Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de (filterbare) tabel met alle teksten van deze site raadplegen. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Mee werken?Rechtstreeks naar een auteur:Resultaten van het directe productieproces

Het weggelaten zesde hoofdstuk van Marx’ Kapitaal

De ‘waar’, als de elementaire vorm van de burgerlijke rijkdom, is ons uitgangspunt, de voorwaarde voor het ontstaan van het kapitaal. Anderzijds verschijnen ‘waren’ nu als het product van het kapitaal. ...


Geldkapitaal en reëel kapitaal. 3 (slot)

Hoofdstuk 32 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

De massa van het terug veranderde geld in kapitaal, is het resultaat van het massale reproductieproces, maar op zich, als leningkapitaal, is het zelf geen reproductief kapitaal. ...


Het gewone volk en haar geschiedschrijvers

Het is inmiddels alweer een poosje geleden dat de eerste exemplaren van de Geschiedenis van het Gewone Volk van Nederland over de toonbank gingen. Ettelijke duizenden exemplaren zijn daar in tamelijk snel tempo op gevolgd, zodat het Socialistisch Onderwijs Front waarschijnlijk na Marx voor Scholieren opnieuw een kassucces rijker is.


Linkse stroming in China

In Nederland bestaat sinds jaren een zeer grote belangstelling voor China. Dit komt tot uitdrukking in periodieke golven van artikelen, reportages, enz. Serieus onderzoek en analyse zijn echter nog nauwelijks aan de orde...


Henk Sneevliet

Met het boek Sneevliet, een politieke biografie van Fritjof Tichelman, is een nieuw element toegevoegd aan de politieke geschiedschrijving van de arbeidersbeweging.


Voorlopige balans van de regeringspolitiek

We hebben gezien dat de regering Den Uyl tot stand gekomen is door middel van het beëindigen van de grootste stakingsbeweging sinds 1946. Zij is ontstaan om de arbeidersklasse opnieuw in te schakelen in het beheer van het kapitalisme. De balans van een jaar kon opgemaakt worden aan de hand van ...


Centrisme en de nieuwe voorhoede

In het algemeen kunnen we stellen dat de politieke samenstelling van de brede voorhoede door een samenlopen van drie factoren wordt bepaald: ...


Over dialectische relaties

Het is eigenaardig dat marxisten het concept dialectiek of “dialectische verhoudingen” zo dikwijls gebruiken en toch zo weinig tijd besteden aan het verklaren van wat hiermee wordt bedoeld.


Theorieën over waarde

... Een samenleving zonder waarden is niet onethisch of immoreel. Maar de waardekwestie stelt zich zelf wanneer de dingen geproduceerd door menselijke arbeid (en hier begrijp ik ook het meest immateriële als een menselijk product) het onderwerp van ruil worden. We leven in een periode waarin maar enkele levensdomeinen onaantastbaar blijven voor de kans op, of de realiteit, van de ruil.


Cultuurpopulist: geen vel over de buik

... Een postmodernist dus. Iemand die weigert een hiërarchie te zien in de verschillende cultuuruitingen of ze niet wenst te toetsen aan een waardeschaal. Een van onze eerste ministers van cultuur, Patrick Dewael drukte het ooit als volgt uit: “Een paar laarzen kan even waardevol zijn als een sonnet van Shakespeare.” ...


Sint-Amands en Emile Verhaeren

Wat voor een dichter Verhaeren was, blijft wat vaag. Dat is begrijpelijk. Een tentoonstelling is nog iets anders dan een representatieve bloemlezing. Overal krijg je weliswaar stukken van zijn poëzie te lezen, maar meestal zijn dat maar enkele verzen, en dan nog in vertaling. Dat volstaat natuurlijk niet. Verhaerens poëzie is trouwens niet zo makkelijk te definiëren.


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1974, nr. 2, juli, jg. 2

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!


Geldkapitaal en reëel kapitaal. 2

Hoofdstuk 31 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

Maar we zijn nog niet rond met de vraag, in hoeverre de accumulatie van kapitaal in de vorm van leenbaar geldkapitaal samenvalt met de werkelijke accumulatie, dus de expansie van het reproductieproces. ...


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1974, nr. 1, januari, jg. 2

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!


Observaties over het effect van het fabricagesysteem

DIEGENEN die betrokken waren in de handel, fabricage en commercie van dit land vormden dertig en veertig jaren geleden slechts een klein onbelangrijk segment van de kennis, rijkdom, invloed en bevolking van het Rijk. ...


Geldkapitaal en reëel kapitaal. 1

Hoofdstuk 30 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

... dat zelfs een accumulatie van schulden, een accumulatie van kapitaal lijkt, toont zich de verdraaiing in het kredietstelsel. ...


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, mei 1973, nr. 3, jg. 1.

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, september 1973, nr. 4, jg. 1.

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!


De elementen van het bankkapitaal

Hoofdstuk 29 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

... In de volgende analyses zullen we demonstreren dat geldkapitaal wordt verward met moneyed capital, in de zin van rentegevend kapitaal, terwijl in de eerste zin het geldkapitaal slechts een voorbijgaande kapitaalsvorm is, verschillend van de andere kapitaalsvormen, het warenkapitaal en het productieve kapitaal. ...


Circulatiemiddel en kapitaal. De zienswijze van Tooke en Fullarton

Hoofdstuk 28 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

Het verschil tussen circulatie en kapitaal, gemaakt door Tooke, Wilson en anderen, waarbij het verschil tussen het circulatiemiddel als geld, zeker als geldkapitaal, en als rentegevend kapitaal (moneyed capital in de Engelse zin) kriskras door elkaar gehaald is, komt neer op twee dingen. ...


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, februari 1973, nr. 2, jg. 1.

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!


Leerboek politieke economie

De politieke economie behoort tot de maatschappijwetenschappen. Zij onderzoekt de wetten van de maatschappelijke productie en de verdeling van de materiële goederen op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de menselijke samenleving.
De grondslag van het leven van de maatschappij is de materiële productie. Om te leven moeten de mensen voedsel, kleding en andere materiële goederen hebben. Om deze goederen te hebben, moeten de mensen ze produceren, moeten ze werken.
De mensen produceren de materiële goederen, dat wil zeggen zij voeren de strijd tegen de natuur niet als afzonderlijk individu, maar gemeenschappelijk, in groepen, in maatschappijen. Dientengevolge is de productie steeds en onder alle voorwaarden maatschappelijke productie en het werk is de bezigheid van mensen in een gemeenschap.