch Limburg, Hugo Biets
Frankrijk. De strijd gaat verder, Redactie
Verslag uit Parijs
De beslissende fase, Leon Trotski [enkele regels uit: “De beslissende fase”, juni 1936]
Eenheid Nu!, Joop Rutgers [ingezonden]




 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1968, maand ?, jg. 11

Tegen werkloosheid, Redactie
Na Februari: Oktober
De beerput van Teixeira, G. van der Sluis
Arbeiders en studenten samen overwinnen wij
Onderneming en universiteit, Hugues C. Boekraad
Oostenrijk in Nijmegen, Frans Richters
Manifest uit Nijmegen




 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1968, maand ?, jg. 11

De strijd van de studenten, Gerard Barendrecht
Handen af van Tsjecho-Slowakije. Open brief aan de regering van de Sovjet-Unie en aan de leiding van de KPSU
De beerput van Teixeira, G. van der Sluis
In naam van de Koningin, P. Olijfblad
De ondernemingsraden, H. Rubens
De revolutie is mogelijk, E. J.
Manifest uit Nijmegen




 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1968, augustus[?], jg. 11

Na Cierna en Bratislava, T. W.
Vóór de vrijheid tegen de onderdrukking
Nigeria: een imperialistisch gevecht, H. H.
Zuid-Amerika in beweging
Tsjecho-Slowakije, Joost Kircz
Het Vietnam-Tribunaal
Communiqué [over Tsjecho-Slowakije], Revolutionair-Marxistische Tendens IVe Internationale



 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1968, september, nr.9, jg. 11

De nieuwe “Doorbraak”, Redactie
Socialisme: Ja! Stalinisme: Neen!, Politiek Bureau van de Nederlandse sectie (revolutionair-marxistische tendens) van de IVe Internationale
Wereldjeugd(?) Festival 1968, Herman Pieterson
Dobbelman-zeep een lachertje
Destalinisatie en Tsjecho-Slowakije, G. Barendregt
De guerrilla in Zuid-Amerika. Guatemala, T. W.
De internationale politieke toestand en de PCI



 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1968, nr. 10, jg. 11

Zo worden we bestolen, H. Rubens
Praag en de linkse kritiek, G. van der Sluis
Zelfbeheer als actie-leuze, M. Pablo
De accumulatietheorie [boekbespreking], T. W.
Crisis in de PvdA, G. B. L.
De Prins opent een bedrijf, v.d.S.
De ijzeren loonvuist van Roolvink, Dubois



 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1968, nr. 11, jg. 11

De staking bij Verolme, Theo Wiering
Cuba en de USSR
Australië: een beoordeling en een kritiek
De accumulatietheorie [boekbespreking] [deel 2], T. W.
Loonsverlaging bij hoogconjunctuur, H. Rubens
Bengalen: Volksfront en boerenopstand, G. Bandhopadhaya
Congo-Brazzaville en Afrika, G. Barendregt
Studenten solidair met Mexico, SVB-SJ-Politeia
Moord op Indonesiërs, Tjokro
Crisis in PvdA, vdS


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1968, nr. 12, jg. 11

Amnestie voor fascisten nooit!!, TW
Studenten in actie, T.W.
Boekbespreking: Harry Mulisch over Cuba, E.J.
Lidia Tsjoekowskaja: Het verlaten huis, L.K.
Woning-ellende, Dubois
De accumulatietheorie [boekbespreking] [deel 3], T. W.
L. Trotski over de USSR – uit: Arbeidersstaat, thermidor en bonapartisme
Boekbespreking: Contrarevolutie? [over Sovjet-journalisten en hun boekje over Tsjecho-Slowakije], H. Rubens
Antifascistisch Front in Antwerpen — Staking te Genk — Ontwikkelingshulp


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1969, nr. 1, jg. 12

Nixon: versterking van Rechts, Redactie
De PSP-Rooddruk, T.W.
Ondernemingsraden, H. Rubens
Vakbeweging: de grens bereikt?, E.J.
De “200” van Mertens (1), G. van der Sluis
De accumulatietheorie [boekbespreking] [deel 4], T. W.
Het SVB-congres, Joost Kircz
Boekbespreking: Gorz een belangrijk theoreticus, G. Barendrecht
De klassenstrijd in Italië, K.
PSP-conferenties, Kr.
Crisis in de PvdA, S.T.
Staking in Rotterdam, G.B.L.


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1969, nr. 2, jg. 12

Winsten en prijzen, Redactie
Tranen om Indië, Redactie
Platform van het Palestijns Volksbevrijdings Front
Na Beiroet?, H. Rubens
Revolutie en universiteit
De accumulatietheorie [boekbespreking] [deel 5], T. W.
De “200” van Mertens (slot), G. van der Sluis
Solidair met Indonesië ! [facsimile van een extra bulletin van De Tribune van december 1948]
De Leeuw van Juda, E.J.


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1969, nr. 3, jg. 12

Lonen en prijzen, E.J.
PSP-conferenties en congres “Links Nederland”, Redactie
De studentenbeweging en de revolutionaire hergroepering, Joost Kirzc
Let op hun daden, Dubois
De accumulatietheorie [boekbespreking] [deel 6], T. W.
3e Internationale 50 jaar geleden opgericht, Gerard Barendregt
Tsjecho-Slowakije, Gerard Barendregt
De busstaking
Dirk Schilp
PvdA-crisis duurt voort
Met handjeklap is de os verkocht en geslacht, P. Rutgers
Woningnood is klassenstrijd, H. Rubens


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1969, nr. 4, jg. 12

Links Nederland, Th. Wiering
Vrijheid voor alle politieke gevangenen, Redactie
Justitie aan het “werk”
3e Internationale 50 jaar geleden opgericht (slot), Gerard Barendregt
Curaçao [Verklaring Politiek Bureau van Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]
Tsjecho-Slowakije
De Franse presidentsverkiezing G. Barendregt
Studentenverzet, Joost Kircz
Latijns-Amerika, Dubois


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1969, nr. 5, jg. 12

Na het Maagdenhuisproces, J.K.
KZO - AKU
Stakingsrecht, Dubois
Reconstructie, Joost Kircz
De accumulatietheorie [boekbespreking] [deel 7], T. W.
Universiteit in opstand, G. Barendrecht
Atoomgevaar, K.
Kunst voor de arbeiders?, H. Rubens
De beslagen tong, H. Rubens
CPN en de studenten, G.B.L.


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1969, nr. 6-7, jg. 12

Bij de dood van Ho Chi Minh, T. Wiering
S.J.-congres liquideert oppositionele stromingen, Redactie
Huurverhoging en woningnood, H. Rubens
Links Nederland
Het Palestijnse Verzet
Kunst en revolutie, G. Barendrecht
Italië - De revolutionaire crisis nadert
Amerikaanse economie - Enkele opmerkingen, J.E.
Het recht op luiheid - Paul Lafargue [We verwijzen naar de volledige tekst - MIA]
Irian Barat, G. Barendrecht
Boekbespreking - Ernest Mandel over de EEG
De taken van de communistische opvoeding, Leon Trotski
Biba Goddett
De devalutie van de Franse frank
Kromhout, NDSM ... en verder?


   

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1970, nr. 1 (jan/febr.), jg. 13

Terreur in Praag, Redactie De Internationale
Stakingsgolf in België
Palestina. Van guerrilla tot volksoorlog
De ontwikkeling van de S.J. en het ontstaan van Revolte, Joost Kircz
Roel en de boze wereld, JK
Nieuwe revolutionaire partij in Tsjecho-Slowakije, Redactie De Internationale
De Notenkraker - discussie over kunst, H. Rubens
Boekbespreking - Arbeidersraden, T.W.
Loon en Winst, T.W.
Vrijheid voor Algerijnse revolutionairen
Knevelwet, H. Rubens
Revolutionaire hergroepering, Politiek Bureau
Revolte


 

kaft

1970, nr. 2, jg. 13

Aan de abonnees
Inflatie – devaluatie – revaluatie, Theo Wiering
Directe en indirecte belastingen
[Artikel door], Paul Lafargue
De CIA en Tom Mboya, Margrit de Sablonière
De zwarte nacht van Wilton Feyenoord, L. K.
Manifest voor een socialistische economie, Collectief van Socialistische Economen (Californië)
Statuten van de Vierde Internationale, aangenomen door het 2e wereldcongres in 1948


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1970, nr. 3, jg. 13

Weg met de Indonesische dictatuur, Redactie De Internationale
Links Front in Frankrijk, F.K.
Wat is het parlement waard?, H. Rubens
De politieke situatie in Nederland, Redactie De Internationale
PSU congres
Harry Combrink overleden, Redactie
Kinderen van de bolsjewiki
Ceylon. Een nieuwe regering
Boekbespreking: Ernest Mandel, Inleiding in de marxistische economie, T.W.
Staking in Rotterdam, Dubois
Ontslagrecht



kaft
 

1970, nr. 4, jg. 13

Resoluties van de 3e internationale conferentie van onze tendens

Verslag van de Derde Internationale Conferentie
Resolutie over De situatie in de hoogontwikkelde kapitalistische landen en de nieuwe dynamiek van de wereldrevolutie
De huidige toestand van de koloniale revolutie en zijn perspectieven
De bijzondere ontwikkeling van de Arbeidersstaten en de crisis van de Internationale Communistische Beweging




 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1971, februari, nr. 1, jg. 14

Klassenstrijd in Nederland, Redactie
VS in de aanval
China — Griekenland
Scholieren verzet, Edward Selstra
OVB congres, F. K.
Polen - Arbeidersstrijd, H. Rubens
Ambon en de Indonesische revolutie, Joost Kircz
Marx: productieve arbeid, een kanttekening [Een fragment]
Economische ontwikkeling
Ceylon - Een nieuwe regering (2), Th. T. Wiering
Staken en afkoelen - Een Schiedamse matroos-olieman


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1971, april, nr. 2, jg. 14

1 Mei
Verkiezingen, Redactie
Oost-Pakistan, G. Barendregt
Kritische vakbeweging, H. Rubens
Korporaals en kolonels - Wordt Nederland een Sterke Staat?, S.T. Hogguer
Massastaking en klassebewustzijn, Th. Wiering
Stalin en de verdediging van de USSR, Igor Cornelissen
PSP waarheen?, Redactie
Eten uit twee ruiven [Ingezonden stukjes over de vakbonden]
Ceylon



kaft
 

1971, nr. 3, juni, jg. 14

Over de arbeidersstaten en de politieke revolutie

Opening, Igor Cornelissen
De RSP, Herman Pieterson
De politieke revolutie, Theo Wiering
Open brief aan de Tsjecho-Slowaakse regering
Verklaring, Revolte
De arbeidersstaten, G. Barendregt
Permanente revolutie in Azië


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1971, december, nr. 4, jg. 14

Proletarisch Links, Redactie
Lonen – Inflatie, Th. Wiering
Boekbespreking: Monopoliekapitalisme
De conferentie van de Nederlandse sectie, Redactie
Sneevliet – Revolutionair
De Komintern en de 2e Chinese Revolutie, G. Barendregt
Lenin filosoof, G. Barendregt
3e periode van de Komintern
Bengalen – Oorlog of Revolutie, Tariq Ali
Internationaal nieuws


 

kaft
Revolutionair-Marxistische Tendens

1972, maart/april, nr. 1, jg. 15

Strijd tegen werkloosheid, Redactie
Chili: een confrontatie, G. Barendregt
Vakbondsverraad, P.R.v.d. Graaf
Onderwijs afbraak, J.K.
Van Mylai tot Breda - laten ze de beulen vrij, H. Rubens
Soedan: Mao wordt bedankt voor contrarevolutionaire hulp
Boekbesprekingen: De weg van een revolutionair — De permanente of verraden revolutie
Lenins laatste strijd (boekbespreking), Th. T. Wiering
PL: een stap naar een revolutionaire partij, Politiek Bureau


 

kaft
Orgaan Nederlandse sectie
van de 4e Internationale

1972, mei, nr. 2, jg. 15

1 Mei 1972, de strijd gaat door
Sneevliet viel – het revolutionair marxisme leeft!
Conferentie van de Nederlandse sectie
Ontvoeringen
Metaalstaking






 

kaft
Orgaan van de Revolutionair
Communistische Bond
(Vierde Internationale)

1972, oktober, nr. 3, jg. 15

Een nieuwe “Internationale”
De variaties in de Nederlandse bourgeoisie
Conferentie
Vietnam
Verklaring [18 september 1972 – Enka-Breda]
De duizend gulden boycotactie, Bert van der Kwast
Proletarisch Links en de verkiezingen, De centrale leiding van de actiegroep Proletarisch Links
Neen, Sire, Elly Muller
Nixons onderhandelingen, Joseph Hansen
Actie voor Mandel
PSU in stukken


 

kaft

1972, nr. 1, oktober, jg. 1

[Intro]
Voor de Indochinese revolutie, Editoriaal
De evolutie van de Belgische sociaaldemocratie, François Vercammen
Nederland: de ontwikkeling van de arbeidersklasse en de bourgeoisie, Theo Wiering
Permanente inflatie en de crisis van het internationaal muntstelsel, Ernest Mandel
Linkse oppositie in Oost-Europa, Guy Desolre
Genationaliseerde industrie en arbeidersbeheer, Leon Trotski
Over de processen in Tsjecho-Slowakije, SyBille Plogstedt
Manifest tegen Praagse processen
De Vierde Internationale
Boeken



kaft
 

1973, nr. 2, februari, jg. 1

[Intro]
De opbouw van de revolutionaire partij, Redactie
Nederland van handelskapitalisme tot industriestaat, Fritjof Tichelman
Het agrarisch probleem in de Vietnamese revolutie, Paul Verbraeken
China voor de revolutie, Fritjof Tichelman
Wordt de Sovjet-Unie kapitalistisch?, Ernest Mandel
De Vierde Internationale
Boeken



kaft
 

1973, nr. 3, mei, jg. 1

[Intro]
1 mei internationale strijddag, Redactie
De Nederlandse vakbeweging: integratie of confrontatie, Tom van der Meer/Herman Pieterson
Antwoordt op het Vlaams Marxistisch Tijdschrift, Ernest Mandel
Spanje: zwakste schakel in de kapitalistische keten, Verklaring van het Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale
China voor de revolutie, deel 2, Fritjof Tichelman
Zionisme en arbeidersstrijd in Israël, Michel Warschawsky
[Boeken] Herman Gorter en de tribunisten, Joost Kircz
De Vierde Internationale


 

kaft

1973, nr. 4, september, jg. 1

[Intro]
Frankrijk, Redactie
den Uyl en de klassenstrijd, Herman Pieterson
Havenstaking en vakbondsstrategie, Eric Corijn
Imperialisme in Zuid-Amerika, Ernest Mandel
De evolutie van de Europese sociaaldemocratie, Europese Politieke Bureaus 4e Internationale
China voor de revolutie, deel 3, Fritjof Tichelman
Discussie over het overgangsprogramma, Leon Trotski
De Vierde Internationale
Ligue Communiste, Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale


 

kaft

1974, nr. 1, januari, jg. 2

Lessen van Chili, Redactie
De nieuwe voorhoede, Joost Kircz - Herman Pieterson
Arbeidersbeweging op keerpunt, Denis Horman
De staat, Fritjof Tichelman
Drie jaar Unidad Popular, François Vercammen
De Vierde Internationale: Griekenland, Spanje, Midden-Oosten
Boeken: Eerste Internationale, Cuba, Vervreemding




kaft
 

1974, nr. 2, juli, jg. 2

Gemeenteraadsverkiezingen, Joost Kircz
Cultuur en politiek, Marianne Van Kerkhoven
Goelag archipel, Ernest Mandel
Nixon, Dick Roberts
Arabische revolutie
Drie jaar Unidad Popular, François Vercammen
Oliewinsten




kaft
 

1975, nr. 1, oktober, jg. 3

Communistische partijen in Europa, Politieke Bureaus van de Europese afdelingen van de Vierde Internationale
Dialectische relaties, David Ruben
Centrisme en de nieuwe voorhoede, IKB
Balans van de regeringspolitiek, IKB
Boeken: SOF-boek / China / Sneevliet





kaft
 

1975, nr. 3-4, 1ste kwartaal [?], jg. 3

Van RCB naar IKB, Redactie
Bij de congresteksten
Communiqué
Politieke resolutie
Europese resolutie
De gewapende strijd in Latijns-Amerika
Bolivië
Argentinië
Politieke resolutie (minderheid)
Statuten





kaft
 

1976, nr. 2/3, januari, jg. 3

Aan de abonnees, Redactie
Kapitalistische wereldeconomie: economische heropleving?, Ernest Mandel
Nederland: de rol van het leger, IKB
Vlaanderen: beweging voor Progressieve Frontvorming, Eric Corijn
Portugal: de economie van het tekort, W. Friedrich-Freksa / F. Krabbe / W. Spohn
Portugal - Arbeiderscontrole in de praktijk, Daniel Bensaïd / Carlos Rossi / Charles-André Udry
Spanje: interview met een lid van het Politiek Bureau van de LCR-ETA VI
Polen: economische hervormingen en sociale gevolgen, Z. Roman
Music Is Where The Money Is, H. Pataki
Boekbesprekingen: De moeilijke dialectiek / Een handboek voor strijd aan de universiteit



kaft
 

1976, nr. 12 (nr. 4), april, jg. 3

Editoriaal: Vele wegen leiden uit Moskou, Redactie
Trotski’s voorspelling, Michel Lequenne
De Communistische Partij van België: een gewone volgzame stalinistische partij, Henri Goldman
De CPN en het socialisme, Joost Kircz / Tom Van der Meer
De Italiaanse CP: een nationaal-stalinistische partij, Denis Pingaud
10 stellingen over de sociaaleconomische wetmatigheden van de overgangsmaatschappij tussen kapitalisme en socialisme, Ernest Mandel





kaft
 

1976, nr. 13 (nr. 5), juni, jg. 3

Vietnam na de hereniging, Pierre Rousset
Bij het begrip “Aziatische productiewijze”, Fritjof Tichelman
De revolutie in Angola, IVe Internationale
De uitbouw van het repressie apparaat in West-Duitsland, Albrecht Funk / Falko Werkentin
De actualiteit van Gramsci, Jo De Leeuw





kaft
 

1977, nr. 14/15 (nr. 1/2), febr., jg. 4

Redactioneel, Redactie
Solidair met Wolf Biermann, Werner Hülsberg
Polen, Gerard van Koten / Marcel Olierook
Indonesië, Fritjof Tichelman
De bonapartistische staat, Denis Berger
Boeken:
De beheerste vakbeweging, Tom Van der Meer
Henk Sneevliet, Herman Pieterson





kaft
 

1977, nr. 17, september, jg. 4

[Een uitgave van de Internationale Kommunistenbond]

Redactioneel, Redactie
Balans van vier jaar regering Den Uyl - deel 1, Jan Van Dijk en Jan Stuart
Dictatuur van het proletariaat, Verenigd Secretariaat
Maoïsme - deel 1, Roland Lew
Het militair apparaat, Henk Strik




 

kaft
 

1981, nr. 30, juni/juli

[Een uitgave van de Henk Sneevlietstichting, de wetenschappelijke stichting van de Internationale Kommunistenbond]

Redactioneel, Redactie
Het geheim van Van Agt, Herman Pieterson
De CPN - de discussie moet nog beginnen, Jan-Willem Stutje
Reagans buitenlandse politiek - naar nieuwe Vietnams?, Robert Went
“De linkse beweging hoeft zich niet in de verdediging te laten dringen” – een gesprek met Ernest Mandel
De internationale economische conjunctuur, Winfried Wolf
De wederopstanding van Eduard Bernstein, Marcel van der Linden


 

kaft

maart 1987, nr. 22 ➜ PDF van dit nummer

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel - De Rotterdamse havenstaking; tegen ontslag en flexibilisering
Seksueel geweld tegen vrouwen - Bestrijding is niet meer te stuiten
Provinciale Staten - Laat de rijken de crisis betalen
Filippijnen - Cory wint opnieuw; problemen blijven
Ierland - Bloody Sunday, 1972
Ierland - Vrouwen in de gevangenis
China - Strijd voor democratische rechten
Vrouwen in Zuid-Afrika - Vrijheid is ondeelbaar
Recensie - CDA-rapport over vrede


 

kaft

Juni 1988, nr. 27 ➜ PDF van dit nummer

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel - Breed front tegen Lubbers!
Links en de stadsdeelraden
Linkervleugel van de Perestrojka
Israel - Barsten in de loyateit
Spanje - Vrouwenbeweging radicaal en dynamisch
Zuid-Afrika - Welk antwoord op repressie Botha?
Nicaragua - 1 mei in Managua / Zwanenzang van de contra’s
Internationaal nieuws
Uit de rechtse pers - Veertig jaar vrij en verenigd
Wie was ... Louise Michel


 

kaft

September 1988, nr. 28 ➜ PDF van dit nummer

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel - FNV / Solidarnosc
Vijftig jaar Vierde Internationale – Ernest Mandel
Witte en zwarte scholen
Jesse Jacksons regenboogpolitiek
Europa 1992; Europese verkiezingen
Nieuwe crisis in zicht
Uit de rechtse pers - Geen problemen tussen CDA en CNV
Drie boeken over de Sovjet-Unie
De doodlopende autoweg
Wie was ... Leon Trotski


 

kaft

1989, nr. 31, juni

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Pas op ... Europa komt, Redactie
De Europese bourgeoisie in crisis, Ernest Mandel
Nieuw Europa tracht migranten te isoleren, Laurent Grasso
Voor een socialistisch Europa, Manifest van de Vierde Internationale
Uit de rechtse pers:
Penders (CDA) over Europa
Christendemocratische Internationale
“Aan de zijde van de burgers”
Mobiliteit en flexibiliteit
Het Europese kapitalisme tegen het milieu, Thies Gleiss
Europa, kampioen van vrouwenrechten?, Penny Duggan
Socialistische antwoorden op de crisis; een pan-Europese benadering, Catherine Verla


 

kaft

1989, nr. 32, september

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Het is groen ... en heeft de macht, Redactie
Interview met sinoloog Tony Saich: De commune van Peking
Welk regeringsalternatief voor Lubbers?, Rob Gerretsen en Robert Went
De betekenis van Gorbatsjov, Ernest Mandel
Marxisme en groene politiek, JB
Kort internationaal nieuws: Namibië
Alex de Meijer: De actuele problemen in Suriname
Uit de rechtse pers: Geloven in het CDA
Discussie. Nogmaals: de neergang van de CPN, Marcel van der Linden
Uit de geschiedenis van de arbeiders- en vrouwenbeweging: Wie was ... Wilhelm Wolff, Rob Gerretsen


 

kaft

1989, nr. 33, december

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel. De utopie in ere herstellen, Redactie
Interview met Ernest Mandel: Wordt Oost-Europa kapitalistisch?
De opstand voorbij? De acties in de gezondheidszorg, Lot van Baaren
Roj Medvedev en de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie, Otto van de Haar
Nieuwe ontwikkelingen in de Zuid-Afrikaanse bevrijdingsbeweging, Richard Bastiaans
Uit de rechtse pers: De totale consensus
Discussie. Partijcultuur versnelde de desintegratie van de CPN, Hans Boot
Het ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland, Jan Willem Stutje
Uit de geschiedenis van de arbeiders- en vrouwenbeweging: Wie was ... Christian Rakovski, Rob Gerretsen


   

kaft

1990, nr. 34, maart ➜ PDF van dit nummer

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel. Nieuwe kansen voor socialisme, Redactie
Interview met Boris Kagarlitsky: Socialistische oppositie in de Sovjet-Unie
Lenin en het nationaliteitenvraagstuk, Rob Gerretsen
Interview met Peter Uhl: Socialistisch alternatief in Tsjecho-Slowakije
Hereniging van Duitsland?, Ernest Mandel
Wat heet Sociale Vernieuwing, Leo de Kleijn
Moeilijke tijden in Indonesië, Subakat
Uit de rechtse pers. Oost-Europa: luilekkerland voor het kapitaal
Wat is de Sovjet-Unie?, Rob Gerretsen
Uit de geschiedenis van de arbeiders- en vrouwenbeweging: Wie was ... Feliks Dzerzjinski?


 

kaft

1990, nr. 35, juni ➜ PDF van dit nummer

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel. De erfenis van Apartheid, Redactie
Interview vrouwen Oost-Europa: Feminisme in de woestijn
Nieuws uit Oost-Europa
Interview met Petry van Kempen: De vakbeweging en Europa 1992: een voorbeeld uit de kunstmestindustrie
Nicaragua: Moeilijke tijden voor de revolutie?, Sergio Rodriguez
Internationaal Trotski-symposium, Marcel van der Linden
Uit de rechtse pers. Europa komt eraan: zit Oost-Europa erbij?
Indonesië: Strijd op vele fronten, Subakat
Uit de geschiedenis van de arbeiders- en vrouwenbeweging: Wie was ... Mary Wollstonecraft?


 

kaft

1990, nr. 36, sept.

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel: Imperialisme weg uit de Golf!, Redactie
Interview Andrée van Es: “Groen Links moet scherper” — Interview door Rob Gerretsen en Robert Went
Trotski’s opvatting over zelforganisatie en voorhoedepartij, Ernest Mandel
Crisis in zicht?, Charles-André Udry
Uniek congres van onafhankelijke arbeidersorganisaties in de Sovjet-Unie, Poul Funder Larsen
Uit de geschiedenis van de arbeiders- en vrouwenbeweging: Wie was ... Su Sanniang?, Rob Gerretsen



 

kaft

1990, nr. 37, dec.

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel: Hoe ziek wordt Nederland?, Redactie
Interview Jan Marijnissen (SP): “Discussie over revolutie is niet opportuun” – Interview door Ernst van Lohuizen en Robert Went
Zuid Afrika: De eerste stap naar een nederlaag: ANC op dood spoor, Peter Blumer
Gevangen vrouwen: isolement en afstomping, Sabine Kraus
De stad. De strijd om de ruimte, Thomas van Duin
Golfcrisis. De nieuwe kleren van de koning van Jordanië, Luiza Maria
Uit de geschiedenis van de arbeiders- en vrouwenbeweging: Wie was ... Huda Shaarawi?, Rob Gerretsen



 

kaft

1991, nr. 38, maart

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel: Welke Orde? Welke Wereld?, Redactie
Interview met Samira Haj. Het bloedige Baath-regime in Irak
De nieuwe wereldorde van Bush. Een zondvloed van vuur en bloed, Salah Jaber
De VS en de olie, Karel Koster
Het zionisme tegen Israël, Nathan Weinstock
Turkije: Stakingsgolf brengt licht in de duisternis, Fuat Orcun
Assad tegenover zijn volk, Mohamed Miktad en Michel Morel
Islamitisch fundamentalisme en de invloed van de westerse politiek, Shahrzad Azad
Consensus bloedt dood in Egypte


 

kaft

1991, nr. 39, juli

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel: Gorbatsjov en de G-7, Redactie
De derde weg, Ernest Mandel
Koerdistan: een geschiedenis van verraad, Fuat Orcum
Uit de rechtse pers. Oorlog mag weer
Oproep van de Vierde Internationale. Voor de heropleving van internationalisme!
Gelezen
Zigeuners in Nederland, Thomas van Duin
Interview met Jaime Pastor. Voor een alternatief ‘histories blok’
Wie was ... Phoolan Devi, Ingrid Schutte


 

kaft

1991, nr. 40, oktober

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel: Een nieuw hoofdstuk, Redactie
De lessen uit het BCCI-schandaal, Ernest Mandel
Ontwikkelingshulp helpt niet, Graham Hancock
Een discussie met Sabine Kebir over Gramsci “Links heeft het dagelijks leven nooit goed begrepen”
Interview met Joost Kircz “Alles moet nog steeds anders”
Drie dagen die de Sovjet-Unie deden wankelen, David Seppo
Twaalf stellingen over de crisis van het ‘werkelijk bestaande socialisme’, Michael Löwy

Wie was ... André Breton, Rob Lubbersen
EXTRA: Analyse tekst SAP-congres


 

kaft

1992, januari, nr. 41

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel. De paria’s van Europa, Redactie
De Cubaanse revolutie bedreigd, Janette Habel
Team-work in de Verenigde Staten: ideologie en werkelijkheid, Mike Parker en Jane Slaughter
Vakbondsstrategie en veranderende arbeidsorganisatie in de Rotterdamse haven, Jan Viola
KRITIEK, een nieuwe wetenschappelijke uitgave van en voor socialisten
Joegoslavië: de bloedige gevolgen van nationalisme
Wie was ... José Martí


 

kaft

1992, maart, nr. 42

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel. Geen VN-troepen naar Joegoslavië, Redactie
Fascisme, racisme en vreemdelingenhaat. De bruine laars van Europa, Thomas van Duin
Politieke partijen en vakbonden in wat eens de Sovjet-Unie was, Rienke Schutte
Inkomensongelijkheid in de wereld en de toekomst van het socialisme, Giovanni Arrighi
Arbeidsters in Sri Lanka: organisatie en verzet, Kumudhini Rosa
Uit de rechtse pers: CDA voorbij de eeuwwisseling
Wie was ... Henk Sneevliet?


 

kaft

1992, juni, nr. 43

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel. Slachthuis Joegoslavië, Redactie
Lange golven in de economie en de klassenstrijd. Het lange golven-debat, Ernest Mandel
Recessie in de kapitalistische wereldeconomie. Waarheen leidt de crisis?, Maxime Durand
Hannah Arendt (1906-1975): Het totalitarisme te boven komen, Otto van de Haar
Fascisme, conservatisme en extreem rechts. Nieuw fascisme in een burgerlijke gedaante, Hans-Jürgen Schulz



 

kaft

1992, oktober, nr. 44

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Redactioneel. Maastricht in problemen, Redactie
De oorlog is terug in Joegoslavië, Branka Magas
Vaarwel aan de revolutie?, Miguel Romero
Solidariteit met de vluchtelingen betekent “open grenzen”, Sabine Kraus
“Vandaag behoort Duitsland ons toe”, Karel ten Haaf
Theo van Tijn (1927-1992), Marcel van der Linden



 

kaft

1993, januari, nr. 45, jg. 37

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Belgische staat kraakt onder druk Europese eenmaking, Alain Tondeur
Het kapitaal en Europese staten, Maxime Durand
Ecofeminisme of bevrijdingsecologie?, Marijke Colle
Latijns-Amerika: Mythen en werkelijkheid, James Petras en Steve Vieux
Uitgelezen


 

kaft

1993, zomer, (nr. 46), jg. 37

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Functiewaardering en seksediscriminatie, “Het werk kan in enkele uren worden geleerd”, Thomas van Duin
De crisis van het Franse marxisme, Daniel Bensaïd
Gezinswaarden ter discussie. Crisis in het gezin ook zaak van links, Stephanie Coontz
Voormalig Joegoslavië. Zelfbeschikkingsrecht geen eenvoudig vraagstuk, Catherine Samary
Uitgelezen



kaft
 

1993, najaar, (nr. 47), jg. 37

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Een gesprek met Ernest Mandel over “Power and Money”, Frank Slegers
Het gezin. Gezinswaarden in België, Ida Dequeecker
Vrouwen in Oost-Europa na de val van de Muur, Nanette Funk
Wereldeconomie. Het neoliberaal fiasco, Jesus Albarracin
Uitgelezen





kaft
 

1994, voorjaar, (nr. 49), jg. 38

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Verkiezingen in Brazilië. Uitgangspunten van de Arbeiderspartij (PT), Arbeiderspartij (PT)
Democratie in de strijd voor het socialisme, Eric Toussaint
Darwinisme en maatschappij, Marijke Colle
Kinderarbeid in de wereld. Twaalf jaar en geen toekomst meer, Rob Gerretsen
Uitgelezen





kaft
 

1994, zomer, (nr. 50), jg. 38

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

Nummer 50, Redactie
Europese arbeidstijden vergeleken. Korter werken hoort bij perspectief op ander Europa, Maxime Durand
Het liberalisme tegen de gemeenschap. Medeplichtigen of oproerkraaiers?, Claude Julien
Requiem voor de bevrijdingstheologie? Moderniteit en de kritiek van de moderniteit, Michael Löwy
De schaarste van een filosofie? Bedenkingen rond Hans Achterhuis, Hendrik Patroons
Uitgelezen
Speciaal katern: De revolutie van de Lage Landen 1566 – 1648, Robert Lochhead



kaft
 

1994, najaar, (nr. 51), jg. 38

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Landbouw is mensenwerk, Louis de Bruyn
Van de ‘Logica’ van Hegel naar het Finland Station in Petrograd, Michael Löwy
Van oudjes, bejaarden, senioren en andere grijze panters, Frank Slegers
Pensioen in Nederland, Sabine Kraus
Uitgelezen


 

kaft

1994, winter, (nr. 48?), jg. 38

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Postmodernisme: theorie en politiek, Tony Smith
Veranderde stad vereist democratisch bestuur, Peter Veltmans
De crisis: verklaringen en perspectieven, Maxime Durand
Toekomstvisie op het socialisme. Waarvan moeten we dromen?, Ernest Mandel
Uitgelezen


 

kaft

1995, winter, (nr. 52), jg. 39

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Lesbo- en homobevrijding in Nederland: Achtergronden en toekomst, Peter Drucker
Crisis van het marxisme of crisis van het kapitaal, Maxime Durand
De vakbeweging in Rusland, Poul Funder Larsen en David Mandel
Fotoreportage Tuzla, Bosnië [PDF], Aldegonde van Alsenoy
Uitgelezen



 

kaft

1995, zomer, (nr. 53), jg. 39

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

De actualiteit van klassieke tegenstellingen, Redactie
Taylorisme, fordisme en ‘slanke productie’. Management concepten, resultaten en mislukkingen, Jürgen Bönig
Zweedse verzorgingsstaat. Vrouwen slachtoffer van afbraak sociale zekerheid, Eva Nikell
Productivisme en ecologie. De kwelling van de materie, Daniël Bensaïd
Uitgelezen



 

kaft

1995, zomer, (nr. 54), jg. 39

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

Redactioneel, Redactie
Revolutionair militant van de arbeidersbeweging. Bij het overlijden van Ernest Mandel, François Vercammen
Een campagne tegen de Europese Unie, Resolutie 14e Wereldcongres Vierde Internationale
Nationalisme waarom?, Michael Löwy
Marxisme en proletarische zelfbevrijding, Norman Geras
Zuid Afrika. Ras, klasse en sekse tijdens en na apartheid, Rita Edwards
Fotoreportage over migranten, Filip Boël [niet gereproduceerd]



 

kaft

1995, winter, (nr. 55), jg. 39

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

[Met dank aan Rob Gerretsen]

In dit nummer, Redactie
De lange mars van een revolutionair militant, François Vercammen
Twaalf vragen en antwoorden. De opheffing van de schuld van de derde wereld, Ernest Mandel
De lessen uit het BCCI-schandaal, Ernest Mandel
De lange golven van de kapitalistische ontwikkeling, Ernest Mandel
Getuigenis Ernest Mandel, Ernest Mandel
Stalinisme, Ernest Mandel
De opkomende ‘Vierde stand’ in de burgerlijke omwenteling van de Zuidelijke Nederlanden (1565-1585, 1789-1794, 1830), Ernest Mandel
De marxistische vervreemdingstheorie, Ernest Mandel
Steun het Ernest Mandel Studiecentrum, Redactie


 

kaft

1996, winter, (nr. 56), jg. 40

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Zijn er nog grenzen, Robert Went
Marxisten en de joodse kwestie. Joods prisma en marxistisch prisma, Pierre Vidal-Naquet
Auschwitz, Marx en de moderniteit, Enzo Traverso
Fotoreportage over Noord-Ierland, Philip Boël [niet gereproduceerd]



 

kaft

1996, voorjaar, (nr. 57), jg. 40

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Welke toekomst voor Algerije?
De vakbeweging in Rusland, Paul Funder Larsen en David Mandel [zie het nummer: 1995, winter, (nr. 52), jg. 39]
Het MEGA-project na de val van de muur voortgezet door IMES
De neoliberale ideologie ontleed, Gabriël Maissin
Omtrent twee nieuwe boeken van Daniël Bensaïd ‘Marx terug van nooit weggeweest’, Enzo Traverso
Uitgelezen [klik hierboven]



 

kaft

1996, zomer, (nr. 58), jg. 40

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Kapitalisme en homo-identiteit, John D’Emilio
Ware en valse behoeften bij de jonge Marx, Andrew Chitty
Ernst Bloch en de alomtegenwoordigheid van de hoop, Vincent Geoghegan
Van Dayton naar de verkiezingen, Catharine Samary
Wie was ... Michel Pablo, Theo Wiering



 

kaft

1996, najaar, (nr. 59), jg. 40

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Woorden van het EZLN bij het slot van de Intercontinentale Ontmoeting
Zapatismo: Opstand zonder program?, Barend de Voogd
Kapitalistische restauratie in Oost-Europa en de Europese Unie, Rob Gerretsen
Historie van de Europese eenmaking, Jean-Marie Freyssat
Wie was ... Barend Lutheraan, Dennis Bos



 

kaft

1997, winter, (nr. 60), jg. 41

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Stroomversnelling crisis Belgische staat: de affaire Dutroux, gevaren en kansen, Alain Tondeur
Ernest Mandel en het revolutionair marxisme, Jean-Marie Vincent
Taal, geschiedenis en klassenstrijd, David McNally
Wie was... Paul Lafargue, Ron Blom
Uitgelezen



kaft
 

1997, zomer, (nr. 61), jg. 41

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Valt er iets aan te vangen met de instellingen van de Europese Unie?, François Vercammen
Deeltijdarbeid in het ‘postfordisme’ Vrouwenarbeid als breekijzer in een veranderende economie, Rob Gerretsen
Discussie: EZLN en een spiegel voorhouden / De reële klassenstrijd, Ron Blom/Barend de Voogd
De inheemse kwestie, José Carlos Mariátegui
Wie was... José Carlos Mariátegui, Michael Löwy



kaft
 

1997, december, (nr. 62), jg. 41

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

Hun Europa of ons Europa? – Analyses van de wording van de Europese Unie

In dit nummer
Een balans van de top van Amsterdam – Een halfbakken resultaat en een dreigende catastrofe
De EU tegen het Zuiden
Uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten
Het Europa van Schengen
De “maatschappij van de auto” in de EU
De EU en de gemeenschappelijke landbouwpolitiek
Politiek Europa en haar instellingen
Vrouwen in de EU: de ongelijkheid duurt voort
Hoe de EU de fiscale onrechtvaardigheid organiseert
De EU en de sociale kwestie: globalisering als mythe
De dreiging van het militaire Europa
De EU-verdragen in historisch perspectief


 

kaft

1998, februari, (nr. 63), jg. 42

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
De marxistische opvatting over revolutie en contrarevolutie, Ernest Mandel
Extreem-rechts in West-Europa, Alain Bihr
Uitgelezen: Wereldsysteemanalyse, Frank Slegers
Wie was ... Roman Rosdolsky



 

kaft

1998, juni, (nr. 64), jg. 42

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Arbeid, klasse, staat en globalisatie, Ellen Meiksins Wood
De miserie van het kapitaal, Frank Slegers
Tegen het fetisjisme van de financiële sector, Michel Husson
Het begrijpen van (de verschrikkingen van) de geschiedenis, Michael Löwy
Wie was ... Rudolf Bahro


 

kaft

1998, herfst, nr. 65, jg. 42

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Bedenkingen bij Wat te doen?: Lenin en het vraagstuk van de partij, François Vercammen
Document : Staat en revolutie, Frank Slegers
[Het specifieke onderdeel staat hier. De gehele tekst staat hier. — MIA]

Lenin uit de kast gehaald:
De filosofieschriftjes, Frank Slegers
De dreigende catastrofe en hoe die te bestrijden, Rob Gerretsen
Lenin over de volksopvoeding, Fons Pycke
De linkse stroming; een kinderziekte van het communisme, Jakob Wedemeijer
Lenins Wat te doen?, Robbert van der Vos
Uitgelezen: De onbekende Lenin. Uit het geheime archief, Robbert van der Vos
Wie was ... Lenin?


 

kaft

1998, winter, (nr. 66), jg. 42

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

Themanummer Vrouwen

In dit nummer
Engels en de vrouwenemancipatie
Vrouwen en economische integratie
Hoe antwoorden op verkrachting: met een straf of met een oplossing?
Seksualiteit als splijtzwam in de vrouwenbeweging
Bedenkingen bij het verschilfeminisme
Het ecofeminisme van Mies en Shiva



kaft
 

1999, winter, (nr. 67), jg. 42

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Zelforganisatie, zelfemancipatie en identiteit, Peter Drucker
Met de Franse slag: Een alternatieve aanpak van de Europese werkloosheid, Robert Went
Werk, werk, werk! Ruim baan voor financiers!, Geert Reuten
Wie was ... Olwyn Hughes - Arbeider, strijder en marxist, Alan Woods




kaft
 

1999, lente, (nr. 68), jg. 43

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Was Darwin een darwinist?, Patrick Tort
Een manifest voor duurzame landbouw, Louis De Bruyn, Luc Van Krunkelsven, Wiel Hensgens
De staking van ’60-’61, Frank Slegers
Chronologie van de staking [pdf]
Het Communistisch Manifest, Frank Slegers
Wie was ... George Orwell, Rob Lubbersen




kaft
 

1999, zomer, (nr. 69), jg. 43

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Is er nog plaats in Europa voor echte vakbonden?, Jef Vanderelst
Belgische Vakbonden mee in het bad van de euro, Frank Slegers
De staat in een veranderende wereld, Leo Panitch
Reacties op het “Lenin-nummer”, Rob Gerretsen en Ron Blom
Wie was ... Kris Van Gysel
Brief uit Belgrado, Sonja & Milan Prodanovic




kaft
 

1999, herfst, (nr. 70), jg. 43

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Oorlog in de Balkan, Catherine Samary
Fernand Oury, Tony Van den Heurck
The economics of global turbulence, Robert Brenner [Boekbespreking]




kaft
 

1999, winter, (nr. 71), jg. 43

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Wie was Louis Paul Boon?, Remko Devroede
Communisme en stalinisme. Een antwoord op “Het Zwartboek van het Communisme”, Daniel Bensaïd
Multilateraal Akkoord over Investeringen – Een levensgevaarlijke ontwikkeling, Joseph K. Roberts
Na de Europese verkiezingen: een stevige schok, François Vercammen



 

kaft
 

2000, lente, (nr. 72), jg. 44

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
De dans van de dialectiek, Bertell Ollman
Commentaar bij Bertell Ollmans Dans van de diaLectiek, Joost Kircz
Het verrassend beeld van de helden van Oktober in het allereerste Sovjetproza, Irène Sokologorsky
Europa en het Amerikaanse overwicht, Gilbert Achcar
Uitgelezen – Marx en Engels op weg naar compleetheid, Rob Gerretsen




kaft
 

2000, zomer, (nr. 73), jg. 44

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Rebel in Vlaanderen, stalinist in Nederland (Paul de Groot 1899-1986), Willem Bos
De teloorgang van de syndicale linkerzijde in Zuid-Afrika, Claude Jacquin
Sociaaldemocratie en burgerlijke staat, Frank Slegers
Wie was... Olympe de Gouges?, Rob Gerretsen
Uitgelezen – Zijn we met te veel? – De opkomst van Amerika – Democratie bij Marx en Engels



kaft
 

2000, herfst, (nr. 74), jg. 44

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
De opstand in het getto van Warschau, Enzo Traverso
Revolutie en democratie bij Marx en Engels, Jacques Texier
De oorsprong van het kapitalisme, Rob Gerretsen
Uitgelezen – Auschwitz begrijpen om de wereld te kunnen veranderen – De actieve welvaartsstaat volgens Frank Vandenbroucke




kaft
 

2000, winter, (nr. 75), jg. 44

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Kan de “kenniseconomie” Europa redden?, Michel Husson
Een zwak punt van Trotski, François Vercammen
De communistische utopie, Yves Sintomer
Uitgelezen – Het neoliberalisme volgens Jaap Kruithof




kaft
 

2001, lente, (nr. 76), jg. 45

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Europese Unie. De uitbreiding naar het Oosten: welke alternatieven?, Catherine Samary
Een militaire toekomst voor het Europees Ruimteagentschap, Regina Hagen
Het werkloosheidsdebat in Frankrijk na de 35 uren, Michel Husson
Schotland: Horizon 2003, Alan McCombes
De noodzaak van het gangsterkapitalisme: primitieve accumulatie in Rusland en China, Nancy Holsrom en Richard Smith
Wie was .... Corry Tendeloo – De heren zijn blijkbaar allemaal bang, Rob Gerretsen




kaft
 

2001, zomer, (nr. 77), jg. 45

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
Redactioneel, Redactie
De Europese Unie aan de vooravond van de verklaring van Laken, François Vercammen
Liberale landbouwlocomotief krijgt groen kleurtje, Gérard Choplin
Ernest Mandels visie op het socialisme: een kritische balans, Catherine Samary
Uitgelezen
Wie was ... Daniel Singer, Percy Brazil




kaft
 

2001, herfst, (nr. 78), jg. 45

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
Redactioneel, Redactie
Paradoxen en onzekerheden van de euro, Michel Husson
Rechten voor holebi’s: een identiteit voor het neoliberaal Europa?, Peter Drucker
Over het karakter van de huidige lange golf, Michel Husson
Uitgelezen:
Een heldere inleiding op de filosofie van Hegel, Rob Gerretsen
Marx, de staat en de politiek: een kritische marxologische lezing, Jan Dumolyn





kaft
 

2001, winter, (nr. 79), jg. 45

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
Redactioneel, Redactie
Het verlicht despotisme van de Europese Unie, Frank Slegers
De politieke staatsregeling van het neoliberalisme, John Brown
De Europese Unie en de “Amerikaanse oorlog”, François Vercammen
De nieuwe interventiepolitiek van Washington, David N. Gibbs
Over het terrorisme [PDF], Leon Trotski, Livio Maitan
Globalisering, gezin en seksualiteit, Anke Hintjens
Uitgelezen