Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de (filterbare) tabel met alle teksten van deze site raadplegen. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Mee werken?Rechtstreeks naar een auteur:Circulatiemiddel en kapitaal. De interpretatie van Tooke en Fullarton

Hoofdstuk 28 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

Het verschil tussen circulatie en kapitaal, gemaakt door Tooke, Wilson en anderen, waarbij het verschil tussen het circulatiemiddel als geld, zeker als geldkapitaal, en als rentegevend kapitaal (moneyed capital in de Engelse zin) kriskras door elkaar gehaald is, komt neer op twee dingen. ...


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, februari 1973, nr. 2, jg. 1.

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!


Leerboek politieke economie

De politieke economie behoort tot de maatschappijwetenschappen. Zij onderzoekt de wetten van de maatschappelijke productie en de verdeling van de materiële goederen op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de menselijke samenleving.
De grondslag van het leven van de maatschappij is de materiële productie. Om te leven moeten de mensen voedsel, kleding en andere materiële goederen hebben. Om deze goederen te hebben, moeten de mensen ze produceren, moeten ze werken.
De mensen produceren de materiële goederen, dat wil zeggen zij voeren de strijd tegen de natuur niet als afzonderlijk individu, maar gemeenschappelijk, in groepen, in maatschappijen. Dientengevolge is de productie steeds en onder alle voorwaarden maatschappelijke productie en het werk is de bezigheid van mensen in een gemeenschap.


Verslag van het Centrale Bestuur aan de Communistische Bond van maart en juni 1850

In de beide revolutionaire jaren van 1848-49 heeft de Bond zich op twee manieren bewezen. In de eerste plaats hebben onze leden zich overal energiek in het werk van de beweging gestort en hebben ze in de kranten, op de barricades en op de slagvelden vooraan gestaan in de rijen van het proletariaat, de enig beslissende revolutionaire klasse. Verder heeft de Bond zich bewezen door haar begrip en inzicht in de opkomst van de beweging, zoals blijkt uit de diverse pamfletten en geschriften van het congres van 1847 en uitgegeven verslagen van het centrale bestuur en door het Manifest van de Communistische Partij, omdat zij aantoonbaar juist zijn gebleken en de uitgesproken verwachtingen in deze geschriften volledig zijn uitgekomen.

Lees verder »


Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 1996, nr. 3, september, jg. 30

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!

Lees verder »


Stap voor stap

Er zijn reeds verscheidene weken verstreken sinds het bezoek van de tsaar aan Warschau en nog steeds zijn de golven van opwinding in de Poolse en Russische pers niet tot bedaren gekomen.

Lees verder »


Problemen bij de theorie van de gedegenereerde arbeidersstaat

Iedereen, die met een nieuw probleem te maken krijgt, zal bij de oplossing ervan in eerste instantie analogieën en oude begrippen moeten gebruiken. Soms blijkt dan dat het nieuwe vraagstuk niet met de oude categorieën op te lossen valt. Op zo'n moment wordt het nuttig nieuwe concepten te ontwikkelen.

Lees verder »


Bijdrage tot een politieke economie van de USSR

Het onmiddellijke probleem dat met betrekking tot de USSR voor marxisten opduikt, is de kwestie van de methode. Er is nu een massa aan empirisch en institutioneel werk zowel vanwege linkse als rechtse onderzoekers. Dit werk heeft te lijden onder het manifeste gebrek aan een referentiekader, ...

Lees verder »


Het ontstaan van de heersende ideologie in de Sovjet-Unie. Een inleiding

... Het is voornamelijk onze bedoeling om de belangstellende lezer die geen grondige kennis heeft van de Sovjetgeschiedenis, enig inzicht te geven in het mechanisme dat de invoering van de heersende ideologie beheerste. Dit artikel heeft echter een onvolledig en voorlopig karakter, hetgeen deels te wijten is aan de beperkte plaatsruimte (en de voorrang die we daarin willen geven aan de "documentatie"), deels aan de complexiteit van het probleem.

Lees verder »


Rudolf Bahro's contradictorische kritiek van het "werkelijk bestaande socialisme"

De discussie rond het werk van Bahro is hier te lande nog nauwelijks van de grond gekomen, hetgeen waarschijnlijk te maken heeft met de betrekkelijk laattijdige verschijning van een Nederlandse vertaling van "Die Alternative" en deels met de moeilijke toegankelijkheid van zijn werk.

Lees verder »


Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België

... De massa boeken, tijdschriftartikels, brochures en arbeidersbladen, die de auteur aanboorde, bestaat dan ook in hoofdzaak uit strikt eigentijdse documenten op dewelke het klassieke onderscheid tussen "bronnen" en "niet-bronnen" moeilijk van toepassing is. Ook hier geldt aldus dat het volledig begrijpen van het contemporaine gebeuren maar beperkt mogelijk is, omdat het geruime tijd duurt voor alle hiervoor nodige gegevens beschikbaar zijn. Een ander probleem van de eigentijdse geschiedenis betreft de rechtstreekse betrokkenheid van de historicus bij de gebeurtenissen die hij beschrijft/analyseert.

Lees verder »


Negri's lectuur van de Grundrisse

Met de orthodoxie hebben we geen uitstaans. We zouden zelfs gelukkig zijn indien we Marx niet nodig hadden. Het valt niet te loochenen dat zich een cesuur heeft voorgedaan. De waardetheorie is met betrekking tot onze strijd tot op de draad versleten. Maar, de ontdekking van de ‘Grundrisse’ heeft ons Marx gerestitueerd; terwille van zijn kracht niet terwille van onze trouw.’

Lees verder »