Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend ge├»nterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

             

18 januari 2018

De trinitaire formule

Hoofdstuk 48 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

Kapitaal – winst (Ondernemerswinst plus interest), grond – grondrente, arbeid – arbeidsloon, dit is de drie-eenheid, die alle geheimen van het maatschappelijke productieproces bevat. ...


15 januari 2018

De vakbeweging in Rusland

Poul Funder Larsen en David Mandel, 1995

Het gaat niet goed met links in Rusland. De democratische linkse beweging is er tot nu toe niet in geslaagd om massa-aanhang te verwerven, ook niet onder de arbeidersklasse, haar natuurlijke sociale basis. ...


14 januari 2018

Crisis van het marxisme, of crisis van het kapitaal?

Maxime Durand, 1995

De klassieke economisten begonnen iedere verhandeling over politieke economie met het probleem van de waarde. Alles draaide uiteindelijk rond de kernvraag naar de natuur van de winst. Deze onderzoekers waren getuige geweest van de ontwikkeling van de kapitalistische waar en van het ontstaan van industriële winst. ...


14 januari 2018

Lesbo- en homobevrijding in Nederland

Peter Drucker, 1995

... Ook als wij het bestaan van de maatschappelijke groep “homo’s en lesbo’s” veronderstellen, is de betekenis van “bevrijding” voor zo’n groep niet direct duidelijk. Sommige mensen zouden zeggen dat lesbo- en homobevrijding gewoon gelijke rechten of emancipatie voor homo’s en lesbo’s betekent. Maar in de jaren ’60 en ’70 heeft de radicale vleugel van de internationale homobeweging een scherp onderscheid gemaakt tussen bevrijding en emancipatie. ...


6 januari 2018

Mens en Taak

Het Marx-nummer, 1965, nr. 1, jg. 8

Piet Vermeylen: Karl Marx en het socialisme – anno 1964
Jaap Kruithof: Marx en de oorzaken van de menselijke aliënatie
Karel Devocht: Marx en zijn Communistisch Manifest
Ulrich Teichler: De verhoudingen van Marx en Engels ten overstaan van poëzie en dichters


30 december 2017

Pensioen in Nederland

Sabine Kraus, 1994

In de Nederlandse publieke opinie zijn ouderen arm. Sommige politici proberen te benadrukken dat er ook rijke ouderen zijn, maar dat is geen populair idee. Bij de laatste verkiezingen kregen twee speciale ouderenpartijen ineens samen zes zetels in de Tweede Kamer, vooral dankzij het feit dat bestaande partijen de AOW (het wettelijk basispensioen) niet wilden vrijwaren van bezuinigingen. Met name het CDA, met traditioneel veel aanhang onder ouderen, moest het ontgelden. Het feit dat CDA-lijsttrekker Brinkman inmiddels het veld heeft moeten ruimen komt voor een groot deel doordat de partij achteraf niet gelukkig is met zijn ‘presentatie’ van de plannen met de AOW. Op de plannen zelf komt het CDA overigens niet terug, evenmin als de drie huidige regeringspartijen. ...


30 december 2017

Van oudjes, bejaarden, senioren en andere grijze panters

Frank Slegers, 1994

In verband met de “vergrijzing” doen heel wat rampscenario’s de ronde. Hun werkelijkheidswaarde is echter zeer betwistbaar. Toch inspireerden ze het beleid van minister Willockx. Het wettelijk pensioen verschrompelt tot een basispensioen en de deur wordt geopend voor de private pensioenfondsen. Die vergroten de ongelijkheid tussen de gepensioneerden en brengen goedkoop risicokapitaal aan voor het bedrijfsleven. ...


29 december 2017

Het ontstaan van de kapitalistische grondrente

Hoofdstuk 47 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

Het moet duidelijk zijn waar het werkelijke probleem zit met de behandeling van de grondrente, vanuit het standpunt van de moderne economie, als de theoretische uitdrukking van de kapitalistische productiewijze. Dit is zelfs door een groot aantal recente schrijvers nog steeds niet begrepen, zoals blijkt uit elke nieuwe poging om de grondrente “opnieuw” te verklaren. De nieuwigheid hier is bijna altijd het terugvallen in lang gevestigde standpunten. ...


27 december 2017

Van de Logica van Hegel naar het Finland Station in Petrograd

Michael Löwy, 1994

Hoe moeten we de buitengewone opwinding verklaren die Lenins woorden teweegbrachten en de algemene verontwaardiging die hem ten deel viel? Soechanovs simpele maar veelzeggende verklaring suggereert een antwoord. Lenin had inderdaad gebroken met “het wetenschappelijk socialisme van het verleden”, met een bepaalde opvatting van de “elementaire principes” van het marxisme, ...


26 december 2017

Landbouw is mensenwerk

Louis de Bruyn, 1994

De uiterste limiet aan de draagkracht van onze planeet is bepaald door de hoeveelheid zonne-energie die wordt omgezet in biochemische energie door de planten (het fotosyntheseproces) minus de energie die de planten voor hun eigen levensprocessen nodig hebben. Dit wordt de Netto Primaire Productiviteit (NPP) genoemd. De NPP is de voedselbasis voor alle organismen op aarde. ...


De Internationale

Het volledige nummer, voorjaar 1994

In dit nummer
Verkiezingen in Brazilië. Uitgangspunten van de Arbeiderspartij (PT)
Democratie in de strijd voor het socialisme
Darwinisme en maatschappij
Kinderarbeid in de wereld. Twaalf jaar en geen toekomst meer
Uitgelezen


De tussenoorlogse katholieke gemeenteraadskandidaat

Dirk Martin, 1982

Vóór we beginnen aan een electorale en biografische doorlichting van de tussenoorlogse katholieke gemeentemandatarissen en -kandidaten in de twee grootste Vlaamse steden en de daaruit voortvloeiende conclusies, moet herinnerd worden aan de politieke doelstellingen van de Katholieke Partij op gemeentelijk vlak. ...


De gemeente als lokale staat

Dirk Van Damme, 1982

Gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijke politieke gebeurtenissen die in heel wat aspecten verschillen van andere politieke mobilisaties. Aan de gemeentepolitiek wordt in het algemeen een andere waardering gegeven dan aan de nationale politiek. Aan dit verschil in waardering beantwoordt echter geen theoretisch onderscheid tussen de centrale staat en de gemeente, noch een strategisch onderscheid tussen nationale en lokale politieke strijd. In de recente marxistische staatsdiscussie is nauwelijks aandacht besteed aan de lokale staat...


De Revolutie van de Lage Landen 1566 – 1648

Robert Lochhead, 1994

In de zestiende eeuw bestonden de Nederlanden, ook genoemd de Lage Landen, uit zeventien provincies die vanuit Brussel geregeerd werden. Het ging daarbij om een gebied dat tegenwoordig hoort tot België, Nederland, Luxemburg, het Franse departement Nord en een deel van het departement Pas-de-Calais. De soevereine vorst van de Lage Landen was sinds 1556 Filips II van Spanje (1527 – 1598). Deze was de belangrijkste figuur van de oudere tak van de Habsburgse dynastie, hij was heerser over een uitgestrekt wereldrijk en stond aan het hoofd van de machtigste absolutistische staat van Europa. ...


Bedenkingen rond Hans Achterhuis

Hendrik Patroons, 1994

In de diverse kringen die zich voor het milieu, de verzorgingsstaat en de derde wereld inzetten heeft de sociaalfilosoof Hans Achterhuis naam gemaakt. In een crisistijd waarin het geloof aan de traditionele grote verhalen verloren gaat, lijkt zijn theorie van de schaarste en van “mimetische begeerte” nieuwe, radicale perspectieven te openen. Ik betwijfel dit. Hans Achterhuis is allerminst radicaal. Hij aanvaardt de kapitalistische samenleving, terwijl zijn theorie zelf misschien de grondslag voor een nieuw “groot verhaal” legt. Men kan hem deze houding niet verwijten. ...


Europese arbeidstijden vergeleken – Korter werken hoort bij perspectief op ander Europa

Maxime Durand, 1994

In Nederland lijkt arbeidstijdverkorting weer wat hoger op de agenda van CAO-onderhandelingen geplaatst te worden. Ook in omringende landen kunnen we dit zien. Is de verkorting van de werkweek in verschillende West-Europese landen de laatste tien jaar op een vergelijkbare wijze verlopen? Welke groepen op de arbeidsmarkt zijn hierbij vooral betrokken? En: heeft ATV in diverse landen eigenlijk wel geleid tot meer banen? ...


Requiem voor de bevrijdingstheologie? Moderniteit en kritiek van de moderniteit in de bevrijdingstheologie

Michael Löwy, 1992

De tegenstelling tussen traditie en moderniteit wordt in de sociale wetenschappen – vooral met betrekking tot derdewereldlanden – vaak gebruikt als voornaamste sleutel om de economische, sociale, politieke en culturele realiteit te verklaren. Zonder het nut van de categorieën ‘traditie’ en ‘moderniteit’ in twijfel te trekken, moet men vermijden dat men elke analyse terugbrengt tot een tegenstelling tussen beide, waardoor het onmogelijk wordt rekening te houden met het feit dat zowel “traditie” als “moderniteit” begrippen zijn met meer dan één inhoud. ...


Sovjetvrede

Leon Trotski, 1917

In de Buitenlandse Zaken wordt ons beleid bepaald door het Decreet over de Vrede zoals dit is vastgesteld op het Al Russische Sovjet Congres. De vaststelling van dit decreet was een grote verrassing voor de routineuze denkhoofden van het burgerlijke Europa en in eerste instantie reageerden zij op dit decreet eerder als een partijpolitiek standpunt, dan als een concrete maatregel van een regeringsmacht die miljoenen vertegenwoordigt. ...


Het neoliberalisme tegen de gemeenschap

Claude Julien, 1994

Wees realistisch en berust: waarom zou je je verzetten tegen de onherroepelijke economische rationaliteit die de wereld regeert? Buig nederig voor het gegeven, neergelegd in schreeuwende cijfers. De afgelopen twee jaar ontsloeg Du Pont Nemours 12.000 van zijn 133.000 werknemers. Door deze ‘afslanking’ kon het bedrijf met pijn en moeite zo’n 2 miljard gulden bezuinigen. Helaas is dat slechts eenderde van de doelstelling. Midden september kondigde het daarom aan nog eens 4500 mensen in de Verenigde Staten en 3000 in Europa te ontslaan. De beurskoers op Wall Street schoot direct omhoog van 47,87 naar 49,62 dollar. Het is niet allemaal ellende in de onherroepelijke logica van de markt...


Huishoudelijke arbeid: patriarchaat of kapitalisme als invalshoek

Carl Bartier, 1982

De laatste jaren heeft zich vooral in de VS, Engeland en Nederland een boeiende discussie afgespeeld tussen marxisten en feministen over de plaats van huishoudelijke arbeid en huisvrouwen in deze kapitalistisch-patriarchale maatschappij. ...


Ecologische beweging en arbeidersbeweging

Geert De Clercq, 1982

... De grootste fout die ze maakt is het voortdurend dooreen haspelen van de ecologische beweging (de ecologisten, de groenen,...) en de ecologische partij (Agalev). ...


Over het onvermijdelijk, maar productief falen van elk totalisme

Hugo Van den Enden, 1982

Het voorbije decennium is op ideologisch-wijsgerig vlak gekenmerkt door een vacuüm, stelt Ronald Commers in zijn boek De Overbodigheid en de Noodzakelijkheid van de Moraal. Vooral dan ter linkerzijde. Het marxisme en de diverse vormen van socialisme en communisme die er zich op beroepen, zieltogen in frustrerende onmacht om de nationale en internationale ontwikkelingen theoretisch en praktisch in hun greep te krijgen en overtuigende alternatieven voor de visieloze pragmatische technocratie en het opportunistische crisisbeleid aan te reiken. ...


De KPE-onafhankelijken dringen aan op eenheid

KPE-onafhankelijken, 1982

De KPE is een eenheidslijst die te Gent gevormd is n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1982. Ze is samengesteld uit de KP, de RAL en een aantal onafhankelijken uit diverse sectoren. ...


De crisis van het Belgisch kapitalisme

André Mommen, 1982

De crisis van de unitaire Belgische staat kwam niet voor het eerst aan het licht bij het uitbreken van de economische crisis van de jaren zeventig. ...


Machinerie. Gebruik van natuurkrachten en wetenschap

Een deel uit Ter kritiek van de politieke economie (1861 - 1863)

De productiviteit van de machine (en haar goedkoop zijn) wordt niet alleen bepaald door de massa arbeiders, die ze vervangt, maar door de massa, die ze in de arbeid assisteert. ...


Over soldatenhardheid en opofferende moeders

Bob Carlier, 1982

De uitzendingen van De Wilde en Verhoeyen over ‘De Nieuwe Orde’ hebben de aandacht van velen op de periode 1930-1940 gevestigd. De vernieuwde belangstelling hangt ook samen met de – eveneens vaak betwiste – hypothese, als zou economische crisis steeds aanleiding geven tot gelijkaardige politieke en ideologische systemen. ...


Verklaring van de Bolsjewistische Fractie op de Democratische Vergadering

Leon Trotski, 1917

De Revolutie is op een bijzonder kritiek moment terecht gekomen. Ofwel komt er een nieuwe opleving, of er zal een catastrofale ineenstorting volgen. Door de oorlog is het volk uitgeput en worden niet minder geplaagd en afgemat door de besluiteloosheid en weifelingen in het beleid van de regerende politieke partijen. ...


3 De relatieve meerwaarde

Een hoofdstuk uit Ter kritiek van de politieke economie (1861 - 1863)

We noemen de tot dusver geanalyseerde vorm van de meerwaarde de absolute meerwaarde, omdat het bestaan ervan, de groeivoet, elke toename van de waarde tegelijk een absolute vermeerdering van de geschapen waarde is, de geproduceerde waarde. Het ontstaat, zoals we zagen, door een verlenging van de noodzakelijke arbeidsdag over zijn grenzen heen. De absolute grootte is gelijk aan deze verlenging, terwijl zijn relatieve grootte, de proportionele meerwaarde of de meerwaardevoet, met de verhouding van deze verlenging, de fluxion tot haar fluente, met de noodzakelijke arbeidstijd gegeven is. ...


Bouwrente. Mijnbouwrente. Grondprijs

Hoofdstuk 46 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

De differentiaalrente komt overal voor en volgt overal dezelfde wetten als de differentiaalrente in de landbouw, daar waar er rente bestaat. Overal waar natuurlijke krachten te monopoliseren zijn en aan de industriëlen, die ze gebruiken, een surpluswinst oplevert, of het nu een waterval, een hoogwaardige mijn, of een water rijk aan vis is, of een goed gelegen bouwgrond, neemt door zijn recht op een deel van de aarde, als eigenaar van deze natuurlijke objecten, een deel van de surpluswinst van het fungerende kapitaal in de vorm van rente. ...


Het neoliberaal fiasco

Jesus Albarracin, 1993

Toekomstige historici zullen het neoliberale decennium van de jaren tachtig beschrijven als sterk conservatief, als een periode van verval op het terrein van cultuur, artistieke creativiteit en politieke vrijheden. Zij zullen tot de conclusie komen dat het in deze periode niet gelukt is de kapitalistische crisis te stoppen. Integendeel, zij zullen opmerken dat degenen die een radicaal liberaal economisch beleid stimuleerden, vooral nieuwe problemen hebben veroorzaakt. ...


Van de regen in de drup of van de drup in de regen?

Nanette Funk, 1993

De ineenstorting van het stalinisme aan het eind van de jaren tachtig heeft voor de meeste mensen in Oost-Europa niet de snelle bevrijding gebracht waarop ze hadden gehoopt. De economische en politieke chaos, het haatdragende nationalisme en de ideologische, sociale en morele verwildering hebben het er voor velen slechter op gemaakt in plaats van beter. Vrouwen vormen in veel gevallen een van de zwakke groepen, die het meest te lijden hebben van de maffiose terugkeer naar kapitalistische verhoudingen. ...


De absolute grondrente

Hoofdstuk 45 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

Met de analyse van de differentiaalrente gingen we uit van de veronderstelling dat de slechtste grond geen grondrente geeft, of, om het meer algemeen te zeggen, dat alleen de grond een grondrente geeft indien de individuele productieprijs van het product lager is dan die van de marktregulerende productieprijs, zodat op deze manier een surpluswinst ontstaat die verandert in rente. ...


Het gezin. Gezinswaarden in België

Ida Dequeecker, 1993

Het debat over gezinswaarden heeft in België (nog?) niet de prominente plaats op de politieke scène, die het al jaren in de Verenigde Staten heeft onder druk van een sterke uiterst rechtse, christelijk-fundamentalistische antiabortusbeweging. Het thema van de traditionele gezinswaarden wordt regelmatig bespeeld door moraalridders à la Van Rompuy, parlementslid van de CVP, die zich sterk maken dat ze de gevoelens zouden vertolken van de zwijgende meerderheid. ...


Een gesprek met Ernest Mandel over Power and Money

Frank Slegers, 1993

In 1992 publiceerde Ernest Mandel bij Verso Power and Money, a Marxist Theory of Bureaucracy (Macht en Geld, een marxistische theorie van de bureaucratie). In dit boek maakt Ernest Mandel een nieuwe balans van de ontaarding van de Sovjet-Unie en speurt naar de sociale en historische wortels van de bureaucratie, zowel in de kapitalistische staat als in de massaorganisaties van de arbeidersbeweging. Hierover hadden we met de auteur een gesprek. ...


Leszek Kolakowski’s ontwaken uit de marxistische droom

Freddy Mortier, 1982

Onlangs verschenen bij Het Spectrum de 3 delen van Leszek Kolakowski’s Main currents of Marxism. De oorspronkelijk in het Pools gestelde trilogie voorziet elk deel van een afzonderlijke titel resp. ‘ontstaan’, ‘bloei’ en ‘verval’. Waar de Engelse en Duitse versie: deze driedeling behouden, is in de Nederlandse vertaling gekozen voor de uniforme en enigszins misleidende titel ‘Geschiedenis van het marxisme’. De oorspronkelijke titulatuur weerspiegelt een stelling waarvan het provocatief karakter zonder meer duidelijk is: in Kolakowski’s visie is de diffusiecyclus van het marxisme rond, de doctrine heeft afgedaan. ...


Te vuur en te zwaard

Leon Trotski, 1917

Elk intelligent persoon (of elke sukkel) weet dat om Rusland te redden er een genadeloos gevecht met het anarchisme op links en de contrarevolutie op rechts noodzakelijk is. Dit is kort samengevat de essentie van het complete programma van de kranten Izvestia, Delo Naroda, Rabotsaja Gazeta. ...


Bewegingen, crisis en staat

Gabriël van den Brink, 1982

Er heeft zich dus in korte tijd een explosieve verbinding voorgedaan tussen een relatief kleine maar offensief opererende groep of beweging (krakers en hun directe sympathisanten) met een meer algemene onvrede onder de plaatselijke bevolking. Een verbinding, waar de overheid ter plaatse niet alleen aan voorbij is gegaan, maar die zij waarschijnlijk niet eens heeft onderkend ...


Ontstaan en evolutie van het poujadisme (1953 – 1958)

Pierre-Paul Maeter, 1982

In een periode van economische groei, domineert voornamelijk een modern conservatisme. Dit vertoont zich in de persoon van de eerbiedwaardige notabele, die toegevingen wil doen aan de arbeidersstrijd om de stijgende winsten veilig te stellen.
Daarentegen wordt in een periode van crisis de grens tussen traditionalisten, reactionairen en “modernisten” minder duidelijk, terwijl – zoals in België – bindingen aan het licht komen tussen zekere notabelen, staatslui, en fascistische groepjes. ...


Differentiaalrente, ook op de slechtst bewerkte grond

Hoofdstuk 44 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

Laat ons aannemen dat de vraag naar graan stijgt en de aanvoer kan die alleen bevredigen met opeenvolgende kapitaalinvesteringen met onderproductiviteit van de rentegevende gronden of door bijkomende kapitaalinvesteringen, eveneens met dalende productiviteit, in grond A of met kapitaalinvesteringen in nieuwe gronden met een lagere kwaliteit dan A. ...


De Revolutie is in gevaar!

Leon Trotski, 1917

De Revolutie is in gevaar – maar alleen van die kant waar ze werkelijk door bedreigd kan worden, van de zijde der contrarevolutie. Alle geruchten dat de contrarevolutie kan binnenkomen of binnenkomt door het ‘bolsjewistische lek’ zijn in de praktijk inhoudsloze onzin. Op zijn best zou het kunnen betekenen dat de contrarevolutie altijd bereid is misbruik te maken van een of andere misstap van de revolutionaire partij. ...


Voormalig Joegoslavië. Zelfbeschikkingsrecht geen eenvoudig vraagstuk

Samary Catherine, 1993

Als koppige schuldeiser verzette de “internationale gemeenschap” zich (tot aan de onafhankelijkheidsverklaringen van juni 1991) tegen de diverse republieken en schaarde zich achter de regering Markovic. Zij sprak zich uit voor een sterke staat die instond voor het beheer van de buitenlandse schuld. Men sprak van onaantastbare grenzen en men vreesde voor wanorde. Dit antinationalisme hield geen rekening met de reële problemen van nationale identiteit en nationale rechten die met het zoeken naar een democratisch alternatief voor Joegoslavië opdoken. ...


Crisis in het gezin ook zaak van links

Stephanie Coontz, 1993

De discussie over “gezinswaarden” in de Amerikaanse verkiezingscampagne van 1992 had iets belachelijks. Als antwoord op het Republikeins offensief over traditionele gezinswaarden maakten ‘liberals’ zich vrolijk over vicepresident Dan Quayle. Toch verdient het onderwerp een nader onderzoek. De linkerzijde doet het debat te gemakkelijk af als een afleidingsmanoeuvre, ...