Karl Marx & Friedrich Engels

Valitut teokset (6 osaa)Ensimmäinen osa


Suomennos: © Antero Tiusanen (s. 55–100, 118–138, 171–311), Vesa Oittinen (s. 101–117, 406–433, 516–538), Timo Koste (s. 139–170, 312–345), Jyrki Uusitalo (s. 348–405, 434–515, 539–597). V. I. Leninin tässä julkaistujen kirjoitusten (s. 7–54) suomentajat tuntemattomia.
Lähde: Marx–Engels, »Valitut teokset (6 osaa)», 1. osa. Kustannusliike Edistys, 1978.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Alkusanat 5
         
V. I. Lenin. Karl Marx 7
V. I. Lenin. Friedrich Engels 45
K. Marx. Kirje isälle 55
К. Marx. Juutalaiskysymyksestä 66
К. Marx. Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. Johdanto 101
K. Marx. Kriittisiä reunahuomautuksia »preussilaisen» artikkeliin »Preussin kuningas ja yhteiskunnallinen uudistus» 118
F. Engels. Ääriviivoja kansantaloustieteen arvosteluksi 139
K. Marx. Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844 171
  Esipuhe 173
  [Ensimmäinen käsikirjoitus] 177
    Työpalkka 177
    Pääomanvoitto 190
      1. Pääoma 190
      2. Pääomanvoitto 191
      3. Pääoman valta työhön ja kapitalistin vaikuttimet 193
      4. Pääomien kasautuminen ja kapitalistien keskinäinen kilpailu 194
    Maankorko 203
    [Vieraantunut työ] 217
  [Toinen käsikirjoitus] 233
    [Yksityisomistuksen suhteet] 233
  [Kolmas käsikirjoitus] 241
    [Yksityisomistuksen olemus kansantaloustieteen heijastamana] 241
    [Kommunismi] 246
    [Tarpeet, tuotanto ja työnjako] 262
    [Raha] 281
    [Hegelin dialektiikan ja yleensä filosofian kritiikkiä] 287
K. Marx. Friedrich Listin kirjasta »Kansantaloustieteen kansallinen järjestelmä» 312
  [I Yleinen luonnehdinta Lististä] 312
  [7] II Tuotantovoimien teoria ja vaihtoarvojen teoria 326
  [III Katkelmia III luvusta], [Maankorko] 337
  IV Herra List ja Ferrier 342
K. Marx, F. Engels. Pyhä perhe eli kriittisen kritiikin kritiikkiä. Bruno Baueria ja kumppaneita vastaan 347
  Esipuhe 349
  I luku. Kriittinen kritiikki kirjansitojamestarin hahmossa eli kriittinen kritiikki herra Reichardtina (Engels) 351
  II luku. Kriittinen kritiikki »mühleignerina» eli kriittinen kritiikki herra Jules Faucherina (Engels) 354
  III luku. Kriittisen kritiikin perusteellisuus eli kriittinen kritiikki herra J.:nä (Jungnitzina?) (Engels) 360
  IV luku. Kriittinen kritiikki tiedostamisen tyyneytenä eli kriittinen kritiikki herra Edgarina 362
    1. Flora Tristanin »Työväenliitto» (Engels) 362
    2. Béraud ilotytöistä (Engels) 363
    3. Rakkaus (Marx) 364
    4. Proudhon (Marx) 367
      Luonnehtiva käännös n:o 1 368
      Kriittinen huomautus n:o 1 377
      Kriittinen huomautus n:o 2 381
      Luonnehtiva käännös n:o 2 385
      Kriittinen huomautus n:o 3 386
      Luonnehtiva käännös n:o 3 392
      Kriittinen huomautus n:o 4 398
      Luonnehtiva käännös n:o 4 401
      Kriittinen huomautus n:o 5 402
  V luku. Kriittinen kritiikki salaisuuksien kaupustelijana Eli kriittinen kritiikki herra Szeligana (Marx) 406
    1. »Sivilisaatiossa tapahtuvan villiytymisen salaisuus» ja »valtiollisen oikeudettomuuden salaisuus» 407
    2. Spekulatiivisen konstruktion salaisuus 409
    3. »Sivistyneen yhteiskunnan salaisuus» 414
    4. »Oikeamielisyyden ja hurskauden salaisuus» 424
    5. »Salaisuus-pilkkaa» 426
    6. Naurukyyhky (Rigolette) 430
    7. »Pariisin salaisuuksien» maailmantila 432
  VI luku. Absoluuttinen kriittinen kritiikki eli kriittinen kritiikki herra Brunona 434
    1. Absoluuttisen kritiikin ensimmäinen sotaretki (Marx)  
      a) »Henki» ja »joukko» 434
      b) Juutalaiskysymys n:o 1. Kysymysten asettelu 445
      c) Hinrichs n:o 1. Salamyhkäisiä viittauksia politiikkaan, sosialismiin ja filosofiaan 449
    2. Absoluuttisen kritiikin toinen sotaretki 451
      a) Hinrichs n:o 2. »Kritiikki» ja »Feuerbach». filosofian kirous (Engels) 451
      b) Juutalaiskysymys n:o 2. kriittisiä havaintoja sosialismista, lainsäädännöstä ja politiikasta (kansallisuudesta) (Marx) 454
    3. Absoluuttisen kritiikin kolmas sotaretki (Marx) 461
      a) Absoluuttisen kritiikin itsepuolustus. Sen »poliittinen» menneisyys 461
      b) Juutalaiskysymys n:o 3 470
      c) Kriittinen taistelu Ranskan vallankumousta vastaan 485
      d) Kriittinen taistelu ranskalaista materialismia vastaan 492
      e) Sosialismin lopullinen tappio 504
      f) Absoluuttisen kritiikin spekulatiivinen kehäkierto ja itsetietoisuuden filosofia 507
  VII luku. Kriittisen kritiikin kirjeenvaihto 516
    1. Kriittinen joukko (Marx) 516
    2. »Epäkriittinen joukko» ja »kriittinen kritiikki» 521
      a) »Paatunut joukko» ja »tyydyttymätön joukko» (Marx) 521
      b) »Pehmeäsydäminen» ja »lunastuksen tarpeessa oleva» joukko (Engels) 525
      c) Armon vuodatus joukon ylle (Marx) 528
    3. Epäkriittis-kriittinen joukko eli kritiikki ja »Berliner Couleur» (Marx) 529
  VIII luku. Kriittisen kritiikin maallinen vaellus ja kirkastus eli kriittinen kritiikki Rudolfina, Geroldsteinin ruhtinaana (Marx) 539
    1. Teurastajan kriittinen muuttuminen koiraksi, eli Chourineur 540
    2. Kriittisen uskonnon salaisuuden paljastus eli Fleur de Marie 543
      a) Spekulatiivinen »Päivänkukka» 543
      b) Fleur de Marie 546
    3. Oikeuden salaisuuksien paljastus 556
      a) Maître d'école eli uusi rangaistusteoria. eristyssellijärjestelmän paljastettu salaisuus. Lääketieteellisiä salaisuuksia 556
      b) Palkinto ja rangaistus. Kaksinkertainen oikeus (taulukoineen) 569
      c) Kulttuurissa esiintyvän raakalaisuudcn ja valtiossa esiintyvän oikeudettomuuden voittaminen 572
    4. »Katsantokannan» paljastettu salaisuus 573
    5. Inhimillisten vaistojen hyväksikäytön salaisuuden paljastus eli Clémence d'Harville 576
    6. Naisten vapautuksen salaisuuden paljastus eli Louise Morel 578
    7. Kansantaloudellisten salaisuuksien paljastus 580
      a) Kansantaloudellisten salaisuuksien teoreettinen paljastus 580
      b) »Köyhäinpankki» 581
      c) Bouquevalin mallitila 583
    8. Rudolf, »kaikkien salaisuuksien paljastettu salaisuus» 585
  IX luku. Kriittinen viimeinen tuomio (Marx) 596
  Historialliset jälkisanat 597
Marx Pavel Vasiljevitš Annenkoville 598
 
Selityksiä 615
Nimihakemisto 636
 
Lataa Valittujen 1. osa kokonaisena

 


Toinen osa


Suomennos: © Antero Tiusanen (Elberfeldin puheet, Puhe kauppavapaudesta, Filosofian kurjuus), Olli Perheentupa (Työväenluokan asema Englannissa), Matti Viikari, Reijo Käkelä, Anssi Sinnemäki, Kerttu Juntunen (Filosofian kurjuus). Muiden tekstien kääntäjät tuntemattomia.
Lähde: Marx–Engels, »Valitut teokset (6 osaa)», 2. osa. Kustannusliike Edistys, 1978.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

F. Engels. Teoksesta työväenluokan asema Englannissa 5
  Työväenliike 5
F. Engels. Elberfeldin puheet 36
  8. helmikuuta 1845 pidetty puhe 36
  15. helmikuuta 1845 pidetty puhe 52
K. Marx. Teesejä Feuerbachista 63
K. Marx ja F. Engels. Feuerbach. Materialistisen ja idealistisen katsantokannan vastakkaisuus (Saksalaisen ideologian I luku) 67
  [I] 67
    [1.] Ideologia yleensä, varsinkin saksalainen 69
    [2. Edellytykset, joista materialistinen historiankäsitys lähtee] 71
    [3. Tuotanto ja kanssakäyminen. työnjako ja omistusmuodot: heimo-omistus, antiikkinen ja feodaalinen omistus] 73
    [4. Materialistisen historiankäsityksen olennaisin sisältö. Yhteiskunnallinen oleminen ja yhteiskunnallinen tajunta] 77
  [II] 80
    [1. Ihmisen todellisen vapautuksen edellytykset] 80
    [2. Feuerbachin materialismin spekulatiivisuuden ja epäjohdonmukaisuuden arvostelua] 81
    [3. Alkuperäiset historialliset suhteet eli sosiaalisen toiminnan peruspuolet: elämälle välttämättömien tarvikkeiden tuottaminen, uusien tarpeiden syntyminen, ihmisten tuottaminen (perhe), kanssakäyminen, tajunta] 84
    [4. Yhteiskunnallinen työnjako ja sen seuraukset: yksityisomistus, valtio, sosiaalisen toiminnan »vieraantuminen»] 89
    [5. Tuotantovoimien kehitys kommunistisen yhteiskunnan aineellisena edellytyksenä] 93
    [6. Materialistisen historiankäsityksen johtopäätökset: historiallisen tapahtumaprosessin jatkuvuus, historian muuttuminen maailmanhistoriaksi, kommunistisen vallankumouksen välttämättömyys] 95
    [7. Yhteenveto materialistisesta historiankäsityksestä] 99
    [8. koko tähänastisen, idealistisen historiankäsityksen ja erityisesti hegelinjälkeisen saksalaisen filosofian kestämättömyys] 100
    [9. Feuerbachin ja hänen idealistisen historiankäsityksensä lisäarvostelua] 104
  [III] 106
    [1. Hallitseva luokka ja hallitseva tajunta. Miten hegeliläinen käsitys hengen herruudesta historiassa on muodostunut] 106
  [IV] 110
    [1. Tuotantovälineet ja omistusmuodot] 110
    2. Aineellisen ja henkisen työn jakautuminen. Kaupungin erottuminen maaseudusta. Ammattikuntajärjestelmä] 112
    3. Työnjaon edistyminen. Kaupan erottuminen teollisuudesta. Työnjako kaupunkien välillä. Manufaktuuri] 115
    4. Laajin työnjako. Suurteollisuus] 122
    [5. Tuotantovoimien ja kanssakäymisen muodon välinen ristiriita yhteiskunnallisen vallankumouksen perustana] 124
    [6. Yksilöiden kilpailu ja luokkien muodostuminen. Yksilöiden ja heidän elämänehtojensa välisen ristiriidan kehitys. Yksilöiden näennäinen yhdistyminen porvarillisen yhteiskunnan oloissa ja yksilöiden todellinen yhteenliittyminen kommunismissa. Yhteiskunnan elämänehtojen saattaminen yhdistyneiden yksilöiden alaisuuteen] 125
    [7. yksilöiden ja heidän toimintaehtojensa välinen ristiriita tuotantovoimien ja kanssakäymisen muodon ristiriitana. tuotantovoimien kehitys ja kanssakäymisen muotojen vaihtuminen] 132
    [8. Väkivallan (valloituksen) osuus historiassa] 135
    [9. Tuotantovoimien ja kanssakäymisen muodon välisen ristiriidan kehitys suurteollisuuden ja vapaan kilpailun olosuhteissa. Työn ja pääoman vastakohtaisuus] 137
    [10. Yksityisomistuksen hävittämisen välttämättömyys, ehdot ja tulokset] 139
    [11.] Valtion ja oikeuden suhde omaisuuteen 142
    [12. Yhteiskunnallisen tajunnan muodot] 145
K. Marx. Filosofian kurjuus. Vastaus herra Proudhonin Kurjuuden filosofiaan (HUOM! Ei saatavilla! 149
  Alkulause 151
  Ensimmäinen luku. Tieteellinen keksintö 153
    1. § Käyttöarvon ja vaihtoarvon vastakohtaisuus 153
    2. § Konstituoitu eli synteettinen arvo 164
    3. § Arvon suhteellisuuden lain soveltaminen 194
      a) Raha 194
      b) Työn tuottama ylijäämä 204
  Toinen luku. Kansantaloustieteen metafysiikka 216
    1. § Metodi 216
      Ensimmäinen huomautus 217
      Toinen huomautus 221
      Kolmas huomautus 222
      Neljäs huomautus 223
      Viides huomautus 225
      Kuudes huomautus 227
      Seitsemäs Ja viimeinen huomautus 232
    2. § Työnjako ja koneet 237
    3. § Kilpataistelu ja monopoli 251
    4. § Maaomaisuus eli maankorko 260
    5. § Lakot ja työläisliittoumat 271
F. Engels. Kommunismin periaatteet 280
K. Marx. Puhe kauppavapaudesta. Brysselin demokraattisen yhdistyksen julkisessa kokouksessa 9. tammikuuta 1848 301
K. Marx ja F. Engels. Kommunistisen puolueen manifesti 319
  Esipuhe vuoden 1872 saksankieliseen painokseen 321
  Esipuhe vuoden 1882 toiseen venäjänkieliseen painokseen 323
  Friedrich Engelsin esipuhe vuoden 1883 saksankieliseen painokseen 325
  Friedrich Engelsin esipuheesta vuoden 1890 saksankieliseen painokseen 326
  Friedrich Engelsin esipuhe vuoden 1892 puolankieliseen painokseen 329
  Friedrich Engelsin esipuhe vuoden 1893 italiankieliseen painokseen 331
 
Kommunistisen puolueen manifesti 334
  I. Porvarit ja proletaarit 335
  II. Proletaarit ja kommunistit 348
  III. Sosialistinen ja kommunistinen kirjallisuus 358
    1. Taantumuksellinen sosialismi 358
      a) Feodaalinen sosialismi 358
      b) Pikkuporvarillinen sosialismi 360
      c) Saksalainen eli »todellinen» sosialismi 362
    2. Konservatiivinen eli porvarissosialismi 365
    3. Kriittis-utopistinen sosialismi ja kommunismi 366
  IV. Kommunistien suhde erilaisiin oppositiopuolueisiin 369
K. Marx. Porvaristo ja vastavallankumous 372
  Toinen kirjoitus 372
K. Marx. Palkkatyö ja pääoma 377
  Friedrich Engelsin johdanto vuoden 1891 painokseen 377
  Palkkatyö ja pääoma 387
K. Marx ja F. Engels. Keskuskomitean vetoomus Kommunistien liitolle. Maaliskuu 1850 417
K. Marx. Luokkataistelut ranskassa vuosina 1848–1850 431
  Friedrich Engelsin johdanto vuoden 1895 painokseen 433
 
  Luokkataistelut ranskassa vuosina 1848–1850 456
  I. Kesäkuun tappio 1848 457
  II. 13. kesäkuuta 1849 484
  III. Vuoden 1849 kesäkuun 13. päivän jälkiseuraukset 520
  IV. Yleisen äänioikeuden lakkauttaminen 1850 557
         
Selityksiä 577
Nimihakemisto 600
 
Lataa Valittujen 2. osa kokonaisena

 


Kolmas osa


Suomennos: © Antero Tiusanen (Luottamuksellinen tiedotus, Työväenluokan poliittisesta toiminnasta). Muiden tekstien kääntäjät tuntemattomia.
Lähde: Marx–Engels, »Valitut teokset (6 osaa)», 3. osa. Kustannusliike Edistys, 1978.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

F. Engels. Vallankumous ja vastavallankumous Saksassa 5
  I. Saksa vallankumouksen aattona 7
  II. Preussin valtio 18
  III. Muut saksalaiset valtiot 30
  IV. Itävalta 36
  V. Wienin kapina 44
  VI. Berliinin kapina 48
  VII. Frankfurtin kansalliskokous 54
  VIII. Puolalaiset, tsekit ja saksalaiset 60
  IX. Panslavismi. Schloswig-Holsteinin sota 65
  X. Pariisin kapina. Frankfurtin kansalliskokous 70
  XI. Wienin kapina 75
  XII. Wienin valloitus. Wienin kavaltaminen 82
  XIII. Preussin perustuslakia säätävä kokous. Kansalliskokous 92
  XIV. järjestyksen palauttaminen. valtiopäivät ja edustajakamari 98
  XV. Preussin voitto 104
  XVI. Kansalliskokous ja liallituksot 109
  XVII. Kapina 114
  XVIII. Pikkuporvaristo 120
  XIX. Kapinan loppu 126
F. Engels. Äskeinen Kölnin oikeusjuttu 133
K. Marx. Louis Bonaparten brumairekuun kahdeksastoista 141
  Marxin esipuhe vuoden 1869 toiseen painokseen 143
  Engelsin esipuhe vuoden 1885 kolmanteen saksankieliseen painokseen 146
 
Louis Bonaparten brumairekuun kahdeksastoista 148
    I 148
    II 158
    III 172
    IV 189
    V 201
    VI 221
    VII 243
K. Marx. Brittien herruus Intiassa 260
K. Marx. Tulevat seuraukset brittien herruudesta Intiassa 268
K. Marx. Puhe »The People's Paper» lehden vuosijuhlassa. Pidetty lontoossa 14. huhtikuuta 1856 276
K. Marx. Kansainvälisen työväenliiton perustamismanifesti 279
K. Marx. Kansainvälisen työväenliiton yleiset säännöt 290
K. Marx. Amerikan Yhdysvaltojen presidentille Abraham Lincolnille 294
K. Marx. Proudhonista (kirje J. B. Schweitzerille) 296
K. Marx. Työpalkka, hinta ja voitto 307
  Alkuhuomautuksia 309
  1. Tuotanto ja työpalkka 309
  2. Tuotanto, työpalkka, voitto 312
  3. Työpalkka ja raha 321
  4. Tarjonta ja kysyntä 325
  5. Työpalkka ja hinnat 327
  6. Arvo ja työ 330
  7. Työvoima 339
  8. Lisäarvon tuottaminen 341
  9. Työn arvo 344
  10. Voiton saanti myytäessä tavara arvostaan 345
  11. Osat, joihin lisäarvo jakautuu 346
  12. Voiton, työpalkan ja hinnan välinen yleinen suhde 349
  13. Tärkeimmät tapaukset, jolloin vaaditaan palkan korottamista tai vastustetaan sen alentamista 351
  14. Pääoman ja työn välinen taistelu ja sen tulokset 358
K. Marx. Eri kysymyksiä koskeva ohje väliaikaisen keskusneuvoston jäsenille 365
  1. Kansainvälisen työväenliiton organisaatio 365
  2. Työväenliitto kansainvälisen toimintayhtenäisyyden aikaansaajana työn ja pääoman välisessä taistelussa 366
  3. Työpäivän rajoittaminen 367
  4. Lasten ja alaikäisten (kumpaakin sukupuolta olevien) työ 368
  5. Osuustoiminnallinen työ 370
  6. Työväen ammatilliset liitot (trade unionit). Niiden Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus 371
  7. Välittömät ja välilliset verot 373
  8. Kansainvälinen luotto 374
  9. Puolan kysymys 374
  10. Armeijat 375
  11. Uskontokysymys 375
K. Marx. Vetoomus Yhdysvaltojen kansalliselle työväenliitolle 376
F. Engels. Alkusanat teokseen Saksan talonpoikaissota 379
  Alkusanat toiseen vuoden 1870 painokseen 379
  Lisäys vuoden 1870 alkusanoihin kolmatta, vuoden 1875 painosta varten 388
K. Marx. Kansainvälisen työväen liiton pääneuvostolta Venäjän jaoston komitean jäsenille Genèveen 396
K. Marx. Luottamuksellinen tiedotus 398
K. Marx. Kansalaissota Ranskassa 413
  Engelsin johdanto (1891) 415
  Kansainvälisen työväenliiton pääneuvoston ensimmäinen Saksan ja Ranskan sotaa koskeva julkilausuma 430
  Kansainvälisen työväenliiton pääneuvoston toinen Saksan ja Ranskan sotaa koskeva julkilausuma 436
  Kansalaissota Ranskassa. Kansainvälisen työväenliiton pääneuvoston julkilausuma 446
    I 446
    II 457
    III 466
    IV 483
    Liitteitä 498
      I 498
      II 499
F. Engels. Työväenluokan poliittisesta toiminnasta. Omat muistiinpanot puheesta kansainvälisen työväenliiton Lontoon konferenssista 21. syyskuuta 1871 502
K. Marx, F. Engels. Näennäistä hajaannusta internationaalissa. Kansainvälisen työväenliiton Pääneuvoston suljettu kiertokirje 504
  I 504
  II 508
  III 519
  IV 528
  V 543
  VI 545
  VII 550
K. Marx. Pariisin kommuunin vuosipäivän kunniaksi pidetyn joukkokokouksen päätökset 554
K. Marx. Maan kansallistaminen 555
K. Marx, F. Engels. Haagin yleisen kongressin päätöslauselmista. 2.–7. syyskuuta 1872 559
K. Marx. Haagin kongressista. Kirjeenvaihtajan muistiin kirjoittama puhe Amsterdamin joukkokokouksessa 8. syyskuuta 1872 560
K. Marx, F. Engels. Kirjeitä 565
  K. Marx. Joseph Weydemeyerille, 5. maaliskuuta 1852 567
  K. Marx. Ludwig Kugelmannille, 23. helmikuuta 1865 568
  K. Marx. Ludwig Kugelmannille. 9. lokakuuta 1866 574
  K. Marx. Ludwig Kugelmannille, 12. huhtikuuta 1871 576
  K. Marx. Ludwig Kugelmannille, 17. huhtikuuta 1871 578
  K. Marx. Friedrich Boltelle, 23. marraskuuta 1871 580
  F. Engels. Theodor Cunolle, 24. tammikuuta 1872 584
         
Selityksiä 595
Nimihakemisto 646
 
Lataa Valittujen 3. osa kokonaisena

 


Neljäs osa


Suomennos: © Antero Tiusanen (Poliittisen taloustieteen arvostelua ja Johdanto vuosien 1857—1859 taloustieteellisiin käsikirjoituksiin, teokset on suomennettu uudelleen) ja Olli Perheentupa (Muotoja jotka edeltävät kapitalistista tuotantoa ja Lisäarvoteorioita). Muiden teosten suomennos perustuu kustannusliike Edistyksen 1971—1973 julkaisemaan Marxin ja Engelsin Valittujen teosten kolmiosaiseen laitokseen (joiden suomentajat ovat tuntemattomia), »Pääoman» 1. osaan (O. W. Louhivuori) sekä Leo Holmin suomentamaan kokoelmaan: Engels. Marxin Pääomasta.
Lähde: Marx–Engels, »Valitut teokset (6 osaa)», 4. osa. Kustannusliike Edistys, 1979.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

K. Marx. Poliittisen taloustieteen arvostelua 5
  Alkusanat 7
  Ensimmäinen kirja. Pääomasta 13
  I jakso. Pääoma yleensä 15
  Ensimmäinen luku. Tavara 15
    A. Tavaran erittelyn historiaa 41
  Toinen luku. Raha eli yksinkertainen kiertokulku 54
      1. Arvojen mitta 54
    B. Teorioita rahan mittayksiköstä 66
      2. Kiertoväline 78
        a) Tavaroiden metamorfoosi 78
        b) Rahan kiertoliike 99
        c) Metalliraha. Arvonmerkki 99
      3. Raha 116
        a) Aarteen muodostus 119
        b) Maksuväline 132
        c) Maailmanraha 144
      4. Jalometallit 148
    C. Kiertoväline- ja rahateorioita 153
F. Engels. Karl Marxin »Poliittisen taloustieteen arvostelua» 186
  I 186
  II 190
K. Marx. Johdanto vuosien 1857–1859 taloustieteellisiin käsikirjoituksiin 198
K. Marx. Muotoja jotka edeltävät kapitalistista tuotantoa 231
  [1) Yksilön suorittaman objektiivisten työehtojen haltuunoton luontoiset ja taloudelliset edellytykset. yhteisön eri muotoja] 231
    [a) Työtä tekevien yksilöiden toteuttama alkuperäinen työn luontoisten ehtojen omistus] 231
    [b) Aasialainen omistusmuoto] 232
    [c) Antiikkinen omistusmuoto] 235
    [d) Germaaninen omistusmuoto, sen eroavuus aasialaisesta ja antiikkisesta omistusmuodosta] 238
    [e) Yhteisöjärjestelmälle ominaisten tuotantosuhteiden rajallisuus. Rikkaus muinaismaailmassa, porvarillisessa yhteiskunnassa ja kommunismissa] 243
    [f) Proudhonilla sekasotkua omistuksen alkuperää koskevassa kysymyksessä. Omistuksen todelliset syntyedellytykset. Orjuus ja maaorjuus] 247
    [g) Yhteisön ja siihen perustuvan omistuksen hajoamisen syyt] 253
  [2) Kapitalististen tuotantosuhteiden historiallinen syntyprosessi] 257
    [a) Miten työntekijän esikapitalistiset suhtautumismuodot objektiivisiin työehtoihin hajoavat] 257
    [b) Objektiivisten työehtojen eroaminen itse työstä. Alkuperäinen pääomanmuodostus] 263
K. Marx. Pääoman ensimmäisen osan ensimmäisen saksankielisen laitoksen alkulause Saatavilla tammikuussa 2024! 278
K. Marx. Pääoman ensimmäisen osan vuoden 1872 toisen saksankielisen laitoksen loppusanat Saatavilla tammikuussa 2024! 284
K. Marx. Pääoma. Kahdeskymmenesneljäs luku. Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen Saatavilla tammikuussa 2024! 294
  1. Alkuperäisen kasautumisen salaisuus 294
  2. Maalaisväestön maan pakkoluovutus 297
  3. Pakkoluovutettuja koskeva verinen lainsäädäntö alkaen 1400-luvun lopusta. Työpalkan alentamislait 316
  4. Kapitalististen maanvuokraajien synty 327
  5. Maanviljelyskumouksen vaikutus teollisuuteen. Kotimaisten markkinoiden luominen teollisuuspääomalle 329
  6. Teollisuuskapitalistin synty 335
  7. Kapitalistisen kasautumisen historiallinen tendenssi 347
F. Engels. Muistiinpanot Karl Marxin Pääoman ensimmäisestä osasta 353
F. Engels. »Demokratisches Wochenblattille» kirjoitettu arvostelu Karl Marxin Pääoman ensimmäisestä osasta 403
  I 403
  II 407
F. Engels. »The Fortnightly Review'lle» kirjoitettu arvostelu Karl Marxin Pääoman ensimmäisestä osasta 411
F. Engels. Marxin Pääoman toisen osan esipuheesta 436
K. Marx. Lisäarvoteorioita. Liitteitä (Pääoman 4. osa) 439
  I. Pääoman tuottavuus. Tuottava ja tuottamaton työ 441
    [a) Pääoman tuottavuus yhteiskunnallisen työn tuottavuuden kapitalistisena ilmenemisenä] 441
    [b) Tuottava työ kapitalistisen tuotannon järjestelmässä] 445
    [c) Pääoman ja työn välisen vaihdon kaksi olennaisesti erilaista momenttia] 449
    [d) Tuottavan työn erikoinen käyttöarvo pääomalle] 452
    [e) Tuottamaton työ työnä, joka suorittaa palveluksia. Palvelusten osto kapitalismin oloissa. Vulgaari käsitys pääoman ja työn suhteesta palvelusten vaihtona] 454
    [f) Käsityöläisten ja talonpoikien työ kapitalistisessa yhteiskunnassa] 460
    [g) Tuottavan työn sivumääre työnä, joka realisoituu aineellisessa rikkaudessa] 463
    [h) Kapitalismin ilmentymiä immateriaalisen tuotannon alueella] 463
    [i) Tuottavan työn ongelma materiaalisen tuotannon kokonaisprosessin näkökulmasta] 464
    [k) Kuljetusteollisuus materiaalisen tuotannon haarana. Tuottava työ kuljetusteollisuudessa] 465
  II. Tulo ja sen lähteet. Vulgaaritaloustiede 467
    [1) Korkoatuottavan pääoman kehitys kapitalistisen tuotannon perustalla. Kapitalististen tuotantotavan suhteiden tekeminen fetissiksi. Korkoatuottava pääoma eräänä fetissin täydellisimpänä ilmenemisenä. Vulgaaritaloustieteilijät ja vulgaarisosialistit pääomankorosta] 467
    [2) [Korkoatuottava pääoma ja kauppapääoma suhteessa teollisuuspääomaan. Vanhempia muotoja. Johdettuja muotoja 483
    [3) Lisäarvon yksittäisten osien eriytyminen eri tulojen muodossa. Koron ja teollisuusvoiton suhde. Tulon fetissoituneiden muotojen irrationaalisuus] 489
    [4) Lisäarvon muuttuneiden muotojen luutumisprosessi ja niiden enenevä eroaminen sisäisestä olemuksestaan — lisätyöstä. Korkoatuottava pääoma tämän prosessin ääritapauksena. Teollisuusvoiton apologeettinen käsittäminen »kapitalistin työpalkaksi»] 498
    [5) Oleellinen ero klassisen ja vulgaaritaloustieteen välillä. Korko ja maankorko tavaran markkinahinnan perustavina osina. Vulgaaritaloustieteilijöiden yritys antaa koron ja maankoron järjettömille muodoille järkevä ulkoasu] 517
    [6) Vulgaarin sosialismin polemiikki korkoa vastaan (Proudhon). Koron ja palkkatyöjärjestelmän välisen suhteen ymmärtämättömyys] 543
    [7) Koron ongelman historiaa. Lutherin etevämmyys Proudhoniin nähden koronvastaisessa väittelyssä. Korkoa koskevien näkemysten muuttuminen kapitalististen suhteiden kehityksen myötä] 548
Marx Ludwig Kugelmannille. 11. heinäkuuta 1868 564
           
Selityksiä 567
Nimihakemisto 587
 
Lataa Valittujen 4. osa kokonaisena

 


Viides osa


Suomennos: © Antero Tiusanen (s. 105–111, 117–136 ja 331–448) ja Vesa Oittinen (s. 179–330 ja 449–523). Muiden teosten suomentajat tuntemattomia.
Lähde: Marx–Engels, »Valitut teokset (6 osaa)», 5. osa. Kustannusliike Edistys, 1979.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

F. Engels. Asuntokysymyksestä 5
  Toisen painoksen esipuhe 7
  Asuntokysymyksestä 18
    1. osasto. Kuinka Proudhon ratkaisee asuntokysymyksen 18
    2. osasto. Kuinka porvaristo ratkaisee asuntokysymyksen 41
      I 41
      II 55
      III 73
    3. osasto. Vielä kerran Proudhonista ja asuntokysymyksestä 77
      I 77
      II 83
      III 93
      IV 98
K. Marx. Poliittinen välinpitämättömyys 105
F. Engels. Auktoriteetista 112
F. Engels. Bakuninilaiset työssä: muistio Espanjan kapinasta kesällä 1873 117
  I 117
  II 120
  III 127
  IV 133
F. Engels. Kommuunin blanquilaisten maanpakolaisten ohjelma 137
F. Engels. Venäjän yhteiskunnallisista suhteista 146
  Loppusanat 161
F. Engels. Anti-Dühring. Herra Eugen Dühring tieteen mullistajana 177
  Kolmen painoksen esipuheet 179
    I 179
    II 182
    III 190
  Johdanto 191
    I. Yleistä 191
    II. Mitä herra Dühring lupaa 203
  Ensimmäinen jakso. Filosofia 210
    III. Luokittelu. Apriorismi 210
    IV. Maailmanskematiikka 217
    V. Luonnonfilosofia. Aika ja avaruus 223
    VI. Luonnonfilosofia. Kosmogonia, fysiikka, kemia 234
    VII. Luonnonfilosofia. Orgaaninen maailma 244
    VIII. Luonnonfilosofia. Orgaaninen maailma (loppu) 255
    IX. Moraali ja oikeus. Ikuiset totuudet 263
    X. Moraali ja oikeus. Tasa-arvoisuus 276
    XI. Moraali ja oikeus. Vapaus ja välttämättömyys 290
    XII. Dialektiikka. Määrä ja laatu 302
    XIII. Dialektiikka. Kieltämisen kieltäminen 313
    XIV. Loppupäätelmä 328
  Toinen jakso. Poliittinen taloustiede 331
    I. Tutkimuskohde ja metodi 331
    II. Väkivaltateoria 344
    III. Väkivaltateoria (jatkoa) 352
    IV. Väkivaltateoria (loppu) 361
    V. Arvoteoria 373
    VI. Yksinkertainen ja yhdistetty työ 385
    VII. Pääoma ja lisäarvo 391
    VIII. Pääoma ja lisäarvo (loppu) 400
    IX. Talouden luonnonlait. Maankorko 410
    X. »Kriittisestä historiasta» 417
  Kolmas jakso. Sosialismi 449
    I. Historiallista 449
    II. Teoreettista 460
    III. Tuotanto 479
    IV. Jako 494
    V. Valtio, perhe, kasvatus 509
K. Marx. Gothan ohjelman arvostelua 525
  F. Engelsin esipuhe 527
  Marx Wilhelm Brackelle 529
  Reunahuomautuksia Saksan työväenpuolueen ohjelmaan 531
    I 531
    II 542
    III 544
    IV 545
Engels August Bebelille, 18.—28. maaliskuuta 1875 552
Engels Karl Kautskylle, 23. helmikuuta 1891 560
Engels August Bebelille, 20. kesäkuuta 1873 564
Engels Friedrich Adolph Sorgelle, 12.–17. syyskuuta 1874 570
Engels Pjotr Lavrovitš Lavroville, 12.–17. marraskuuta 1875 572
Marx Wilhelm Blosille, 10. marraskuuta 1877 577
         
Selityksiä 581
Nimihakemisto 626
 
Lataa Valittujen 5. osa kokonaisena

 


Kuudes osa


Suomennos: © Olli Perheentupa (s. 18–34, 121–166, 446–464) ja Antero Tiusanen (s. 167–171, 175–183, 565, 596–598). Muiden teosten suomentajat tuntemattomia.
Lähde: Marx–Engels, »Valitut teokset (6 osaa)», 6. osa. Kustannusliike Edistys, 1979.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

F. Engels. Karl Marx 5
K. Marx, F. Engels. Kiertokirje Bebelille, Liebknechtille, Brackelle ja muille 18
F. Engels. Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi 35
  Johdanto englanninkieliseen painokseen 1892 37
  Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi 64
    I 64
    II 78
    III 87
K. Marx. Vastaus Vera Ivanovna Zasulitsin kirjeeseen. Ensimmäinen hahmotelma 109
F. Engels. Oikeudenmukainen päiväpalkka oikeudenmukaisesta päivätyöstä 121
F. Engels. Palkkatyöjärjestelmä 125
F. Engels. Ammattiliitot 128
  I 128
  II 132
F. Engels. Kauppasopimus Ranskan kanssa 136
F. Engels. Kaksi esikuvallista kaupunginvaltuustoa 142
F. Engels. Amerikkalaiset elintarvikkeet ja maakysymys 146
F. Engels. Viljalakeja vastustavan liiton palkkateoria 150
F. Engels. Työväenpuolue 155
F. Engels. Bismarck ja Saksan työväenpuolue 159
F. Engels. Puuvilla ja rauta 163
F. Engels. Välttämättömät ja tarpeettomat yhteiskuntaluokat 167
F. Engels. Puhe karl marxin haudalla 172
F. Engels. Karl Marxin kuolemasta 175
  I 175
  II 179
F. Engels. Marx ja »Neue rheinische Zeitung» (1848–1849) 184
F. Engels. Kommunistien liiton historiaa 195
  Kommunistisen puolueen vaatimukset Saksassa 208
F. Engels. Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä 219
  Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä 235
    I. Esihistoriallisia sivistysasteita 235
    II. Perhe 241
    III. Irokeesisuku 298
    IV. Kreikkalainen suku 313
    V. Ateenan valtion synty 323
    VI. Roomalainen suku ja valtio 335
    VII. Kelttiläinen ja germaaninen suku 346
    VIII. Germaanien valtion muodostuminen 361
    IX. Barbaarisuus ja sivistyneisyys 373
F. Engels. Ludwig Feuerbach ja klassisen saksalaisen filosofian loppu 396
  Vuoden 1888 painoksen alkulause 396
  Ludwig Feuerbach ja klassisen saksalaisen filosofian loppu 398
    I 398
    II 407
    III 418
    IV 426
F. Engels. Suojelutullit ja vapaakauppa 446
  Esipuhe kirjaseen: Karl Marx. »Puhe kauppavapaudesta» 446
F. Engels. Väkivallan osuus historiassa 465
F. Engels. Vuoden 1891 sosiaalidemokraattisen ohjelmanluonnoksen arvostelua 532
  1. Kymmenen kappaletta sisältävä perusteleva osa 532
  2. Poliittiset vaatimukset 537
  3. Taloudelliset vaatimukset 543
F. Engels. »Työväenluokan asema Englannissa» kirjan 2. saksankielisen painoksen (1892) esipuhe 546
F. Engels. Sosialististen opiskelijoiden kansainväliselle kongressille 565
F. Engels. Italian tuleva vallankumous ja sosialistinen puolue 566
F. Engels. Talonpoikaiskysymys Ranskassa ja Saksassa 571
Engels Florence Kelley-Wischnewetzkylle (28. joulukuuta 1886) 596
Engels Conrad Schmidtille, 3. elokuuta 1890 599
Engels Otto Boenigkille, 21. elokuuta 1890 602
Engels Joseph Blochille, 21. [–22.] syyskuuta 1890 604
Engels Conrad Schmidtille, 27. lokakuuta 1890 607
Engels Franz Mehringille, 14. heinäkuuta 1893 615
Engels Nikolai Frantsevits Danielsonille, 17. lokakuuta 1893 621
Engels W. Borgiukselle, 25. tammikuuta 1894 625
Engels Werner Sombartille, 11. maaliskuuta 1895 629
         
Selityksiä 635
Nimihakemisto 677
 
Lataa Teosten 6. osa kokonaisena