Marxistický internetový archív: Česká část

Marxistický internetový archív

 

Karel Marx
Bedřich Engels
Spisy

SVAZEK

18

březen 1872 - duben 1875

(podle vydání vydaného Nakladatelstvím politické literatury Praha, 1966)

Domnělé rozkoly v Internacionále. Důvěrný oběžník generální rady Mezinárodního dělnického sdružení, K. Marx, B. Engels
Rezoluce generální rady Mezinárodního dělnického sdružení o rozkolu ve federaci Spojených států, K. Marx
Redaktorovi listu "La Liberté", K. Marx
Rezoluce mítinku na počest výročí Pařížské komuny, K. Marx
Španělské federální radě, B. Engels
Nacionalizace půdy, K. Marx
Občanům delegátům národního španělského sjezdu v Zaragoze, B. Engels
*Telegram sjezdu v Zaragoze, B. Engels
*Prohlášení generální rady Mezinárodního dělnického sdružení ke Cochranovu vystoupení v Dolní sněmovně, K. Marx
*Ferrarskému dělnickému spolku, B. Engels
Dopisy z Londýna - I. *Stávka anglických zemědělských dělníků, B. Engels
O pronásledování člena Internacionály Theodora Cuna, B. Engels
O vztazích mezi irskými sekcemi a britskou federální radou. Vlastní záznam řeči na zasedání generální rady 14. května 1872, B. Engels
Prohlášení generální rady o Univerzální federalistické radě, K. Marx
Ještě jednou Stefanoni a Internacionála. (Dopis do redakce "Gazzettino Rosa"), K. Marx
*Odpověď na první Brentanův článek, K. Marx
Rezoluce generální rady o svolání a pořadu haagského kongresu, B. Engels
Předmluva k německému vydání "Manifestu Komunistické strany" z roku 1872, K. Marx, B. Engels
Internacionála v Americe, B. Engels
Výboru pro osvobození pracujících tříd v Parmě, B. Engels
Stávkujícím horníkům v Porúří, K. Marx
*Odpověď na druhý Brentanův článek, K. Marx
Generální rada všem členům Mezinárodního dělnického sdružení, B. Engels
Španělským sekcím Mezinárodního dělnického sdružení, K. Marx, B. Engels
Generální rada Nové madridské federaci, B. Engels
*Provolání generální rady k italským sekcím Mezinárodního dělnického sdružení ke konferenci v Rimini, B. Engels
Haagský kongres Mezinárodního dělnického sdružení 2.-7. září 1872
    Zpráva generální rady pátému výročnímu kongresu Mezinárodního dělnického sdružení, konanému v Haagu ve dnech 2.-7. září 1872, K. Marx
    Zpráva o Alianci socialistické demokracie předložená jménem generální rady haagskému kongresu, B. Engels
    Rezoluce všeobecného kongresu konaného v Haagu ve dnech 2.- 7. září 1872, K. Marx, B. Engels
        I. Rezoluce o stanovách
        II. Rezoluce o organizačním řádu
        III. Rezoluce o mezinárodních stycích spolků odporu
        IV. Rezoluce o přijetí sekcí
        V. Přezkoumání pokladní zprávy generální rady
        VI. Plné moci udělené generální radou a federálními radami
        VII. Rezoluce o Alianci
        VIII. Sídlo a složení příští generální rady
        IX. Místo příštího kongresu
        X. Komise pro redakci protokolů

*O haagském kongresu. Dopisovatelský záznam řeči pronesené na mítinku v Amsterodamu 8. září 1872, K. Marx
Redaktorovi listu "Corsaire", K. Marx
Redaktorovi listu "Daily News", K. Marx
Haagský kongres (Dopis Bignamimu), B. Engels
Imperativní mandáty na haagském kongresu, B. Engels
Dopisy z Londýna - II. Ještě o haagském kongresu, B. Engels
Britské federální radě Mezinárodního dělnického sdružení (o stávkách v Portugalsku), B. Engels
Redakci listu "Volksstaat", K. Marx
Zpráva generální radě Mezinárodního dělnického sdružení o situaci Sdružení ve Španělsku, Portugalsku a Itálii, B. Engels
Spolku dělníků a rolníků Dolní Lombardie (sekci Internacionály) v Lodi, B. Engels
Dopisy z Londýna - III. Mítink v Hyde Parku, B. Engels
Dopisy z Londýna - IV. Mítink v Hyde Parku. - Situace ve Španělsku, B. Engels
Redaktorovi listu "International Herald", K. Marx, B. Engels
Manchesterská cizinecká sekce všem sekcím a členům Britské federace, B. Engels
Provolání britské federální rady k sekcím, odbočkám, přidruženým spolkům a členům Britské federace Internacionály, K. Marx
K bytové otázce, B. Engels
    Oddíl první: Jak řeší bytovou otázku Proudhon
    Oddíl druhý: Jak řeší bytovou otázku buržoazie.
      I
     II
    III
    Oddíl třetí: Doplněk o Proudhonovi a bytové otázce
      I
     II
    III
    IV

Redaktorovi listu "Times", K. Marx
"Krize" v Prusku, B. Engels
Odpověď na nový oběžník údajné většiny britské federální rady, K. Marx
Politický indiferentismus, K. Marx
O autoritě, B. Engels
Zprávy o činnosti Internacionály na kontinentě, B. Engels
Poznámky pro generální radu, B. Engels
Generální radě Mezinárodního dělnického sdružení, B. Engels
*K článkům v "Neuer Social-Demokrat" (Z dopisu A. Hepnerovi), B. Engels
Internacionála a "Neuer", B. Engels
Generální radě Mezinárodního dělnického sdružení, B. Engels
Aliance socialistické demokracie a Mezinárodní dělnické sdružení. Zpráva a dokumenty uveřejněné z příkazu haagského kongresu Internacionály, K. Marx, B. Engels
      I.    Úvod
     II.    Tajná aliance
    III.    Aliance ve Švýcarsku
    IV.    Aliance ve Španělsku
     V.    Aliance v Itálii
    VI.    Aliance ve Francii
    VII.    Aliance po haagském kongresu
    VIII.    Aliance v Rusku
            1.    Něčajevův proces
            2.    Revoluční katechismus
            3.    Bakuninova výzva k důstojníkům ruské armády
    IX.    Závěr
      X.    Dodatek
            1.    Bakuninova hidžra
            2.    Bakuninův panslavistický manifest
            3.    Bakunin a car
      XI.    Doklady
            1.    Tajné stanovy Aliance
            2.    Program a řád veřejné Aliance
            3.    Bakuninův dopis Franciscu Moroví do Madridu
Z Internacionály, B. Engels
Bakuninovci při práci. Pamětní spis o povstání ve Španělsku v létě 1873, B. Engels
Anglické volby, B. Engels
Říšský vojenský zákon, B. Engels
Mlčenlivý štábní křikloun Moltke a jeho nedávný lipský korespondent, B. Engels
Dodatek k předmluvě z roku 1870 k "Německé selské válce", B. Engels
Emigrantská literatura, B. Engels
      I.    Polská proklamace
     II.    Program blanquistických emigrantů Komuny
    III.    (Ruská revue "Vperjod")[a]
    IV.    ("Otevřený dopis" P. Tkačova)
     V.    O sociálních poměrech v Rusku
Doslov k druhému vydání "Odhalení o kolínském procesu proti komunistům", K. Marx
Pro Polsko, K. Marx, B. Engels
Oficiózní válečný povyk, B. Engels
Předmluva k brožuře "O sociálních poměrech v Rusku", B. Engels

Z Marxovi a Engelsovy rukopisné pozůstalosti

*Poznámky o Německu, B. Engels
*Konspekt Bakuninovy knihy "Státnost a anarchie", K. Marx

Přílohy

  Policejní teror v Irsku. Prohlášení generální rady Mezinárodního dělnického sdružení,
*Záznam Engelsovy řeči o situaci Internacionály,
*Záznam Engelsovy řeči o situaci Internacionály ve Španělsku,
*Záznam Engelsovy řeči o zaragozském sjezdu,
*Záznam Marxovy řeči o svolání haagského kongresu a o pravomoci generální rady,
*Návrh na změny a doplňky všeobecných stanov a organizačního řádu,
*Záznam Marxova projevu o mandátu Barryho,
*Záznam Marxova projevu o mandátu Žukovského,
*Záznam Marxova projevu o Westově mandátu,
*Záznam Marxovy řeči o pravomoci generální rady,
*Záznam Engelsovy řeči o sídle generální rady,
*Plná moc udělená Karlu Marxovi generální radou v New Yorku,
*Mandát udělený Bedřichu Engelsovi generální radou v New Yorku,
  Instrukce pro Bedřicha Engelse v Londýně, zástupce generální rady pro Itálii,
  Všem členům Mezinárodního dělnického sdružení. Rezoluce generální rady z 26. ledna 1873,
  Všem členům Mezinárodního dělnického sdružení. Rezoluce generální rady z 30. května 1873,
*Prohlášení generální rady Mezinárodního dělnického sdružení o italských sekcích Internacionály,
  Občanům delegátům 6. kongresu Mezinárodního dělnického sdružení

__________________________________

Poznámka:

* Nadpisy článků označené hvězdičkou doplnila redakce Marxových a Engelsových Spisů podle německého vydání. (Pozn. red.)

a Tento i následující název doplnil editor české sekce MIA. (Pozn. red.)